Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ZYGMUNT WRZODAK CO Z EURO ZAPYTANIE SKIEROWANE DO RZĄDU I TUSKA

Likwidacja złotego? - jak i co dalej? - zapytuje Premiera Donalda Tuska Zygmunt Wrzodak.

Pan Z. Wrzodak jak zwykle ma mylne informacje, m.in. że obywatele jak i ich reprezentacji chcą stracić państwową niezależność jaką bez wątpienia jest własna waluta i przejść do "żydo-masońskiej strefy euro". Ponadto stronniczo stwierdza, że wszystkie media popierają wymianę złotego?! - g... prawda - tylko żydowskie media p. Wrzodak - to tak dla Pana informacji...
Jeżeli Pan Wrzodak jest Żydem (o czym świadczy chociażby jego nazwisko) to nie co się dziwić, że chce zastąpienia polskiego złotego wirtualną walutą pt. "euro" i doprowadzeniem do upadłości większości polskich firm i obywateli - a w efekcie i Państwa. Jak Żydzi okradają całe narody mamy ostatnio sporo dowodów.
Niemniej, pytania zadane Tuskowi - rządowi są istotne w tym sporze O POLSKOŚĆ.
My też pytamy - CO BĘDZIE Z TĄ POLSKĄ? - i czekamy na odpowiedz.

Wrzodak Zygmunt Sk-ice 27-12-2008 rok

zw.liga@vp.pl

Poseł na Sejm IV i V kadencji Sz. P. Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Rozpoczął Pan narodową dyskusję, deklarując, że Polska musi od 2012 roku przystąpić do strefy euro, a więc chce Pan zlikwidować Polską walutę - złotego. Partie parlamentarne w zasadzie zgadzają się wszystkie co do likwidacji złotego, spór jeżeli trwa to tylko o termin wejścia Polski do strefy euro. PSL, PiS chcą później przystąpić do strefy euro a PO i SLD jak najszybciej. Prezydent R.P. Lech Kaczyński jak na razie nie ma sprecyzowanego stanowiska w sprawie euro, ponieważ nie ma go jeszcze sprecyzowanego do końca jego brat Jarosław. Faktem jest, że wszystkie obecne elity polityczne w Polsce są za likwidacją polskiego złotego. Polakom, nie ma kto wyjaśnić dlaczego musimy likwidować złotego, wszystkie media jednym chórem w tej sprawie wspierają te elity które są za wejściem Polski do strefy euro. Jedyne małe grupy Polaków które są poza parlamentem są przeciwne wejściu Polski do strefy euro, do których i ja się zaliczam wraz z moją grupą ludzi. Jest rzeczą karygodną, że nikt z obecnych elit nie stawia w sposób jasny żądania przeprowadzenia referendum w tej sprawie, może poza partią PiS, która znowu ma problem z postawieniem prawidłowego pytania dotyczącego referendum, czyli kręcą. W związku z tym zwracam się do Pana Premiera, aby w ramach swoich kompetecji zlecił Pan swoim odpowiednim służbom zadanie aby ci odpowiedzieli tej części społeczeństwa polskiego na 55 pytań które przygotowałem wraz z kilkoma pracownikami NBP.

1. Czy obecna struktura Europejskiego Systemu Banków Centralnych to wizja kosmopolitycznej władzy monetarnej oderwanej od jakichkolwiek przesłanek narodowych?

2. Czy polityka pieniężna będzie koordynowana z politykami fiskalnymi poszczególnych państw (w tym i Polski) z punktu widzenia Unii jako całości czy też z punktu widzenia poszczególnych państw narodowych?

3. Czy rozwój gospodarczy Polski po przystąpieniu do strefy euro będzie zależał od widzimisię Europejskiego Systemu Banku Centralnego? Jaka będzie w tym rozwoju rola EBC?

4. Czy zgadzają się Państwo z prezesem Duisenbergiem, że Polska wchodząc do strefy euro utraci możliwość prowadzenia suwerennej polityki pieniężnej. Panie Premierze Tak czy Nie?

5. Czy wypowiedzi p. Balcerowicza przeczące poglądom Duisenberga w kwestii suwerenności monetarnej nie są zdradą Polskiej Racji Stanu?

6. Czy waluta narodowa i Narodowy Bank Centralny to podstawowy atrybut naszej suwerenności? Czy Państwo w długim horyzoncie czasu może istnieć bez własnej waluty? W II Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Grabski odpowiadał na to pytanie twierdząco. A Pan jak odpowie?

7. Czy utrata własnej waluty to powolne zatracanie tożsamości narodowej, osłabienie aparatu państwowego, a w konsekwencji utrata bytu państwowego Polski?

8. Czy strefa euro jest rzeczywiście dynamicznie rozwijającym się obszarem gospodarczym i walutowym? Jakie jest tempo wzrostu PKB w strefie euro w porównaniu z innymi krajami Europy, krajami Azji, USA, Afryki? (w ostatnich 10 latach).

9. Czy jedna waluta rzeczywiście wyeliminuje koszty transakcyjne? Przecież w Europie istnieją inne waluty.

10. Czy jedyną drogą, podwyższenia wiarygodności inwestycyjnej naszego kraju jest utrata suwerenności monetarnej przez Polskę?

11. Dlaczego Pan i Prezes NBP Sł. Skrzypek chcecie się pozbyć możliwości oddziaływania na procesy gospodarcze w Polsce?

12. Kto będzie kreował kanały impulsów monetarnych w polskiej gospodarce po likwidacji złotego i oddaniu władzy monetarnej Europejskiemu Bankowi Centralnemu?

13. Czy w wyniku likwidacji złotego i wyzbycia się władzy monetarnej przez NBP na rzecz Europejskiego Banku Centralnego będzie możliwe oddziaływanie na procesy gospodarcze w Polsce poprzez kredytowy kanał impulsów monetarnych oraz kanał stopy procentowej i kanał kursu walutowego?

14. Czy NBP po likwidacji złotego i wyzbyciu się władzy monetarnej na rzecz EBC będzie miał możliwość kształtowania obiegu pieniężnego w Polsce?

15. Jak zmieni się struktura podaży pieniądza w Polsce po przystąpieniu do strefy euro?

16. Które agregaty podaży pieniądza w Polsce będą wzrastały, a które będą malały po przystąpieniu do strefy euro?

17. Czy w warunkach rosnącej monetyzacji polskiej gospodarki sensowne jest pozbywanie się suwerenności monetarnej przez NBP?

18. Jakie będą konsekwencje makroekonomiczne dla polskiej gospodarki po likwidacji złotego?

19. Kto będzie kreował centralny pieniądz rezerwowy (tzw. baza monetarna) w Polsce po likwidacji polskiego złotego?

20. Jak się będzie kształtować popyt na pieniądz w Polsce po likwidacji złotego i wyzbyciu się polskiej władzy monetarnej na rzecz EBC?

21. Czy likwidacja złotego i wyzbycie się polskiej władzy monetarnej na rzecz EBC spowoduje wydłużenie reakcji na impulsy monetarne w polskiej gospodarce'? Czy sfera realna w Polsce będzie potrzebować więcej czasu, aby przystosować się do nowych mechanizmów emisyjnych pieniądza funkcjonujących w strefie euro?

22. Które branże w polskiej gospodarce ulegną likwidacji po przystąpieniu do strefy euro? Które branże polskiej gospodarki będą miały ograniczone warunki rozwoju, a które branże zyskają na tym procesie?

23. Jak się zmieni struktura polskiego PKB po przystąpieniu do strefy euro?

24. Jaki wpływ będzie miała likwidacja złotego i polskiej władzy monetarnej na procesy gospodarcze zachodzące na poziomie mikroekonomicznym?

25. Jak likwidacja złotego i wyzbycie się władzy monetarnej przez NBP na rzecz EBC wpłynie na fluktuacje na rynkach branżowych (produkcja, sprzedaż, zatrudnienie czynników produkcji, bezrobocie, procesy wytwarzania i podziału polskiego PKB)?

26. Które sektory polskiej gospodarki będą odczuwały nadpłynność, a które deficyt płynności po przystąpieniu do strefy euro?

27. Które segmenty polskiego systemu bankowego będą odczuwały nadpłynność (płynność operacji pośredniczących oraz płynność operacji emisyjnych pieniądza), a które deficyt płynności po przystąpieniu do strefy euro?

28. Czy będzie możliwe pobudzanie popytu globalnego w Polsce poprzez kanał stopy procentowej i kanał kursu walutowego po likwidacji złotego i przystąpieniu do strefy euro?

29. Czy po przystąpieniu do strefy euro będziemy mieli do czynienia ze spadkiem czy też wzrostem realnych stóp procentowych i jaki będzie to miało wpływ na procesy wzrostowe w polskiej gospodarce?

30. Jak będzie się kształtować przedmiotowa i podmiotowa struktura konsumpcji i inwestycji w polskiej gospodarce po przystąpieniu do strefy euro?

31. Który z segmentów popytu globalnego (popyt transakcyjny, popyt ostrożnościowy czy też popyt spekulacyjny) będzie decydował o tempie wzrostu podaży pieniądza i realnego PKB w Polsce po likwidacji złotego?

32. Kto będzie dysponował rezerwami walutowymi Polski po likwidacji złotego i przystąpieniu do strefy euro?

33. Kto będzie gospodarował (NBP czy EBC) rezerwami dewizowymi Polski po likwidacji złotego i przystąpieniu do strefy euro?

34. Jak się zmieni terms of trade (porównanie zmian cen towarów krajowych ze zmianami cen towarów zagranicznych) po likwidacji złotego i wyzbyciu się władzy monetarnej na rzecz EBC? Czy terms of trade będzie korzystne dla Polski w strefie euro i jaki to będzie miało wpływ na wymianę handlową z krajami strefy euro?

35. Jak będzie wyglądała struktura rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego bilansu płatniczego Polski po likwidacji złotego i wejściu do strefy euro? Jak będzie się zmieniać struktura bilansu płatniczego Polski w strefie euro w krótkim i długim okresie?

36. Jak się zmieni siła nabywcza polskich gospodarstw domowych i polskich przedsiębiorców w porównaniu z silą nabywczą gospodarstw domowych i przedsiębiorców w Unii Europejskiej po likwidacji złotego i przystąpieniu do strefy euro?

37. Jaki będzie wpływ likwidacji złotego i przystąpienia Polski do strefy euro na nadwyżką polskiego importu nad eksportem?

38. Jaki będzie wpływ likwidacji złotego i przystąpienia Polski do strefy euro na produkcją i bezrobocie w Polsce?

39. Jaki będzie stopień uzależnienia polskiej gospodarki od stopy wzrostu gospodarczego w strefie euro po likwidacji złotego i przystąpieniu do strefy euro? Jaki stopień uzależnienia jest obecnie?

40. Czy Polska będzie narażona na szoki asymetryczne po przystąpieniu do strefy euro? Jak bardzo polska gospodarka będzie wrażliwa na szoki asymetryczne? Czy potrafią Państwo odpowiedzieć, na jaki procent wrażliwości na szoki asymetryczne narażona jest polska gospodarka?

41. Czy po przystąpieniu do strefy euro Polska odczuje negatywne skutki gospodarcze efektu Balassy-Samuelsona?

42. Jaki jest wpływ cyklu koniunkturalnego w strefie euro na cykl koniunkturalny w Polsce? Czy ten wpływ się będzie pogłębiał? Czy jest to zjawisko korzystne dla naszej gospodarki w krótko- i długookresowym horyzoncie czasu?

43. Czy wzrost eksportu w Polsce w ostatnich latach jest wynikiem powiązań polskiej gospodarki ze strefą euro czy też z innymi obszarami świata np. krajami skandynawskimi (spoza strefy euro), Chinami, Rosją, Europą Środkowo-Wschodnią, Dalekim Wschodem, USA, Afryką?

44. Czy po likwidacji złotego i przystąpieniu do strefy euro polski rząd będzie mógł swobodnie emitować skarbowe papiery wartościowe dla sfinansowania różnych przedsięwzięć gospodarczych czy też będzie musiał uzgadniać każdą emisją długu z organami unijnymi np. Komisją Europejską, Radą Europejską czy EBC?

45. Który model finansowania polskiej gospodarki po przystąpieniu Polski do strefy euro będzie odgrywał większe znaczenie model bankowy (finansowanie poprzez system bankowy), czy też model rynku papierów wartościowych (finansowanie przez giełdę)?

46. Czy likwidacja złotego, a więc pozbycie się kanału kursu walutowego wpłynie na rozmiary eksportu i importu w Polsce? Czy będzie to korzystne dla polskiej gospodarki? Jak likwidacja złotego i likwidacja polskiej władzy monetarnej wpłynie na mnożnik kreacji pieniądza wkładowego w Polsce?

47. Czy rezerwy nadwyżkowe centralnego pieniądza rezerwowego będące do dyspozycji banków komercyjnych po likwidacji złotego i likwidacji polskiej władzy monetarnej wzrosną czy też spadną? Jaki to będzie miało wpływ na obieg pieniężny w Polsce?

48. Jaki wpływ będzie miała likwidacja złotego oraz likwidacja polskiej władzy monetarnej na płynność międzynarodową Polski? Czy utrata dysponowania narodowymi rezerwami walutowymi nie jest zbyt dużym kosztem dla polskiej gospodarki?

49. Jakie będą możliwości niwelowania deficytu bilansu płatniczego Polski w przypadku likwidacji złotego oraz likwidacji polskiej władzy monetarnej?

50. Jakie będą możliwości Polski w przypadku utraty suwerenności monetarnej neutralizowania ewentualnej restrykcyjnej polityki pieniężnej EBC? Jak będzie można wyrównywać nierównowagę w bilansie płatniczym Polski?

51. Czy po likwidacji złotego i polskiej władzy monetarnej będzie można przeciwdziałać niekorzystnym terms of tade w Polsce? Jakie będą możliwości reakcji polskich władz na ewentualną celową dewaluacją waluty ze strony naszych partnerów gospodarczych skoro instrument kursowy będzie w rękach EBC?

52. Jak się będzie kształtować stopa dochodowości aktywów finansowych (należności z operacji finansowych, papiery wartościowe) w Polsce po likwidacji złotego i wejściu do strefy euro?

53. Czy likwidacja złotego i przystąpienie do strefy euro nie osłabi bodźców inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw finansujących się poprzez kanał papierów wartościowych? Czy perturbacje w tempie wzrostu podaży pieniądza w Polsce po likwidacji złotego przyczynią się do wzrostu czy też spadku cen papierów wartościowych? Jaka będzie wówczas relacja między rynkową wartością zobowiązań przedsiębiorstw notowanych na giełdzie papierów wartościowych a ceną, ich dóbr inwestycyjnych?

54. Czy likwidacja polskiej władzy monetarnej nie oznacza likwidacji możliwości oddziaływania polskiego banku centralnego na strukturę, majątku finansowego (aktywa finansowe) gospodarstw domowych, a przez to pozbawienie się możliwości stymulowania procesów oszczędzania, konsumowania i inwestowania?

55. Jak się, zmieni struktura majątkowo-kapitałowa polskich przedsiębiorców oraz polskich gospodarstw domowych po likwidacji złotego i przystąpieniu do strefy euro? Jak ukształtuje się płynność i rentowność poszczególnych branż polskiej gospodarki? Czy płynność systemu gospodarczego (zdolność do zaopatrywania gospodarki w pieniądz) wzrośnie czy też spadnie?

Wrzodak Zygmunt

Otrzymują:

Prezydent, Media, Prezes NBP

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.