Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 07-01-2015

ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ DO PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA JAROSŁAWA WOJTOWICZA


KRS 0000230416, NIP 611-260-14-75,

z/s 58-500 JELENIA GÓRA ul. Wojska Polskiego 18/ 305, Tel (75)76 94 564, kom. 880 552 252

BS GŁOGÓWEK 61 8904 0001 0000 0018 0278 0001

Ldz 837/2014 Jelenia Góra 30.12.2014

Adres mail: marianzagorny@interia.pl


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pan Jarosław Wojtowicz

Jako przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Solidarni wnoszę o niezwłoczne uchylenie decyzji Dyrektora Łódzkiego Oddziału NR OR 05-69010-OR0100053/11/u/14 z dnia 22.12.2014 roku w sprawie umorzenia postępowania w zakresie zmian założeń biznesplanu Pani Katarzyny Spery. Beneficjentka o zmianę Biznesplanu zwróciła się do Dyrektora Wrocławskiego Oddziału w dacie 13.04.2012 roku. A wiec 19 miesięcy trwa postępowanie ( Skandal )

Pierw należy dokonać zmian założeń biznesplanu dopiero kontrolować czy gospodarstwo funkcjonuje zgodnie z założeniem biznesplanu stąd 14 dniowy termin na wydanie Decyzji.

Bezspornym jest to, że Dyrektor Oddziału Wrocławskiego jak i Oddziału Łódzkiego ARiMR nie dopełnili obowiązków rozpatrzenia wniosku Młodego Rolnika w terminie 14 dni od złożenia wniosku co nakładało na nich obowiązek Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa dotyczącym Programu Młody Rolnik ale i zarówno Prezes nie rozpatrzył w terminie Odwołań od Decyzji beneficjentów co w złym świetle stawia Pana Prezesa ARiMR.

Związek analizując akta Pani Katarzyny Spery ale i nie tylko tej Młodej Rolniczki reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Jakuba May stoi na stanowisku iż sprawa jest szyta grubymi nićmi przez pracowników ARiMR. Pracownicy Ci wypełnili szereg znamion ustawy karnej czy to z art. 231 § 1 KK ale i też art. 190 a KK. ( Protokół kontroli stanowi odmienne stanowisko)

Niedopuszczalnym jest aby w Państwie Prawa Organ zobowiązany przepisami prawa nie rozpatrywał wniosku przez okres 19 miesięcy. Jest to ewidentne i celowe działanie organu na szkodę Młodych Rolników. Co w przypadku wyroku Pana Mateusza Jaworskiego stwierdził Sąd Wojewódzki wskazując na złamanie art. 7 Konstytucji

Związek Zawodowy Rolników wnosi o wstrzymanie wykonania Decyzji Dyrektora Łódzkiego oddziały ARiMR nr 25/OR05-69010-OR010053/11/14 z dnia 10.10.2014 roku dotyczącej ustalenia kwoty nienależnie pobranej od Pani Katarzyny Spery

Jako przewodniczący Związku całkowicie nie zgadzam się z działaniem Dyrektora Łódzkiego oddziału ARiMR i Centrali ARiMR a ponadto podnoszę iż dyrektor ten wypełnił ustawowe znamiona przestępstw Ustawy karnej z art. 304§1 kodeksu karnego w sprawie Pana Busłowicza którego to Dyrektor Kazimierz Huk naraził na straty finansowe.

Pan Dyrektor Wojtaszek stwierdzając iż posiadanie pełnomocnika oraz brak posiadania budynków gospodarczych jak i oddalenie gruntów nie stanowi integralnej części gospodarstwa rolnego i jest podstawą do stwierdzenia o zwrocie czego dokonał a na Odwołanie Strony od Decyzji Sąd oddalił skargę Pana Busłowicza to Dyrektor Wojtaszek jak i pracownicy byli zobowiązani powiadomić Organy Ścigania o popełnionym przestępstwie przez Kazimierza Huka.

Który wydał Decyzję po analizie dokumentów z których wynikało że Pan Busłowicz posiada pełnomocnika oraz posiada działki oddalone od siebie. A więc w chwili wydawania Decyzji Pan Busłowicz nie spełniał wymogów Rozporządzenia według stawianych zarzutów Dyrektora Wojtaszka co czyni zarzuty dla Dyrektora Wrocławskiego oddziału ARiMR Kazimierza Huka

Szanowny Panie Prezesie


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r jasno definiuje pojęcie Rolnika oraz Gospodarstwa Rolnego na terenie Państw objętych Traktatem Unijnym.

Bezspornie należy podkreślić, że działania ARiMR nacechowane są na zniszczenie dopiero co utworzonych Gospodarstw Rolnych, które to funkcjonują i potwierdziły to kontrole.

Fakt posiadania pełnomocnika w osobie Pana Jakuba May w żaden sposób nie wyklucza Młodych Rolników i nie jest podstawą do uznawania naruszenia Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa!!!!!!!


W ARiMR są setki młodych Rolników posiadających Pełnomocnika i mających oddalone grunty o czym Związek wie!!!!!!!! A z żadnego przepisu Rozporządzenia niw wynika obowiązek posiadania faktur przez Młodego Rolnika. A więc z faktu nie wynikającego z Decyzji czy Rozporządzenia nie wolno czynić zarzutów.

Związek potwierdza w swej rozciągłości że Pan Jakub May jako pełnomocnik tych beneficjentów jest wręcz osobą która dopilnowuje cele i realizację programu. Młodzi Rolnicy którzy zwrócili się do związku zakupują ziemię określoną w biznesplanie, pokończyli szkoły oraz osiągnęli współczynnik 4 ESU.

Jedno związek potwierdza że Program Młody Rolnik napisany jest za przeproszeniem do kitu.

Bezspornym jest jedno, że Kazimierz Huk w dniu 19 marca 2012 roku złożył zawiadomienie do Prokuratury nie będąc w posiadaniu żadnego dokumentu potwierdzającego oszustwo co potwierdziła Prokuratura w Lwówku Śląskim oraz Sąd Rejonowy który to utrzymał w mocy swą Decyzję.

Bezspornym jest to że znów Kazimierz Huk złożył kolejne zawiadomienie do prokuratury we Wrocławiu nie informując ich o wynikach postępowania w Lwówku Śląskim i Prokuratura we Wrocławiu jak i Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie dopatrzyli się znamion przestępstw ze strony Młodych Rolników.


Prokuratury te jasno w swych uzasadnieniach stwierdziły że Pan Kazimierz Huk był w posiadaniu Pełnomocnictwa Pana Jakuba May, był w posiadaniu Aktów Notarialnych dzierżawy gruntów od Pana Jakuba May, Bustowski etc.


Bezspornym jest, że Pełnomocnictwo czy dzierżawa gruntów rolnych nie jest prawnie zabroniona i nie stanowi w rozumieniu prawa Sztucznych Warunków!!!!!!!! A dowolność interpretacji Sztucznych Warunków jest nadużywana przez ARiMR

Bezspornym jest fakt iż ARiMR podważyła własne Decyzje albowiem zarzuty kierowane wobec Młodych Rolników były znane ARiMR w dniu wydawania Decyzji Administracyjnej i były wynikiem lub powinny być analizy specjalistów przed przyznaniem Premii. Jeśli pracownicy ARiMR wydali decyzje z naruszeniem prawa to oni winni być objęci zawiadomieniem do prokuratury. Co winien Prezes czynić a wręcz przepisy prawa Prezesa do tego zobowiązują

Jako związek Zawodowy Rolników Solidarni wnoszę o uchylenie decyzji o konieczności zwrotu Pani Spery i Dominika Kuźniara , wnoszę o ponowną analizę wniosku adwokata Pana Tomasza Klukowskiego o wstrzymaniu wykonania Decyzji albowiem są zasadne przesłanki prawne o nieodwracalności zniszczenia gospodarstw rolnych Pani Katarzyny Spery oraz Pana Dominika Kuźniara który też jest członkiem związku.

Jako przewodniczący Związku Zawodowego Rolników popieram wniosek o wyłączenie Łódzkiego Oddziału ARiMR w sprawie Pani Joanny Niedzielskiej oraz Pani Kromki Tokarewicz. Jest on zasadny albowiem analiza prowadzenia postępowań administracyjnych po wyłączeniu Pana Kazimierza Huka daje podstawę do nie stosowania wykładni literalnej art. 7 Konstytucji RP i budzi wątpliwości o działaniu zgodnie z prawem Dyrektora Wojtaszka i jego pracowników.

Jako związek Zawodowy Rolników Solidarni wniosę zawiadomienie do organów ścigania o podjęcie dochodzenia w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków ale też i celowego nękania ludzi przez pracowników ARiMR. Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie bezprawnie działań na szkodę ludzi.

Wnoszę o niezwłoczne wstrzymanie wykonania Decyzji Katarzyny Spery, Dominika Kuźniara oraz wyłączenie skompromitowanego Dyrektora Łódzkiego Oddziału ARiMR z czynności kontrolnych Młodych Rolników reprezentowanych przez pana Jakuba May.

ARiMR jest jednostką pomocową dla Rolników i do tego został powołany a nie jednostką stosowania represji i nacisków. To nie czasy głębokiej Komuny

Jednocześnie przeanalizowałem sprawę Pana Macieja Busłowicza i Mateusza Jaworskiego, którzy są zarówno jak inni Młodzi Rolnicy poszkodowanymi przez ARiMR a wnioski ich o zmiany biznesplanów w ogóle nie były rozpatrywane co jest skandaliczne.

Program Młody Rolnik ma na celu utworzenie gospodarstwa a następnie Młody Rolnik może kożystac z kolejnych programów pomocowych do celów rozwoju gospodarstwa dopiero co utworzonego

Jako przewodniczący Krajowego Związku Rolników Solidarni wyrażam ubolewanie i jestem oburzony działaniem na szkodę Rolników. ARiMR wykazał się wręcz działaniami przypominającymi działania represji z czasów PZPR.

Dalsze bezprawne działania ARiMR spowodują złożenie Skargi do Euro Parlamentu ale i też do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie niedopełniania i nie przestrzegania przepisów Komisji Europejskiej dotyczące terminów zawitych do 09.06 każdego roku i działania na szkodę!!!!!!!!!!!!!!

Związek Zawodowy Rolników zapowiada podjęcie akcji protestacyjnej z okupacją Centrali ARIMR jeśli nadal stan działań będzie propagowany przez Centralę i pracowników.

Podejmiemy zgodnie ze statutem Związku odpowiednie działania wobec bezprawia

W związku z powyższym wnoszę jak wyżej i apeluje o rozsądek


Przewodniczący Związku Zawodowego Solidarni 

Marian Zagórny


ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.