Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 czerwca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-05-2014

Czy nieetyczne i nieprofesionalne zachowanie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bażanówce będzie powodem likwidacji tej placówki ? 

Tajemnica powodzenia pedagogicznego
tkwi, nie tyle w idealnych programach
ale w tym, kim są wychowawcy – nauczyciele.
Z.Włodarski

Dziennikarze AFER PRAWA  zostali poinformowani o nieprofesionalnym i nieetycznym zachowaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bażanówce polegające na faktach  prześladowania psychicznego i fizycznego dziecka - tylko dlatego, że jego rodzice nie zawarli ślubu a dziecko ma nadwagę. To, że już w pierwszej klasie dla swych rówieśników dziecko stało się "czarną owcą" i było przez nich prześladowane można jeszcze zrozumieć, ale fakt, że w niszczeniu psychicznym i fizycznym dziecka brali też udział nauczyciele jest nie do przyjęcia.  Wieś Bażanówka k. Sanoka nic sobą nie prezentuje,  żyje z plotek i wzajemnych pomówień, jednak przenoszenie takiego postępowania do szkoły, tolerowanie i akceptowanie bójek dziecięcych, wzajemnego wyzywania się podczas zajęć, przeklinania a nawet robienia dziewczynkom komórką filmików itp. aktów pornograficznych jest niemoralne i niedopuszczalne. Ewidentnie wiejscy nauczyciele tej  szkoły stracili kontrolę nad tym co się tam dzieje, zwłaszcza że osobiście zaangażowali się w dyskryminowanie dziecka.
Rodzice zostali zmuszeni do przeniesienia dziecka  do Szkoły Gminnej w Sanoku gdzie od razu okazało się, że dziecko stało się bezkonfliktowe, zostało zaakceptowane przez rówieśników, zaczęło chętnie uczęszczać na zajęcia, poprawiły się szybko oceny pomimo że z powodu mierności nauczania w Bażanówce uczennica musiała wiele  zaległości w nauce nadrabiać.  Z tych faktów można wysnuć tylko jeden wniosek - nauczyciele wiejscy z SP w Bażanówce nie nadają  do wykonywania tak odpowiedzialnego zawodu a sama szkoła  już dawno powinna być zlikwidowana.

Etyka zawodu nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury osobistej, odpowiedzialności, wrażliwości, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, światopoglądu, wiedzy, kompetencji. Problematyka moralna nabiera szczególnego znaczenia w zawodach, które wywierają wpływ na losy poszczególnych ludzi. Od dawna stawia się wysokie wymagania lekarzom, prawnikom, nauczycielom. Zawody te dysponują skodyfikowanym systemem norm etycznych jak np. Kodeks Etyki Lekarskiej ( ze słynna przysięgą Hipokratesa ), zbiór zasad etyki adwokackiej, Kodeks Etyki Zawodowej Nauczyciela. 
Należy zauważyć, że kodeksy etyczne i normy moralne są tworzone dla specyficznych zawodów, tam gdzie występuje brak odpowiedzialności za złe lub nieprofesionalne wykonywanie swojej pracy, gdzie przeważnie nie można naprawić popełnionych błędów. Stolarz bez problemu naprawi żle wykonany stół, ale już lekarz nie wkrzesi człowieka który umarł na wskutek błędu lekarskiego, jego niewiedzy i braku umiejętności, podobne konsekwencje daje niekompetncja czy nieproceduralne postępowanie prawników którzy często decydują o życiu i doroku życiowym ludzi. Postępowanie nauczyciel często warunkuje kim zostanie w przyszłości dziecko. Błędne wychowanie dzieci przez nauczycieli często jest nieodwracalne a ich życie i kariera zniszczone.  

Wychowanie tylko wtedy daje pożądane efekty, gdy nauczyciel – wychowawca w całej rozciągłości stosuje w życiu osobistym zasady, które wpaja wychowankom. Tezę tę przyjmowano od wieków potwierdzają badania nad efektywnością procesów wychowawczych. Znajduje ona wyraz w myśli oświatowej i pedagogicznej, dotyczącej roli społecznej nauczyciela. 

Nauczyciel dysponuje środkami oddziaływania, z których najważniejszym jest postępowanie osobiste i własny wzorzec. Nauczycielski zawód mający w sobie dużo ze służby społecznej, składa się na niego odpowiedzialność prawna i moralna za postępowanie zgodnie z normami społecznymi i etyką zawodową.

W pracy nauczyciela najwyższą wartością powinno być dobro dziecka, odpowiedzialność za jego wychowanie i rozwój. Odpowiedzialność za dziecko jest normą stanowiącą rdzeń etyki zawodowej nauczyciela.

„Stosunek do ucznia – pisze S. Krawcewicz – jest kamieniem węgielnym etyki zawodowej nauczyciela, głównym kryterium jego pedagogicznej wartości. 
(...) Norma naczelna etyki zawodowej nauczyciela mówiąca o odpowiedzialności za los ucznia, mieści w sobie wątki etyczne w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz wątki prakseologiczne”. 
Podstawą stosunków wychowawczych jest występowanie nauczyciela w stosunkach z uczniami przede wszystkim jako człowieka i dopiero razem z tym w roli zawodowego nauczyciela.
W formowaniu osobowości nauczyciela równie ważne jest przygotowanie intelektualne, jak i wykształcenie w nim specyficznej moralności zawodowej i zdobycie wewnętrznych kwalifikacji. Społeczeństwu nie jest obojętne, jakimi zasadami i normami etycznymi kieruje się w swoim życiu i pracy nauczyciel, jaki system wartości akceptuje on. Zawód nauczyciela wiąże się z określoną postawą moralną, wybór typu zawodu przez jednostkę jest więc nie tylko wyborem typu instrumentalnego, technicznego czy ekonomicznego, ale również wyborem typu moralnego – określonej postawy ideowej, światopoglądowej, moralnej. 

Z punktu widzenia moralnego wychowania należy podkreślić, że wpływ nauczyciela na ucznia zależy nie tylko od tego, co nauczyciel wie, umie, ale także i od tego kim jest, kim się staje, do czego dąży, a więc jak oddziałuje na wychowanka całą swoją osobowością, postawą, zaangażowaniem. Jeżeli przyjmiemy założenie, że efekty wychowania zależą od rodzajów stosunków, jakie kształtują się między nauczycielem a uczniem, to oczywiste się stanie, że rola wartości, norm, zasad moralnych reprezentowanych przez nauczyciela w życiu praktycznym ma znaczenie rozstrzygające. 

W zawodzie nauczycielskim, bardziej niż w innych, nie sposób oddzielić obowiązków zawodowych od obowiązków moralnych. Postępowanie nauczyciela zawsze jest uwikłane w oceny moralne, m.in. pojęcie sprawiedliwości i niesprawiedliwości, kłamstwa i prawdomówności, dobra i zła. Dlatego też wymagamy, by nauczyciele reprezentowali wysoki poziom etyczny nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym. Nauczyciel staje codziennie wobec konieczności rozwiązywania problemów moralnych, konieczności wartościowania, oceniana. Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest takie rozwijanie pracy wychowawczej, by przebiegała ona w klimacie pełnego zrozumienia i zaufania między nauczycielem a uczniem, by proces wychowania odbywał się w klimacie wzajemnej życzliwości. Prowadzone badania dotyczące opinii dzieci i młodzieży o nauczycielu wykazują, ze uczniowie dostrzegają postawy moralne nauczyciela, ustosunkowują się do nich, przeżywają je i na nie reagują. Jeżeli młodzież nie akceptuje postawy i zachowania nauczyciela, jeżeli dostrzega dwoistość głoszonych przez niego zasad, wówczas nie współpracuje z nim w procesie wychowania. Nauczyciel wykorzystuje wówczas swą przewagę nad uczniem, korzysta nie z atrybutów intelektualnych i moralnych, lecz ze swej przewagi urzędowej, posługuje się budzeniem w uczniach strachu, bezdyskusyjnymi argumentami, nieodwołalnymi decyzjami. Jakże szeroko upowszechniona jest w naszych szkołach praktyka, że odpowiedź ucznia na lekcji jest dobra wtedy, gdy jest zgodna z odpowiedzią przewidywaną przez nauczyciela. Kierunek pracy nauczyciela powinien więc zdążać do tego – by przestał on być sędzią oceniającym i ferującym wyroki, a stał się człowiekiem rozwijającym osobowość ucznia, traktującym dobro dziecka, jako dobro najwyższe. Dopiero wtedy może między nim a uczniem ukształtować się atmosfera pełnego zaufania, szczerego i otwartego kontaktu pedagogicznego, będąca koniecznym warunkiem skuteczności wychowania. 

Ocena przez nauczyciela tego, co jest, a co nie jest moralne, nie może być dokonywana tylko przy posługiwaniu się wyczuciem; z pomocą nauczycielowi przychodzą rozwijające się nauki o wychowaniu, wiedza o dziecku, o procesach i mechanizmach jego rozwoju. Wiedza ta powinna umożliwić nauczycielowi odpowiedzieć na pytanie, czy jego decyzje lub zachowania się wobec dziecka są wychowawczo korzystne i czy właściwie kształtują sylwetkę moralną ucznia. Nie wystarczy tu przestrzegać takich ogólnych norm jak życzliwość, sprawiedliwość i rzetelność w traktowaniu ucznia. Trudne do rozstrzygnięcia są problemy szczegółowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy nauczyciel – wychowawca, realizując słuszny wychowawczo cel, posługuje się wątpliwymi z moralnego punktu widzenia sposobami. Takie więc środki, jak wymuszanie zeznań, wykorzystywanie informacji udzielonych w zaufaniu wbrew woli informatora, posługiwanie się informatorami uległymi wobec wychowawcy, muszą być oceniane negatywnie z etycznego punktu widzenia, mimo nawet najsłuszniejszych intencji. W praktyce wychowawczej relacje między celem a środkami i metodami są nieraz bardzo trudne do oceny ze względu na złożony kontekst sytuacji wychowawczej. Oczywiście obowiązuje tu dyrektywa, by nie tylko cel wychowawczy, ale również środki i metody jego realizacji były wartościowane pod względem moralnym.

Niezmiernie ważny zakres problemów etycznych wiąże się z doniosłą dyrektywą pedagogiczną, postulującą zgodność przekonań i postępowania nauczyciela. Postawa nauczyciela oddziałuje na wychowanka z dużą sugestywnością i wywiera istotny wpływ na proces jego rozwoju. Dyrektywa zgodności poglądów z postępowaniem zawsze była i jest bliska zawodowi nauczycielskiemu, chociaż zdarza się niekiedy, że nauczyciele reprezentują inne poglądy i przekonania niż te, które z tytułu swojej funkcji zawodowej powinni upowszechniać. Wskutek tych rozbieżności powstają sytuacje konfliktowe, złożone problemy moralne w relacji: nauczyciel – uczeń. 

Bez etyki zawodowej nie jest możliwe istnienie zawodu nauczycielskiego, który mógłby spełniać swoje doniosłe zadanie społeczne.

Potrzebę pogłębionej refleksji etycznej w zawodzie nauczycielskim uzasadnia się szczególnym „przedmiotem” pracy nauczyciela, jakim jest dziecko, jako stosunek „bezbronności” wobec nauczyciela, oraz wskazaniem na fakt, że sama osobowość nauczyciela wchodzącego z dzieckiem w wieloletnie i ścisłe związki i układy interpersonalne jest walnym narzędziem wychowania.


Praktycy oświatowi widzą w Kodeksie Etyki Zawodowej Nauczyciela socjotechniczne narzędzie wpływania na postępowanie nauczycieli, a przez to – na skuteczność ich zawodowej działalności i prestiż społeczny całej grupy zawodowej. 
Poglądy tu przedstawione, w ewidentny sposób ukazują ponadczasowy charakter wymagań i zadań, jakie się stawiało przed nauczycielem.

Żyjemy i pracujemy w nowych, bardziej złożonych a zarazem kontrowersyjnych czasach. Ta specyfika sytuacji, w jakiej działa współczesny nauczyciel, nie oznacza, że refleksja etyczna nie jest mu potrzebna. Wręcz przeciwnie wydaje się, że jej rola rośnie. Zawód nauczyciela stawia wysokie wymagania. Nauczyciel znajduje się pod ustawiczną kontrolą, każde jego potknięcie jest natychmiast dostrzegane i komentowane. Musi więc być szczególnie ostrożny, zwłaszcza że sędziami – i to surowymi są uczniowie, których wychowuje. 

Polskie Towarzystwo Nauczycieli opracowało kodeks Etyki Nauczycielskiej, który nie został upowszechniony w szkołach i bibliotekach pedagogicznych. Kodeks ten został zaaprobowany przez Jana Pawła II (07.06.1966 roku). Zasadniczym celem i zadaniem tego „Kodeksu” jest uświadomienie nauczycielom wagi i wymiaru ich pracy oraz wezwanie do podjęcia pracy nad sobą, aby przywrócić zawodowi nauczyciela należny mu prestiż społeczny.

Niezależnie od wszystkiego, każdy nauczyciel powinien posiadać „wewnętrzny etyczny kodeks” i nie powinno mu być obce stwierdzenie – motto, że „w żadnym zawodzie człowiek nie ma tak wielkiego znaczenia jak w zawodzie nauczycielskim. Architekt może być złym człowiekiem i zbudować dom ładny i wygodny; inżynier, który przebił tunele, przeprowadził wielkie drogi, pobudował mosty – mógł być człowiekiem lichym. Już mniej jest to możliwe u lekarza; zapewne nikt nie chciałby się leczyć u takiego, o którym wiedziałby na pewno, że jest złym człowiekiem. A już nauczyciel – zły człowiek jest sprzecznością w samym określeniu, niemożliwością. 1

Podsumowując - nauczyciel powinien pamiętać o tzw. 10 mądrościach nauczycielskich wg J. Pielachowskiego:

 • „Wiem że przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie
 • Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaca złem
 • W konflikcie z uczniami nie gorączkuję się, jestem sędzią, a nie stroną.
 • Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluję ich wykonanie.
 • Jestem cierpliwy, uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie.
 • Lekcja jest dla uczniów - nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich uczniów.
 • Nie jestem nieomylny. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go.
 • Autorytet nie polega na wzbudzaniu strachu lecz na kompetencji, sprawiedliwości, konsekwencji wymagań.
 • Wymagania nie wykluczają życzliwości; nie zrzędzę, nie pouczam, czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji.
 • Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków. Jeśli zaszczepię im lepszą stronę mojej osobowości - będą mi wdzięczni przez całe życie. 
Bez wątpliwości, wg dziennikarskiego rozeznania i analizy faktów nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bażanówce postępowali nieetycznie w stosunku do dziecka, dali się uwikłać w lokalne konflikty przenosząc spory do klas. Zarówno prowadzenie zajęć jak i postępowanie z dziećmi było i jest ewidentnie naganne. Szkoła nie ma żadnych osiągnięć co łatwo sprawdzić w internecie - zero sukcesów SP Bażanówka.
Utrzymanie tej szkoły przez Gminę Zarszyn również ze względów finansowych jest bezsensowne.
Z stron szkoły http://www.spbazanowka.szkolnastrona.pl można  dowiedzieć się, że aktualnie w klasach 1-3 jest aaażżżż 38 dzieci :-)

Bażanówka, 2014-02-03Sprawozdanie z pracy szkoły 
- I okres –r. szk. 2013/14 1. Osiągnięcia dydaktyczne:

  1. Klasyfikacja śródroczna:

1.1. a. Klasy I-III:

100% uczniów uzyskało oceny pozytywne ze wszystkich zajęć edukacyjnych .

Klasa

Zapisanych

Klasyfikowanych

Ocenionych pozytywnie

Średnia frekwencja

I

10

10

100%

92,40 %

II

20

20

100%

91,76%

III

8

8

100%

93,81 %

I - III

38

38

100%

92,65 %

za to zatrudnionych jest aż 13 nauczycieli !!! - których efekt pracy jest oceniany na "mniej niż zero" - w tej szkole chyba na jednego ucznia przypada najwięcej nauczycieli w dodatku postępujących niemoralnie i nieetycznie.... paranoja....

Kadra Nauczycielska:

Ks. mgr Tomasz Kubas: religia w kl. „0”- VI;

mgr Monika Gościńska: język polski w kl.V,  wych. kl. V;

mgr Marta Lewicka: język niemiecki , muzyka i plastyka w kl. IV-VI, wych. kl. IV;

mgr Beata Majcher: wychowanie fizyczne i przyroda w kl. IV-VI, wych. kl. VI;

mgr Barbara Ochęduszko: wychowanie przedszkolne, wych. oddział przedszkolny;

mgr Iwona Pacławska: język angielski w kl. I-VI;

mgr Lucyna Gburyk: matematyka kl. IV-VI

Ks. mgr Andrzej Pastuszek; religia w kl.„0”-VI;

dr Anna Tarnawczyk: edukacja wczesnoszkolna, historia i społeczeństwo w kl.IV-VI,informatyka w kl. I-III wych. kl. III;

mgr Edyta Wolańska: informatyka w kl. IV-VI;

mgr Halina Żeliszewska: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, wych. kl.II;

mgr Halina Żyłka: edukacja wczesnoszkolna, technika w kl. IV-VI,  wych. kl. I.

 Dyrektor szkoły: mgr Beata Bieleń: j. polski w kl. IV-V, biblioteka

W tej sytuacji dla dobra innych dzieci żle kształconych w SP Bażanówka najlepiej będzie jak ta szkoła zostanie zlikwidowana.
cdn.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.


Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~DearWist
10-03-2017 / 06:08
~Jameswog
01-03-2017 / 11:47
sildenafil effervescent tablets alivher use 20mgsildenafilcitrate100mg.bid/ fda warning on sildenafil http://20mgsildenafilcitrate100mg.bid/" rel="nofollow">20mgsildenafilcitrate100mg.bid/">http://20mgsildenafilcitrate100mg.b impaza and sildenafil 20mgsildenafilcitrate100mg.bid/>sildenafil 100mg sildenafil citrate how to make
~Ado
19-12-2014 / 14:44
umiesz tak fajnie mowić, moglyabam tego sluchać i słuchać, a notsikf3w nie mam. Wiecie co mnie ostatnio ucieszyło i wzruszyło rodzice moich ucznif3w, ktorych mało powiedziane lubię i lubie więcej niż lubię, orzekli, ze oni tez mnie bardzo lubią- czy nie o to chodzi?
~cccc
16-07-2014 / 06:51
Nareszcie skończyły się te bzdury i kłamstwa wyssane z palca.Czas najwyższy oduczyć Panią Bernadettę Jej bujnej wyobrazni i zawiści.
~abc
15-07-2014 / 18:05
zablokowali Was, że tu tak cicho?
~aaaaa
01-07-2014 / 10:05
Ty internetowy taki cwany jesteś ? czemu nie przyjedziesz do Bażanówki i nie powiesz tego mieszkańcom prosto w twarz? hejtów Twojego pokroju jest niestety co raz więcej, ale będą skutecznie niszczeni, pochwal się ku**o skąd jesteś, nie zdziwie się jak z jakiejś konkretnej wiochy. Jeszcze jeden taki wpis z Twojej strony a sprawa się wyjaśni, to już Ci tak wesoło nie będzie.
~ROZMARYN
01-07-2014 / 04:41
O MOJ CIEMNOGRODZIE ROZWIJAJ SIE...
~świat oszalał
30-06-2014 / 19:04
acha i jeszcze jedno nauczyciele właśnie dali sobie radę z tym dzieckiem i dlatego ta afera, bo ambitni rodzice nie potrafią się przyznać do błędu w wychowaniu:D
~świat oszalał
30-06-2014 / 19:01
no właśnie "dziewczynka". to nie dziewczynka a jej niespełnieni rodzice którzy mają problemy z wychowaniem dziecka. a codo osiągnięć szkoły są mniejsze lub większe, ale co mogą wiedzieć ludzie którzy opierają się tylko na wiedzy internetowej. Wy którzy krytykujecie tak strasznie SP w Bażanówce na pewno nie wiecie co znaczy mały sukces. Każde dziecko ma je na swoim koncie ale po co o tym mówić skoro w tej chwili najważniejszy jest problem jednego rozbrykanego dziecka a raczej jego rodziców. Dzieci są tu szczęśliwe nie mają problemów ani kłopotów, ale to też jest nieważne. Pewnie, zlikwidujcie naszą szkołę przez to że ktoś wpakował się w kłopoty i nie ma pojęcia jak z nich teraz wyjść!!!!!!!
~gość
30-06-2014 / 16:55
To niech nauczyciele tej szkoły do likwidacji pochwalą się jakie mają osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze - jakoś w necie nic imponującego nie można znaleźć pod hasłem "SP Bażanówka"... takie "mniej niż zero?"... Jeżeli nauczyciel nie potrafi dać sobie rady z 6-letnią dziewczynką która tak narozrabiała, że aż szkoła się rozsypała, to może zrobić tym nauczycielom egzamin weryfikacyjny i sprawdzić z jakich układów zostali tak niewykwalifikowanymi nauczycielami ?