Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
15 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 13-07-2018

Wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach VI Wydział Karny Odwoławczy

ul. Andrzeja 16/18 40-957 Katowice

Dotyczy: przewlekłości postępowania Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek,  43-100 Tychy

Przy udziale: Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70a, 40‑028 Katowice

od rozpoznania mojej skargi na przewlekłość postępowania sądowego, ponieważ biorą udział w ukrywaniu afery finansowej, popełniają oszustwa procesowe znacznej wartości na moją szkodę i inne przestępstwa                                                                                                                                        

I. Dnia 23 kwietnia 2018 r. złożyłem Skargę pokrzywdzonego w aferze finansowej na przewlekłość postępowania „prowadzonego” przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17, cytuję:

(...) od dnia 8 sierpnia 2017r. (data wpływu akt Prokuratury Okręgowej w Kielcach o sygn. PO II Ds. 24.2017) do DZIŚ NIELEGALNIE są przechowywane powyższe akta prokuratorskie w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, który BYŁ i JEST Z MOCY USTAWY WYŁĄCZONY OD ROZPOZNANIA tej sprawy.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17, akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds. 24.2017 i inne akta sprawy.

KOLEJNY RAZ sprawa dotycząca afery finansowej i oszustw procesowych popełnionych przez prokuratorów i sędziów z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK oraz działania zorganizowanej grupy przestępczej to jest o czyn z art. 258 § 1 KK, BEZPRAWNIE TRAFIŁA DO TAK ZWANEGO Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, który to sąd na podstawie art. 25 § 1 pkt 2 KPK w związku z art. 439 § 1 pkt 4 KPK BYŁ i JEST Z MOCY USTAWY WYŁĄCZONY OD ROZPOZNANIA mojego zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowanego do Sądu Okręgowego w Kielcach (...)”.

Dowód: Skarga pokrzywdzonego w aferze finansowej na przewlekłość postępowania „prowadzonego” przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17, z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Należy z całą mocą podkreślić, że jest to BEZWZGLĘDNA PRZYCZYNA ODWOŁAWCZA, gdy sąd niższego rzędu orzekał w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu – patrz: art. 439 § 1 pkt 4 KPK.

II. Na podstawie art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH PRZEZ PROKURATORÓW I SĘDZIÓW, powinno być prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej a nie przez dyspozycyjnego i rażąco łamiącego przepisy prawa prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszka Jaworskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, należy ustalić:

1. Kto personalnie odpowiedzialny jest za przekazanie sprawy NIEZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ RZECZOWĄ do Prokuratury Okręgowej w Kielcach dotyczącej oszustw procesowych na kwotę znacznej wartości z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i innych przestępstw popełnionych na moją szkodę przez prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej?

2. Kto personalnie odpowiedzialny jest za przekazanie sprawy NIEZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ RZECZOWĄ do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach dotyczącej oszustw procesowych na kwotę znacznej wartości z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i innych przestępstw popełnionych na moją szkodę przez prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej?

Dowód: akta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17 i inne akta.

III. W nawiązaniu do powyższej treści, podkreślam, że Pan Bartłomiej Witek Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach i sędzia SO tegoż sądu, w jego gabinecie, po zapoznaniu się dokumentami oraz w obecności świadków jednoznacznie stwierdził, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach NIE JEST WŁAŚCIWY RZECZOWO do rozpoznania sprawy dotyczącej afery finansowej opisanej w zapytaniu poselskim 2396 – patrz: załącznik nr 2, a także NIE JEST WŁAŚCIWY RZECZOWO do rozpoznania sprawy dotyczącej oszustw procesowych na kwotę znacznej wartości z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i innych przestępstw popełnionych na moją szkodę przez prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej.

Dla każdego obiektywnego prawnika, powyższa kwestia jest niepodważalna i bezsporna, ponieważ art. 25 § 1 pkt 2 KPK reguluje właściwość rzeczową sądów okręgowych.

IV. W związku z powyższym, niniejszy wniosek kieruję również do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, by ustalił personalia sędziów odpowiedzialnych za przekazanie sprawy NIEZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ RZECZOWĄ do Sądu Rejonowego w Katowice-Wschód w Katowicach (dotyczącej oszustw procesowych na kwotę znacznej wartości z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i innych przestępstw popełnionych na moją szkodę przez prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej), ponieważ od wielu lat wykorzystują urząd sędziego do CHRONIENIA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ aferzystów finansowych i skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, co uniemożliwia mi odzyskanie środków pieniężnych przejętych w wyniku oszustwa finansowego – patrz: załącznik nr 1, 2, 3.

Dowód: akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds. 24.2017, akta Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17 i inne akta.

V. Przez ponad DZIEWIĘĆ LAT policjanci i prokuratorzy „zajmujący się” aferą NIE ROZPOZNALI i NIE CHCĄ rozpoznać zgodnie z prawem i rozumem naruszeń prawa bankowego przez Getin Bank SA, wskazanych i udowodnionych w treści PROTOKOŁU GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez bank szeregu przepisów prawa, na szkodę klientów, lecz POZORUJĄ DZIAŁANIA, mataczą, zaprzeczają oczywistym faktom i chronią się wzajemnie przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Wydano już ponad STO orzeczeń prokuratorskich i ponad STO orzeczeń sądowych kompromitujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, uniemożliwiających mi odzyskanie bezprawnie przejętych środków pieniężnych znacznej wartości.

Podkreślić należy, że WSZYSTKIE śledztwa i dochodzenia dotyczące bezprawnego doprowadzenia mojej matki Michaliny Jączek do udaru mózgu i śmierci, jak i przestępstwa popełnione na moją szkodę, BYŁY BEZPRAWNIE UMARZANE przez policjantów i prokuratorów, a sędziowie prawie wszystkie niezgodne z prawem działania utrzymywali w mocy. Zamiast zająć się istotą sprawy ‑ AFERĄ FINANSOWĄ w której zostałem oszukany – podjęto przeciwko mnie szereg represji.

VI. Zwracam uwagę na istotny fakt, że referentem do rozpoznania skargi na przewlekłość tego postępowania sądowego jest sędzia SO Monika Postawa-Gwóźdź, która od wielu lat bierze udział w UKRYWANIU TEJ AFERY FINANSOWEJ i REPRESJONOWANIU MNIE. W tej sprawie złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez nią na moją szkodę, które do dziś jest nierozpoznane, mimo że, UPŁYNĘŁY PONAD DWA LATA.

Kluczowy jest fakt, że prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszek Jaworski BEZPRAWNIE UMORZYŁ ŚLEDZTWO dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej (mimo że był z mocy ustawy wyłączony – patrz: punkt II), w której uczestniczyła między innymi sędzia SO Monika Postawa-Gwóźdź. Zatem sędzia ta ma interes osobisty w tym, aby dalej mataczyć i CHRONIĆ PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UKŁAD PRZESTĘPCZY i SIEBIE SAMĄ a mnie w odwecie szykanować oraz uniemożliwiać dojście do prawdy i sprawiedliwości.

Podobna sytuacja dotyczy sędziego SO Jana Kurpasa – Przewodniczącego VI Wydziału Karnego Odwoławczego, który w wyniku tak zwanego „losowania” jest w składzie orzekającym tegoż sądu. Do dziś moje zarzuty przeciwko sędziemu SO Janowi Kurpasowi NIE ZOSTAŁY również merytorycznie rozpoznane przez władze prokuratorskie i sądownicze, mimo że od złożenia pisma upłynęło kilka lat. Dodać należy, że w rozmowie ze mną w 2012 roku w jego gabinecie Przewodniczący Jan Kurpas wyraźnie wykazywał ZŁĄ WOLĘ i NIECHĘĆ w wyjaśnieniu oszustw procesowych i afery finansowej ukrywanej przez podległych mu administracyjnie sędziów.

VII. Reasumując, na podstawie art. 111 Konstytucji RP apeluję do Posłów na Sejm RP o POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ do zbadania afery finansowej Getin Banku SA – piramidy kredytowej, w której jestem pokrzywdzony oraz obecnej afery GetBack liczonej w miliardach złotych, popełnionej przez tych samych sprawców, przy poplecznictwie skorumpowanych prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy KNF i osoby pełniące ważne funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości, co zostało między innymi uzasadnione w zapytaniu poselskim nr 2396 – patrz: załącznik nr 2.

Zwracam się również do Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o przeprowadzenie rzetelnej i skutecznej kontroli w prokuraturze i sądach apelacji katowickiej oraz proszę o objęcie osobistym nadzorem sprawy dotyczącej afery finansowej – wielkiej piramidy kredytowej, w której jestem pokrzywdzony.

VIII. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, nie ma żadnej wątpliwości, że w okręgu apelacji katowickiej działa grupa przestępcza prokuratorów i sędziów, która w sposób oczywisty i rażący łamie prawo, z pełną premedytacją popełnia oszustwa procesowe na kwotę znacznej wartości, to jest o czyn z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i inne przestępstwa, BEZPRAWNIE UNIEMOŻLIWIAJĄC mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, przejętych przez Getin Bank SA - z naruszeniem przepisów ustawy Prawo bankowe, co powyżej wskazałem i udowodniłem. Dlatego wniosek ten jest konieczny i w pełni zasadny.

IX. Do niniejszego wniosku załączam dokumenty, które mają istotne znaczenie w tej sprawie oraz stanowią uzupełnienie materiału dowodowego na okoliczność istnienia zorganizowanej grupy przestępczej w wymiarze sprawiedliwości:

Załącznik nr 1Skarga pokrzywdzonego w aferze finansowej na przewlekłość postępowania „prowadzonego” przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17, z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 2 Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP.

Załącznik nr 3 Gazeta Finansowa, artykuł „Złapani przez Getin Bank SA”.

Pokrzywdzony w aferze finansowej - Jan Jączek

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.