Zestawienie dokumentów 

  nieformalnego działania Prokuratury  na przestępstwa popełnione przez prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie Waldemara Garbińskiego przy współpracy Jerzego Zajšca na szkodę firmy „ELSAN” Zdzisława Raczkowskiego w Brzozowie ul. Kopernika 3 przez: zablokowanie działalnoœci gospodarczej /zaspawanie drzwi/, przywłaszczenie towarów handlowych, wyposażenia sklepu, fabrykowanie dowodów i zeznań dla sšdu i prokuratury, itp.tj. przestępstwa wynikajšce z   art.270§1kk, 233§1kk, 278§1kk, 279§1kk, 282kk, 276§1kk 288§1kk, 291§1kk, 294§1kk, 239§1kk i innych

 

lp.

data/sygn

opis dokumentu

link

1

19.03.97 od tego się zaczęło

Wyrok o pobicie Zdzisława Raczkowskiego przez prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie Obiecał przy wszystkich, że mnie załatwi i niestety, wykorzystujšc schorowany wymiar sprawiedliwoœci i układy prawnika J. Zajšca, któremu „załatwił” mój lokal handlowy jak na razie jest górš...

 

2

24.04.98

Na wniosek prezesa spółdzielni w cišgu 24godz. sędzia J. Szarek nadaje klauzulę wykonalnoœci Postanowienie INc 16/98 z powództwa o zapłatę. Wycofuje jš po 3 miesišcach - sprawa z powodów błędów proceduralnych sšdu brzozowskiego do dzisiaj nie zakończona...to już pišty rok przekrętów prezesa

 

3

29.04.98

zawiadomienie KRP w Brzozowie o kradzieży i włamaniu  do sklepu ELSAM-u  w Brzozowie przez brata Witolda Raczkowskiego

 

4

07.05.98 Ds-246/98

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia  KRP w Brzozowie / RSC-18/98/ prokurator brzozowski Zbigniew Pankowski

 

5

12.05.98

zawiadomienie KRP w Brzozowie o utrudnianie działalnoœci handlowej przez Witolda Raczkowskiego

 

6

15.05.98 Ds-275/98

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przed wszczęciem przez KRP Brzozów w sprawie zaspawania drzwi - zablokowania działalnoœci gospodarczej prokurator R. Sawicki

 

7

25.05.98

Zażalenie do Prokuratury Wojewódzkiej w Kroœnie dot. Ds-246/98

 

8

21.05.98

Zażalenie do Prokuratury Wojewódzkiej w Kroœnie dot. Ds-275/98

 

9

27.05.98 Ds-279/98

Akt oskarżenia wszczęty przez prokuraturę przeciwko Witoldowi Raczkowskiemu      /ostatecznie po dwóch latach uniewinniony/

 

10

02.06.98 Dsn 22/98/b

Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w Ds-246/98 - odmowa wszczęcia dochodzenia /brak podpisów/

 

11

02.06.98

Postanowienie Dsn23/98/B Prokuratury Wojewódzkiej w Ds-275/98 - odmowa wszczęcia dochodzenia / zaspawania drzwi, kradzieży mienia /

 

12

23.07.98

Pismo do Prokuratury Wojewódzkiej /mój żal/ na odmowę wszczęcia œledztwa

 

13

?/08/98

odpowiedz Prokuratury Wojewódzkiej w sprawie naruszenia posiadania Dsn.22/98/B i Ds.246/98- nie ma sprawy prok. K. Haligowski

 

14

11.01.99

Zawiadomienie K.M.P w Brzozowie o przestępstwie zablokowania działalnoœci gospodarczej, kradzieży, i włamaniu

 

15

05.02.99 RSC-2/99

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia sygn. RCS-2/99 - prokurator brzozowski  S. Sawicki

 

16

15.02.99

Zażalenie na Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Brzozowie - odmowy dochodzenia do Prokuratury Okręgowej w Kroœnie dot. RCS-2/99

 

17

18.03.99

Odmowa wszczęcia  œledztwa przez Prokuraturę Okręgowš Dsn 8/99/B prokurator S. Czerwonka

 

18

08.04.99

Postanowienie Sšdu Rejonowego w Brzozowie o nieuwzględnieniu Zażalenia /posiedzenie niejawne, bez zawiadomienia, bez możliwoœci obrony /  SSR J. Szarek  prok. R. Sawicki sygn.IIKo1 2/99

 

19

12.05.99

Zawiadomienie Prokuratury Apelacyjnej o popełnionym na mnie przestępstwach

 

20

12.05.99

Zażalenie na Postanowienie Sšdu II.Ko1 2/99

 

21

18.05.99

Zawiadomienie z Sšdu Rejonowego w Brzozowie, ze postanowienie II.Ko1 2/99 nie podlega zaskarżeniu - sędzia J. Szarek ?

 

22

18.03.99

Odpowiedz Prokuratury Okręgowej - polecam bardzo ciekawe Postanowienie

 

23

06.06.99

Zawiadomienie o przestępstwach i nieprawidłowoœciach prokuratury rejonowej w Brzozowie Prokuratury Apelacyjnej

 

24

10.06.99

Przekazanie „ w dół” sprawy dowodów przez Prokuraturę Apelacyjnš

 

25

21.06.99

sprawa wróciła do Prokuratury Rejonowej

 

26

28.06.99

Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia

 

27

14.09.99

Postanowienie Sšdu Rejonowego w Brzozowie o nieuwzględnieniu Zażalenia /posiedzenie tym razem jawne, za to bez protokolanta/

 

28

06.08.99

Odmowa wszczęcia œledztwa przez Prokuraturę Okręgowš - bez podpisu prokuratora sygn. Dsn 8/99/B do sprawy Ds. 328/99

 

29

14.12.99

Zażalenie do Prokuratury Apelacyjnej - na umorzenie œledzstw

 

30

21.12.99

przekazanie sprawy Ds. 328/99 przez Prokuraturę Apelacyjnš do prokuratora S. Czerwonki sygn. Ko 73/99

 

31

19.01.00

Odpowiedz Prokuratury Okręgowej - odmowa dochodzenia - prok. S. Czerwonka sygn. Dsn 8/99/B

 

32

27.03.00

Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej i Apelacyjnej   o przestępstwie przerobienia dokumentów dla Sšdu i Prokuratury - nieważnoœci umowy.

 

33

 

 

 

34

04.04.00

Przekazanie „ w dół” sprawy Ko73/99 dowodów przez Prokuraturę Apelacyjnš do Prokuraturze Okręgowej przez prokuratora A. Kiełtyka

 

35

 

 

 

36

16.04.00

Skarga na działalnoœć prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Brzozowie i Okręgowej w Kroœnie do Prokuratury Apelacyjnej

 

37

20.04.00 -otrz.11.05.00

Informacja Prokuratury Apelacyjnej o przekazaniu skargi na nieproceduralne działanie prokuratury okręgowej do prokuratury okręgowej  prok. A. Kiełtyka

 

38

27.04.00

Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Sanoku o wszczęciu œledztwa w sprawie fabrykowania dokumentów 1Ds.357/00

 

39

28.04.00

Informacja Prokuratury Okręgowej w Kroœnie o przekazaniu œledztwa z Brzozowa do prokurat. w Sanoku sygn.Dsn 16/00/Sk - prok. M. Marcinkowski

 

40

08.05.00

KASACJA DO SĽDU NAJWYŻSZEGO W WARSZAWIE

 

41

10.05.00

Pismo do Prokuratury Okręgowej - M. Marcinkowski

 

42

19.05.00

Zawiadomienie Prokuratury Apelacyjnej o nieprawidłowoœciach Ko 73/99

 

43

23.05.00

Zawiadomienie prokuratury w Sanoku fabrykowaniu innych dokumentów - aneksu, protokołu przez W. Garbińskiego do akt. 1Ds.357/00

 

44

01.06.00

Informacja Prokuratury Apelacyjne - A. Kiełtyka

 

45

05.06.00

Skarga do Prokuratury Apelacyjne na przekazanie „w dół” dochodzenia w sprawie nieprawidłowoœci działania prokuratorów /sygn.Ko 73/99/

 

46

06.06.00

pismo do Prokuratury Apelacyjne

 

47

14.06.00

Odpowiedz Prokuratury Apelacyjnej - odmowa wznowienia prok. A.Kiełtyka

 

48

20.06.00

Zawiadomienie /14 załšczników/ o przekrętach W. Garbiœkiego  Prokuratora Rejonowej w Sanoku - E. Matruszewskiego - sygn.1Ds 375/00

 

49

30.06.00 - otrzym.13.07.

Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Sanoku o oddaleniu wniosku dowodowego 1Ds 357/00 prok. E. Martuszewski

 

50

18.07.00 - otrzm.07.08

Postanowienie o umorzeniu œledztwa w sprawie fabrykowania dokumentów i zeznań sygn. 1Ds 357/00 prok. E. Martuszewski

 

51

18.07.00

Zawiadomienie Prokuratury Okręgowej w Kroœnie o umorzeniu œledztwa syg. 1DS 357/00 - bez podpisu prokuratora

 

52

21.07.00

Skarga na Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego Prokuratury Rejonowej w Sanoku sygn.1Ds 375/00

 

53

10.08.00

Zażalenie na Postanowienie o umorzeniu œledztwa do Prokuratury Okręgowej - sygn.1Ds 375/00  - wniosek o wszczęcie umorzonych œledztw.

 

54

04.10.00

Pismo do sšdu w Brzozowie o przekazanie prokuraturze w Sanoku oryginałów sfabrykowanych aneksów do umowy najmu i dokumentu spółdzielni

 

55

05.10.00

Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Brzozowie o przywłaszczeniu zestawu komputerowego, mienia przez J. Zajaca

 

56

05.10.00

Pismo do Prokuratury Rejonowej w Brzozowie o udostępnienie „protokołu przekazania” - stwierdziłem brak / nieistnienie/ dokumentu.

 

57

16.10.00 - otrzymano 08.11.00

Postanowienie Sšdu Rejonowego w Sanoku w sprawie przekazania „z urzędu” œledztwa w sprawie sfałszowania dokumentów Sšdowi Rejonowemu w Brzozowie sygn.IIKo50/00 - SSR Mariusz Hanus

 

58

30.10.00

POZEW O USTALENIE - że umowa najmu zawarta na czas okreœlony, nie może być rozwišzana jednoosobowo przez prezesa spółdzielni - wniesiony do Sšdu Rejonowego w Brzozowie - do dnia dzisiejszego nie rozpatrzony.

 

59

31.10.00

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia  mienia prok. Z. Pankowski

 

60

14.11.00

Zażalenie na Postanowienie Sšdu Rejonowego w Sanoku o przeniesieniu rozpoznania sprawy IIKo 50/00 do Sšdu w Brzozowie

 

61

15.11.00

Zażalenie na odmowę wszczęcia dochodzenia prok.rej. brz. Ds.612/00

 

62

15.12.00

Zawiadomienie Prokuratury Okręgowej o odmowie wszczęcia œledztwa Dsu 42/00 - przywłaszczenia mienia - bez podpisu

 

63

14.01.01

Zaskarżenie odmowy œledztwa przez prokuraturę sygn. Dsu42/00/B

 

64

19.02.01

Wniosek do Sadu Rejonowego w Brzozowie o dopuszczenie protokołów przesłuchania - fałszywe zeznania œwiadków do sprawy syg. II.Ko.72/00

 

65

29.03.01

Postanowienie Sšdu Rejonowego w Brzozowie o umorzeniu œledztwa w sprawie fabrykowania dokumentów sygn. IIKo 72/00

 

66

29.03.01

Postanowienie Sšdu Rejonowego w Brzozowie o umorzeniu œledztwa w sprawie kradzieży sygn. IIKo 68/00 - sprawca się przyznał

 

67

18.04.01

Apelacja od Postanowienia Sšdu Rejonowego w Brzozowie syg. II. Ko 68/00 i II.Ko 72/00

 

68

11.06.01

Zarzadzenie Sšdu Rejonowego w Brzozowie o odmowie œrodka odwoławczego -sygn.II.Ko.68/00 i IIKo. 72/00 ASR R. Lesniak

 

69

26.06.01

Zażalenie na Zarzšdzenie sygn.II.Ko.68/00 i IIKo. 72/00 ASR R. Lesniak

 

70

08.08.01

Niedopuszczenie œrodka odwoławczego przez Sšd Rejonowy w Brzozowie w sprawach sygn.II.Ko.68/00 i IIKo. 72/00 ASR prezes A. Siedlecka

 

71

23.04.02

Zawiadomienie prokuratury o przestępstwie defraudacji przez komornika brzozowskiego L. Pankiewicza  majštku firmy „ELSAN”

 

72

06.03.02

Zawiadomienie Z. Dziewulskieko w-ce prezesa Sšdu Okręgowego prokuratora okręgowego S. Czerwonkę o przestępstwie internetowym

 

73

09.05.02

Zarzšdzenie prokuratora J. Złotka o doprowadzeniu - Ds.208/02

 

74

17.05.02

Zawiadomienie Prokuratury Okręgowej o przestępstwie naruszenia dobra osobistego przez prokuratora Jacka Złotka

 

75

21.05.02

ZAWIADOMIENIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŒCI  O NIEPRAWIDŁOWOŒCIACH W DZIAŁALNOŒCI PROKURATYRY

 

 

 

 

 

 

 

                         MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĽCE

 

 

 

 

 

1

15.04.95

umowa najmu Spółdzielnia Mieszkaniowa P.W.-ELSAN

 

2

01.04.98

umowa porozumienia trójstronnego /zawarta 02.04.98 - brak podpisu drugiego członka zarzšdu/

 

3

02.04.98

wypowiedzenie najmu lokalu / 1-kopia z posiadanego oryginału i z zamienionym podpisem -2/

 

4

02.04.98

umowa sprzedaży ELSAN-ETON J. Zajšca

 

5

02.04.98

rezygnacja z wypowiedzenia lokalu

 

6

02.04.98

umowa najmu SM-ETON /antydatowana - przypuszczalnie z 09.04.

 

7

09.04.98

odpowiedz S.M. na rezygnację z transakcji

 

8

30.10.98

raport wystawionych faktur dla S.M. w Brzozowie

 

9

02.11.98

odpowiedz S.M. na wystawione faktury

 

10

 

strona tytułowa kosztorysu wykonanych prac modernizacyjnych

 

11

 

zestawienie zabranego wyposażenia

 

12

 

zestawienie zysków i kosztów za 1997r osišgniętych w firmie

 

13

23.03.00

uzasadnienie dla prowadzonej sprawy w Sšdzie Apelacyjnym - dla wyjaœnienia kilku spraw

 

14

02.02.00

list adwokacki do S.M.

 

15

19.03.97

Wyrok Sšdu Rejonowego oskarżonego Waldemara Garbińskiego - naruszenie nietykalnoœci cielesnej Z. Raczkowskiego

 

 To i tak nie wszystkie dokumenty...