DOKUMENTACJA  SPRAW I KONTROWERSYJNYCH WYROKÓW ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM  MEDIALNEGO NAGŁOŒNIENIA I PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA   PRZEZ SĽD DYSCYPLINY

 STRAJK SĘDZIÓW???  
Czy w sšdach podkarpackich pracujš sami niekompetentni sędziowie?.... 

Rejonowy Sšd w Sanoku, zgodnie z procedurš miał rozpatrzyć zażalenie. [ takie samo wysłałem do Prokuratury Krajowej]. W końcu przecież po to sš sšdy. I co zrobił? Sam prezes sšdu stwierdził, ze sprawa nie wejdzie na wokandę. Podobno wszyscy sędziowie odmówili rozpatrzenia sprawy, która powinna być rozpatrzona "trybem natychmiastowym". Idšc dalej tym wzorem postępowania sędziów, proponuję strażakom nie wyjeżdżać do pożarów - przecież można się oparzyć... Policjantom też proponuję nie angażować się w jakiekolwiek interwencje, zwłaszcza kłótnie małżeńskie - można oberwać wałkiem po głowie... Prokuratorom nic nie proponuję. Dawno doszli do wniosku, że korzystniejsze dla nich jest współpraca z przestępcami, niż ich karanie...
Ponieważ sędziowie sanoccy i brzozowscy, [a pewno niedługo i kroœnieńscy] sami stwierdzili swš niekompetencje i poddali się do dymisji, uprzejmie informuję wszystkich absolwentów prawa, ze już niedługo w podkarpackich sšdach będzie co najmniej setka wolnych etatów...

wylaczenie_sedz.sanok-s1.gif (30389 bytes) wylaczenie_sedz.sanok-s2.gif (27380 bytes)

Postanowienia wyłšczenia sędziów i asesora Sšdu Rejonowego w Sanoku.

Dlaczego sędziowie tak postšpili? - ponieważ trzeba by było skazać za błędy proceduralne prokuratora J. Złotka. A to ja miałem być skazany za publikacje prawdy i przekrętów "organów prawa" w internecie...
  Każdy wie, jak traktowane jest nawet jednodniowe spóŸnienie się z np. zażaleniem, czy odpowiedziš na jakikolwiek œwistek sšdowy. Od razu skasowany zostaje "błędem formalnym". Zresztš, ten "numer" sędziowie nad wyraz często stosujš, wnoszšc o potwierdzenie tego, co od dawna znajduje się w aktach sprawy. Ale ich lenistwo nie zna granic... A jak traktować stronnicze , czy tendencyjne łamanie procedury przez sędziów w nieterminowym rozpatrywaniu spraw? Co nie dostał lizaka? Każdy inny pracownik zostałby dyscyplinarnie zwolniony, chociażby za zaniedbywanie obowišzków. Ale nie "œwięte krowy" wymiaru sprawiedliwoœci, oœmieszajšce Państwo, które bezustannie podciera ich organy ... Zdenerwowałem się, znowu jakiœ urażony "organ sprawiedliwoœci"  wniesie doniesienie do prokuratury, zamiast dowodzić swoje urojone racje w wieloletnich sprawach cywilnych... Wtedy na własnej skórze przekonałby się, jak chore jest nasze sšdownictwo...

       Tak napisałem w 2003r - teraz mamy maj 2004r. Powołujšc się na uzasadnienie w powyższe postanowienie wniosłem o wyłšczenie sędziów Janusza Hatylaka, Krystyny Twardach-Terleckiej i Rolanda Pudło, którzy sami się wyłšczyli z rozpatrywania moich spraw. Chodziło u ukrywanie przekrętów komornika brzozowskiego. I Tu mamy bajer - sędziowie sanoccy tym razem postanowili nie dać się nie wyłšczyć. 

sanok-wyl.sedz.oddal.s1.gif (25920 bytes) sanok-wyl.sedz.oddal.s2.gif (30996 bytes)

         Ponieważ teraz strona posiada aktualnie dwa przeciwstawne postanowienia:

  1. wydane przez sędziów SSO Wiesław Ruszał, SSO Stanisław Urban i SSO Jarosław Krysa z Sšdu Okręgowego w Kroœnie sygn. II Ko 152/03 z dnia 14.11.03r wyłšczajšce sędziów sanockich zgodnie z art. 49.kpc
  2. wydane przez sędziów SSR Elżbieta Domańska, SSR Beata Sawińska, SSR Beata Owoc kwestionujšce zgodnoœć wyłšczenia na podstawie tego artykułu i tych samych faktów uzasadnienia.

Konieczna jest weryfikacja prawna obu postanowień. W obu przypadkach sprawa dotyczy strony i publikacji zamieszczanych w internecie. Ponieważ PRAWO nie dopuszcza dwóch całkowicie odmiennych postanowień dotyczšcych  tych samych racji w sprawie, niezależnie od strony która jš wnosi, powstała koniecznoœć weryfikacji – którzy sędziowie mataczš w sprawie?  

      A tak dywagujšc, to uzasadnienie sędziów sanockich też jest całkiem nielogiczne. Sędziowie raz przyznajš się, że w zwišzku z publikacjami istnieje możliwoœć ich stronniczoœci decyzyjnej i wnoszš o wyłšczenie się w sprawie, a kolejnej sprawie już nie? Czy wiatr zmienił kierunek? Tak więc bšdŸmy konsekwentni do końca, a nie jak wiatr zawieje...  A sędziemu Krystynie Twardach-Terleckiej i innym sędziom radzę w końcu nauczyć się działać na komputerze i w internecie. Potrafiš to już przedszkolaki, a internet to domena ludzi wykształconych i minimum wymagania dla urzędnika. Ten brak umiejętnoœci fatalnie œwiadczy o jego inteligencji, co można się przekonać choćby po treœci postanowienia sędziny. 

Powrót do witryny AFERY PRAWA www.afery.prx.pl

I tym samym przechodzimy do meritum - "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwoœci"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolnoœć wyrażania swoich poglšdów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna œrodków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy sš zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mogš być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sš konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porzšdku publicznego, bšdŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogš naruszać istoty wolnoœci i praw.