DOKUMENTACJA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA  CELEM   PROCESOWEGO ZAŁATWIENIA  PRZEZ
 MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŒCI

 a smród się cišgnie...

SSO TOMASZ MARCZUK - Krosno, Sšd Gospodarczy 

Sędziemu T. Marczukowi przypadło trudne zadanie "odziedziczone" po niekompetencji sędziego brzozowskiego R. Leœniaku. Pozew o ustalenie nie może się doczekać terminu rozprawy od 30.10.2000r. Sšd miał ustalić ważnoœć umowy najmu. Sędzia jednak doszedł do wniosku, ze ważniejsza jest wartoœć. Ponieważ znudził mi się "numer na przetrzymanie" i cišgłe zbywanie mnie przez sędziego, wniosłem o wyłšczenie z prowadzenia sprawy sędziego T. Marczuka, a przy okazji i kilku innych [udokumentowane poniżej], ponieważ całkiem fajnie mi to wychodzi, oraz opublikowałem sprawę w internecie. No i stało się - sędzia T. Marczyk "wpieprzył się" i zaledwie w kilka dni wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania. Ponieważ przez rok nie wykombinował, jak zgodnie z prawem zrobić ten przekręt, tym bardziej, na szybko wyszły mu brednie. Sędzia zażyczył sobie zmiany kategorii pozwu na "pozew o zapłatę". Ponieważ taka zamiana już raz została zrobiona przez adwokata, który tym numerem mnie sprzedał, drugi taki numer zgodnie z prawem nie można już zrobić. A więc sędzia "wali głupa", żeby móc zgodnie z prawem odrzucić pozew. Nie chcę nawet wnikać w podstawowy błšd proceduralny. Tak się głupio składa, ze czy chce, czy też nie chce sędzia, ale najpierw musi być rozpatrzony wniosek o wyłšczenie sędziego z uwagi na jego osobiste zaangażowanie w "ukręceniu sprawy". 
Następny przekręt, to całym swoim autorytetem gwarantuje, że pozew o ustalenie ważnoœci umowy musi mieć obowišzkowo wartoœć materialnš. Ciekawe, ponieważ ten pozew był już w 1999r przyjęty przez sšd w Rzeszowie, a nast. ten sam sšd kroœnieński bez podania wartoœci. Widocznie [wg. sędziego T. Marczuka], jego kolega B. Uliasz był niekompetentny przyjmujšc go do rozpatrzenia. A może i sędzia SSO z Rzeszowa A. Borucki był niekompetentny? Ciekawš jako wartoœć plemników wymyœli sędzia T. Marczuk w  " pozwie o ustalenie ojcostwa"? A co będzie, jak wyjdzie, że to się stało nie w tę noc upojnš i nie z tym, co sobie wymarzyliœmy?  Nie ma sprawy, zwalimy winę na sędziego i niech buli, przynajmniej na razie ma z czego...

Postanowienie SSR Tomasza Marczuka

marczuk-postan.zawieszen.s1.gif (18520 bytes) marczuk-postan.zawieszen.s2.gif (21838 bytes) marczuk-dow.nadania.gif (12509 bytes)

a tu moje zażalenie i protokół z rozprawy

marczuk-zazal.s1.gif (16477 bytes) marczuk-zazal.s2.gif (33349 bytes) uliasz_prot.pozew.ustal.krosno.s1.gif (24408 bytes) uliasz_prot.pozew.ustal.krosno.s2.gif (4230 bytes)

Liczę na to, że sędziowie kroœnieńscy, podobnie jak sanoccy, czy brzozowscy, sami wykażš swš niekompetencje i poddadzš się dobrowolnie badaniom psychiatrycznym. Jasne że na postanowienia Marczuka złożono skargę nie tylko w sšdzie kroœnieńskim, ale sprawa trafiła już do Strasburga. cdn.

 I tym samym przechodzimy do meritum - publikacji na temat warunków jakie powinna spełniać opinia lekarska dla sšdu, kulisy i przykłady mataczenia biegłych i ich wpadki, wyjaœnienie faktów - przebiegłych biegłych, matactwach z rentami biegłego lekarza psychiatry Antoniego Ferenca z Jarosławia i na koniec raportu:  "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwoœci"
Koszty tych przekrętów ponosi całe społeczeństwo. To wyjaœnia, dlaczego służba zdrowia jest niedofinansowana...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolnoœć wyrażania swoich poglšdów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna œrodków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy sš zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoœci i praw mogš być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sš konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porzšdku publicznego, bšdŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogš naruszać istoty wolnoœci i praw.