AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników zarówno tych na dole, jak i "władzy" w jak najszerszym tego znaczeniu - taka  ciężka urzędnicza dola? 
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej -
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA  na firmie EuroFarm Witolda Duchiewicza i uzupełnimy kolejnymi dokumentami sądowymi.

                                                                                                                                                                                                                              Stolec, 12.05.2005r.
Strona:
Witold Dchiewicz

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Grabiszyńska 269
53 – 235 WROCŁAW 63

 Sygn. akt. WR.IX NS-REJ.KRS/11082/03/457 

Dotyczy: przekazania Sądowi Rejestrowemu informacji o popełnieniu przestępstwa w stosunku do Spółki „EuroFarm” Sp. z o.o. przez Syndyka masy upadłości BHU „EuroFarm” Włodzimierza Bernackiego oraz Jana Dobrowolskiego, celem osiągnięcia korzyści materialnych.    

Uprzejmie informuję, że Syndyk masy upadłości BHU „EuroFarm” -Włodzimierz Bernacki oraz jego Pełnomocnik w BHU „EuroFarm” -Jan Dobrowolski, popełnili przestępstwo bezprawnie zwołując Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 21 kwietnia 2005r., na którym to podjęto Uchwałę o rozwiązaniu z dniem 21 kwietnia 2005r. Spółki „EuroFarm” Sp. z o.o., powołując Jana Dobrowolskiego na Likwidatora tejże Spółki.  

Syndyk -Włodzimierz Bernacki, dokonując tego czynu, popełnił przestępstwo zarówno gospodarcze, jak i karne, na które w dniu 11 maja 2005r. Witold Duchiewicz – Prezes „EuroFarm” Sp. z o.o. wniósł Pozew o stwierdzenie nieważności Uchwały podjętej w dniu 21 kwietnia na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.  

Działaniem tym, Syndyk wprowadził także celowo w błąd Notariusza - Jana Marka Stączka z Ząbkowic Śląskich, który sporządził Aktem Notarialnym, potwierdzającym to nieprawnie zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „EuroFarm” Sp. z o.o.       

Ponadto informujemy, że pozbawienie uprawnień organizacyjnych Prezesa Spółki „EuroFarm” Sp. z o.o., na które w swoich pismach do Sądu powołuje się Syndyk, jest nieprawomocne, gdyż w dniu 14 października 2004r., zostało złożone Zażalenie do Sądu Okręgowego w Świdnicy, które nie zostało jeszcze rozpatrzone.

W związku z powyższym, informujemy Wysoki Sąd, iż dokonywanie wszelkich zmian w składzie reprezentacji Spółki „EuroFarm” Sp. z o.o., jest bezprawne i zostało przez nas zgłoszone do Prokuratury w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, celem osiągnięcia przez w/w osoby korzyści materialnych.

Z poważaniem
                  Witold Duchiewicz

 W załączeniu: 

  1. Kopia zażalenia Witolda Duchiewicza skierowana do Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 14.10.2004r. 
  2. Kopia Pozwu Witolda Duchiewicza  z dnia 11.05.2005r.  

 

                                                                                                                     Stolec, 11.05.2005r. 

Sąd Okręgowy 
w Świdnicy

Wydział VI Gospodarczy
Pl. Grunwaldzki 14
58 – 100 ŚWIDNICA

 

Powód: Witold Duchiewicz, zam. Stolec 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śl. 

Pozwany: „EuroFarm” Sp. z o.o. z/s w Stolcu 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śl. 

 

POZEW 

o stwierdzenie nieważności uchwały podjętej w dniu 21.04.2005r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników EuroFarm” Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 252 § 1 i 239 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wnoszę o:
1. Stwierdzenie nieważności uchwały podjętej w dniu 21.04.2005r. na nieważnym z mocy prawa – Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „EuroFarm” Sp. z o.o., z powodu jej sprzeczności z prawem oraz z tego powodu,
iż jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, godzi w interesy Spółki, a także ma na celu pokrzywdzenia Wspólnika.
2.                  Zwolnienie Powoda z kosztów sądowych.
3.                  Zabezpieczenie powództwa poprzez:
a)                 Zakazanie Syndykowi masy upadłości BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz wdrożenia ograniczenia uprawnień organizacyjnych związanych z Uchwałami Powoda  -do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
b)                 Ustanowienia zakazu wykonywania przez Jana Dobrowolskiego jakichkolwiek czynności związanych z likwidacją Spółki oraz wykonywaniem jakichkolwiek innych czynności przypisanych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych do zakresu kompetencji likwidatora Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -do czasu wydania prawomocnego wyroku w niniejszej sprawie.

c
)                  Ustanowienie zakazu zbywania składników mienia Spółki oraz dokonywania w stosunku do niego jakichkolwiek czynności prawnych, a także zaciągania przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań -do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
d)                 Nakazanie wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym ostrzeżenia o zawartych w Pozwie roszczeniach Powoda.
e)                 Nakazanie wpisania ostrzeżenia o zakazie zbywania nieruchomości wchodzących w skład
majątku „EuroFarm” Sp. z o.o. wg Ksiąg Wieczystych Nr: 42033 i Nr 57573, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

UZASADNIENIE

W dniu 21.04.2005r. -Włodzimierz Bernacki, który pełni funkcję Syndyka masy upadłości BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz, podjął jako „reprezentant” Powoda Uchwałę o rozwiązaniu Spółki i powołania jej -likwidatora w osobie Jana Dobrowolskiego (dowód: akt notarialny Rep. A nr 1142/2005 zawierający protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EuroFarm” Sp. z o.o. z/s w Stolcu 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, sporządzony przez Jana Marka Stączka w Kancelarii Notarialnej w Ząbkowicach Śląskich). 

Wyżej wskazana osoba, nie była uprawniona do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani też do reprezentowania Powoda na tym Zgromadzeniu, albowiem Powód, który jest większościowym Wspólnikiem Spółki, nie został pozbawiony uprawnień organizacyjnych. 

W dniu 29.09.2004r., Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, pozbawił Powoda uprawnień organizacyjnych, jednakże w dniu 14.10.2004r., Powód złożył Zażalenie na to Postanowienie, które to zażalenie do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone (dowód: Postanowienie z 29.09.2004r., doręczone Pełnomocnikowi w dniu 07.10.2004r., Zażalenie z dnia 14.10.2004 roku wraz z potwierdzeniem jego nadania).

W Ustawie z dnia 28.02.2003r., Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. III nr 60 poz. 535 ze zmianami, zwanej dalej PUiN -nie ma odrębnych przepisów określających skuteczność wydanych w tym rozporządzeniu postępowań, a więc w odróżnieniu do nich, obowiązują ogólne reguły postanowień, a mianowicie w art. 363 § 1 KPC. Zgodnie z tym przepisem, orzeczenie Sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek zaskarżenia.

W konsekwencji Syndyk mógłby wykonywać prawa organizacyjne przypisane do Uchwał, jedynie gdyby Postanowienie z dnia 29.09.2004r., uprawomocniło się. 

Z uwagi na to, że w/w Postanowienie nie jest prawomocne, nie daje ono Panu Włodzimierzowi Bernackiemu prawa do zwoływania Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników „EuroFarm” Sp. z o.o. ani reprezentowania Powoda na tych Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników. 

Zatem nie został spełniony warunek art. 240 KSH. 

W konsekwencji zgodnie z art. 240 KSH, w związku z art. 58 KC, zarówno Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 21.04.2005r., jak i podjęta na tym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników –Uchwała, są nie ważne z mocy prawa. 

Ponadto nie było żadnych podstaw do podjęcia przedmiotowej Uchwały. 

Majątek Spółki „EuroFarm” Sp. z o.o., wynosi ponad 100 mln złotych i z tego majątku, mogą być zaspokojeni Wierzyciele. 

Należy tu wskazać, iż podjęcie omawianej Uchwały, jest reakcją Syndyka na złożony przez Powoda Wniosek o zmianę trybu upadłości z upadłości połączonej likwidacji majątku BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz, na upadłość z możliwością zawarcia układu. 

Należy tu nadmienić, że Syndyk objął bezprawnie składniki majątkowe „EuroFarm” Sp. z o.o., które powinny być wyłączone z masy upadłości BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz, jako że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „EuroFarm” Sp. z o.o., nie jest objęta postępowaniem upadłościowym, co uniemożliwia temu podmiotowi prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. 

Syndyk -Włodzimierz Bernacki, zmierza wszelkimi możliwymi środkami do uniemożliwienia zmiany trybu upadłości, albowiem po odzyskaniu Zarządu nad majątkiem, Powód mógłby rozliczyć Go z dotychczasowego zarządzania majątkiem. 

Jedno z działań Syndyka zmierzające –do osiągnięcia tego celu, jest doprowadzenie do likwidacji firm z tzw. grupy firm „EUROFARM”, w której w skład wchodzi „EuroFarm” Sp. z o.o., po to aby uczestniczyć  w procesie restrukturyzacji BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz i w ten sposób zapobiec zmianie trybu upadłości.  

Należy tu nadmienić, iż Jan Dobrowolski wprowadzony na likwidatora „EuroFarm” Sp. z o.o. jest pełnomocnikiem Syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Na wszystkie okoliczności powołane w Pozwie, wnoszę o dopuszczenie dowodu z akt postępowania upadłościowego BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz VI GU 37/04, VI GUp 37/04, VI GUp 9/04 prowadzonego przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu oraz przesłuchanie świadka Pani Donaty Czachor, zam. Plac Kościelny 3/2, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki. 

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych uzasadniam tym, że Powód został pozbawiony całego majątku na skutek wszczęcia postępowania upadłościowego, a Jego najbliższa rodzina, otrzymuje jedynie kwoty 800 zł  na poziomie minimum socjalnego, przyznane przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu.  

Nadmieniam także, że zasadność roszczenia Powoda, została dostatecznie udowodniona w Pozwie, a brak zabezpieczenia, mógłby uniemożliwić wykonanie wyroku tak, aby był on korzystny dla Powoda, z uwagi na to, że ma postawę zaskarżenia Uchwały, zaś likwidator w tym czasie podejmie czynności likwidacyjne, mające na celu likwidację ogromnego majątku „EuroFarm” Sp. z o.o. 
          Ponadto, naruszone zostały prawa drugiego Wspólnika Spółki  -Joanny Duchiewicz zam. Stolec 1A, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, która nie została zawiadomiona o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podjęciu takiej Uchwały, która bezprawnie naraża w/w Wspólnika na ogromne straty.

                         Z poważaniem
                  Witold Duchiewicz

 

Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 

Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA 

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.