POZEW O USTALENIE - dowód stronniczości sędziów krośnieńskich?
SSO Anna Bembenek SO Andrzej Dziedzic SO Barbara Stukan-Pytlowany
Sąd Okręgowy w Krośnie - VIII Wydział Gospodarczy

Pozew o ustalenie prawa nie może doczekać się rozpatrzenia od 1999r zgodnie z linią orzeczenia wyznaczoną przez Sąd Najwyższy. Czy dlatego że sprawa została sprzedana? Postępowanie sędziów krośnieńskich potwierdza ten fakt. Zadziwiające jest jakieś "przyklejenie się?" do pozwu przez tych sędziów. Ciekawe za ile? Na nieproceduralne zawieszenie rozpatrzenia pozwu przez sędziego Tomasza Marczuka składam zażalenie zgodnie z pouczeniem do sądu wyższej instancji - czyli Sądu Gospodarczego w Rzeszowie. Jak widzimy, jednak nie wyszedł wcale za mury sądu krośnieńskiego. Jednocześnie, z uwagi na prowadzoną przeciwko mnie kampanię prześladowczą za pomocą prokuratury, wnoszę o obligatoryjne wyłączenie sędziów z tego sądu z rozpatrywania pozwu. Sędziowie, ta sama trójca  [SSO Anna Bembenek, Andrzej Dziedzic, Barbara Stukan-Pytlowany] rozpatrują sami wniosek o wyłączenie m.in. siebie? Śmiech na sali, ponieważ dochodzą do wniosku, ze sędziowie krośnieńscy wcale nie czują się urażeni moimi publikacjami. Dlaczego w takim razie nie wycofali swojego wniosku o pomówienie?   Jakaś wirusowa infekcja opanowała mózgi sędziowskie, czy schizofrenia?- zadziwiająca podwójna osobowość tam panuje. Jeżeli coś zaczynamy, to bądźmy konsekwentni do końca - nie można rozpatrywać sprawę powoda, który jest jednocześnie pomówiony przez samych sędziów. Jest ogólnie wiadomo, jaka wzajemna zależność panuje pomiędzy sędziami. 
Ale przeanalizujmy postanowienie? wydane przez stronniczą trójcę. 
W zażaleniu na zawieszenie i umorzenie wniesionego pozwu postawiono zarzuty:
  1/  NARUSZENIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO MANIPULOWANIA FAKTAMI, POTWIERDZENIA NIEPRAWDY 
  2/ sprzeczność istotnych faktów sprawy, z indywidualną, nieproceduralną interpretacją sędziego SSR Tomasza Marczuka wyrażoną w uzasadnieniu. 
  3/ stronniczość i osobiste zaangażowanie sędziów sądu krośnieńskiego w niedopuszczenie do proceduralnego rozpatrzenie pozwu. 
  4/ złamanie etyki sędziowskiej przez stronnicze umarzanie, zawieszanie i przetrzymywanie zgłoszonych do rozpatrzenia spraw w sądzie krośnieńskim.

oraz wniosek: o wznowienie i rozpatrzenie trybem jawnym „pozwu o ustalenie mocy prawa” we wniesionej formie i we właściwym temu Sądzie – z wyłączeniem Wydział Gospodarczego  w Krośnie, który uważa się za niewłaściwy do rozpatrzenia tego typu pozwu -  zgodnie  z  Art. 189 kpc [cyt. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny]
oraz USTALENIE czy Sąd Rejowy w Brzozowie miał prawo uznać się za niewłaściwy w kontekście z Art.15 § 1 kpc –
[Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby postawy właściwości zmieniły się w toku sprawy].  
w UZASADNIENIU czytamy:      Nie jest prawdą twierdzenie podane w uzasadnieniu postanowieniem sygn. akt. V GC 14/02 z dnia 23.01.04r, jakoby strony zgodziły się na zawieszenie postępowania. Niby kiedy, jak Sąd nie wyznaczył jawnego posiedzenie, ani nie raczył zapytać powoda? Zawieszenie rozpatrzenia pozwu z powołaniem się na art. 177§1 pkt 6 kpc jest co najmniej dziwne, niezgodne z faktami i zostało zaskarżone zażaleniem przyjętym przez sąd w dniu 06.11.2002r. Nie rozpatrując je, oddalono zażalenie dopiero z dniem 04.12.2003r. Posiedzenie przeprowadzono trybem niejawnym z naruszeniem procedury sądowej, pozbawiając powoda praw obrony. 
       Z drugiej strony, wydanie postanowienia V.GC.14/02 z dnia 14.10.02r nastąpiło z naruszeniem prawa. Nie został rozpatrzony wcześniej wniesiony wniosek o wyłączenie sędziego prowadzącego T. Marczuka. [oddalony dopiero postanowieniem z dnia 25.09.03r sygn.akt.VIII Gz 69/03]. Przed tą decyzją Sądu Okręgowego, sędzia Tomasz Marczuk nie miał prawa wydawania postanowienia. Tak więc obligatoryjnie, z „mocy prawa” powinno być rozpatrzone ponownie.  W sprawie istotny jest jeszcze jeden problem. Sąd powszechny uznał się za niewłaściwy.  Z drugiej strony sąd nie może odrzucić, czy zawiesić pozwu z tego powodu, że do rozpoznania sprawy uznaje się niewłaściwy. Obowiązkiem jego jest przekazanie sprawy „sądowi właściwemu” i nie obchodzi to wcale powoda – występującego bez pełnomocnika. To sędzia ma obowiązek wiedzieć, który sąd będzie właściwy do rozpatrzenia wniesionego pozwu, a nie dostosowywać [zmieniać kategorie pozwu] pozew do właściwości sądu. (art. 1991 kpc). W takim przypadku jest to typowa niekompetencja prowadzącego sędziego.

A co na to trójca? Ich kpinę z PRAWA zamieszczam poniżej w ramkach. 

Bembenek_oddalenie-s1.gif (18263 bytes) Bembenek_oddalenie-s2.gif (41859 bytes) Bembenek_oddalenie-s3.gif (27834 bytes)

W uzasadnieniu o oddalenie zażalenia jako podstawę podano art. 479§11  kpc - zapoznajmy się więc bliżej z tym artykułem - .Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron oraz z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. i tu mamy typowe kłamstwo intelektualne sędziów - sąd umarza postępowanie, jeżeli rok wcześniej strony wyraziły zgodę na zawieszenie postępowania. - a z mojej strony nic takiego nie było, wprost przeciwnie, w zażaleniu zarzuciłem sędziemu T. Marczukowi i tym samym sędziom fałsz i fabrykowanie dowodów.  Na tym samym przekręcie opiera się dalej postanowienie opisywanej trójcy sędziów. Teraz mamy dowód, ze wniosek o wyłączenie sędziów sądu krośnieńskiego z powodu wzajemnych zobowiązań był  jak najbardziej zasadny.  Istotne w sprawie i w wniesionym zażaleniu wnioski naruszania procedury sądowej zostały potraktowane jednym zdaniem cyt.  "Inne, nie dotyczące bezpośrednio kwestii, okoliczności podnoszone w zażaleniu, nie mają znaczenia dla oceny zaskarżonego postanowienia." - cóż, już dawno napisałem, ze w tym wiejsko-rodzinnym sądzie jest po prostu chlew...  tak się dzieje, jeżeli niedouczony synek wydaje postanowienie na szczeblu sądu rejonowego, a jego tatuś, lub ciocia rozpatruje zażalenie jako sędzia sądu okręgowego - jednym słowem: gnój...     
       I tak dla informacji sędzi Anny Bembenek [czy może blondynka?] - zażalenia rozpatruje się zgodnie z art. 148.§1kpc.- Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. 
      Ponadto Art. 413kpc - Sędzia, którego udziału lub zachowania się w procesie poprzednim dotyczy skarga, wyłączony jest od orzekania w postępowaniu ze skargi o wznowienie.
     W nawiązaniu do art. 479 dla wszystkich krośnieńskich:
Art. 47916kpc Sąd powinien dążyć do wydania wyroku w sprawie w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pozwu. Sprawy o zawarcie, zmianę i rozwiązanie umowy oraz o ustalenie jej treści powinny być rozpoznawane w pierwszej kolejności.
Art. 47917kpc. Sąd może wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo, oraz gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów sąd uzna, że sprawa jest dostatecznie wyjaśniona do stanowczego rozstrzygnięcia. 

I tym samym przechodzimy do meritum - raportu o stanie sądownictwa polskiego, czyli "siedem grzechów głównych organów sprawiedliwości"

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3 -
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl