Czy adwokatowi przed wydaniem decyzji sądowej należy się wynagrodzenie za źle wykonywaną usługę ??? 
Czy za straty i negatywne dla nas postanowienia sądowe możemy obciążyć adwokata??? 

Jeżeli już mamy takiego pecha, nie mamy "pleców", i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, niekompetentni urzędnicy skarbowi, itp. wypisują jakieś bezzasadne decyzje, chcąc nie chcąc musimy udać się do adwokata. Ci mają życzenie nazywania się zaś  "mecenasami?".  Przeważnie ci mecenasi nie reprezentują żadnej sztuki - wprost przeciwnie, arogancję i miernotę umysłową. Za to na nich trzeba wywalić nieraz "sporo kasy". Czy faktycznie bez żadnej gwarancji?  

Istotne koszty można uniknąć biorąc pod uwagę, że w tej klice zawodowej jest najwięcej kombinatorów i oszustów. W swojej praktyce miałem kontakt z kilkudziesięcioma adwokatami - i nie spotkałem się z czymś takim jak etyka adwokacka - to typowy kit dla plebsu. Na początek informacje ogólne o wynagrodzenie adwokackim na konkretne pytanie:.
- Czy są przepisy określające wynagrodzenie adwokata (pełnomocnika procesowego)? 
- Czy są jakieś kryteria, które mają zastosowanie w praktyce? 

Opłaty za czynności adwokackie w zasadzie ustala umowa z klientem. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ mamy w tym fachu mamy doczynienie z abstrakcyjną pazernością.

Jest natomiast określona przepisami rozporządzenia wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, które stanowią podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich. 
Ustalenie przez sąd opłaty wyższej niż stawka minimalna określona w rozporządzeniu może być uzasadnione rodzajem i zawiłością sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy adwokata, lecz opłata ta nie może przekraczać sześciokrotności tej stawki.

Zgodnie z rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy cywilnej ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych: 
do 500 zł - 60 zł;
powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;
powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;
powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł; 
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;
powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.

Odrębnie ustalone są stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawach z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych , z zakresu prawa spadkowego.
Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia także zależą od rodzaju spraw. W sprawach objętych dochodzeniem - 180 zł, śledztwem - 300 zł.
Stawki minimalne za obronę wynoszą:
przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym - 360 zł;
przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - 180 zł;
przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym - 420 zł;
przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją - 420 zł;
przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym - 600 zł;
przed Sądem Najwyższym - 600 zł.

Z reguły swoja taksę adwokaci zaczynają od 2tyś.zł - i tu zaczynają się dopiero nasze problemy. Okazuje się przeważnie po czasie, że ponieśliśmy koszty, mamy straty, a nie mamy żadnego efektu z wszczęcia sprawy. 
Jakie są tego przyczyny?   W 90% za taki efekt odpowiada adwokat. Ale czy na pewno? Okazuje się, a przynajmniej tak się nam będzie tłumaczył, że wynik sprawy nie zależy od niego? Czy tzw. "mecenasi" nie wciskają nam kitu? Zastanówmy się.
  Działalność adwokata prowadzącego kancelarię adwokacką spełnia bowiem wszystkie cechy pozwalające zaliczyć ją do działalności gospodarczej w rozumieniu zarówno przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i w rozumieniu przepisów ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Charakteryzuje się profesjonalnym charakterem, podporządkowaniem regułom opłacalności i racjonalnego gospodarowania, działaniem na własny rachunek, powtarzalnością działań i uczestnictwem w obrocie gospodarczym. Również w doktrynie zwracano uwagę, że działalność adwokata prowadzącego indywidualną kancelarię adwokacką może być uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Tym samym adwokat prowadzący kancelarię jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy antymonopolowej, a izba adwokacka - związkiem w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy. 
[uzasadnienie wzięte z wyroku z dnia 14 lipca 1999 r., II CKN 451/98 (OSNC 2000, nr 2, poz. 36) Sąd Najwyższy uznał adwokata prowadzącego indywidualną kancelarię adwokacką za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4791 § 1 i art. 4792 k.p.c. ]
Jaki powinien być efekt takiej działalności? Adwokat tak jak każdy usługodawca odpowiada za swoje błędy i niekompetencje - czyli, jeżeli przegra naszą sprawą, którą podjął się prowadzić, naszymi stratami możemy go obciążyć. Nie jest żadną  "świętą krową" jak sędziowie, którzy zapewnili sobie immunitet, żeby robić matactwa i nie odpowiadać za przekręty.
Ponadto adwokat, jak każdy przedsiębiorca ma obowiązek zainwestować w "środki" swojej działalności. Tak robi właściciel sklepu inwestując w towar, usługodawca inwestując w narzędzia itd. Trudno sobie wyobrazić mechanika samochodowego bez kluczy i urządzeń pomiarowych. A jednak polscy adwokaci tego nie robią. Robią tak np. adwokaci w Stanach Zjednoczonych, którzy w "koszty sprawy" inwestują swoją kasę, za to efektem wygranej dzielą się ze zleceniodawcą - średnio zabierają 30%, ale dopiero po wygraniu. Logiczne, że za przegranie nic nie dostają, przeciwnie niż nasi "pseudo-mecenasi".
Jakie pozytywne efekty ma takie działanie?
1/ adwokat "bierze" sprawy na których się zna, dokształca się w danej branży, co daje gwarancje kompetencji, a nie "jak leci" wszelkie śmieci...
2/ inwestując swoją kasę w sprawie pilnuje terminów, nie zawala terminów odpowiedzi, nie zapomina o posiedzeniach sądu itp. jak to się dzieje dzisiaj
3/ wynagrodzenie strony ustalają przed usługą, tak więc nie ma "niemiłego zaskoczenia" - typowo 30% z wygranej kwoty, przez co klient nie czuje się oszukiwany przez adwokata ciągłym dopłacaniem do sprawy, a adwokat nie musi żebrać o kasę u klienta.
4/ usługodawca może zajmować się swoją działalnością, a nie pilnowaniem adwokata i sprawdzaniem jego kombinacji i czy go nie sprzedał już przeciwnej stronie, która mu więcej zapłaciła.
5/ wzrośnie ranga zawodu adwokackiego, który dzisiaj ma mierne notowania z powodu nie dbania samych adwokatów o etyczne zachowanie.

Słowem, wszyscy na takim zachowaniu zarobili by....
Ale czy takie postępowanie, będzie realne w naszym "boskim" państwie?, schorowanym i pełnym impotencji organów sprawiedliwości?

I stało się: Gdy sprawa była do wygrania adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone swemu mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, która inaczej byłaby wygrana. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2004 r. wydanego w sprawie wszczętej przez wspólników spółki cywilnej przeciwko radcy prawnemu. Mocodawca może żądać odszkodowania. 

Należytą staranność wymaganą od adwokata i radcy oceniać trzeba przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności.
Mimo wspólnicy zlecili radcy prawnemu Mirosławowi C. wystąpienie przeciwko Romanowi B. do sądu o zapłatę ponad 57 tys. zł. Mieli na względzie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która pozwala przedsiębiorcom zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako nieściągalne, jeżeli będzie to uprawdopodobnione postanowieniem o nieściągalności wydanym przez komornika. Postanowienie takie może być wydane, jeśli jest wyrok sądu będący podstawą do wszczęcia egzekucji.

Mirosław C. wniósł pozew w postępowaniu nakazowym. Sąd wezwał go do uzupełnienia licznych braków formalnych tego pozwu. Radca nie uzupełnił ich w wyznaczonym terminie. Wystąpił do sądu o przywrócenie tego terminu. Sąd wysłał do pozwanego na adres wskazany w pozwie zawiadomienie o rozprawie dotyczącej przywrócenia terminu. Pismo wróciło z adnotacją, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem. Sąd wezwał pełnomocnika do wskazania aktualnego adresu pozwanego. Pełnomocnik mógł w takiej sytuacji zwrócić się o wskazanie aktualnego adresu do Centralnego Biura Adresowego, ale tego nie zrobił.

Sąd zawiesił postępowanie, a po roku, z braku wniosku o podjęcie postępowania, wydał na podstawie art. 47911 kodeksu postępowania cywilnego postanowienie o jego umorzeniu. Tymczasem, w związku z upływem 2 lat od dnia, w którym należności za sprzęt RTV stały się wymagalne, roszczenie wspólników wobec Romana B. uległo przedawnieniu (art. 554 kodeksu cywilnego).

Wspólnicy wystąpili przeciwko Mirosławowi C. do sądu. Żądali naprawienia szkody poniesionej wskutek niewłaściwego wykonania umowy, tj. zaniedbań radcy. Wedle ich wyliczeń była ona równa kwocie podatku, jakiej nie musieliby płacić za 1999 r., gdyby nieściągalną należność zaliczyli w ciężar kosztów firmy.

Sąd I instancji oddalił ich żądanie. Sąd II instancji utrzymał ten wyrok w mocy, choć nie miał wątpliwości, że radca dopuścił się ewidentnych zaniedbań, za które ponosi winę. Uznał jednak, iż po pierwsze, wspólnicy nie wykazali poniesionej szkody, a po drugie, brak związku przyczynowego między ewentualną szkodą a zaniedbaniami radcy. Powództwo wspólników opierało się na założeniu, że gdyby nie te zaniedbania, to wygraliby sprawę.

SN rozpoznający kasację wspólników, nie zgodził się z takim stanowiskiem co do roli pełnomocnika w procesie. - Nie można wykluczyć związku przyczynowego między zaniedbaniami pełnomocnika a rezultatem procesu. Wykonywanie przez adwokata czy radcę umowy z klientem podlega ocenie na podstawie art. 355 § 2 k. c. - mówiła sędzia Iwona Koper. Wymaganą od nich należytą staranność oceniać trzeba przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności. Jednakże kasacja została oddalona. SN zgodził się bowiem z sądem II instancji, że w sprawie tej nie została wykazana szkoda (sygn. V CK 297/04).
 za Rzeczpospolitą z dnia 03.12.04r nr.283 redaktor Izabela Lewandowska

Od autora: I w podsumowaniu mamy jednak kolejny typowy przykład impotencji umysłowej sędzi blondynki?
Facetów załatwiono na kwotę 57tys.zł a sąd - chyba jako ślepy budynek? po prostu nie widzi strat firmy?  Naprawdę żałosne... czyżby w myśl 10 przykazań prawniczych? Czy sędzi ma zrobione badania psychiatryczne

Aktualnie przyjęte opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych - dla orientacji tych, którzy czują się naciągnięci. Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Możesz zatem zapłacić więcej, ale możesz także zapłacić mniej (wszystko zależy od Twojej indywidualnej umowy z adwokatem lub radcą prawnym!)

Stawki minimalne określa się od wartości przedmiotu sprawy, a w postępowaniu egzekucyjnym - od wartości egzekwowanego roszczenia. Wynoszą one:
Wartość przedmiotu sprawy   Stawka minimalna
do 500 zł 60 zł
powyżej 500 do 1.500 zł 180 zł
powyżej 1.500 do 5.000 zł 600 zł
powyżej 5.000 do 10.000 zł 1.200 zł
powyżej 10.000 do 50.000 zł 2.400 zł
powyżej 50.000 do 200.000 zł 3.600 zł
powyżej 200.000 zł 7.200 zł

Prawo przewiduje jednak szereg innych stawek za dokonanie konkretnych czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości. I tak: 

Czynność procesowa lub rodzaj sprawy Stawka minimalna
Sprawa o rozwód lub unieważnienie małżeństwa 360 zł
Sprawa o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 240 zł
Sprawa o przysposobienie 180 zł
Sprawa o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz o odebranie dziecka 120 zł
Sprawa o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia 240 zł
Sprawa o ubezwłasnowolnienie 240 zł
Sprawa o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego 180 zł
Sprawa o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym 240 zł
Sprawa o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami 360 zł
Sprawa o podział majątku wspólnego między małżonków stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków 1/2 tej stawki
Sprawa o alimenty 60 zł
Sprawa o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka 60 zł
Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych
Sprawa o rozgraniczenie 360 zł
Sprawa dotycząca służebności 240 zł
Sprawa o naruszenie posiadania 156 zł
Sprawa o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru dokumentów 120 zł
Sprawa o wykreślenie hipoteki 120 zł
Sprawa o zniesienie współwłasności stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego; 1/2 tej stawki w przypadku zgodnego wniosku uczestników
Sprawa związana z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólna 240 zł
Sprawa o usuniecie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości prawa objętego niezgodnością
Sprawa o zabezpieczenie spadku 60 zł
Sprawa o dokonanie spisu inwentarza 60 zł
Sprawa o wyjawienie przedmiotów spadkowych 60 zł
Sprawa o odrzucenie spadku 60 zł
Sprawa o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia 60 zł
Sprawa o zarząd spadkiem nieobjętym 60 zł
Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu - 360 zł
Sprawa o dział spadku stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego; w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania 1/2 tej stawki
Sprawa o ochronę praw autorskich 360 zł
Sprawa o opróżnienie lokalu mieszkalnego 120 zł
Sprawa o wydanie nieruchomości 360 zł
Sprawa o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 840 zł
Sprawa o opróżnienie lokalu użytkowego stawka obliczona wg zasad ogólnych od wartości sześciomiesięcznego czynszu
Sprawa o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądz utraty prawa używania oznaczenia geograficznego 720 zł
Spraw o uchylenie uchwały organu spółdzielni 180 zł
Sprawa o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 840 zł
Sprawa o ochronę dóbr osobistych 360 zł
Sprawa o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji 600 zł
Sprawa o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego 480 zł
Sprawa z zakresu postępowania nieprocesowego nie wymieniona odrębnie 120 zł
Sprawa o uchylenie wyroku sądu polubownego 1.200 zł
Sprawa z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego 1.800 zł
Sprawa o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 240 zł
Sprawa egzekucyjna 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych (przy egzekucji z nieruchomości), 1/4 stawki (przy egzekucji innego rodzaju)
Sprawa ze skargi na czynności komornika 60 zł
Sprawa o rejestrację spółki 1.200 zł
Sprawa o rejestrację spółdzielni 1.800 zł
Postępowanie w sprawie innych rejestracji 600 zł
Sprawa o zmianę w rejestrze 360 zł
Sprawa o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności 60 zł
Sprawa o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu 60 zł
Sprawa o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa 60 zł
Sprawa o nawiązanie stosunku pracy (zawarcie umowy o pracę) 60 zł
Sprawa o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne 60 zł
Sprawa o przywrócenie do pracy 60 zł
Sprawa o ustalenie sposobu ustania stosunku pracy 60 zł
Sprawa o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie 3/4 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy
Sprawa o inne roszczenia niemajątkowe wynikające z prawa pracy 60 zł
Sprawa o ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty 120 zł
Sprawa o świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1/2 stawki obliczonej wg zasad ogólnych od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy
Sprawa o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego 60 zł
Prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym 3/4 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - całą stawkę minimalną (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem okręgowym 1/4 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 1/2 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł)
Prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w I instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)
Prowadzenie sprawy z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stawka minimalna za prowadzenie określonej sprawy
Sporządzenie i wniesienie kasacji oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym 3/4 stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - całą stawkę minimalną (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)
Sporządzenie i wniesienie kasacji 1/2 stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat lub radca prawny - 3/4 stawki minimalnej (w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł)
Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym 240 zł
Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej 120 zł
Sprawa objęta dochodzeniem (postępowanie karne) 180 zł
Sprawa objęta śledztwem 300 zł
Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym 360 zł
Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym 420 zł
Sprawa przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 180 zł
Obrona przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją 420 zł
Obrona przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym 600 zł
Obrona przed Sądem Najwyższym 600 zł
Sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy 360 zł
Sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy 600 zł
Czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 360 zł
Obrona w sprawie o wydanie wyroku łącznego 120 zł
Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie 120 zł
Sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary 180 zł
Sprawa o wykonanie warunkowo zawieszonej kary 180 zł
Sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia 120 zł
Czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających 120 zł
Sprawa o zatarcie skazania 120 zł
Sprawa o ułaskawienie 240 zł
Inne czynności w postępowaniu wykonawczym 240 zł
Sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotycząca należności pieniężnych albo praw majątkowych, której wartość została określona przez organ administracji państwowej lub jest oczywista stawka obliczona wg zasad ogólnych
Inna sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 240 zł
Sprawy z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego przed Sądem Antymonopolowym 360 zł
Sprawy z zakresu ochrony konkurencji przed Sądem Antymonopolowym 360 zł
Sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przed Sądem Antymonopolowym. 360 zł
Sprawy o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy 360 zł
Sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy 360 zł
Sprawy o wyłączenie wspólnika 360 zł
Sprawa o rozwiązanie spółki kapitałowej 360 zł
PODANE ZA: www.e-prawnik.pl

Śmieszne, ale dzisiaj Raczkowski musi dbać o etykę prawników, ponieważ sami urzędnicy dawno sprzedali się za parę groszy...  
ADWOKACKIE AFERY - CZY MECENASI WALCZĄ "O SKÓRY"?
i co z tą Naczelną Radą Adwokacką?

CZARNA LISTA SKOMPROMITOWANYCH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW TYLKO W WITRYNIE WWW.AFERY.PRX.PL- Sprawdź czy sędzia prowadzący Twoją sprawę nie jest zamieszany w matactwa. Wystarczy wpisać nazwisko i imię sędziego, prokuratora itp.  do  najpopularniejszej światowej wyszukiwarki GOOGLE - skorumpowani sędziowie, nie znający PRAWA nie powinni pełnić dłużej tak odpowiedzialnych funkcji... dlatego polecam szereg
artykułów z tego cyklu:

 WIELKIE BRANIE  ,    fakty o korupcji  , KORUPCJA ,  korupcja - uzasadnienie "wpadki parlamentarzystów", 
Kto może zostać politykiemco kryje przywilej immunitetu? odszkodowania - Sąd Najwyższy,
dowCIPY spod §... i wiele innych... 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czyli  "Raportu o stanie sądownictwa polskiego", ale to tylko dla osób myślących, a więc nie dla prawników...
...jasne, że terror rodzi terror, tak więc z uwagi na typowo stalinowskie prześladowanie  mojej osoby i prowadzonej działalności publicystycznej, moim celem jest obnażenie impotencji organów władzy...

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl