Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 kwietnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

I N T E R P E L A C J A w sprawie dyskryminowania przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim posła Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego Witolda Tomczaka.

Warszawa, dnia 25 marca 2009 r.

Anna Sobecka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan
Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu RP
W a r s z a w a

I N T E R P E L A C J A

w sprawie dyskryminowania przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Pana Witolda Tomczaka posła Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego,

kierowana do Ministra Sprawiedliwości – prokuratora generalnego
Pana andrzeja czumy

W dalszym ciągu toczący się przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim proces z udziałem Posła Witolda Tomczaka, wywołuje u bezpośrednich jego obserwatorów jak i u odbiorców przekazów medialnych, przekonanie iż jest to proces polityczny, dawno nie oglądany w Polsce, że jest wyrazem szykany wobec osoby Pana Posła, bądź przejawem dyskryminacji Jego poglądów politycznych, nasilonych ze szczególną intensywnością po rozpoczęciu przez Niego w 2008 r. kampanii informacyjnej o konsekwencjach przyłączenia Polski do Unii Europejskiej.

Postępowanie wobec Pana Witolda Tomczaka tej części wymiaru sprawiedliwości ze struktur Okręgu Kaliskiego, nie wynika bowiem z obowiązujących tam procedur i norm prawnych. Nie tylko w moim przekonaniu – po uważnym zapoznaniu się z relacjami dziennikarskimi z tego procesu i materiałem filmowym nagrywanym za zgodą Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim – wydaje się, że celem takiego postępowania jest nadal to samo o czym zawiadamiałam w przedmiotowej interpelacji z dnia 8 maja 2008 r., czyli pozbawienie w oczach opinii publicznej koniecznego dla sprawowania funkcji parlamentarnej zaufania, a ostatecznie doprowadzenie poprzez upolityczniony proces do wydania wyroku, który Posłowi Tomczakowi zamknie usta i oczy na występujące patologie i wynaturzenia także w strukturach policyjno-prokuratorsko-sądowniczych.

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację, proszę Pana Ministra o uwzględnienie w szczególności zagadnień objętych następującymi pytaniami :

1. dlaczego ciągle nie zostało rozpoznane przez Prokuratora Krajowego zawiadomienie z 2008 r. o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa z art. 231 k.k. (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez sędziego – przewodniczącą składu orzekającego w sprawie o sygn. akt II K.689/01 Małgorzatę Zimorską - Abdullaev, a przewodnicząca składu orzekającego nadal prowadzi ww. postępowanie ?

2. dlaczego sędzia Małgorzata Zimorska - Abdullaev niedopuszczała na rozprawie w dniu 9.02.2009 r. oskarżonego posła i jego obrońców do pełnego przedstawienia argumentów przemawiających za niewinnością Posła Witolda Tomczaka ?

3. dlaczego sędzia Małgorzata Zimorska - Abdullaev wydaliła z sali sądowej (9.02.2009 r.) publiczność, gdy ta zdecydowała się odśpiewać Hymn Narodowy w momencie wyrzucania z sali sądowej obrońców oskarżonego Posła Witolda Tomczaka, wśród których był mec. Janusz Wojciechowski wieloletni sędzia sądu okręgowego (wojewódzkiego), sądu apelacyjnego, orzekający również w Sądzie Najwyższym, autor książek dla prawników takich jak komentarz do kodeksu karnego, ceniony publicysta dziennika „Rzeczpospolita”, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Wicemarszałek Sejmu RP, Poseł RP do Parlamentu Europejskiego ? – tych ostatnich danych biograficznych mec. Wojciechowskiego nie podaję po to, aby oczekiwać dla tak zasłużonej osoby specjalnych względów, ale po to aby zobrazować zdumiewające nastawienie początkującego SSR M. Zimorskiej-Abdullaev nie tylko do oskarżonego, ale nawet do Jego obrońców.

4. dlaczego sędzia Małgorzata Zimorska - Abdullaev uniemożliwiała m.in. w dniu 9.02.2009 r. oskarżonemu Posłowi prowadzenie obrony – bezzasadnie wydaliła z sali sądowej obrońców, a dodatkowo (jakby w odwecie za zgłoszony wcześniej wniosek o jej wyłączenie) nałożyła na obrońców i na oskarżonego Posła restrykcyjną karę pieniężną grzywny za czyn, którego ww. sędzia nie określiła (por. protokół z rozprawy oraz nagrany za zgodą Sądu film z rozprawy w dniu 9.02.2009 r.) ?

5. dlaczego sędzia Małgorzata Zimorska - Abdullaev wobec której złożony został na rozprawie 9.02.2009 r. wniosek o wyłączenie, nie powstrzymała się od udziału w sprawie (zgodnie z art. 42 § 3 KPK) i podjęła inne czynności, także te poza czynnościami niecierpiącymi zwłoki (por. protokół z rozprawy oraz nagrany za zgodą Sądu film z rozprawy w dniu 9.02.2009 r.) ?

6. dlaczego od kilku miesięcy nie jest przekazywany przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Kaliszu wniosek obrońcy Posła Tomczaka o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim ? I dlaczego złożenie takiego wniosku nie przeszkadza w rozpoznaniu ww. wniosku o wyłączenie sędziny Małgorzaty Zimorskiej - Abdullaev przez sędziego objętego tym wnioskiem (SSR Małgorzata Malkowska) ? Czy można tutaj jeszcze mówić o obiektywiźmie ?

7. dlaczego oddalając 9.02.2009 r. wnioski dowodowe obrony, sędzia M. Zimorska -Abdullaev nie podawała, która z enumeratywnie wymienionych w KPK przyczyn uzasadnia te oddalenia (por. protokół z rozprawy oraz materiał filmowy) ?

8. dlaczego sędzia M. Zimorska -Abdullaev bezzasadnie oddalała wnioski obrony Posła Tomczaka o konfrontację świadków (złożone m.in. 9.02.2009 r. - por. protokół z rozprawy oraz nagrany za zgodą Sądu film z rozprawy w dniu 9.02.2009 r.), których to świadków zeznania pozostają w sprzeczności (art. 2 KPK) ?

9. dlaczego sędzia M. Zimorska -Abdullaev przez wiele miesięcy wykazuje niemoc w doręczeniu wezwania jednemu z kluczowych świadków (Marii K.), która została przez Prokuratora wymieniona w akcie oskarżenia jako świadek zdarzenia i która jest obca dla oskarżanego Posła Tomczaka ?

10. dlaczego sędzia M. Zimorska -Abdullaev przekazała biegłemu językoznawcy tylko wybrane akta sprawy i to w takim zakresie, który uniemożliwia wydanie pełnej i obiektywnej opinii w zakresie oczekiwanym przez sąd ? Każdy, przeciętnie rozwinięty umysłowo człowiek, któremu zostałaby przedstawiona w takim zakresie jaki zechciała podać ową „prawdę” sędzia M. Zimorska –Abdullaev musiałby nie narażając się na krytykę udzielić odpowiedzi wyłącznie twierdzącej, oczekiwanej chyba przez ww. Sąd.

11. dlaczego sędzia M. Zimorska - Abdullaev i jej zwierzchnicy (Prezes Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.) nie dokonali pomimo obowiązku (art. 337 KPK) kontroli aktu oskarżenia, na podstawie którego toczy się postępowanie, który to akt oskarżenia nie odpowiada ustawowym wymogom (por. opis tego dokumentu na blogu Janusza Wojciechowskiego – obrońcy Posła Witolda Tomczaka), jest sprzeczny i nielogiczny – uniemożliwia obronę ?

12. dlaczego sędzia M. Zimorska - Abdullaev bezzasadnie (por. ww. materiał filmowy z rozprawy) ograniczyła w dniu 9.02.2009 r. jawność rozprawy głównej zagwarantowaną m.in. przez art. 45 Konstytucji RP ?

13. czy w Rzeczypospolitej Polskiej, demokratycznym państwie prawnym, jest możliwy i może być bezkarnie prowadzony proces, któremu przewodniczy SSR M. Zimorska – Abdullaev, relacjonowany w gazetach lokalnych pod znamiennymi tytułami: „Jak z posła zrobić przestępcę” (Życie Kalisza z dnia 12.11.2008 r.) czy „Areszt dla syna posła – pokazowa bezstronność sądu w Ostrowie” (Życie Kalisza z dnia 3.12.2008 r.) oraz „Proces czy farsa” (nr 6 z dnia 11.02.2009 r.) ? – w zał. kserokopie ww. artykułów prasowych.

14. komu i czemu ma służyć prasowa hucpa rozpętana przez stronnicze media, które poprzez swoje sensacyjne i niezweryfikowane publikacje wywierają na SSR M. Zimorską – Abdullaev swoistą presję ? Czy publikacje te („Śledztwo ws. gróźb pod adresem sędzi prowadzącej proces europosła Tomczaka” PAP 2009-03-05, ostatnia aktualizacja 2009-03-05 15:46:48.0; „Słuchacze Radia Maryja grożą sędzi” Grzegorz Glubiak, Piotr Żytnicki 2009-03-04, ostatnia aktualizacja 2009-03-05 07:44:36.0; „Głos Wielkopolski” PROKURATURA - Sędzia, która dostawała pogróżki otrzyma ochronę 06.03.2009; Europoseł groził sędzi? 03.04.2009 – PAP, gazeta pl.) mają skrzętnie posłużyć usprawiedliwieniu dalszego prowadzenia rozprawy tak jak dotychczas czyli nieobiektywnie ? Czy ww. fakty prasowe mają wszem i wobec uzasadnić prowadzenie ww. procesu z wyłączeniem jawności:16 marca odbędzie się kolejna rozprawa, sąd jednak zastanawia się czy nie należałoby jej utajnić – informuje Anna Miklas z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Kaliszu” („Twój Puls Tygodnia” nr 10 z dnia 10.03.2009 r., str.7) ?

15. czy prawdą jest, że sędzia M. Zimorska – Abdullaev przewożona jest z miejsca zamieszkania do sądu i z powrotem przez funkcjonariuszy Policji, których rzekomo znieważył w 1999 r. Poseł Witold Tomczak ? Czy tzw. poczucie bezpieczeństwa sędzi M. Zimorskiej – Abdullaev zapewnia jednostka Policji w Ostrowie Wlkp., w której zatrudnieni są lub byli funkcjonariusze Policji, których rzekomo znieważył w 1999 r. Poseł Witold Tomczak ?

16. czy Prokuraturze znane jest, że od początku swojej ponad 10 letniej działalności poselskiej, Pan Witold Tomczak wielokrotnie podejmował interwencje dot. wielu nieprawidłowości lokalnego wymiaru sprawiedliwości (m.in. u Ministra Sprawiedliwości w dniu 11.06.2001 r. w sprawie bierności Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim wobec licznych skarg kierowanych przeciwko Andrzejowi Degenerowi Komornikowi Sądowemu Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, spokrewnionemu z obecną Prezes tego Sądu - jego siostrzenicą) i czy przekazując Sądowi Rejonowemu w Ostrowie Wielkopolskim do obiektywnego rozpatrzenia sprawę tzw. znieważenia w 1999r. funkcjonariuszy ostrowskiej Policji uwzględniono te fakty ?

Oczekuję również na udzielenie odpowiedzi na fundamentalne pytanie : czy w opisanej sytuacji, w imię respektowania tzw. niezawisłości sędziowskiej, wszystkie konstytucyjne organy Państwa Polskiego powinny powstrzymać się z jakąkolwiek interwencją, biernie obserwować patologiczne zachowanie młodego sędziego, czy też – przeciwnie, powinny uczynić wszystko, aby w zarodku stłumić postawę nie mającą nic wspólnego z niezawisłością sędziowską zagwarantowaną przez Naród Polski w art.178 ust.1 Konstytucji RP ?

Uważam, że należy jednak działać i to jak najszybciej aby powstrzymać postępującą nieprawość. Takim organem, który powinien przerwać opisaną swawolę graniczącą z obrazą prawa, bez względu na osoby, które mogą to inspirować lub gwarantować bezkarność, jest urząd prokuratorski, wyposażony przez niepodległe Państwo Polskie w stosowne środki i kompetencje. W odpowiedzi uprzejmie proszę podać również czy i od kiedy stosowne postępowanie zostało wszczęte, a jeżeli nie, to dlaczego ?

Z poważaniem

(-) Anna Sobecka

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Buck
04-01-2015 / 15:34
That insight solves the prombel. Thanks! bxjfiivuxag.com [url=zgvolgd.com]zgvolgd[/url] [link=loglueuhsu.com]loglueuhsu[/link]
~Miyuki
23-12-2014 / 20:24
Kajo pisze:Tekst fajny i pokazuje sedno" rel="nofollow">tlgteyrzdcv.com"> pbleormu. Ale z tym remontem 10 tys. linii kolejowych to lekka przesada. W Polsce jest nieco ponad 20tys. linii kolejowych, zakładając, że inwestycja trwa 3 lata to tory nie miałyby kiedy się starzeć:)
~Marketa
20-12-2014 / 02:31
Księgarnia Gazety Polskiej w Opolu MA JUŻ ROK.Zapraszamy do nabycia ciykcweah nowości : Strachy i Lachy A. Nowaka, Bestie, ksiazki R.Ziemkiewicza, Ten wspaniały swiat chrześcijański, Wojna o pieniądz 1 i 2, Oburzeni, dzieła J.Mackiewicza, Piaseckieogo, Ossendowskiego, Suworowa,CD piosenki patrioryczne L. Makowieckiego, Rosiewicza. Nowe Panstwo najświeższy numer.Kupujesz =wspierasz! Czekamy
~maciek
24-02-2010 / 00:00
czy to ta rozprawa? " rel="nofollow">www.youtube.com/v/jyM7_1MmRqk&hl=pl_PL&fs=1&">www.youtube.com/v/jyM7_1MmRqk&hl=pl_PL&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"> " rel="nofollow">www.youtube.com/v/lML1tpPhlxA&hl=pl_PL&fs=1&">www.youtube.com/v/lML1tpPhlxA&hl=pl_PL&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">