Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-03-2012

Czas rządzenia Obecnych ma się ku końcowi - czas najwyższy na zamianę miejsc! AŻ STRACH SIĘ BAĆ... ile obywatele RP nie mają praw w Rzeczypospolitej Polskiej!!! 

Szanowni Państwo,
gratuluję Wymiarowi Sprawiedliwości funkcjonariuszy publicznych, którzy pracowali nad moimi zawiadomieniami do Prokuratury przy odmowie wszczęcia śledztwa (w tym zakresie to SPECJALIŚCI)


1/ Izabeli Dołgań-Szymańskiej (Prokuratura Rejonowa Warszawa-WOLA), która wyniosła wiedzę ze studiów i aplikacji, popierając ją doświadczeniem w pracy, że
zawity w Art. 326 par.1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego termin dwóch tygodni na jaki sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku jest terminem instrukcyjnym (sygn. akt 1 Ds. 87/12/II )

2/Marcina Gogacza ( Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście-Północ), dla którego fałszowanie protokołu rozprawy przez Sędziów Sądu Apelacyjnego nie jest przestępstwem, dopuszczenie do udziału w postępowaniu adwokata bez pełnomocnictwa nie narusza prawa, a moją szkodą iluzoryczną jest BRAK ponad 13 lat tytułu prawnego do nowego mieszkania, którego pełne koszty budowy sfinansowałam z własnych środków finansowych!
Czy to nie upadek Państwa i jego funkcjonariuszy publicznych ?

Moja rodzina od 1999 r. nie ma tytułu prawnego do nowego mieszkania i w "praworządnej RP"- żadną drogą nie może dojść swoich praw-pomimo spełnienia warunków ustawowych (wniesienia i rozliczenia wkładu budowlanego w 1999 r.)- ani cywilną, ani karną!!!!!!!!!!!!
Dochodzenie praw obywateli RP to męka-najpierw się zastrasza mnie i innych członków spółdzielni, potem wyrzuca z członkostwa, następnie "ćwiczy się" moją rodzinę bezpodstawnym kilkuletnim procesem o eksmisję, fałszuje protokół z rozprawy, dopuszcza się pełnomocników nieuprawnionych do udziału w procesie-i przyznam, że nie miałam zielonego pojęcia-że to wszystko jest zgodne z prawem-prokurator Marcin Gogacz odmawia wszczęcia śledztwa! Jeszcze raz moje gratulacje!
A młodzież patrzy na to i nie może uwierzyć, że taki mamy Wymiar NIEsprawiedliwości!
Demoralizacja młodych magistrów prawa w pełni, upadek wszelkich wartości to już norma, podobnie jak normą jest łamanie prawa-o zgrozo-przez tych, co porządku prawnego obowiązani pilnować są z ustawowych obowiązków!      

Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości RP
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny RP,

DOKĄD zmierzamy? 
Proszę wskazać mnie i mojej rodzinie drogę dochodzenia do praw-w jaki sposób mam uzyskać tytuł prawny do nowego mieszkania w RP ?(bo zarząd spółdzielni od 1999 r. odmawia nadania prawa, Sędziowie łamią prawo, a Prokuratorzy jak na filmie :"NIC nie widziałem, NIC nie słyszałem"- odmawiają wszczęcia śledztwa
Czy w Polsce znajdzie się kiedykolwiek miejsce dla uczciwych obywateli RP ?
kiedy z moich podatków państwo przestanie opłacać łamiących prawo funkcjonariuszy publicznych: Sędziów, Prokuratorów?
Najwyraźniej czas rządzenia Obecnych ma się ku końcowi - czas najwyższy na zamianę miejsc!
Nie da się żyć w kraju, gdy łamanie prawa ma priorytet przed jego przestrzeganiem przez uczciwych obywateli RP!!!


Z poważaniem 

Barbara Popławska

                                                               
                                                                     Warszawa dnia 13 marca 2012 roku

 do wiadomości:
PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP
PAN PROKURATOR GENERALNY RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP,
RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH PRZY KRS

SEJMOWA KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA,
 

                                                              SĄD
                                                              właściwy do rozpoznania sprawy
                                                              z a  p o ś r e d n i c t w e m
                                                              Marcina Gogacza
                                                              Prokuratora
                                                              Prokuratury Rejonowej
                                                              Warszawa Śródmieście Północ
                                                              w Warszawie
                                                              ul. Wiślicka 6
                                                              02 - 114 Warszawa


sygn. akt: 4 Ds. 265/12/I   
Pokrzywdzona : Barbara Popławska


                                          Z A Ż A L E N I E

na postanowienie z dnia 15 lutego 2012 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie :

1. poświadczenia nieprawdy, co stanowi przestępstwo opisane w Art. 271 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
2. przekroczenia uprawnień i działaniu na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego,co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 par.1 Kodeksu Karnego zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, w związku z poświadczeniem nieprawdy opisanym w pkt 1
3. niedopełnienia obowiązków i działania na moją szkodę i na szkodę interesu publicznego co stanowi przestępstwo opisane w Art. 231 par.1 KK w związku z Art. 271 par.1 KK
4. naruszenia porządku Konstytucyjnego tj. Art. 178 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu - sędziowie podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom, w związku z naruszeniem porządku prawnego w stopniu pozbawiającym mnie możności obrony swych praw, co stanowi przestępstwo nadużycia władzy opisane w Art. 231 par.1 KK przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Śniegocką, Ewę Zalewską, Ewę Klimowicz-Przygódzką w toku postępowania oznaczonego VI ACa 1465/10,wydane przez Prokuratora Marcina Gogacza, doręczone mnie w dniu 7 marca 2012 roku.

Wydane postanowienie zaskarżam w całości.

Wnoszę o uchylenie postanowienia i nakazanie wszczęcia śledztwa z zakreśleniem jego kierunków, z wyłączeniem Prokuratora Marcina Gogacza, któremu zarzucam, że :

1. wystawiając dokument w postaci postanowienia o którym mowa w petitum zażalenia poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, co w świetle zapisu Art.271 par.1 ustawy Kodeks Karny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
2. niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego i mojego interesu prywatnego, co w świetle zapisu Art. 231 par.1 ustawy Kodeks Karny podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
3. nadużywając władzy ignoruje rażące naruszenie przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Śniegocką, Ewę Zalewską, Ewę Klimowicz-Przygódzką w toku postępowania oznaczonego  sygn. akt:     VI ACa 1465/10 mojego prawa do rzetelnego procesu sądowego
gwarantowanego zapisem Art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, czym jako funkcjonariusz publiczny demokratycznego państwa prawnego - członka Unii Europejskiej narusza standardy prawne Unii Europejskiej.


Reasume:
Funkcjonariusz publiczny - prokurator Marcin Gogacz, będąc obowiązany do ścigania sprawców przestępstw, również funkcjonariuszy publicznych - sędziów, tych zamiast ścigać ochrania, naruszając przepisy prawa karnego w sposób wyżej opisany, wyczerpując znamiona wysokiej szkodliwości społecznej czynu.

Konkluzja:
Prokurator Marcin Gogacz wyczerpał znamiona przestępstwa poplecznictwa - Art. 239 par.1 Kodeksu Karnego - podlegając przez to karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
POPLECZNICTWO - udaremnienie postępowania karnego w celu pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej.
 
A jak standardy wymiaru sprawiedliwości demokratycznego państwa prawnego realizującego zasady sprawiedliwości społecznej, przepraszam, społeczności korporacyjnej prawniczej znam, to teraz funkcjonariusz publiczny-sędzia będzie bronił funkcjonariusza publicznego-prokuratora,a mnie cieszyć się chyba - jak zwykle - przyjdzie, że statusu pokrzywdzonej nie zamienią mi CI sprawiedliwi sędziowie, co ICH sprawiedliwość Ostoję Rzeczpospolitej stanowi, na status oskarżonej za podniesienie się z ziemi w obronie swych praw. Wyklęty powstań ludu ziemi ? W demokratycznym państwie prawnym realizującym zasady sprawiedliwości społecznej ? Paranoja ? Czyja ?. Państwa demokratycznego ?  Moja ?

                                         U Z A S A D N I E N I E

Ad. pkt 1.
Prokurator podaje :
cyt. "Wbrew twierdzeniom Barbary Popławskiej dopuszczenie do postępowania adwokata (czego pokrzywdzona nie kwestionuje) Marcina Smoczyńskiego nawet w sytuacji nie posiadania upoważnienia do działania w imieniu strony procesowej nie stanowi przekroczenia uprawnień przez sędziego. Możliwe jest bowiem przekazanie stosownego pełnomocnictwa po terminie rozprawy".
- Dopuszczenie adwokata Marcina Smoczyńskiego do postępowania kwestionowałam i kwestionuję, bowiem żadnym upoważnieniem do działania w imieniu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Politechnika" się nie okazał, przede wszyskim dlatego, że upoważnienia do działania w imieniu SBM "POLITECHNIKA" nie miał jemu kto udzielić, ponieważ Ci którzy powinni to zrobić, czyli Zarząd Spółdzielni nie są uprawnieni do działania w imieniu i na rzecz Spółdzielni gdyż "DZIAŁAJĄ" z mandatu Zebrania Przedstawicieli - de iure nie będącego organem Spółdzielni. Powyższe znajduje potwierdzenie w fakcie, że takiego upoważnienia nie złożył po terminie rozprawy - 27 maja 2011 roku do dnia dzisiejszego włącznie. W tej sytuacji oczywistym i niespornym jest, że Sędziowie Sądu Apelacyjnego Ewa Śniegocka, Ewa Zalewska, Ewa Klimowicz-Przygódzka dopuszczając do udziału w postępowaniu Marcina Smoczyńskiego wyczerpały znamiona   przestępstwa przekroczenia uprawnień, a pan Prokurator Marcin Gogacz przestępstwa poświadczenia nieprawdy.
  W tej sytuacji obciążenia mnie kosztami zatępstwa procesowego w kwocie 1.800,- złotych za udział w postępowaniu osoby nieuprawnionej to wymuszenie i zwykła kradzież, a nie jak chce Prokurator Marcin  Gogacz cyt. "W postępowaniu cywilnym przyjęte jest, że strona "przegrywająca" ponosi koszty procesowe   drugiej strony".
cyt. "Przytoczone okoliczności wskazują, że wystąpienie szkody w interesie prywatnym Barbary Popławskiej jawi się tylko jako hipotetyczne"
- wymuszenie na mnie kwoty 1.800,- złotych na rzecz osoby nieuprawnionej do udziału w postępowaniu jaką bez wątpienia  był Marcin Smoczyński jest tak samo hipotetyczne, jak to że Prokurator Marcin Gogacz ściga wszystkich przestępców bez wyjątku.
cyt. "Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym samo przekroczenie uprawnień nie wypełnia znamion przestępstwa z Art. 231 KK bowiem konieczne jest jeszcze działanie na szkodę interesu prywatnego, przy czym szkoda nie może być iluzoryczna"
- uzasadniając odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Śniegocką, Ewę Zalewską, Ewę Klimowicz-Przygódzką skutkiem  orzeczenia których nie mogę uzyskać tytułu prawnego do mieszkania którego koszty budowy pokryłam ze środków własnych w pełnej wysokości, ale dla Prokuratora Marcina Gogacza to tylko szkoda iluzoryczna.

Ad. pkt 2.
Prokurator nia dopełnia obowiązków :
- nie zapoznaje się z aktami sprawy VI ACa 1465/10 w których przy wniosku z dnia 15 czerwca 2011 roku,  o sporządzenie w formie pisemnej uzasadnienia wydanego wyroku w dniu 10.06.2011r,  świadkowie przebiegu rozprawy przeprowadzonej w dniu 27 maja 2011 roku złożyli swoje pisemne oświadczenia na okoliczność przebiegu rozprawy i nie przesłuchuje ich na okoliczności będące przedmiotem zawiadomienia o  przestępstwie, odmawiając wszczęcia śledztwa w sprawie tego przestępstwa.  

Ad. pkt 3.
Prokurator demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, będącego członkiem Unii Europejskiej, ignorujący naruszenie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez Sędziów Sądu Apelacyjnego Ewę Śniegocką, Ewę Zalewską, Ewę Klimowicz- Przygódzką, to nie brzmi dobrze, aż STRACH SIĘ BAĆ !!!


Przekazując niniejsze zażalenie Prokuratorowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o  :

przyjęcie zażalenia w części dotyczącej Prokuratora Marcina Gogacza jako zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa i objęcie sprawy osobistym nadzorem z uwagi na naruszenie
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ,co stanowi realne zagrożenie dla demokratycznego państwa prawnego i jego ustroju


                                                                                       Z   poważaniem
                                                                                                                                                                                    Barbara Popławska  

W tym temacie:

Warszawa - zarzuty niekompetencji prokurator Izabeli Dołgań - Szymańskiej - Barbara Popławska
List Otwarty Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Konstytucyjną odpowiedzialni  za stan Państwa. Barbara Popławska
List otwarty - zawiadomienie o przestępstwie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny do PG Andrzej Seremet, CBA, RPO, Biuro d/s korupcji Julia Pitera - Barbara Popławska

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska

aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~marek777
14-07-2012 / 22:18
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak - Kwaśna z Sądu Najwyższego; mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.
~lola
23-06-2012 / 14:37
My mozemy sobie a muzom a Oni i tak nas maja w d..pie.Polska jest tak skorumpowana,ze nalezalo by to palnikiem gazowym wypalic.Nikt tutaj nic nie zrob ibo biednych nieskorumpowanych jest garstka.To tak jak tsumani zalalo ziemie.Kazdy bierze tylko zdechla ryba nie bierze Nic tutaj nie poradzimy bo mlodzi uciekli i nie chca z polska miec nic wspolnego.My szara masa jestesmy tylko od placenia podatkow i musimy milczec.Czyli stworzono nam kraj zwany jeszcze Polska gdzie my narod nie mamy nic do powiedzenia.Co chcecie mamy mistrzostwa w pilce noznej i musimy sie cieszyc,ze pozwolono zaspiewac hymn." O take Polske zesmy walczyli '
~miki
06-05-2012 / 01:21
RODACY - "CHMARA ŚCIERWA" o której **jakel** jest pod państwową ochroną. Zachodzi pytanie - kogo właściciel Pensjonatu "ORZEŁ" Donald T U S K - czyli chłoptyś od kopania piłki wzywa do powrotu do POLSKI i po CO ?! Donald T U S K Gra w HUJA z 40 mln OBYWATELI. Na razie kombinuje ze swoją N A Z I S T O W S K Ą F E R A J N Ą OPANOWANĄ EPIDEMIĄ SYFILISU SCHIZOFRENII PARANOIDALNEJ jak zlikwidować świadków swojej NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI - proste. Emerytury dostaną E M E R Y C I jak zdechną. Dowód : zgon mężczyzny to wiek ok. 65 LAT. Być może kobiety dożyją. No cóż L A R W Y żywią się TYLKO p a d l i n ą !!! Ś C I E R W O znajduje schronienie np. w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 62. TO Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej. Tam NIE tylko szkoli się Straż Graniczną. Tam szkoli się nawet agentów A B W od gen. Krzysztofa Bondaryka. Wszyscy wyszkoleni w COSzSG wpadają na łapówkach i I N N Y C H szwindlach ?! CURIOZUM ? Czy to przypadek ? Angole szkoląc swoich kandydatów ***odpowiedników COSzSG i ABW - do łbów pompują : "PIERWSZY RAZ TO PRZYPADEK : DRUGI raz - " to jest tylko - * być może* - Trzeciego razu u angoli już NIE MA. W Polsce po 14 LATACH MORD na gen. Marek Papała - eureka - to pospolita kradzież samochodu i przypadkowa śmierć. MORD Krzysztofa O L E W N I K A ma być zakończony zapłatą RTEKOMPENSATY za poniesione koszta przez Rodzinę. Do M E R I T U M . W Koszalinie, prokuratorskie Ś C I E R W O PPR Liliana C Z U C H R Y TA otrzymało posadkę wykładowcy w C O S z SG jej dewizą jest : „ łapówki Są po to żeby B R A Ć” … „ dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie” … to NIE kto INNY jak ŚCIERWO Czuchryta robiła interesy z „młotkarzami” na terenie NIEMIEC. To NIE kto inny jak ŚCIERWO Czuchryta była wspólnikiem Tajnej OPERACJI koszalińskiej policji kr. „Janosik” reżyser omc. gen. Jarosław MA R Z E C *** koleś ministra MSW prokuratora Janusz Karczmarek & Komediant Główny Policji prokurator KONDRATOWSKI i I N N I. To NIE kto I N N Y jak ŚCIERWO Czuchryta pomagała okradać z działki NR 48 w Dunowie Matkę Samotnie Wychowującą Dzieci - OFIARĘ PRZEMOCY w Rodzinie której sprawca ponad 30 LETNIEJ Przemocy w Rodzinie posiadał Rodzinę pracującą w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. To ŚCIERWO CZUCHRYTA – pomagała zlikwidować Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony prowadzoną przez legendę koszalińskiej policji. To ŚCIERWO CZUCHRYTA przerabiała OFIARE napadu - sprawca pijany kryminalista i jego psychicznie chora konkubina Elżbieta Bartkowska koleżanka prokuratorów i sedziów wraz pijaną córką Agnieszka KOZIOROWSKA – na sprawcę napadu. Pomagała fałszować protokóły i zniszczyć dowód rzeczowy w sprawie : C O R P U S D E L I C T I. i I N N E Itp. Itd. na kilogramy wyczyny ŚCIERWA CZUCHRYTA i jej kolesi z PR K-lin pod kierunkiem PPR T. BODO, G. Klimowicz pod nadzorem : PPO J. Ożóg & J. Rychliński – patrz Wykaz NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY z IMMUNITETAMI dziczy magistrów prawa zarejestrowany w Council of Europe. Czego może uczyć i szkolić w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej prokuratorskie kurwiszcze ?! pozbawiony zasad etyczno-moralnych i logiki rozumowania degenerat. ZDEMORALIZOWANA L. CZUCHRYTA magistra prawa. Pospolita ludzka kanalia. P R A W D A, H O N O R, W O L N O Ś Ć PRO PUBLICO BONO
~czesłąw45
16-04-2012 / 08:38
Agnieszka S O Ł T Y K A - koszalińska specjalistka od SAMOGWAŁTU. Awansowana do SA Szczecin. Zniknęła z horyzontu tak nagle. CURIOZUM - Banalny przypadek ?! Narżnęła wielką KUPĘ gnoju procesowego Sąd Okręgowy i Rejonowy pod zarządem hersztów lokalnej koszalinskiej mafii : SSO Janusz Skibcki & Jarosław Cezary Stebelski. Jak przystało na zwierzę gatunku ludzkiego poszła walić KUPĘ dalej z AWANSU społecznego _ za W y b i t n e "Zasługi dla Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI" w S A M O G W A Ł C I E.W Koszalinie też gwałcą OFIARY NAZISTOWSKIEJ PRZEMOCY uzbrojeni w IMMUNITETY awanturnicy i bandyci. Zezwierzęceni policjanci, prokuratorzy, sędziowie, adwokaci i radcy prawni. Sprawy prowadzą asesorzy (prokuratury i sądu). Gwałcą bardzo skutecznie, bowiem OFIARY praktycznie bardzo rzadko się skarżą. Wypada stwierdzić, że gwałt jest wtedy, gdy do "roboty" zabiera się po prostu partacz. Zgwałcona Kobieta lub Mężczyzna najprawdopodobniej NIE składa zawiadomienia o przestępstwie i przemocy tylko wtedy, gdy doznaje satysfakcji i rozkoszy seksualnej. Czy aby na pewno ?! Od każdej reguły jest jednak WYJĄTEK jak to w życiu. Mój przypadek należy najprawdopodobniej do WYJĄTKÓW. * To GWAŁT, gwałt zbiorowy na Rodzinie ŚWIĄTEK z SARBINOWA. GWAŁTU dokonała grupa osób i to osób wykształconych, osób na urzędach państwowych którym solidarnością zawodową sitwy udzielały kolejno struktury zawarte personalnie w Prokuraturach i Sądach Rejonowych Okręgu koszalińskiego. PROWODYREM gwałcicieli jest SZEF PROKURATORY Okręgowej *Andrzej SIUCHTA* wraz ze wsp0ólnikami Solejko & Żak. W samym Okręgu i tak następnie Apelacyjnych, Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Stanu. Nici gwałtu prowadzą znacznie wyżej, bo aż do „wysokich stołków”. Jest znacznie gorzej. Jeżeli przyjrzeć się szczegółowo STRUKTURZE gwałtu. Dowód : Pismo z dnia 06-10 - 2009r BM-III-051-1584(5)/09/R - * RYDZAK & REWA & RESIAK – autoryzacja : Krzysztof KWIATKOWSKI – sekretarzyna stanu * Specjalista od PRAW CZŁOWIEKA * jeszcze NIE minister w MS. O „g … klasie” tego eugeniusza NIECH świadczy FAKT, że MINISTRA K. Kwiatkowski poległ na czarnych skrzynkach ze Smoleńska, które przesłuchiwał w Instytucie Ekspertyz Sądowych i rżnął DURNIA dla ratowania swojej D ..y. W tym przypadku ten GWAŁT da się zakwalifikować jako SAMOGWAŁT. JEŻELI spojrzeć zupełnie ANALITYCZNIE na to ZJAWISKO wcale NIE incydentalne, to ponad wszelką wątpliwość wynika, że cała działalność resortu sprawiedliwości RP, na całej długości i szerokości geograficznej terytorium Rzeczpospolitej POLSKI opiera się na S A M O G W A Ł C I E. Lecz TEN samogwałt ma charakter zbrodniczy. KIEDY łamane jest Prawo i jego zasady. ŁAMANE są PRAWA Człowieka - znamiona NAZIZMU. Ponad wszelką wątpliwość jest to NAZISTOWSKA ZBRODNIA. WNIOSEK jest tylko jeden : TOGOWCY z Koszalina to N A Z I Ś C I. To już było przerabiane. Got mit uns. To COŚ więcej niż rak. EPIDEMIA syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Potwierdzam, że w/w Sprawcy - Prokuratorzy Generalni przez OFARĘ NAZISTOWSKIEJ prokuratorsko-sędziowskiej ZGRAI : Zbigniew Kękuś są NIEPOSPOLITYMI PRZESTĘPCAMI którzy wspierają i ochraniają lokalne prowincjonalne mafie, które funkcjonują jako prywatne folwarki i nabiją swoje prywatne kabzy. Aby OFIARA "wygrała" swoje procesowe sprawy w trybie prawdy materialnej i rzetelnego procesu sądowego musi się OPŁACIĆ do "ręki" prokuratora i sędziego 20 - 30% PROWIZJĄ. W przeciwnym wypadku postępowanie procesowe oparte jest na insynuacjach urojeń własnych wg strategii : "JEDNA BABA DRUGIEJ BABIE". TAK to się odbywa w Koszalinie. Jeżeli OFIARA NIE podporządkowuje się tym prawom i walczy o swoje należne prawa NIE płacąc PROWIZJI. Pojawia się instytucja dyżurnych lekarzy psychiatrów i przerabiają OFIARY na zespół paranoidalny lub osobowość paranoiczną. Jeżeli to NIE pomaga to OFIARĘ wsadza się do pierdla " na leżakowanie" by zmiękła mu rura. GDY to NIE pomaga wówczas pojawia się coraz więcej biegłych psychiatrów przewód sądowy rozciąga się na okres minimum 4 lata. OFIARĘ się po hitlerowsku traktuje przez znęcanie fizyczne i psychiczne bo może OFIARA NIE wytrzyma BIOLOGICZNIE i "w y k o r k u j e" TAKA procedura obowiązuje w K O S Z A L I N I E. D O W Ó D : Rodzina Świątek z Sarbinowa 76-034 ul. Bursztynowa 5. PO 16 LATACH trwającej solidarnością zawodową sitwy NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI prokuratorsko-sędziowskiej. Na zlecenie k o l e s i a z P R A C Y PPO Andrzej S I U C H T A, radcy prawni : MUTKOWSKI, Osoś & Januszewski oraz komornik Grzegorz Mrowiński & Sylwia SZCZEPANIAK przy pomocy bandytów w policyjnych mundurach w lipcu 2011 rok dokonali MORDU na Jadwidze Świątek. Jej męża Czesława Świątek wsadzono do pierdla bowiem : popierdolona na rozumie SSR B.M. Mazur & rpr A. SCHWARZ & M. Plesiewicz sporządzili na potrzeby procesu balladę, że OFIARA ich NAZISTOWSKIEJ zabawy pobiła SSR B.M. MAZUR w toku przewodu sądowego. ŚWIADKÓW na okoliczność pobicia sędziego BRAK. Bełkot procesowy trwa już ponad 4-ry LATA - X K. 865/08/WW SR K-lin. SSR Wanda Wieczorek za pomocą kuglarskich sztuczek sędziego, któremu BRAK piątej klepki pod DEKLEM usiłuje rozstrzygnąć przedmiotową sprawę przez uśmiercenie swojej OFIARY. OFIARA ma bowiem 67 LAT i zgodnie ze statystyką winna już być na cmentarzu. Aktualnie i PREZES PENSJONATU "ORZEŁ" - Donald TUSK podjął już takie starania uśmiercania emerytów. CURIOZUM - prywatnym pierdlem zawiaduje spółka : Prezes Sądu Okręgowego Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego, Sędzia penitencjarny – SSO Janusz SKIBICKI ( trzy fuchy w jednym ręku) & płk. SW Krzysztof WYPYCH – N-k więzienia przy ul. Młyńskiej 71 w Koszalinie. CURIOZUM - prywatna przepustka w tym pierdlu kosztuje : 500PLN. Aktualnie OFIARĘ NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI w obróbkę procesową wziął SSR Tomasz SZANTYR zleceniodawcą jest spółka rpr OSOŚ & JANUSZEWSKI – zleceniodawcy na rzecz Grzegorza Mrowińskiego zabójcy Jadwigi ŚWIĄTEK. KIM jest SSR Tomasz SZANTYR ? To aktualny herszt przestępczości zorganizowanej specjalizującej się w sądowym procederze okradania OFIAR z wszelakich dóbr materialnych a najlepiej z NIERUCHOMOŚCI. Ostatni wyczyn SZANTYRA to okradanie uczestnika operacji „pustynna burza” Lidia Kozłowska z jej własności, którą stanowi pensjonat „Willa Alexander” w Mielnie oraz zakład kosmetyczno-fryzjerski w Koszalinie o łącznej wartości ok. 50mln złotych. Przestępcza zgraja (spółka złodziei) w składzie : syndyk R. SIERACKI, SSR D. SZYMCZAK adw. A. Jurys, rpr K. Pietruszka wraz z żoną SSR Arlettą, i komornik M. Winnicki - spuściła przedmiotowy majątek OFIARY za 8 mln złotych. W bandytyzmie i awanturnictwie procesowym Koszalin Okręg i Rejony rzemiosła dziczy magistrów prawa z IMMUNITETAMI uczestniczą stale te same osoby. ICH wykaz został zarejestrowany w Council of Europe – Strasbourg. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl *** W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y *** z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna. * P R A W D A * H O N O R * W O L N O Ś Ć * TOGOWCY skamlą, że tak mało im płacą za …. S A M O G W A Ł T. Ha ! Ha! Ha! Wolność, Niepodległość i D E M O K R A C J A ? !
~polacco
02-04-2012 / 02:08
A JA MAM DWIE PROOPOZYCJE – PO PIERWSZE PRZESTAŃMY SIĘ ZWRACAĆ W SĄDACH NA ROZPRAWACH DO SĘDZIÓW „ WYSOKI SĄDZIE” BO TO NI SĄD WYSOKI, NI WIEDZA O PRAWIE I JEGO PRZESTRZEGANIU ŻADNA – ZWRACAJMY SIĘ PANIE SĘDZIO LUB PANI SĘDZIO EWENTUALNIE W NAJGORSZYM PRZYPADKU „PROSZĘ SĄDU” !! PO DRUGIE – JEŚLI PISZEMY DO SĄDU CZY DO INNYCH ORGANIZACJI , PISZMY UŻYWAJĄC ZWROTÓW – NIE „SĄD ZWARZYŁ czy coś tam zrobił, ustalił , orzekł ” TYLKO KONKRETNIE : SĘDZIA K..W.. W SWOIM POSTANOWIENIU ZROBIŁA TO CZY TAMTO, ORZEKŁ TO CZY TAMTO. „ UŻYWANIE KONKRETNYCH NAZWISK SĘDZIÓW - nawet w korespondencji do sądów – SPOWODUJE TO IŻ STANĄ SIĘ CHOĆ TROCHĘ JAWNI I PRZESTANĄ W SWOICH GŁUPAWYCH I STRONNICZYCH OSĄDACH UKRYWAĆ SIĘ ZA IMMUNITETAMI I WYGODNYM DLA NICH OKREŚLENIAMI : „SĄD ZWAŻYŁ” bo to nie SĄD ZWARZYŁ I ZCHANBIŁ PRAWO W R.P. TYLKO KONKRETNY PATOLOGICZNY SĘDZIA LUB SĘDZINA. To samo stosujmy względem PROKURATORÓW – też piszmy ich z nazwiska i imienia aby było wiadomo kto dany przekręt zrobił !
~Poszkodowana
31-03-2012 / 11:48
Izabela Dołgań Szymańska zajmowała się sprawą dt. zawiadomienia o przestępstwie sędziów i prezesów sądow warszawskich, którzy nie widzą uchybień w legalizowaniu przed obrotem prawno - gospodarczym false procuratora jako prezesa spółki o wielomilionowej wartości. Powagą sprawy osadzonej sądy uznały, ze są Uchwały nominujące prezesa. .... A w KRS 25405 od dnia wpisu 5 lipca 2001 roku takich uchwał nie ma ! W tym sęk, ze ich prawomocne wyroki nie przykryją ewidentnego braku, bo KAŻDY może poprosić o poświadczone ksero Uchwał datowanych na dzień 27 kwietnia 2001 roku (datę przejęcia spółki potwierdza Prok. Okręgowa w sprawie IV Ds 193/08), a ICH TAM NIE MA... W sprawę zamieszanych jest około 200 funkcjonariuszy publicznych, którzy nie widzą uchybień...
~NAZIZM
31-03-2012 / 03:24
W Koszalinie NIE obowiązuje Prawo, kodeks prawa kpk lub kk, czy każdy INNY oraz Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej włącznie z PRAWAMI Człowieka. W Koszalinie rządzi widzimisię dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY. Pozbawionych zasad etyczno moralnych, logiki rozumowania i elementarnego człowieczeństwa. Skorumpowanie, RASIZM i NAZIZM to podstawa funkcjonowania tej dziczy. Tu obowiązuje, głoszona w toku przewodów sądowych i innych czynności procesowych, do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY dewiza : cit. "... kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce .." - promotor SSR Małgorzata WIŚNIEWSKA - Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie. Wobec orzeczeń Sądu Najwyższego obowiązuje staropolskie : Każdy wuj na swój strój". Czyli po prostu. Po IMIENIU. W Koszalinie prokuratorzy i sędziowie DUPĘ sobie podcierają wszelkimi postanowieniami i tym co się postanawia by zapewnić rzetelny proces sądowy. W Koszalinie NIE nagrywa się rozpraw. Posiedzenia są NIEjawne mimo, że wokandy tego NIE publikują. Protokóły sądowe są fałszowane w ciągłości CELOWEGO NIECHLUJSTWA procesowego. Tworzą obraz STERTY gnoju procesowego. Na kontrolerach ( curiozum, czy tacy funkcjonują w ramach nadzoru ? ) i po skutkach ich działalności NIE ma reakcji, że w ogóle akta spraw były przeglądane/ analizowane. Solidarnością zawodową sitwy są opiniowane zdawkowo. Wniosek : KURWA KURWIE ŁBA NIE URWIE. W bezczelny sposób dzicz magistrów prawa z Koszalina łamie Konstytucyjne Prawo Oskarżonego do obrony. Oskarżony, który ma czelność się bronić jest zaszczuwany przez prokuratorsko-sędziowską HOŁOTĘ. Jest po hitlerowsku poddawany badaniom PSYCHIATRYCZNYM. Obowiązuje dyżurny werdykt : zespół paranoidalny. Badanie psychiatryczne trwa 20-30min. W Koszalinie funkcjonuje Nazistowska grupa biegłych lekarzy psychiatrów : Barbara Bretner & Helena Steć - Matuszewska & Elżbieta Kondaków-Konarska & Stanisław Doirosz & Dariusz SZNAJDROWICZ & SSO Ignacy JÓŹWIAK (curiozum śledczy UB) & PPR Tomasz Bodo & PPR Karol Kuszmar - Koszalin, dr Ewa Grusza-Jończyk & L. Koziorowska (córka Elżbiety Bartkowskiej) - Gryfice; I. Sikorska & A.Goździk – Szczecinek. Koszalińscy prokuratorzy i sędziowie w skomplikowanych sprawach psychiatrycznych od ponad 12 LAT korzystają z usług biegłej sądowej prof. nauk weterynaryjnych Elżbieta Bartkowska vel Bylicka zam. ul. Kwiatowa 44 w Koszalinie * *Dowód : NAZISTOWSKA ZBRODNIA na Jedynym Żywicielu Rodziny z posesji Nr 23 w Dunowie 76-024 Świeszyno. Promotor Zbrodni SSR Sylwia W R Ó B E L . Bardzo szybko awansowana z asesora na sędziego. Obecnie Przewodnicząca kolejno Sądu Grodzkiego, Wydziału VIII. Aktualnie Wydziału X SR K-lin. Jej tupet i bezczelność dorównują jej NIEPOCZYTALNOŚCI umysłowej. Prostak mniej niż zero, który w porozumieniu z adwokatem wobec NIE posiadania dowodów winy oskarżonego usiłował za pośrednictwem adwokata przekazywać groźby. Adwokacina (gwiazda koszalińskiej palestry ubzdurała sobie, że jego klient-OFIARA jest tak wystarczająco zastraszona groźbami) zapomniała wziąć uzasadnienia wyroku na piśmie i położyła sprawę. ADWOKACKIE kurwiszcze NIE zapomniało wziąć od OFIARY 3000,00 PLN za swój prawny BUBEL uczynek. Prokuratura i sąd to NIE BURDEL. Wbrew pozorom w B U R D E L U jest porządek. Tu się łóżek nie przestawia, Koszalińską prokuraturę i sąd opanowała epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej. Ta epidemia jest już tak czytelna i pnie się w górę, że wobec braku reakcji mimo powiadamiania przez OFIARY NAZISTOWSKIEJ prokuratorsko-sędziowskich ZBRODNI powiatowego zadupia do Prokuratury Generalnej, Sądu Najwyższego oraz Trybunałów takich siakich i owakich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości .Jest ponad wszelką wątpliwość wiadomym i jednoznacznym. Epidemia syfilisu schizofrenii paranoidalnej opanowała resort sprawiedliwości w całości. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa dziczy prawniczej jest POPRAŻAJĄCA. ODBYWA się pod przykrywką „Got mit uns” To już bracia Polacy przerabiali. Ten wrzód pęknie. Prawda * Honor * Wolność Czesław Świątek ul. Bursztynowa 5 w Sarbinowie 76-024. OFIARA NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI zarejestrowana w Council of Europe – Strasbourg. KR/DPL / jtc. Nr 1960/09
~Control
29-03-2012 / 16:54
h,Topór Bogusław Rapczyński PL, 29 marca 2012 ELEKTRONIC.INBOX@GMAIL.COM Wielce Szanowni Członkowie Sądu Obywatelskiego w Osobach : 1.Pan Bogdan Goczyński 2.Pani Krystyna Górzyńska 3.Pan Tomasz Parol 4.Pan Zdzisław Raczkowski 5.Pani Teresa Jankowiak 6.Pan Mirosław Naleziński 7.Pan Zbigniew Kękuś 8.Pan Rafał Krzyształowski 9.Pani Teresa Kawiak Wniosek o wprowadzenie stanu w wyjątkowego w RP Zwracam się do Państwa o wystąpienie z inicjatywą do Władz Państwowych o wprowadzenia na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej Stanu Wyjątkowego UZASADNIENIE 1.Upadek moralności 2.Upadek Wymiaru Sprawiedliwości 3.Upadek etyki lekarskiej 4.Korupcja we wszelkich Organach Władzy Państwowej 5.Działania obcego wywiadu na szkodę RP 6.Grążące załamanie systemu emerytalnego 7.Grożący upadek budżetu RP a co za tym idzie ciągłe i częste podwyżki vat i innych A zatem moja prośba do Was jest w pełni uzasadniona i skuteczna . Tak mi dopomóż Bóg OŚWIADCZENIE Korespondencję we wszystkich sprawach proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 132 kpk par 3 na adres poniżej. ELEKTRONIC.INBOX@GMAIL.COM Szanowni Państwo WSZELKIE PISMA KIEROWANE DO MNIE PROSZĘ ZAPISYWAĆ W PLIKU pdf , word , jpg LUB INNYCH BEZPIECZNYCH PLIKACH O NISKIEJ WADZE Kb , WSZELKIE INNE PISMA , TYPU PLIK OBRAZ — mapa bitowa (.bmp) 100 KROTNOŚĆ WAGI JPEG ! , WKLEJANE W MAILA ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE POTRAKTOWANE JAKO SPAM ( unsolicited Bulk) Zawiadomienia , wezwania i inne pisma można i należy nadsyłać do mnie w sposób dwojaki. 1.Za pomoca portalu ePUAP rządowego-jestem użytkownikiem posiadając certyfikat wydany przez KIR. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ( BOGUSRAP) Krajową Izbę Rozliczeniową 2.Na mój adres mailowy powyżej Informuję, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008 r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa art. 78 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem oświadczenia woli podpisem ma takie same skutki prawne, jak oświadczenie woli podpisane podpisem własnoręcznym. Nieprzyjęcie elektronicznego pisma przez Organa Administracji Państwowej jest naruszeniem art 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Z należytym szacunkiem Bogusław Rapczyński
~janek
29-03-2012 / 16:09
Popieram Panią Barbarę Popławską w walce o podstawowe prawa człowieka, to jest obrony swojej własności i prawa do rzetelnego procesu. Od wielu lat jestem również ofiarą bezprawnych działań funkcjonariuszy sądów i prokuratury, co jest obszernie opisane na aferyprawa.eu, w gazecie Nowy Ekran w artykule "Prokuratorzy,bankowcy,maklerzy na służbie biznesmena" i w innych. Serdecznie dziękuję wszystkim dziennikarzom nagłaśniającym głęboką patologię w sądach i prokuraturze oraz wspieranie pokrzywdzonych w walce o elementarne prawa człowieka. Dość bezprawia!!!
~odcisk
29-03-2012 / 11:48
Zgodnie z obowiązującym prawem ORGANY postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Zdarza się, ( w Polsce za często) że wspomnianym na wstępie ORGANEM jest idiota pozbawiony umiejętności prawidłowego rozumowania i w związku z powyższym taki idiota nie popełnia przestępstwa,. to również wynika z obowiązującego w Polsce prawa. Naszym polskim politykom to nie przeszkadza, więc tym idiotom dla swego bezpieczeństwa ustanowili immunitety, które utrudniają ściganie tych bandytów.