Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2017
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA SĄD REJONOWY W MALBORKU SSO ANDRZEJ IWANOWSKI mafia w togach beata błaszczyk PATOLOGIE POLSKIEGO SĄDOWNICTWA

Malbork. Smród w sądzie, czyli o tym, jak sędziowie z „łapanki” skompromitowali Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Organizatorem „łapanki,”czyli „naganiaczem” był Prezes Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego.

Samozwańczego prezesa sądu Andrzeja Iwanowskiego i jego poczynania mieliśmy okazje poznać w poprzedniej publikacji, który podobnie, jak SSR Beata Błaszczyk nie dopełniając obowiązków, działali na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Nie dopełniając obowiązków sędziowie pozbawili pokrzywdzonego - Konstytucyjnego i ustawowego prawa do sądu, jakie daje każdemu Art.45 Konstytucji R.P. w związku z Art.330 § 2 i Art.55 k.p.k. Oznacza to, że pokrzywdzony miał prawo wnieść do sądu zastępczy (subsydiarny) akt oskarżenia, ale tego prawa został pozbawiony. Naruszając prawnie chroniony interes pokrzywdzonego –sędziowie udaremnili wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które dopuściły się popełnienia zbrodni zabójstwa. Sędziowie, którzy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sprawują wymiar sprawiedliwości, świadomie naruszyli - przyjętą, potwierdzoną i ratyfikowaną przez Polskę Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która w Art. 6 gwarantuje, że:Każdy ma prawdo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą,..itd.”

Przypomnijmy – w dniu 21.01.2004 r. Sąd Rejonowy w Malborku na podstawie Art. 329 k.p.k. rozpoznawał zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora Ds. 2692/03 o umorzeniu śledztwa w sprawie, o czyny z Art. 155, 162 § 1 i 207 § 3 k.k. Istotnym w sprawie jest fakt, że postępowanie przygotowawcze w sprawie o w/w czyny było pozornym działaniem prokuratury, której obowiązkiem było umorzenie tego postępowania na podstawie Art. 17. § 1. pkt 1 k.p.k.- „czynu nie popełniono”

oraz wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o czyn z Art.148 § 1 k.k. – zabójstwo człowieka. Jednak czynności tej nie wykonano, bo zadaniem malborskiej prokuratury i sądu było „ukręcenie” sprawy.

Dążąc do skierowania sprawy na właściwy tor postępowania przygotowawczego, dzień wcześniej, bo w dniu 20.01.2004 r. pokrzywdzony złożył w Sądzie Rejonowym w Malborku wniosek w którym domagał się, aby sąd działając na podstawie Art. 35. § 1. k.p.k. stwierdził swą niewłaściwość do orzekania w sprawie o czyny z Art.155, 162 § 1 oraz Art. 207 § 3 k.k. i przekazał sprawę wraz z aktami prokuratora do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, który na podstawie Art. 25. § 1. pkt 3. k.p.k. jest sądem właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Składając wniosek pokrzywdzony wierzył jeszcze wówczas w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską oraz zwykłą przyzwoitość SSO w Gdańsku. Wprawdzie Sąd Rejonowy w Malborku rozpoznawał „tylko” zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa, to warto wiedzieć, że zgodnie z Art. 306. § 2. k.p.k.( zdanie ostatnie) – zażalenie rozpoznaje sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art.329 § 1 k.p.k.), a więc ten sąd, który byłby właściwy po wpłynięciu aktu oskarżenia. Właściwość sądu jest jedną z podstawowych gwarancji procesowych dla pokrzywdzonych i oskarżonych. Kwestię tą reguluje Art. 45. Konstytucji R.P. oraz Art.24–39 k.p.k. i mają charakter gwarancyjny. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo nie do jakiegoś abstrakcyjnego sądu, lecz do tego, na który wskazuje ustawa. Istotnym jest również i to, że sąd działając na podstawie Art.329.§ 1 k.p.k. dokonywał – kontroli instancyjnej postanowienia prokuratora w związku z zaskarżeniem w trybie zażalenia. Sąd nie rozstrzygał o meritum sprawy, czyli o winie i ewentualnej karze, bo aktu oskarżenia oskarżyciel publiczny do sądu nie wniósł. Zatem sąd, który w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje wymiar sprawiedliwości nie miał możliwości orzekania na podstawie zasady określonej w Art. 7 k.p.k. tj. wg. swojego uznania, czy „sumienia”. Miał natomiast Konstytucyjny (Art.178) i ustawowy obowiązek zastosować się do przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Niezawisły sąd, gdyby taki orzekał - miał trzy alternatywne możliwości, które byłyby zgodne z prawem.

Pierwsza –sąd znając przepis Art. 439 § 1. k.p.k. miał ustawowy obowiązek - uchylić zaskarżone postanowienie prokuratora z dnia 29.11.2003 r. w części dotyczącej pkt I i II postanowienia tj. o czyn z Art. 155 i Art.207 § 3 k.k. z uwagi na fakt, że postanowienie prokuratora zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tych samych czynów tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone, zatem Sąd Rejonowy w Malborku działając, jako sąd odwoławczy na posiedzeniu, (Art.329 k.p.k.) na podstawie Art.330 § 1 k.p.k. miał obowiązek uchylić postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wskazać, jako powód uchylenia - Art.439 § 1 pkt 8 k.p.k.„postanowienie zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone.” (tzw.- bezwzględna przyczyna odwoławcza).

Druga - sąd działając na podstawie Art.35 § 1 k.p.k. miał obowiązek przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gdańsku z uwagi na fakt, że postanowienie prokuratora dotyczyło między innymi czynu z Art.207 § 3 k.k. zwłaszcza, że pokrzywdzony złożył w tej sprawie stosowny wniosek.

Trzecia -sąd działając na podstawie Art.330 § 1 k.p.k. miał obowiązek uchylić postanowienie prokuratora i nakazać prokuratorowi dalsze prowadzenie postępowania przygotowawczego - celem wyjaśnienia wszystkich zarzutów, jakie pokrzywdzony podniósł w zażaleniu na postanowienie prokuratora.

Jednak sąd, którego zadaniem było zatuszowanie zbrodni zabójstwa uznał, że „nie dla psa kiełbasa”.

O takim potraktowaniu strony postępowania przygotowawczego (Art. 299. § 1. k.p.k.) świadczą dwa dokumenty - protokół posiedzenia sądu z dnia 21.01.2004 r. oraz postanowienie Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 21.01.2004 r. str. 1. i druga strona postanowienia.

Przedstawione dokumenty wskazują, że postanowieniem z dnia 21.01.2004 r. Sąd Rejonowy w Malborku zamknął drogę do wydania wyroku. Oznaczało to, że zabójcy mojego syna mieli pozostać bezkarni. Na to mojej zgody nigdy nie będzie.

Na „szczęście” ustawodawca przewidział taką sytuację i w Art. 459 § 1. k.p.k. ustanowił, że: „Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu zamykające drogę do wydania wyroku, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

Sprawdźmy, zatem co i jak stanowi ustawa?
Ustawa - w Art.426. § 1. k.p.k. stanowi, że: „Od orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy na skutek odwołania nie przysługuje środek odwoławczy.”

Tak ustanowione prawo ma rację bytu wówczas, kiedy orzeczenie wydane przez sąd jest zgodne z prawem oraz wówczas, kiedy w sprawie orzekają sędziowie, którzy są godni sprawowania tego urzędu.

W tym przypadku orzekali ignoranci, a nawet gorzej i na takie orzeczenie ustawodawca przewidział środek odwoławczy – Art.35. § 3. k.p.k., który stanowi, że: „Na postanowienie w kwestii właściwości przysługuje zażalenie.”

Na tej podstawie prawnej - postanowienie Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 21.01.2004 r. Sygn. akt II Ko¹ 273/03 pokrzywdzony zaskarżył zażaleniem z dnia 02.02.2004 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Malborku.

mal.zazal.so02.02s1.jpg (106933 bytes) mal.zazal.so02.02s2.jpg (170650 bytes)

Podstawą zaskarżenia postanowienia Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 21.01.2004 r. były przepisy Art.459 § 1 i 3 k.p.k. w związku z Art.35 § 3 k.p.k. który stanowi, że: „Na postanowienie w kwestii właściwości przysługuje zażalenie.”

Oznacza to, że pokrzywdzony z mocy ustawy miał prawo i obowiązek - zaskarżyć postanowienie sądu, które zostało wydane z naruszeniem przepisów k.p.k.

Oczywistym jest, że zgodnie z Art.463 § 1 k.p.k. Sąd Rejonowy w Malborku, na który złożono zażalenie mógł je uwzględnić.

Prezes Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego zarządził jednak, że zażalenie jest niedopuszczalne i odmówił przyjęcia środka odwoławczego. Zarządzenie „prezesa” zmierzało do tego, aby skompromitować jak największą ilość sędziów po to, aby trudniej było wznowić postępowanie karne. Identyczne zabiegi w stosunku do prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Gdańsku stosowała Prokuratura Rejonowa w Malborku.

mal.zarz.prez.05.02.jpg (28926 bytes)

Samozwańczy prezes uznał, że w demokratycznym państwie prawnym- prawo służy wybrańcom, czyli równiejszym wobec praw zagwarantowanych w Konstytucji R.P., –pomimo, że Art.30 Konstytucji stanowi, iż: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku II Wydziału Karnego – podzielili i potwierdzili „doświadczeni” sędziowie z V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Gdańsku - postanowieniem z dnia 8 marca 2004 r. Sygn. akt Kz 210/04.

mal.post.so.8.03.jpg (123786 bytes)

Pobieżna analiza tego dokumentu wskazuje, że w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dniu 8 marca 2004 r. hucznie świętowano Dzień Kobiet. Sąd miał widoczne trudności w wyznaczeniu składu orzekającego, więc do postanowienia sądu dopisano sędziów z „łapanki”. Kolejny raz okazało się, że byłem naiwny. Bezpodstawnie wierzyłem w przyzwoitość sędziów.

Z postanowienia sądu wynika, że w sprawie „brał udział” Prokurator Okręgowy w Gdańsku. Mam wątpliwości, ale może i tak było? Ponadto sędziowie Sądu Okręgowego w Gdańsku enigmatycznie stwierdzają, że Sąd Rejonowy w Malborku był właściwym do rozpoznania przedmiotowej sprawy, ale jakiej, tego postanowienie sądu nie zawiera, pomimo, że przepis Art. 94 § 1 k.p.k. tego wymaga. Sędziowie w postanowieniu przywołują przepis Art. 25 § 1. pkt 2 k.p.k., ale przemilczają przepis Art. 25 § 1 pkt 3 k.p.k., który z mocy Art. 207 § 3 k.k. powoduje, że sąd okręgowy jest sądem właściwym do orzekania w pierwszej instancji w sprawie o czyn z Art.207 § 3 k.k. Sędziny coś „bełkoczą” o 5 latach pozbawienia wolności, ale do k.k. nie zajrzały i nie sprawdziły, jaką karę przewidział ustawodawca za popełnienie czynu z Art.207 § 3 k.k.(12 lat) No cóż, orzekały kobiety w dniu swojego święta i tak zrobiły, jak postanowiły.

Nie godząc się na bezkarne zabójstwo mojego syna, postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku Sygn. Akt Kz 210/04 z dnia 08.03.2004 r. zaskarżyłem zażaleniem z dnia 17.03.2004 r. do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

mal.zaz.sa.17.03.jpg (90346 bytes)

Miałem nadzieję, że władze Sądu Okręgowego zorientują się, iż zaskarżone postanowienie to wielki „przekręt” sędziów dokonany z okazji - Dnia Kobiet.

Nie myliłem się. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zaśmierdziało. Sposób usuwania przykrych zapachów regulują przepisy Art. 463 i Art. 467 k.p.k. na które powołałem się w zażaleniu. Sąd Okręgowy w Gdańsku wynalazł jednak inny - wprawdzie bezprawny, ale bardzo skuteczny środek na usuwanie smrodu. Pozbył się sprawy, o czym był uprzejmy poinformować pokrzywdzonego - dwoma pismami L.dz. 310/04 z dnia 19.03.2004 r.

mal.pismo19.03s1.jpg (23230 bytes) mal.pismo19.03s2.jpg (24030 bytes)

W ten oto sposób - zabójstwo człowieka dokonane na terenie działalności Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, dzięki niezależnym prokuratorom i niezawisłym sędziom zostało - zatuszowane.

Sprawcy zabójstwa mojego syna oraz ich poplecznicy - mają się dobrze.

Moja rodzina i ja – NIE.

cdn.

"Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni."
Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p.n.e.)

Lech Łosicz, na razie, ale do czasu, obywatel R.P. - IV kategorii.

Do wiadomości:
Prezes Rady Ministrów
Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny
Krajowa Rada Sądownictwa

Jak SSR Andrzej Iwanowski zmieniał obowiązujące prawo, aby zatuszować zbrodnię zabójstwa i ochronić przestępców.

Pieniądze dla miłościwie panującej władzy, a rodzicom walka o sprawiedliwość i ustalenie prawdy.

Jaki pan taki kram, czyli ciąg dalszy pytania - korupcja, czy niekompetencja malborskich sędziów i prokuratorów?

MALBORK - czyli o tym, jak skorumpowana S.S.R. Beata Błaszczyk, nie blondynka, „robiąc idiotę” z pokrzywdzonego naruszyła Konstytucję i ustawę, a czynem tym dopuściła się zachowania o znamionach określonych w ustawie karnej, czyli przestępstwa. Zatuszowała zbrodnię zabójstwa.

Zagadkowa sprawa "zabójstwo samobójcze" Piotra Łosicza, czy kolejny dowód korupcji i niekompetencji prokuratorów i sędziów z Malborka?

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

 
~valentino shoes
21-08-2016 / 01:45
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Purses www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Shoes www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Outlet www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.raybanoutletstore.in.net Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstore.name Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.name Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletfactory.us.com Coach Outlet www.coach-outlets.us.org Nike Roshe Run www.tanie-nikerosherun.pl Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Handbags www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.in.net Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outlets.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.outlettoryburch.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Shoes www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.outlet-gucci.in.net North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanycooutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Cheap Jordans www.cheapjordans.eu.com Oakley Outlet www.outletoakley.in.net North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Handbags www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstores.us.com Fendi Handbags www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Michael Kors Outlet www.michael-kors-outlet.us.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutletstore.us.com Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.in.net Burberry Belt www.burberrybelt.in.net Tory Burch Boots www.toryburchboots.com Louis Vuitton Belt www.louisvuittonbelt.com Ferragamo Belt www.ferragamo-belt.us.com Marc Jacobs Handbags marcjacobshandbagsoutlet.blog.com Lululemon Outlet www.lululemon-outlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christian-louboutin-shoes.us.com True Religion Outlet www.truereligion-outlets.in.net Tommy Hilfiger Outlet www.tommyhilfigeroutlet.us.com Burberry Outlet www.outletburberry.in.net Michael Kors Outlet www.outletmichaelkors.eu.com Coach Outlet www.outletcoach.eu.com Red Bottoms www.redbottom.in.net Kevin Durant Shoes www.kevindurantshoes.us.org New Balance Outlet www.newbalanceoutlet.in.net Adidas Outlet www.adidasoutlet.in.net Coach Outlet Online www.coachoutlet-online.eu.com Stephen Curry Jersey www.stephencurryjersey.us.com Vans Outlet www.vansoutlet.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlauren-outletstore.in.net True Religion Outlet www.true-religionoutlets.in.net ED Hardy Outlet www.edhardyoutlet.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlet.eu.com UGG Outlet www.uggoutlet.us.org UGG Outlet www.outletugg.in.net North Face Outlet www.northface--outlet.us.com Ugg Boots Sale www.uggbootssale.in.net UGGS For Women www.uggsforwomen.us.com Skechers Go Walk www.skechersgowalk.us.com Adidas Yeezy Boost www.adidasyeezyboost.in.net Adidas Yeezy www.adidasyeezy.us.com Adidas NMD www.adidas-nmd.us.org Coach Outlet www.coachoutletinc.us.com North Face Outlet www.northfaceoutletsale.in.net Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenfactoryoutlet.us.com Puma Sneakers www.pumaoutlet.us.com Polo Outlet www.outletpolo.us.com Stuart Weitzman Boots www.stuartweitzmanboots.us.com Under Armour Outlet www.underarmouroutlet.us.org Under Armour Hoodies www.underarmourhoodies.us.com Herve Leger www.herveleger.eu.com MCM Belt www.mcmbelt.us.com Nike Air Max www.nikeairmaxshoes.com.tw Louboutin Heels www.louboutinheels.us.com Jordan Retro 11 www.jordanretro11.us.com Converse Outlet www.outletconverse.us.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.us.com UGGS Outlet www.outletuggs.us.com North Face Outlet outletnorthface.blog.com Adidas Originals www.adidasnmdshoes.com.tw Ray Ban www.ray-ban.in.net Lebron James Shoes www.lebronjamesshoes.us.com Sac Longchamp www.saclongchamps.fr Air Max Pas Cher www.airmax-paschers.fr Chaussures Louboutin www.louboutinspascher.fr Keds Shoes www.kedsshoes.in.net Asics Shoes www.asicsshoe.in.net Coach Outlet www.outletcoach.us.org Salomon Shoes www.salomonshoes.in.net True Religion Outlet www.outlettruereligion.us.com New Balance Outlet www.new-balanceoutlet.us.com Skechers Outlet www.skechersoutlet.us.com Nike Outlet www.outletnike.us.com Adidas Outlet www.outletadidas.net Red Bottom Shoes www.redbottom-shoes.com New Jordans www.newjordans.us.com Air Max 90 www.air-max90.in.net Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutletstores.com Coach Black Friday www.coachblackfriday.org UGG Boots Black Friday www.uggbootsblackfriday.com Nike Roshe Run www.nike-rosherun.org Versace Belt www.versacebelt.us.com Skechers Shoes www.skechersshoes.in.net Hugo Boss www.hugoboss.in.net Guess Factory www.guessfactory.us.com Hollister Jeans www.hollisterjeans.us.com
~Gucci Factory Outlet
08-04-2016 / 08:54
ED Hardy Outlet www.edhardypopsale.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletsonlines.us.com Coach Outlet Store Online www.coachstoreonline.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.in.net Cheap Jordans www.cheapjordansretro.us.com Michael Kors Outlet Store www.michaelkorsoutletsstores.us.com Coach Handbags www.coachpurses.eu.com Coach Outlet www.coachoutlet2016.us.com Tory Burch Outlet www.toryburch-outlet.us.org Longchamp Handbags www.longchampoutlet.in.net Michael Kors Handbags www.innnov8.com Coach Outlet www.innnovate.com Red Bottom Shoes www.redbottomshoes.us.org Moncler Jackets www.monclerdownjackets.us.com North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katespadeoutletstore.us.com Moncler Outlet www.moncleroutletonline.in.net Coach Factory www.maganates.com Coach Factory Outlet www.coachfactorysoutlet.in.net Kate Spade Outlet www.katesapdeoutlet.us.org Ray Ban Outlet www.rayban-outlet.us.org Cheap Ray Ban Sunglasses www.raybansunglasses2016.us.com Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoes2016.in.net North Face Outlet www.northfaceoutlets.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.name Kate Spade Outlet www.katespadesoutlet.us.org Michael Kors Outlet www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com Coach Outlet www.coachoutletonlinestore.in.net Nike Air Max www.nikeairmaxstore.ru Moncler Jackets www.monclerjacketsru.ru Nike Roshe Run www.tanienikerosherun.pl Cheap Nike Air Max www.nike-airmaxaustralia.com Buty Nike Air Max www.airmaxsprzedazdla.pl Nike Air Max Damskie www.cheapnikeairmax.pl Nike Air Max www.nikeairmax.us.org Red Bottom Shoes www.redbottomshoe.in.net Christian Louboutin Outlet www.christianlouboutinoutlet.us.org Balenciaga Outlet www.balenciagaoutlet.us.com Balenciaga Handbags www.balenciagahandbags.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletsale.us.com Toms Shoes www.tomshoesoutlet.us.com Hermes Belt www.hermesbelt.us.org Prada Outlet www.pradafactoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.com Louis Vuitton Outlet Store www.louisvuittonoutletsonline.us.com North Face Outlet Store www.northfaceoutletstore.in.net North Face Jackets www.north-face.in.net The North Face Outlet www.north-faceoutlets.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-factoryoutlet.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonsoutlet.us.org Timberland Boots www.timberlandoutletstore.in.net Timberland Outlet www.timberlandoutlet.us.com Tory Burch Outlet Store www.toryburchoutletstore.name Tory Burch Outlet www.toryburchsoutlet.in.net Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutletusa.us.com Ralph Lauren Outlet www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com Gucci Factory Outlet www.guccifactoryoutlet.name Gucci Outlet www.guccioutlet.in.net Gucci Handbags www.cheapguccihandbags.us.com North Face Jackets www.northfacefactoryoutlet.us.com Prada Outlet www.pradaoutlets.in.net Burberry Outlet www.burberrystoreoutlet.name Hollister Clothing www.hollister-clothing.us.com Ferragamo Shoes www.ferragamoshoes.us.org Tiffany Jewelry www.tiffanyandcooutlet.name Tiffany Outlet www.tiffanystoreoutlet.us.com NFL Jerseys www.nfljerseys.name Toms Outlet www.outlettoms.us.com Oakley Sunglasses www.sunglassesoakley.name Cheap Jordans www.cheapjordans.name Oakley Outlet www.oakley-outlet.us.org North Face Outlet www.thenorthfaceoutlet.us.org Tory Burch Outlet www.toryburchoutlet.eu.com Burberry Outlet www.burberryoutlets.us.org Chanel Outlet www.chaneloutlet.us.org Hermes Outlet www.hermesoutlet.us.org Prada Outlet www.pradaoutlet.us.org Chan Luu Sale www.chanluu.us.com Toms Outlet www.tomsoutletstores.us.com Kate Spade Outlet www.katespadeoutletonline.us.org Oakley Sunglasses www.oakleyoutletsstore.us.com Toms Shoes Sale www.tomsshoesinc.com Beats By Dr Dre www.beatsbydrdre.us.org Coach Outlet www.coachstoreoutlet.us.org Christian Louboutin Shoes www.christianlouboutinshoe.eu.com Oakley Sunglasses www.oakleysunglasses.de.com Valentino Shoes www.valentinoshoes.eu.com Tory Burch Shoes www.toryburchshoes.us.com Oakley Eyeglasses www.oakley-eyeglasses.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkorsoutlet.us.org Coach Factory Outlet www.coachfactoryoutlet.us.org Coach Outlet Online www.coachoutletonlinestore.us.org Coach Purses www.coachpurse.us.com Kate Spade Outlet www.katespadefactoryoutlet.us.com Toms Shoes www.toms-shoes.name Hermes Belts www.hermesbelts.us.org Burberry Outlet www.burberryoutletfactory.us.com Louis Vuitton Outlet www.louisvuitton-outletstore.us.com Fendi Belt www.fendibelt.us.com Giuseppe Shoes www.giuseppezanotti.eu.com Oakley Vault www.oakley-0utlet.us.com Chanel Outlet www.chanel-outlets.us.com Michael Kors Outlet www.michaelkors-outlet.eu.com Stephen Curry Shoes www.stephencurryshoes.us.com Salomon Shoes www.salomonshoes.eu.com Gucci Outlet www.guccioutletstore.us.org North Face Outlet www.northfacesoutlet.in.net Coach Outlet www.outletcoach.in.net Gucci Belt www.guccibelt.in.net North Face Outlet www.northfacesoutlet.us.com Burberry Outlet www.burberryoutletstore.us.org North Face Outlet www.north-faceoutlets.in.net North Face Jackets www.outletnorthface.in.net Burberry Scarf www.burberryscarf.in.net Skechers Shoes www.skechersshoes.us.com Oakley Sunglasses www.oakleyglasses.in.net Toms Outletwww.tomsoutletstore.us.org Louis Vuitton Outlet www.louisvuittonoutletstore.in.net North Face Outlet www.northfacestoreoutlet.us.org Nike Outlet www.nikeoutlet.us.org Nike Hoodies www.nikehoodies.us.com Tory Burch Flats www.toryburchflats.in.net Marc Jacobs Handbags www.marcjacobshandbags.name Marc Jacobs Outlet www.marcjacobsoutlet.in.net Jimmy Choo Shoes www.jimmy-chooshoes.us.com Jimmy Choos www.jimmychoos.us.com
~Arielle
24-12-2014 / 11:07
Hmmm masz rację - mf3j błąd. Ale fakt, że walnąłem takiego byka to też jest efekt winruezku" rel="nofollow">ikgenbpvdt.com">winruezku zamku. Szukam po omacku, aż w końcu trafiam. Moje pudło jest jednak rf3wnież pudłem zamku.
~Pietro
20-12-2014 / 16:50
*mantalenitsa:osi zen to katalaba!...alla kai pali... Egw apla na shmgloioeisw ithela ;)peirazei polu pou den ton kserw ton kurio? :S :Ppaw na kanw googling ;)*****