Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 29-08-2012

Katowice - popełnienie oszustwa procesowego przez sędziego SA Waldemara Szmidta, wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - Jan Jącek z cyklu oszustwa sądowe

A  TAK  BYŁO  NAPRAWDĘ ! ! !

22 sierpnia 2012 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach przeprowadził posiedzenie w sprawie skargi na przewlekłość postępowania prokuratury i sądu, jaką złożył pan Jan Jączek, jeden z koordynatorów Stowarzyszenia Ruch Obrony Praworządności w Katowicach. Posiedzeniu w tej sprawie przewodniczył Waldemar Szmidt, sędzia Sądu Apelacyjnego. Na filmie: przebieg posiedzenia i relacja z interwencji u Prezesa Sądu Apelacyjnego Romana Sugiera.

!

 

Tychy, dnia 26 sierpnia 2012r.

 Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział II Karny
Al. Korfantego 117/119
40-156 Katowice
 

Dotyczy: sygn. akt II S 52/12 - skargi na bezczynność prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA. 

Skarżący: pokrzywdzony Jan Jączek,  

Przy udziale: Prokuratora Apelacyjnego w Katowicach, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice. 

Wniosek pokrzywdzonego
o sprostowanie i uzupełnienia protokołu z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12
 

I. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 152 KPK w związku z art. 304 §1 KPK oraz art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK – popełnienie oszustwa procesowego -  przez sędziego SA Waldemara Szmidta, wnoszę o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II S 52/12. 

Podkreślam, że powyższy protokół zawiera niezgodną z rzeczywistością treść podaną przez sędziego SA Waldemara Szmidta, która ma istotne znaczenie dla oceny rozpoznania niniejszej skargi.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12,  liczni świadkowie – publiczność będąca na sali sądowej. 

II. Uwzględniając sytuację, że w skład Sądu wchodzi osoba – sędzia SA Waldemar Szmidt, który zgodnie z treścią art. 40 §1 pkt 1 KPK jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, ponieważ sprawa dotyczy go bezpośrednio, wniosek by na podstawie art. 37 KPK sprawę niniejszą przekazać do rozpoznania  przez inny sąd równorzędny, jest konieczny i w pełni zasadny.

Dowód: Skarga pokrzywdzonego na bezczynność-przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA”, z datą 20 lipca 2012r., zaadresowana do Sądu Apelacyjnego w Katowicach – patrz: strona 5 z 9 i 6 z 9 niniejszej skargi – dotycząca bezczynności prokuratury, m.in. na przestępcze działania sędziego Waldemara Szmidta. 

III. Na podstawie art. 6 ust. 1 EKPCz w związku z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r., sygn. I KZP 26/11, składam wniosek, by  rozpoznanie przez Sąd sprostowania i uzupełnienia protokołu odbyło się z moim udziałem i w obecności  publiczności. Nadto wnoszę o zabezpieczenie monitoringu sądowego w mojej sprawie z dnia 22 sierpnia 2012r. oraz dokonanie konfrontacji publiczności będącej na sali sądowej z treścią sporządzonego protokołu. 

Podkreślić należy, że sprawa ta dotyczy ogromnej afery finansowej, ukrywanej przez najwyższych funkcjonariuszy Państwa Polskiego, dlatego ważny interes społeczny wymaga, by przy rozpoznawaniu  tej sprawy zapewniono dla publiczności i mediów salę sądową na co najmniej 15 osób, jak również by Sąd wyraził zgodę na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia, by pokazać w Internecie – całemu światu – jak działają sądy w Katowicach. 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 152 KPK wnoszę o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt II S 52/12, ponieważ występujące różnice są istotne i mają ważne znaczenie w niniejszej sprawie

1. W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „Przewodniczący stwierdza z urzędu, że na sali rozpraw znajduje się kilkadziesiąt osób, część z nich używa sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk bez zgody Sądu”.

Sędzia SA Waldemar Szmidt świadomie i umyślnie pominął istotny fakt, że skarżącemu Janowi Jączek uniemożliwił złożenie ważnych wniosków, jak również nie rozpoznał wniosków dwóch dziennikarzy, którzy na początku-wstępie posiedzenia tego Sądu, zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na nagrywanie obrazu i dźwięku. Sędzia ten naruszając  zasady prawne i procedurę kazał dziennikarzom się oddalić i  nie rozpoznał wniosków dziennikarzy, dalej mruczał coś niezrozumiale.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12 oraz obecni na sali sądowej świadkowie, będący w charakterze publiczności w osobach: Janusz Górzyński, Adam Słomka, Marek Kowalski, Tadeusz Pruszyński, Zygmunt Miernik, Sławomir Kropisz i inni. 

Dodać  należy, że skarżący Jan Jączek  w dniu 19 sierpnia 2012r.wysłał pocztą elektroniczną „List otwarty pokrzywdzonego do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach” z datą 19 sierpnia 2012r., nadto w dniu 20 sierpnia 2012r., złożyłem ten list osobiście na biurze podawczym Sądu Apelacyjnego w Katowicach cytuję: 

„Niniejsza sprawa dotyczy ogromnej afery finansowej, ukrywanej przez najwyższych funkcjonariuszy Państwa Polskiego, dlatego ważny interes społeczny wymaga, by przy rozpoznawaniu niniejszej skargi zapewniono dla publiczności i mediów salę sądową na co najmniej 15 osób, jak również by Sąd wyraził zgodę na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia, by pokazać w Internecie – całemu światu – jak działają sądy w Katowicach.” 

Podkreślić należy, że Sąd nie rozpoznał powyższego wniosku, mimo, że był on w aktach sprawy a Prezes tegoż Sądu również tym razem nie zareagował na rażące łamanie prawa, mimo że posiadał wiedzę, iż sędzia SA Waldemar Szmidt zgodnie z art. 40 §1 pkt 1 KPK jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, ponieważ sprawa dotyczy go bezpośrednio.

Dowód: „Skarga pokrzywdzonego na bezczynność-przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA”, z datą 20 lipca 2012r., zaadresowana do Sądu Apelacyjnego w Katowicach – patrz:strona 5 z 9 i 6 z 9, jest zapis o następującej treści, cytuję: 

Wniosek pokrzywdzonego o:

■ Wyznaczenie Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej Prokuratury Apelacyjnej do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie afery finansowej Getin Banku SA – od ponad trzech lat – chronionej przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych, to jest o przestępstwa z art. 231 §2 KK,  art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK oraz art. 258 §1 KK i inne. 

Żądam przesłuchania w mojej obecności - z umożliwieniem zadawania przeze mnie pytań- na powyższą okoliczność następujących funkcjonariuszy publicznych: 

Ø   Marioli Musiał, Bogdana Łabuzek, Katarzyny Napora-Brodowy - prokuratorów z okręgu apelacji katowickiej,

Ø       Damiana Owczarka, Danuty Ożarowskiej, Izabelli Knych – sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach,

Ø       Waldemara Szmidta, Alicji Bochenek,  Wojciecha Palucha – sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

Ø       i innych funkcjonariuszy biorących udział w opisanej aferze finansowej i oszustwach procesowych (...)”. 

Powyżej wskazany sposób stosowania prawa przez wymienionych funkcjonariuszy apelacji katowickiej narusza powagę instytucji Sądu, godzi w dobro wymiaru sprawiedliwości, pokazuje szczyt arogancji i obłudy sędziów tegoż Sądu i jego Prezesa.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12 oraz liczni świadkowie i akta niniejszej sprawy. 

2. W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „ Przewodniczący poinformował, że sprawa odbywa się bez udziału publiczności i wezwał obecne na sali osoby o opuszczenie”. 

Pominięto w protokole istotny fakt, że w  odpowiedzi skarżący Jan Jączek złożył wniosek o wyłączenie sędziego od  rozpoznania niniejszej skargi. Nadto skarżący próbował uzasadnić wniosek o wyłączenie tego sędziego, a Waldemar Szmidt bezczelnie łamiąc prawo uniemożliwiał przedstawienie mi argumentów na okoliczność jego wyłączenia, cytuję:

„Ja składam wniosek o wyłączenie sędziego Waldemara Szmidta, ponieważ popełnia oszustwa procesowe na moją szkodę przez kilka lat i chciałbym właśnie uzasadnić ten wniosek (...). Nie może być tak, że sędzia Waldemar Szmidt mimo tego, że ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez niego na szkodę mojej matki i mojej osoby ten sędzia prowadzi, jest wyznaczony na Przewodniczącego składu sędziowskiego”.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12 oraz liczni świadkowie i akta niniejszej sprawy. 

3. W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „ Skarżący uniemożliwia Przewodniczącemu wezwanie obecnych na sali osób do opuszczenia sali, gdyż podniesionym głosem składa „oświadczenie o bliżej niezidentyfikowanej treści”. 

Treść powyższa zapisana przez sędziego Waldemara Szmidta jest bezczelnym kłamstwem, ponieważ skarżący Jan Jączek wskazał istotny fakt i okoliczności wniosku o wyłączenie tego sędziego, co zostało świadomie i celowo pominięte w protokole,  cytuję:

„Ja bym bardzo prosił Państwa byście nie opuszczali sali sądowej, bo ten sędzia Waldemar Szmidt popełnia czyny karalne na moją szkodę. Stwierdził między innymi, że okres dwudziestu miesięcy zaniechań-bezczynności prokuratury nie jest przewlekłością postępowania. Na sali sądowej tutaj jest między innymi Anna Trąbka, gdzie prokuratura ją oszukuje ponad dziesięć lat stosując podobne oszustwa jak u mnie. Moją matkę wykończyli prokuratorzy (...).

Natomiast sędzia Szmidt próbuje celowo manipulować sprawą, coś mruczy tam pod nosem, żeby nikt nie słyszał o co chodzi. Tu jest kilka osób starszych , którzy mają kłopoty ze słuchem, np. Pan Edward Dobosz pokrzywdzony przez Getin Bank, Pan Kazimierz Świtoń, Pani Anna Nikodem (…)”.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12 oraz liczni świadkowie i akta niniejszej sprawy. 

4. W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „ Przewodniczący zwraca uwagę skarżącemu na niestosowność jego zachowania i niedopuszczalność tego postępowania „Sędzia Szmidt jest do dyspozycji mafii sądowo-prokuratorskiej, nie ma odrobiny honoru, żeby wyłączyć się z tej sprawy”. 

Treść powyższa zapisana przez sędziego Waldemara Szmidta jest kolejnym bezczelnym kłamstwem, ponieważ  skarżący Jan Jączek powiedział,   cytuję:

„Sędzia się zachowuje niestosownie, popełnia przestępstwa na moją szkodę. Zwracam się do pozostałych dwóch sędziów, żeby uszanowali powagę urzędu sędziego. Ja 18 maja 2012r. opisałem przestępstwa - przestępstwa podkreślam - właśnie Waldemara Szmidta i domagałem się przez prokuraturę, żeby podjęła działania wobec tego człowieka (…). Ja czuję do tego człowieka osobiście odrazę, ja nie mogę się patrzeć na niego, on mi wyrządził ogromne szkody, to jest człowiek do którego nie przemawiają żadne argumenty, jest to człowiek dyspozycyjny dla mafii esbecko-prokuratorsko-sądowej, chroni aferzystów z Getin Banku mimo, że ta afera jest znacznie większa niż afera Amber Gold. Ja protestuję, żeby taki człowiek rozpoznawał moją sprawę. W tej sprawie złożyłem pismo do Prezesa Sądu Apelacyjnego i dziwię się że Waldemar Szmidt nie ma odrobiny honoru, nie ma odrobiny człowieczeństwa, żeby wyłączyć się z tej sprawy”. 

Nadto sędzia Waldemar Szmidt świadomie i celowo pominął istotną wypowiedź pokrzywdzonego Jana Jączka, cytuję: „Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego wydaną w poszerzonym składzie, składzie siedmiu sędziów, 28 marca 2012r., posiedzenia sądu są jawne. W związku z tym nie można wyłączać jawności , ponieważ posiedzenia Sądu są jawne. Właśnie Waldemar Szmidt popełnia przestępstwo na moją szkodę w obecności kilkadziesiąt osób jak powiedział. Jest to niedopuszczalne, ten człowiek nie powinien pełnić Urzędu Sędziego (...)”.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12 oraz liczni świadkowie i akta niniejszej sprawy. 

5. W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „Przewodniczący zarządził opuszczenie sali sądowej. Skarżący wnosi o wyłączenie sędziego Szmidta ze sprawy. Waldemar Szmidt popełnia przestępstwo, czuję do niego odrazę, apeluję do Państwa, żebyście nie wychodzili ze sali sądowej”. 

Treść powyższa zapisana przez sędziego Waldemara Szmidta jest kolejnym bezczelnym kłamstwem, ponieważ  skarżący Jan Jączek powiedział,   cytuję: 

„Ja protestuję, żeby taki człowiek rozpoznawał moją sprawę. W tej sprawie złożyłem pismo do Prezesa Sądu Apelacyjnego i dziwię się, że Waldemar Szmidt nie ma odrobiny honoru, nie ma odrobiny człowieczeństwa, żeby wyłączyć się z tej sprawy.

Ja proszę jeszcze raz, apeluję (w tym momencie sędzia Szmidt uniemożliwia pokrzywdzonemu Janowi Jączek wypowiedzenie się) i dyktuje do protokołu następującą treść:  nie ma odrobiny honoru, żeby wyłączyć się z tej sprawy. Zarządzam opuszczenie sali przez publiczność”.

Pominięto świadomie i celowo istotny fakt, że z sali posiedzeń sądu dziennikarz poprosił sędziego o podanie podstawy prawnej zarządzającej opuszczenie sali sądowej przez publiczność.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12 oraz liczni świadkowie i akta niniejszej sprawy. 

6. W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „Przewodniczący powtórnie wezwał publiczność do opuszczenia sali, osoby obecne na sali nie opuszczają sali pomimo kilkakrotnego wezwania Sędziego Przewodniczącego. Jan Jączek podniesionym głosem: wzywam was do nie opuszczania sali. Skład Sędziów opuszcza salę posiedzeń”

Treść powyższa zapisana przez sędziego Waldemara Szmidta jest kolejnym bezczelnym kłamstwem, ponieważ  skarżący Jan Jączek powiedział,   cytuję: 

„Sędzia  czuje się całkowicie bezkarny, mimo tego że popełnia przestępstwa, ponieważ uczestniczy w koterii, w koterii podkreślam, która nie ma nic wspólnego z państwem demokratycznym. Tak działały struktury państwa kolonialnego i o tym również poinformowałem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romana Sugiera, który niestety cały czas lekceważy, przez kilka lat moje pisma i w ogóle nie odnosi się do meritum sprawy (w tym momencie sędzia Szmidt przerywa wypowiedź pokrzywdzonemu Janowi Jączek), wypowiadając następujące słowa, cytuję:

Do czasu opuszczenia sali przez publiczność skład Sądu opuszcza salę posiedzeń (pominięto zapytanie dziennikarza z sali sądowej), cytuję:

Nie podał Pan sędzia podstawy prawnej”.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12 oraz liczni świadkowie i akta niniejszej sprawy. 

7. W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „Wezwani funkcjonariusze policji poinformowali, że nie są w stanie wykonać zarządzenia Przewodniczącego o spowodowaniu opuszczenia sali rozpraw przez publiczność, gdyż osoby obecne nie reagują na ich wezwania i polecenia”.

Natomiast stan faktyczny jest następujący, po wejściu funkcjonariuszy Policji na salę posiedzeń sądu,  skarżący Jan Jączek, obecni dziennikarze i publiczność nie pozwolili, by doszło do eskalacji napięcia. W czasie rozmowy z funkcjonariuszami Policji ustalono, że cztery osoby zostaną przyjęte przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Romana Sugiera, który na tą okoliczność sporządził stronniczo i tendencyjnie protokół.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12 oraz liczni świadkowie i akta niniejszej sprawy. 

8. W protokole jest zapis o następującej treści, cytuję: „Przewodniczący zarządził przeniesienie posiedzenia na inną salę – wobec niemożności procedowania w sali wyznaczonej uprzednio. Posiedzenie przeniesiono na salę 026”

Treść powyższa zapisana przez sędziego Waldemara Szmidta została również zmanipulowana, ponieważ  funkcjonariusze Policji, jak również urzędniczka sekretariatu II Wydział Karnego tegoż Sądu, poinformowali mnie w obecności świadków, że dziś moja sprawa nie będzie rozpoznawana, a termin zostanie wyznaczony z urzędu.

Dowód: utrwalone na dysku DVD nagranie  posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2012 r., sygn. akt II S 52/12, świadkowie w osobach: Janusz Górzyński, Adam Słomka, Tadeusz Pruszyński, Marek Kowalski, Zygmunt Miernik i inni. 

9. Podkreślić należy, że pokrzywdzony Jan Jączek w „Skardze na bezczynność-przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA”, z datą 20 lipca 2012r., zaadresowanej do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział II Karny, domagał się, cytuję:

„IV. Zwolnienie skarżącego z opłaty stałej od skargi w wysokości 100 PLN, z uwagi na trudną sytuację materialną pokrzywdzonego.  Nadto wnoszę o przydzielenie mi adwokata lub radcę prawnego z urzędu do niniejszej sprawy, bowiem na prawnika z wyboru nie stać mnie, ponieważ zostałem doprowadzony do ruiny materialnej przez oszustów z Getin Banku SA, chronionych przez skorumpowanych prokuratorów, będących na służbie u właściciela tego banku Leszka Czarneckiego. 

V. Na podstawie art. 37 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do Sądu Najwyższego, celem wyznaczenia właściwego Sądu do rozpoznania tej skargi, ponieważ wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Podkreślam, że od  ponad trzech lat sędziowie w okręgu apelacji katowickiej chronią aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych na szkodę pokrzywdzonego Jana Jączek.

Dowód: obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Prokuraturze Generalnej RP, w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach i w podległych jej jednostkach. 

 Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, na podstawie art. 37 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej skargi na przewlekłość postępowania prokuratorskiego do rozpoznania Sądowi Najwyższemu w Warszawie, celem wyznaczenia właściwego sądu. Nie ma żadnej wątpliwości, że w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach istnieje związek przestępczy o charakterze korupcyjnym działający na szkodę pokrzywdzonych przez Getin Bank SA, godząc w dobro wymiaru sprawiedliwości i uniemożliwiający dojście do prawdy. Dowód: powyższe akta sprawy. 

Przez dobro wymiaru sprawiedliwości trzeba rozumieć sytuacje, które mogą wywierać wpływ na swobodę orzekania lub stwarzać przekonanie o braku warunków do rozpoznania sprawy w sposób obiektywny, a także zagrożenie rozpoznania i zakończenia sprawy zawisłej w sądzie w rozsądnym terminie (postanowienie SN z 7.4.2000r. - II KO 105/2000, GS 2001, Nr 2, s. 43, postanowienie SN z 7.6.2000r. - I KO 105/2000, OSN Prok. i Pr. 2000, Nr 11, poz. 4, postanowienie SN z 26.1.2005r. -   III KO 48/04, OSNKW 2005, Nr2, poz. 23, postanowienie SN z 15.6.2005r. - II KO 20/05, Biul. Prawa Karnego 2005, Nr 1, poz. 20).

Dodać należy, że w zasadach prawnych i metodach wyrokowania Sądu (judykaturze) przyjmuje się, że art. 37 Kodeksu Postępowania Karnego ma na względzie takie sytuacje, które mogą wywierać wpływ na swobodę orzekania lub stwarzać przekonanie o braku warunków do rozpoznania danej sprawy w obiektywny sposób (por. postanowienie SN z 13.7.1995r. akt III 34/95, OSNKW z 1995r., z 9-10, poz. 68). Zatem dobro wymiaru sprawiedliwości nakazuje eliminowanie sytuacji mogących wywołać przekonanie strony czy opinii publicznej (nawet mylne) o braku warunków do obiektywnego rozpoznania sprawy przez sąd właściwy (postanowienie SN z 10.12.1999r. - III KO 98/99, OSN Prok. i Pr. 2000, Nr3, poz. 7). 

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Sądy w okręgu apelacji katowickiej straciły wiarygodność a część sędziów to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i odruchów ludzkich, którzy w sprawach prostych i oczywistych rażąco łamią prawo na szkodę pokrzywdzonych, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej (...)”.

Dowód:Skarga pokrzywdzonego na bezczynność-przewlekłość prokuratury w zakresie obowiązku przeprowadzenia śledztwa w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 8 maja  2012r., sygn. akt IV Kp 241/11, uwzględniającym zażalenie Jana Jączka - pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA”, z datą 20 lipca 2012r., zaadresowana do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, patrz: strona 2 z 9, 8 z 9 i 9 z 9. 

Bezpośrednio na skutek rażącego łamania prawa, naruszania powagi instytucji Sądu i godności urzędu sędziego przez Waldemara Szmidta  nie został również rozpoznany wniosek o przekazanie niniejszej sprawy do Sądu Najwyższego oraz wniosek o przydzielenie mi adwokata z urzędu mimo, że jestem bezrobotnym a na prawnika z wyboru nie mam pieniędzy. 

10. Reasumując, protokół powyższy został sporządzony w sposób karykaturalny przez funkcjonariusza-sędziego SA Waldemara Szmidta, który jest podmiotem złożonego przez Jana Jączka zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a na skutek bezczynności i zaniechań prokuratury w tej sprawie została złożona skarga do Sądu, co jednoznaczne i bezspornie wynika z akt sprawy.

Dowód: akta sprawy Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt II S 52/12. 

W tej sytuacji uzasadnione jest, by Sąd Apelacyjny w Katowicach wystąpił do Sądu Najwyższego o przekazanie tej sprawy innemu sądowi równorzędnemu. 

Niniejszy wniosek wysyłam pocztą elektroniczną do Kancelarii Premiera Rządu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Posłów na Sejm RP, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka, z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji w opisanej sprawie, złączam link  do przebiegu posiedzenia Sądu:

                                                              Pokrzywdzony i spadkobierca

                                                                          Jan Jączek

Więcej:

Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Paweł Wojtunik - skarga na bezczynność i zaniechania CBA w sprawie rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, na szkodę Jana Jączek i pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez L
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kazek
29-08-2012 / 22:26
Oni zatracili wszelką przyzwoitość -ponieważ logiki nigdy nie mieli.Ja tu widzę kpinę z tych Ludzi ze strony tego sędziego.Powiewa też od niego poczuciem bezkarnośći i ignorancji dla Obywateli którzy płacą mu pensje.Nie wolno pluć na rękę która karmi.Tego nie można nazwać sądem.To szopka sądowa z osłem i psami w tle.Ludzie mówią dość.