Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
24 stycznia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA KONSTYTUCJA PIŁSUDSKIEGO KWAŚNIEWSKIEGO KACZYŃSKIEGO I?

OD KONSTYTUCJI” PILSUDSKIEGO” POPRZEZ KONSTYTUCJE „ KWAŚNIEWSKIEGO” DO KONSTYTUCJI „KACZYŃSKICH”

Konstytucja „Piłsudskiego”

Konstytucja „ Piłsudskiego” w postaci Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935r. zawiera 81 artykułów oraz następujące rozdziały:
I Rzeczpospolita Polska
II Prezydent Rzeczypospolitej
III Rząd
IV Sejm
V Senat
VI Ustawodawstwo
VII Budżet
VIII Siły zbrojne
IX Wymiar sprawiedliwości
X Administracja państwowa
XI Kontrola państwowa
XII Stan zagrożenia Państwa
XIII Zmiana Konstytucji
XIV Przepisy końcowe

Wybrane artykuły Konstytucji

I Rzeczpospolita Polska
Art. 1
(1) Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.
(2) Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie.
(3) Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa.
(4) Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swojem imieniem.

Art. 2
(1) Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.
(2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historji za losy Państwa.
(3)Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród narodów świata.
(4) W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

Art. 3
(1) Organami Państwa, pozostającymi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej, są:
Rząd, Sejm, Senat, Siły Zbrojne, Sądy, Kontrola Państwowa
(2) Ich zadaniem naczelnym jest służenie Rzeczypospolitej

Art. 4
(1) W ramach Państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa.
(2) Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.
(3) Państwo powoła samorząd terytorjalny i gospodarczy do udziału w wykonywaniu zadań życia zbiorowego.

Art. 5
(1) Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.
(2) Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.
(3) Granicą tych wolności jest dobro powszechne.

Art. 6
Obywatele winni są Państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.

Art. 7
(1) Wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne.
(2) Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć , ani narodowość nie mogą być powodem ograniczenia tych uprawnień.

Art. 8
(1) Praca jest podstawą rozwoju i potęgi Rzeczypospolitej.
(2) Państwo roztacza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej warunkami.

Art. 9
Państwo dąży do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnym współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego.

Art. 10
(1) Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Państwa, wyrażonymi w jego prawach.
(2) W razie oporu Państwo stosuje środki przymusu.

II Prezydent Rzeczypospolitej

Art. 11
Prezydent Rzeczypospolitej , jako czynnik nadrzędny w Państwie, harmonizuje działania naczelnych organów państwowych.

Art. 12
Prezydent Rzeczypospolitej:
a) mianuje według swego uznania Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek mianuje Ministrów;
b) zwołuje i rozwiązuje Sejm i Senat;
c) zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Sejmu i Senatu;
d) jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych;
e) reprezentuje Państwo na zewnątrz, przyjmuje przedstawicieli państw obcych i wysyła przedstawicieli Państwa Polskiego;
f) stanowi o wojnie i pokoju;
g) zawiera i ratyfikuje umowy z innymi państwami;
h) obsadza urzędy państwowe , Jemu zastrzeżone.

Art. 15
(1) Prezydent Rzeczypospolitej za swe akty urzędowe nie jest odpowiedzialny.
(2) Za czyny, niezwiązane ze sprawowaniem urzędu , Prezydent Rzeczypospolitej nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w okresie urzędowania.

Art. 19
(1) Prezydent Rzeczypospolitej składa przed objęciem urzędu przysięgę treści następującej:
„Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historji za losy Państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu , w Trójcy Świętej Jedynemu, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej: praw zwierzchniczych Państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością , zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny poczytywać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen”.
(2) Akt złożenia przysięgi stwierdzają podpisem: nowoobrany Prezydent Rzeczypospolitej oraz osoby urzędowe, obecne przy zaprzysiężeniu.

Art. 24
(1) W razie wojny okres urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej przedłuża się do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju; Prezydent Rzeczypospolitej osobnym aktem, ogłoszonym w gazecie rządowej, wyznaczy wówczas swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju.
(2) W razie objęcia przez następcę urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej , okres jego urzędowania trwa do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju.

IV Sejm

Art. 39
(1) Posłowie składają przed objęciem mandatu ślubowanie treści następującej:
„Świadom obowiązku wierności wobec Państwa Polskiego, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej, w pracy na rzecz dobra Państwa nie ustawać, a troskę o jego godność , zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie.
(2) Odmowa ślubowania lub ślubowanie z zastrzeżeniem równoznaczne jest z nieprzyjęciem mandatu.

Art. 44
(1) Posłowi nie wolno na swoje, ani na obce imię , ani też w imieniu przedsiębiorstw ,spółek lub towarzystw na zysk obliczonych, nabywać dóbr państwowych ani uzyskiwać ich dzierżaw, podejmować się dostaw i robót rządowych , ani otrzymywać od Rządu koncesyj lub innych korzyści osobistych.
(2) Za naruszenie powyższych zakazów poseł będzie na żądanie Marszałka Sejmu lub Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oddany pod sąd Trybunału Stanu i orzeczeniem tego Trybunału pozbawiony mandatu poselskiego i korzyści osobistych , od Rządu otrzymanych.
(3) Marszałek Sejmu może na postawie uchwały Komisji Regulaminowej , powziętej większością 3/5 głosów, udzielić posłowi w poszczególnym przypadku zezwolenia na wejście z Rządem w stosunek prawny, jeżeli stosunek ten nie jest sprzeczny z dobrymi obyczajami.

VI Ustawodawstwo

Art. 49
(1) Aktami ustawodawczymi są :
a) ustawy,
b) dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.
(2) Żaden akt ustawodawczy nie może stać w sprzeczności z Konstytucją..

Art. 51
Zaciągnięcie pożyczki państwowej, zbycie lub obciążenie nieruchomego majątku państwowego , oszacowanego na kwotę ponad 100.000złotych, nałożenie podatków lub opłat publicznych , ustanowienie ceł lub monopoli, ustalenie systemu monetarnego, jak również przyjęcie gwarancji finansowej przez Skarb Państwa – może nastąpić tylko na mocy aktu ustawodawczego.

XII Stan zagrożenia Państwa

Art. 79
(1) W razie konieczności użycia sił zbrojnych do obrony Państwa Prezydent Rzeczypospolitej zarządzi stan wojenny na obszarze całego Państwa lub jego części.
(2) Podczas trwania stanu wojennego Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo bez upoważnienia Izb Ustawodawczych wydawać dekrety w zakresie ustawodawstwa państwowego z wyjątkiem zmiany Konstytucji , przedłużyć kadencję Izb Ustawodawczych do czasu zawarcia pokoju oraz otwierać, odraczać i zamykać sesje Sejmu i Senatu w terminach, dostosowanych do potrzeb obrony Państwa, jak również powoływać do rozstrzygania spraw, wchodzących w zakres działania Izb Ustawodawczych , Sejm i Senat w zmniejszonym składzie , wyłonionym przez te Izby.
W czasie trwania stanu wojennego Rząd korzysta z uprawnień , przewidzianych ustawą o stanie wyjątkowym, a nadto z uprawnień szczególnych , określonych ustawą o stanie wojennym

XIII Zmiana Konstytucji

Art. 80
(1) Zmiana Konstytucji może być dokonana z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej, Rządu lub1/4 ustawowej liczby posłów.
(2) Wniosek , postawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej , może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze zmianami, na które Rząd imieniem Prezydenta Rzeczypospolitej wyrazi zgodę.
(3) Ustawa, zmieniająca Konstytucję z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej , wymaga zgodnych uchwał Sejmu i Senatu, powziętych zwykłą większością głosów; z inicjatywy zaś Rządu lub Sejmu – zgodnych uchwał , powziętych większością ustawowej liczby posłów i senatorów.
(4) Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu trzydziestu dni od otrzymania projektu ustawy, zmieniającego Konstytucję , zwrócić go Sejmowi z żądaniem ponownego rozpatrzenia, które może nastąpić nie wcześniej niż na następnej kadencji.
(5) Jeżeli Izby Ustawodawcze uchwalą ponownie projekt bez zmian, Prezydent Rzeczypospolitej , stwierdziwszy podpisem moc ustawy, zarządzi jej ogłoszenie, chyba że rozwiąże Sejm i Senat.
Uwaga!!!
1 września 1939r w wyniku napaści niemieckiej na Polskę Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki ogłosił na całym obszarze Polski stan wojenny na postawie art. 79 Ustawy Konstytucyjnej z 1935r. i stan ten nie został uchylony do dnia dzisiejszego. Uchylenie stanu wojennego może nastąpić w wyniku podpisania układu pokojowego , który z Niemcami nie został dotąd podpisany.
W przypadku pełnego wprowadzenia w życie Ustawy Konstytucyjnej z 1935r. tracą podstawy prawne zobowiązania Polski do spłacania długów wynikających z zaciągniętych na Zachodzie pożyczek przez władze PRL-u na konto Narodu Polskiego z masońskich banków i wynikających z tego zobowiązań ich spłacania z lichwiarskimi procentami.
Spisek przeciwko Polsce zrealizował Senat R.P., który w ramach uchwały z dnia 16 kwietnia 1998r. o tak zwanej ciągłości II Rzeczypospolitej Polskiej z III Rzeczypospolitą Polską uznał Polską Republikę Ludową (PRL) jako podmiot prawa międzynarodowego.

Konstytucja „Kwaśniewskiego”

Konstytucja „Kwaśniewskiego” w postaci Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. zawiera 243 artykuły oraz następujące rozdziały:
I Rzeczpospolita
II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
III Źródła prawa
IV Sejm i Senat
V Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
VI Rada Ministrów i Administracja Rządowa
VII Samorząd Terytorialny
VIII Sądy i Trybunały
IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
X Finanse publiczne
XI Stany nadzwyczajne
XII Zmiana Konstytucji
XIII Przepisy przejściowe i końcowe

Charakterystyka Konstytucji

1) Charakter tej Konstytucji , w której rodzinom polskim i narodowi polskiemu projektodawcy reprezentujący przede wszystkim Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) , Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Unię Wolności (UW) i Unię Pracy (UP) wyznaczyli rolę służebna w stosunku do władz ustawodawczych (Prezydenta R.P., Sejmu R.P. i Senatu R.P.), a także władz wykonawczych (Rządu R.P.)

2) Nienawiązanie w preambule Konstytucji do tysiącletniej tradycji narodu polskiego i państwa polskiego związanego wiarą chrześcijańską, w tym Chrztu Polski, natomiast uznanie za najważniejszą datę dla bytu i przyszłości Polski roku 1989, umożliwiającego suwerenne i demokratyczne stanowienie o losie Ojczyzny. Uznano też , że od tej daty obywatele polscy tworzący jakoby naród polski, a więc nie rodziny polskie, stanowiące naród polski, lecz obywatele polscy wierzący w Boga, jak i nie podzielający tej wiary ( prawdopodobnie wierzący lub wykonujący wolę wielkiego mistrza kłamstwa – szatana) są równi w prawach i powinności wobec wspólnego dobra Polski.

3) Niezadeklarowanie w preambule Konstytucji stworzenia przez władze ustawodawcze, w ramach służebnej ich roli, warunków do powstawania, godnego bytowania i rozwoju rodzin polskich, stanowiących wielka rodzinę narodu polskiego . Zamiast tego zaaprobowano potrzebę współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra bliżej niesprecyzowanej Rodziny Ludzkiej ( prawdopodobnie alternatywnej dla rodziny normalnej, złożonej z ojca i męża mężczyzny, matki i żony – kobiety, połączonych węzłem małżeńskim i ich potomstwa, a także alternatywnej dla rodzin narodów świata).

4) Nienawiązanie w preambule Konstytucji do innych Konstytucji polskich, np. Konstytucji 3 maja i Konstytucji II Rzeczypospolitej (międzywojennej), tak jakby takich ustaw zasadniczych naród polski nigdy nie ustanawiał, a władze ustawodawcze i wykonawcze Polski , nigdy nie uchwalały i nie realizowały.

5) Powołanie się w poszczególnych artykułach Konstytucji, których pełna liczba wynosi 243 (słownie – dwieście czterdzieści trzy) na bliżej nie określone ustawy, których projekty nie zostały sprecyzowane, a brak takich informacji uniemożliwia analizę merytoryczną poszczególnych artykułów, umieszczonych we wszystkich XII rozdziałach Konstytucji, w których powołano się na na te ustawy (liczba powołań wynosi 126 – słownie sto dwadzieścia sześć). Jest to liczba niespotykana w jakiejkolwiek konstytucji jakiegokolwiek państwa, zarówno w przeszłości , jak i obecnie i przekreśla przez to jednoznaczność ustawy zasadniczej.

6) Niepodanie definicji wielu pojęć stosowanych w Konstytucji np. : zasady zrównoważonego rozwoju, zasady sprawiedliwości społecznej, zasady wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, bezpieczeństwa ekologicznego, stopnia dojrzałości dziecka, wolności sumienia i wyznania oraz przekonań dziecka, znacznego obciążenia państwa, kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, ochrony pracy w odniesieniu do państwa, wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków, interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

7) Niezagwarantowanie w Konstytucji ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci (art. 38).

8) Niezabezpieczenie w Konstytucji uprawnień wszystkich Polaków do uzyskania mieszkania (dachu nad głową) . Nie zanegowano możliwości eksmisji Polaków, w tym rodzin z dziećmi bez zagwarantowania im mieszkań zastępczych czyli wyrażono zgodę na tworzenie w Polsce grupy bezdomnych Polaków – dzieci, kobiet i mężczyzn (art. 75).

9) Założenie , że rodziny wielodzietne w Polsce mogą się znaleźć w trudnej sytuacji materialnej, mimo, że państwo w swej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia interes rodziny (art. 71).

10) Ustalenie, że Rzeczypospolita Polska może na postawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach nie wiążąc tego w sposób obligatoryjny z przeprowadzeniem referendum ogólnonarodowego (art. 9 i 90)

11) Decydowanie zgodnie z Konstytucją , aby prawo ustanowione przez organizację międzynarodową stosowane bezpośrednio miało pierwszeństwo w przypadku kolizji z normami prawa krajowego niezależnie od tego, czy działa ono w interesie polskiej rodziny i narodu polskiego , czy też przeciw ich interesom (art. 91).

12) Zagwarantowanie podziału Polaków na dwie kategorie, większości, która otrzymuje pewne wynagrodzenie za pracę lub zasiłek dla bezrobotnego oraz mniejszości (np. sędziowie), którym zapewnione są zgodnie z Konstytucją warunki pracy i wynagrodzenie, odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 172.2).

13) Przewidzenie w Konstytucji, że stosunki między Rzeczypospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy, a nie konkordat (art. 25,4).

14) Ograniczenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48.1).

15) Ograniczenia prawa rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami ( art. 53.3).

16) Ograniczenie obywatelom dostępu do pełnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych bez względu na ich sytuacje materialną, gwarantując zakres opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą (art. 68.2).

17) Proponowanie wyborów do Sejmu R.P. jako powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, mimo, że cecha proporcjonalności pozwala na tworzenie list krajowych, w których do Sejmu R.P. dostają się ludzie nieznani wyborcom i od nich całkowicie niezależni ( nie można ich odwołać przez wyborców w trakcie ich działań w Sejmie danej kadencji) (art.96.2).

18) Umożliwienie posłom, którzy zostali ujęci na gorącym uczynku przestępstwa natychmiastowego zwolnienia na polecenie Marszałka Sejmu R.P.(art. 105.5).

19) Umożliwienie senatorom, którzy zostali ujęci na gorącym uczynku przestępstwa natychmiastowego zwolnienia na polecenie Marszałka Sejmu R.P. (art. 108).

20) Umożliwienie Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, który został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa natychmiastowego zwolnienia na polecenie Marszałka Sejmu R.P. (art. 206).

21) Umożliwienie Rzecznikowi Praw Obywatelskich , który został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa natychmiastowego zwolnienia na polecenie Marszałka Sejmu (art. 211).

22) Umożliwienie członkowi Trybunału Konstytucyjnego , który został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa natychmiastowego zwolnienia na polecenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (art. 196).

23) Umożliwienie członkowi Trybunału Stanu , który został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa natychmiastowego zwolnienia na polecenie przewodniczącego Trybunału Stanu (art. 200).

24) Umożliwienie sędziemu, który został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa natychmiastowego zwolnienia na polecenie prezesa właściwego miejscowo sądu( art. 181).

Konstytucja „Kaczyńskich”

Konstytucja” Kaczyńskich” w postaci Traktatu z Lizbony z dnia 13 grudnia 2007r. zawiera 366 artykułów , 13 protokołów, 2 załączniki i 65 deklaracji oraz następujące rozdziały:
1. Preambuła
2. Postanowienia ogólne
3. Zasady demokratyczne
4. Instytucje
5. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii
6. Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej
7. Wspólna polityka bezpieczeństwa i i obrony
8. Kategorie i dziedziny kompetencji Unii
9. Niedyskryminacja i obywatelstwo
10. Rynek wewnętrzny
11. Rolnictwo i rybołówstwo
12. Swobodny przepływ pracowników
13. Prawo przedsiębiorczości
14. Usługi
15. Przestrzeń wolności , bezpieczeństwa i sprawiedliwości
16. Polityki dotyczące kontroli granicznej , azylu i imigracji
17. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
18. Współpraca sądowa w sprawach karnych
19. Współpraca policyjna
20. Transport
21. Reguły konkurencji
22. Postanowienia podatkowe
23. Zbliżanie ustawodawstw
24. Własność intelektualna
25. Polityka gospodarcza i pieniężna
26. Trudności w zaopatrzeniu w niektóre produkty ( energia)
27. Procedura dotycząca nadmiernego deficytu
28. Polityka pieniężna
29. Środki dotyczące stosowania euro
30. Postanowienia instytucjonalne
31. Postanowienia szczególne dla państw członkowskich, których walutą jest euro
32. Postanowienia przejściowe dotyczące państw członkowskich objętych derogacją
33. Zatrudnienie
34. Polityka społeczna
35. Europejski Fundusz Społeczny
36. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport
37. Kultura
38. Zdrowie publiczne
39. Ochrona konsumentów
40. Przemysł
41. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
42. Badania i rozwój technologiczny
43. Przestrzeń kosmiczna
44. Energetyka
45. Turystyka
46. Ochrona ludności
47. Współpraca administracyjna
48. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich
49. Działania zewnętrzne Unii
50. Wspólna polityka handlowa
51. Współpraca na rzecz rozwoju
52.Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi
53. Pomoc humanitarna
54. Środki ograniczające
55.Umowy międzynarodowe
56. Stosunki Unii z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz delegatury Unii
57. Klauzula solidarności
58. Postanowienia instytucjonalne i finansowej
59. Parlament Europejski
60. Rada Europejska
61. Rada
62. Komisja
63. Trybunał Sprawiedliwości
64. Europejski Bank Centralny
65. Akty prawne Unii
66. Procedury przyjmowania aktów i inne postanowienia
67. Organy doradcze Unii
68. Komitet Ekonomiczno-Społeczny
69. Komitet Regionów
70. Europejski Bank Inwestycyjny
71. Postanowienie finansowe
72. Zasoby własne Unii
73. Wieloletnie ramy finansowe
74. Roczny budżet Unii
75. Wykonanie budżetu i absolutorium
76. Wspólne postanowienia finansowe
77. Zwalczanie nadużyć finansowych
78.Wzmocniona współpraca
79. Postanowienia ogólne i końcowe

Charakterystyka Konstytucji (Traktatu z Lizbony)

l) Poprzez narastający dorobek prawny Unii Europejskiej ( Traktaty z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbony oraz decyzje Trybunału Sprawiedliwości ) coraz głębiej ograniczać się będzie i marginalizować dorobek prawny państw narodowych będących członkami UE lub kandydującymi na członka UE.
2) UE bała się od początku jej istnienia imienia Pana Boga Wszechmogącego i swoich korzeni chrześcijańskich, co widać z treści Traktatów z Maastricht , Amsterdamu i Nicei , a także z Lizbony, które popierają „cywilizację śmierci”.
3) UE zwalczała i zwalcza skutecznie Kartę Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej (1983r.) , jak też same normalne rodziny , chroniąc jednocześnie kręgi o nienormalnej orientacji seksualnej., czego nie ustrzeżono się w Traktacie z Lizbony.
4) UE od lat realizuje niszczenie lub przynajmniej osłabianie warstwy chłopskiej i gospodarstw chłopskich , preferując pozornie zdrowszą, ale przede wszystkim tańszą „żywność przemysłową”., co zostało wy raźnie podkreślone w Traktacie z Lizbony.
5) UE mimo szumnych deklaracji traktatowych (również w Traktacie z Lizbony) zwalcza kultury narodowe i sprzyja w aplikacji ( transport tirowy) pogarszaniu naturalnego środowiska narodów.
6) UE nie zważając na prawa narodów podważa chrześcijańskie podstawy edukacji i wychowania narodowego ( nieznane twórcom Konstytucji dla Europy i tym bardziej specjalistom od prawnych operacji plastycznych zatrudnionych przy zabiegach wokół Traktatu z Lizbony) ,gwałcąc sumienia rodziców i wychowawców.
7) UE mimo pięknych deklaracji, choćby w Traktacie z Lizbony uczestniczy w sposób ciągły w terroryzmie bezrobocia, biedy i bezdomności.
8) UE sprzyja powstawaniu Imperium Europa, zapoczątkowanego przez imperium germańsko-frankońskie, dyskryminując słabsze państwa członkowskie i kandydackie oraz przygotowując je do roli prowincji tego Imperium., czemu sprzyja szczególnie Traktat z Lizbony.
9) UE coraz intensywniej i w coraz większym zakresie, właśnie dzięki Traktatowi z Lizbony, odbierać będzie członkom i kandydatom pozostające jeszcze nikłe szczątki suwerenności w podejmowaniu decyzji odnośnie narodowych polityk: kulturalnej, edukacyjnej, naukowej, , innowacyjnej, ekonomicznej, ekologicznej, żywnościowej, przemysłowej, morskiej, energetycznej, budowlanej, transportowej, , prognozowania, w ochronie zdrowia i opieki społecznej, finansowej, zagranicznej i bezpieczeństwa.
10) UE jest na drodze ku technokratycznej dyktaturze, odchodząc od podstaw demokratycznych ( choćby poprzez nieumiejętnie ukrywany strach przed referendami ogólnonarodowymi nad Traktatem z Lizbony i przy świadomym łamaniu nawet własnych praw związanych np. z Kartą Praw Podstawowych), forsując niszczący normalne rodziny zredukowany dekalog – swobodę przepływu osób, usług, kapitałów i towarów.

Zbigniew Dmochowski

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~husarz
18-06-2010 / 00:00
Panie Dmochowski! A gdzie jest ocena Konstytucji R.N.P.??? Nie wiesz gdzie ją znaleźć? To skocz na; kazjasty.bloog.pl/