Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 01-11-2010

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA...  KTO TO JEST "POKRZYWDZONY"?

Według art. 49 § 1 kodeksu postępowania karnego "pokrzywdzonym jest osoba fizyczna (...), której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo".

Co dokładnie oznacza ten przepis?

 • osoba fizyczna to każdy człowiek "z krwi i kości",
 • dobro prawne to każde dobro chronione przez przepisy prawa, np. majątek, ale także dobra osobiste, takie jak życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, itp.,
 • dobro prawne musi być bezpośrednio naruszone; dzieje się tak, gdy przestępca swoim czynem wprost w to dobro "uderza" i powoduje jego uszczerbek. Jako przykład można podać: kradzież, zranienie, pobicie, spowodowanie choroby lub kalectwa, oszczerstwo itp.
 • dobro prawne jest zagrożone wówczas, gdy przestępcy nie udaje się bezpośrednio naruszyć takiego dobra, ale gdy usiłował tego dokonać i realnie zagroził temu dobru: np. próbował włamać się do sklepu, ale przeszkodzili mu w tym pracownicy ochrony, próbował zgwałcić kobietę, ale dzięki krzykom ofiary ktoś go powstrzymał itd. W takich przypadkach, mimo tego, że niedoszła ofiara przestępstwa nie poniosła bezpośredniej straty, w świetle przepisów kodeksu karnego jest pokrzywdzonym.

Co się dzieje, gdy pokrzywdzonym jest dziecko?

Pokrzywdzony może sam występować w postępowaniu karnym jeśli jest pełnoletni i nie jest ubezwłasnowolniony (zobacz SŁOWNICZEK). Jeśli pokrzywdzony nie jest pełnoletni lub jest ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, to w jego imieniu występują rzedstawiciele ustawowi, którymi najczęściej są rodzice(mogą nimi być także opiekunowie lub kuratorzy).

Człowiek staje sie pełnoletni z chwilą ukończenia 18 roku życia.Osobą pełnoletnią jest również kobieta, która zawarła związek małżeński między 16 a 18 rokiem życia.

W prokuraturze i przed sądem

Postępowanie karne można podzielić na dwa podstawowe etapy: postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe. Status prawny pokrzywdzonego różni się w każdym z tych etapów. Dla ułatwienia także niniejszą ulotkę podzieliliśmy na dwie części: postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe.

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Większość przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym jest ścigana z urzędu. Oznacza to, że jeśli policja lub prokuratura dowiedzą się o popełnieniu przestępstwa, mają obowiązek podjąć czynności prowadzące do wykrycia i ukarania sprawcy (czyli wszcząć postępowanie karne). Jeśli ktoś został np. okradziony i policja prowadzi dochodzenie (zobacz SŁOWNICZEK) w tej sprawie, pokrzywdzony nie może stwierdzić, że nie chce, by sprawcy byli ścigani. Istnieją jednak przestępstwa, które ścigać można dopiero wtedy, gdy zażąda tego pokrzywdzony (tzn. złoży wniosek o ściganie). Są to tzw. przestępstwa wnioskowe, np.: zgwałcenie (art. 197 kodeksu karnego, dalej: kk), groźba (art. 191 kk), kradzież na szkodę osoby najbliższej (art. 278 § 4 kk). Może się zdarzyć, że pokrzywdzony, z powodów osobistych, będzie wolał, aby w ogóle nie prowadzono postępowania karnego - np. gdy zostanie okradziony przez kogoś z najbliższej rodziny.

W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony jest stroną z mocy samego prawa (art. 199 kodeksu postępowania karnego, dalej: kpk). Oznacza to, że ma prawo aktywnego uczestnictwa w postępowaniu. Dlatego policja i prokurator mają obowiązek m.in.:

 • poinformować pokrzywdzonego o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo umorzeniu śledztwa lub dochodzenia (art. 305 § 4 kpk), bądź o zamknięciu śledztwa lub dochodzenia (art. 321 § 6 kpk) oraz o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu (art. 334 § 2 kpk);
 • pouczyć pokrzywdzonego o możliwości dochodzenia w trakcie procesu roszczeń majątkowych (np. zwrotu kosztów leczenia, renty, odszkodowania);
 • pouczyć o możliwości działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 334 § 2 kpk) (zobacz. POSTĘPOWANIE SĄDOWE).

 • Pokrzywdzony, jako strona w postępowaniu przygotowawczym, ma następujące uprawnienia:
 • może składać wnioski o przeprowadzenie dowodów, np. o przesłuchanie świadka (art. 315, art. 316 § 3 kpk),
 • może ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy w postępowaniu (art. 87 § 1 kpk),
 • może brać udział w przeprowadzaniu dowodów:
 • a) które sam zgłosił (np. w przesłuchaniu świadka, wezwanego na jego wniosek),
  b) których nie będzie można powtórzyć na rozprawie (np. w przesłuchaniu świadka, który wyjeżdża później za granicę),

 • za zgodą policji lub prokuratora ma prawo do przeglądania akt; zawsze ma prawo zapoznać się z opinią biegłego (art. 156 § 5 kpk, art. 318 kpk),
 • może złożyć do sądu wniosek o podjęcie postępowania, które zostało warunkowo umorzone (art. 549 kpk). Pokrzywdzony ma także prawo wziąć udział w posiedzeniu, na którym taki wniosek jest rozpatrywany (art. 550 § 2 kpk). Jeżeli jego wniosek sąd pozostawił bez rozpoznania, może on także wnieść na to zażalenie (art. 550 § 3 kpk),
 • zgody pokrzywdzonego wymaga również wniosek oskarżonego o skazanie i wymierzenie kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 387 § 2 kpk),
 • służy mu prawo do składania zażaleń (zobacz SŁOWNICZEK) m. in. na:
   a) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 kpk); jeśli złoży to zażalenie, wtedy zawsze ma prawo do przejrzenia akt,
   b) postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 kpk); jeśli złoży to zażalenie, wtedy zawsze ma prawo do przejrzenia akt,
   c) na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym (art. 159 kpk),
   d) na postanowienie co do dowodów rzeczowych, np. na postanowienie o zatrzymaniu ukradzionego samochodu na parkingu policyjnym (art. 323 § 2 kpk),
   e) na czynności naruszające jego prawa inne niż postanowienia i zarządzenia, np. na złe potraktowanie w trakcie przesłuchania (art. 302 § 2 kpk),
   f) na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy, np. na postanowienie dotyczące przeszukania mieszkania (art. 236 kpk).

  Co może zrobić pokrzywdzony, gdy prokurator odmawia wszczęcia postępowania - czyli prywatny akt oskarżenia

  Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zostaje wydane postanowienie o wszczęciu lubpostanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Postanowienie o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo umorzeniu śledztwa wydaje prokurator.

  Postanowienie o wszczęciu dochodzenia wydaje policja, zaś o odmowie wszczęcia lub umorzenia dochodzenia policja, ale prokurator zatwierdza to postanowienie.

  Pokrzywdzony nie musi zgadzać się z postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa.

  Spróbujemy krok po kroku przedstawić, co pokrzywdzony może zrobić, by sprawa trafiła do sądu. 1. Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia pokrzywdzony może złożyć zażalenie do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który takie postanowienie wydał lub zatwierdził. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia pokrzywdzonemu postanowienia. W takiej sytuacji ma on zawsze prawo do przejrzenia akt sprawy (nie musi ubiegać się o zgodę policji ani prokuratora).

  2. Jeżeli prokurator nadrzędny nie zgodzi się ze zdaniem pokrzywdzonego i utrzyma w mocy zaskarżone postanowienie, to obowiązkowo przesyła to zażalenie do sądu.

  3. Jeżeli sąd uchyli postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa albo dochodzenia, wówczas sprawa wraca do prokuratury, która zajmowała się nią jako pierwsza. Prokurator musi wziąć pod uwagę zalecenia sądu.

  4. Może się zdarzyć, że prokurator ponownie nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. Wtedy, tak jak poprzednio, pokrzywdzony może na takie postanowienie wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego.

  5. Jeżeli tym razem prokurator nadrzędny rozpatrzy zażalenie odmownie, pokrzywdzony może już samodzielnie wnieść akt oskarżenia do sądu. Jest to tzw. prywatny akt oskarżenia. Musi on zostać sporządzony i podpisany przez adwokata. Pokrzywdzony powinien go wnieść w terminie miesiąca od doręczenia mu postanowienia prokuratora nadrzędnego odmawiającego wszczęcia dochodzenia lub śledztwa. Po wniesieniu prywatnego aktu oskarżenia do sądu pokrzywdzony staje się oskarżycielem posiłkowym (zobacz POSTĘPOWANIE SĄDOWE) Analogiczne kroki pokrzywdzony może podjąć, jeśli dochodzenie lub śledztwo zostało wszczęte, ale prokurator je umorzył przed wniesieniem aktu oskarżenia. O tych wszystkich możliwościach pokrzywdzony powinien być poinformowany przez organ wydający postanowienie (prokuratura lub policję).

  Obowiązek pokrzywdzonego

  Jeżeli pokrzywdzony występuje jednocześnie w roli świadka, co w praktyce zdarza się bardzo często, oprócz uprawnień ma on także obowiązek. Mianowicie, nie może sprzeciwić się oględzinom i badaniom, które nie są połączone z przeprowadzaniem zabiegów chirurgicznych lub obserwacją w zakładzie leczniczym. Dotyczy to sytuacji, gdy to, czy i jaką karę poniesie oskarżony, zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, np. biegły musi stwierdzić, czy uszkodzenie ciała pokrzywdzonego było ciężkie, czy lekkie.

  Co się dzieje, gdy pokrzywdzony zmarł?

  W razie śmierci pokrzywdzonego prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać osoby najbliższe (zobacz SŁOWNICZEK) (art. 52 kpk).

  POSTĘPOWANIE SĄDOWE

  O ile w postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony jest stroną z mocy samego prawa, to w postępowaniu sądowym może wziąć udział w charakterze strony, jeżeli zdecyduje się wystąpić jako:

 • oskarżyciel posiłkowy,
 • oskarżyciel prywatny,
 • powód cywilny.
 • Jeśli pokrzywdzony nie wystepuje w żadnej z tych ról procesowych, jego podstawowe uprawnienia w procesie sa następujące:
 • pokrzywdzony może zostać na sali podczas przesłuchania oskarżonego i świadków(wtedy sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności),
 • pokrzywdzony może żądać naprawienia szkody lub nawiązki:
 • Art.46 kodeksu karnego §1. W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci , ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części(....),
  §2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia,
  a także za doznaną krzywdę.

  I. OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY

  W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (zobacz SŁOWNICZEK), pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego (w sytuacji, kiedy wniósł prywatny akt oskarżenia)(art. 53 kpk). Prokurator powinien poinformować pokrzywdzonego o takiej możliwości.

  Każdemu z nas zależy na jak najszybszym i najkorzystniejszym załatwieniu naszej sprawy. Ponieważ pokrzywdzony najlepiej zna swoją sprawę i jest w nią bardzo zaangażowany, prawo dopuszcza go do pomocy prokuratorowi. Może on zwłaszcza zbierać materiał dowodowy i występować przed sądem. W ten sposób ofiara przestępstwa może wpłynąć na rozstrzygnięcie sądu.

  Jak zostać oskarżycielem posiłkowym?

  Aby zostać oskarżycielem posiłkowym należy do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie (czyli do czasu odczytania aktu oskarżenia) złożyć sądowi oświadczenie o przystąpieniu do procesu w tym właśnie charakterze. Można to zrobić zarówno ustnie (zostanie to zapisane w protokole), jak i pisemnie (art. 54 § 1 kpk).

  Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie, jeżeli uzna to za konieczne dla prawidłowego toku postępowania (art. 56 § 1 kpk).

  Sąd orzeka także, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, jeżeli stwierdzi, że nie jest on osobą uprawnioną, lub że jego oświadczenie zostało złożone po terminie.

  Uwaga! Jeśli oskarżyciel posiłkowy odstąpi od oskarżenia, nie będzie mógł ponownie przyłączyć się do procesu.

  Co może oskarżyciel posiłkowy?

  Ponadto oskarżycielowi posiłkowemu przysługują prawa podobne do tych, jakie przysługują prokuratorowi. Oznacza to, że może on m. in.:
 • brać udział w posiedzeniach i w rozprawie,
 • zadawać pytania,
 • składać oświadczenia i wnioski,
 • wnosić apelację od wyroku (zobacz SŁOWNICZEK),
 • wnosić zażalenia od postanowień.
 • Oskarżyciel posiłkowy może w procesie działać sam, może mieć także swojego pełnomocnika.

  Co się dzieje, gdy oskarżyciel posiłkowy zmarł?

  W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, osoby najbliższe (zobacz SŁOWNICZEK) mogą przystąpić do postępowania w tym charakterze na każdym etapie postępowania. Jeżeli sam wniósł akt oskarżenia do sądu i w ciągu 3 miesięcy osoba uprawniona nie wstąpi w jego prawa, sąd umorzy postępowanie.

  II. OSKARŻYCIEL PRYWATNY

  Oprócz przestępstw ściganych z urzędu oraz przestępstw ściganych na wniosek istnieją również przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego. Są to między innymi: zniesławienie (art. 212 kk), zniewaga (art. 257 kk), naruszenie nietykalności cielesnej (art.217 kk), naruszenie miru domowego (art. 193 kk).

  Jak zostać oskarżycielem prywatnym?

  W sprawach tych postępowanie karne rozpoczyna się w większości wypadków od razu w sądzie, na podstawie oskarżenia wniesionego przez pokrzywdzonego. Ściganie tych przestępstw jest w zasadzie prywatną sprawą każdego pokrzywdzonego, który sam powinien zebrać dowody świadczące o winie oskarżonego.

  Akt oskarżenia (art. 487 kpk) może ograniczyć się do:

 • oznaczenia osoby oskarżonego (imię, nazwisko, adres),
 • zarzucanego mu czynu oraz
 • wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.
 • Pokrzywdzony może zwrócić się o pomoc w sporządzeniu aktu oskarżenia do policji.

  Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu.

  Na polecenie sądu Policja dokonuje określonych przez sąd czynności dowodowych, po czym ich wyniki przekazuje sądowi (art. 488 kpk).

  Udział prokuratora w postępowaniu

  Jeśli wymaga tego interes społeczny, prokurator może wszcząć postępowanie lub dołączyć się do postępowania już uprzednio wszczętego przez samego pokrzywdzonego. Wówczas postępowanie toczy się z urzędu, a pokrzywdzony, który wniósł oskarżenie prywatne, korzysta z uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Jeśli prokurator, który przystąpił do postępowania wszczętego z oskarżenia prywatnego, wycofa się z procesu, wówczas pokrzywdzony powraca do roli oskarżyciela prywatnego. Jeżeli to prokurator wszczął postępowanie, a następnie wycofał się z niego, pokrzywdzony ma tylko 14 dni na złożenie aktu oskarżenialuboświadczenia o podtrzymaniu oskarżenia jako prywatnego. Jeżeli tego nie zrobi - sąd umorzy postępowanie.

  Co się dzieje, gdy oskarżyciel prywatny zmarł?

  W wypadku śmierci oskarżyciela prywatnego sytuacja jest identyczna jak w przypadku śmierci oskarżyciela posiłkowego.

  Ile to kosztuje?

  Aby zostać oskarżycielem prywatnym, należy, niestety, wnieść opłatę pieniężną Opłata ta wynosi obecnie 300 zł (zobacz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.08.1998 r., Dziennik Ustaw nr 111, poz. 710) Dowód wpłaty do kasy sądowej lub na konto bankowe sądu składa się przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o podtrzymaniu oskarżenia (art. 621 § 1 kpk). Jednakże sąd może zwolnić oskarżyciela prywatnego w całości lub w części od zapłaty kosztów sądowych, jeżeli istnieją podstawy do uznania, że ich zapłata byłaby zbyt uciążliwa ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, a także wtedy, gdy względy słuszności za tym przemawiają (art. 624 kpk). Oskarżyciel prywatny powinien złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów. 

  UWAGA!

  W razie uniewinnienia oskarżonego sąd wymierza oskarżycielowi prywatnemu opłatę w wysokości od 30 do 120 zł. W razie nieuwzględnienia apelacji lub zażalenia wniesionego przez oskarżyciela prywatnego, sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości od 30 do 120 zł (zobacz art. 13 ustawy z 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych, Dziennik Ustaw z 1983 r. nr 49, poz. 223, z późniejszymi zmianami).

  Jeżeli natomiast oskarżony zostanie skazany, sąd zasądzi od niego na rzecz oskarżyciela prywatnego zwrot poniesionych kosztów procesu (art. 628 kpk).

  III. POWÓD CYWILNY

  Zgodnie z art. 62 kpk pokrzywdzony do czasu odczytania aktu oskarżenia na rozprawie, może wytoczyć przeciwko oskarżonemu powództwo cywilne. Powództwo cywilne pokrzywdzony może zgłosić już w postępowaniu przygotowawczym. W razie niestawiennictwa powoda cywilnego do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego, sąd pozostawia powództwo cywilne bez rozpoznania, chyba że powód złożył wniosek o rozpoznanie pomimo jego nieobecności (art. 383 kpk).

  Powództwo cywilne umożliwia dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z przestępstwa w trakcie postępowania karnego.  UWAGA!

  Roszczenie majątkowe musi wynikać bezpośrednio z popełnionego przestępstwa, np. odszkodowanie za zniszczone mienie w sprawie o kradzież z włamaniem, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w sprawie o pobicie. Natomiast np. w sprawie o znęcanie się nad rodziną pokrzywdzona/y nie może wystąpić z powództwem o podział majątku wspólnego małżonków.

  Wnosząc powództwo cywilne trzeba zapłacić wpis, w tej samej wysokości, co w sprawie wniesionej do sądu cywilnego.

  Co może powód cywilny?

  Jako strona w postępowaniu sądowym powód cywilny może m. in.

 • brać udział w posiedzeniach i w rozprawie,
 • zadawać pytania,
 • składać oświadczenia i wnioski,
 • wnosić apelację od wyroku (zobacz SŁOWNICZEK),
 • wnosić zażalenia od postanowień.


Wszystkie te czynności mogą jednak dotyczyć tylko roszczeń majątkowych, związanych z przestępstwem.

Powód cywilny może także wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania swoich interesów.

Gdy sąd odmówi przyjęcia powództwa cywilnego

Sąd odmawia przyjęcia takiego powództwa, jeżeli:

  1) powództwo cywilne jest niedopuszczalne (gdy prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających),

  2) roszczenie nie ma bezpośredniego związku z zarzutem oskarżenia,
  3) zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną,
  4) to samo roszczenie jest przedmiotem innego postępowania (np. cywilnego w sądzie cywilnym) lub o roszczeniu tym prawomocnie już orzeczono.


Jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się którakolwiek z powyższych okoliczności, sąd pozostawi powództwo bez rozpoznania (art. 65 § 3 kpk). Na postanowienie sądu nie przysługuje zażalenie. Jeżeli sąd odmówi przyjęcia powództwa lub pozostawi je bez rozpoznania, nie stoi na przeszkodzie, by dochodzić swych praw w odrębnym postępowaniu przed sądem cywilnym. Ponadto w razie zawieszenia postępowania karnego, w trakcie którego rozpatrywane jest powództwo cywilne, na żądanie powoda cywilnego sąd karny przekazuje wytoczone powództwo sądowi cywilnemu (art. 68 kpk). W ten sposób można oddzielnie, niezależnie od postępowania karnego, domagać się swoich praw w sądzie cywilnym.

Co się dzieje, gdy powód cywilny zmarł?

W razie śmierci pokrzywdzonego do rozpoczęcia przewodu sądowego (czyli do momentu odczytania aktu oskarżenia) osoby najbliższe mogą wytoczyć powództwo cywilne (art. 61 kpk). W razie śmierci powoda cywilnego (już po wytoczeniu przez niego powództwa), osoby najbliższe także mogą wstąpić w prawa zmarłego i dochodzić przysługujących im roszczeń. Jeżeli tego nie zrobią, sąd pozostawia powództwo cywilne bez rozpoznania. Ponadto prokurator, jeżeli wymaga tego interes społeczny, może wytoczyć takie powództwo na rzecz pokrzywdzonego lub poprzeć wytoczone.

SŁOWNICZEK

apelacja - odwołanie od wyroku. Można ją wnieść w terminie:

 • 7 dni od chwili ogłoszenia wyroku bądź
 • 14 dni od chwili doręczenia wyroku z uzasadnieniem, jeżeli strona zwróciła się z wnioskiem o uzasadnienie wyroku (może to zrobić w ciągu 7 dni od jego ogłoszenia).
Apelację wnosi się na piśmie do sądu, który wydał orzeczenie.

dochodzenie - forma postępowania przygotowawczego. Prowadzi się je we wszystkich sprawach, w których nie ma obowiązku prowadzenia śledztwa. Prowadzone jest przez policję lub przez prokuratora. Powinno być ukończone w ciągu 1 miesiąca, prokurator nadrzędny może je przedłużyć do 3 miesięcy.

oskarżyciel publiczny - art. 45 kpk: "oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator".

osoba najbliższa - w myśl art. 115 § 11 kk. Osobami najbliższymi są:

 • małżonek,
 • wstępni, czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.,
 • zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd.,
 • krewni w linii bocznej, czyli rodzeństwo, w tym także przyrodnie,
 • powinowaci w linii prostej, czyli ojczym (mąż matki, babki, prababki) zięć, synowa, pasierb, pasierbica,
 • powinowaci w linii bocznej, czyli szwagier, bratowa,
 • dzieci adoptowane i rodzice adopcyjni.
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, czyli konkubent.
przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego - nie jest ich w polskim prawie wiele. Należą do nich: zniesławienie (art. 212 kk), zniewaga (art. 257 kk), naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 kk), naruszenie miru domowego (art. 193 kk). Ściganie tych przestępstw jest w zasadzie prywatną sprawą pokrzywdzonego, który jako oskarżyciel prywatny może wnosić i popierać oskarżenie przed sądem.

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego - należy do nich zdecydowana większość przestępstw. Ściganiem tych przestępstw zajmuje się prokurator działający w imieniu państwa. Prowadzi postępowanie przygotowawcze, sporządza akt oskarżenia i wykonuje czynności oskarżyciela przed sądem. Pokrzywdzony może wspierać działania prokuratora jako oskarżyciel posiłkowy.

przestępstwa wnioskowe - przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, ścigane tylko wtedy, gdy pokrzywdzony złoży wniosek. Do tej grupy należą przestępstwa takie jak zgwałcenie (art. 197 kk), kradzież na szkodę osoby najbliższej (art. 278 § 4 kk), nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 3 kk), zabieg leczniczy bez zgody pacjenta (art. 192 kk), groźba popełnienia przestępstwa na szkodę osoby pokrzywdzonego lub jego najbliższych itp.

śledztwo - forma postępowania przygotowawczego. Prowadzi się je w sprawach o najcięższe przestępstwa. Szczegółowo wymienione są one w art. 309 kpk. Prowadzi je prokurator, który może przekazać jego część lub nawet całość Policji. Powinno być ono ukończone w ciągu 3 miesięcy, chyba że prokurator nadrzędny nad prokuratorem prowadzącym śledztwo wyda decyzję o przedłużeniu śledztwa.

ubezwłasnowolnienie - może być orzeczone z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności z powodu pijaństwa i narkomanii. Ubezwłasnowolnienie może być całkowite lub częściowe, w zależności od stopnia zaburzeń psychicznych. Za osobę ubezwłasnowolnioną działa opiekun (ubezwłasnowolnienie całkowite) lub kurator (ubezwłasnowolnienie częściowe). Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu wydaje sąd cywilny.

zażalenie - odwołanie od postanowienia. Przysługuje na postanowienia sądu zamykające drogę do wydania wyroku oraz na inne postanowienia, jeśli przewiduje je kodeks postępowania karnego (np. na zatrzymanie dowodu rzeczowego). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia lub - gdy postanowienie jest doręczane - od daty doręczenia postanowienia. 

Stan prawny na 30 Listopada 1999

Anna Deręgowska, Michał Królikowski

Ulotki informacyjne

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~mario
22-02-2017 / 13:01
Ujawnijmy prawdę o układzie w Magdalence i zaprzedaniu Polski przez kolejne rządy. Proszę o zamieszczanie dowodów - podpisu Grażyny Milik. szefowej Kancelarii Głównej w Ministerstwie Sprawiedliwości - w sprawie przestępstw Zbigniewa Ziobry - https://plus.google.com/u/0/106804368098902392269
~kok
19-07-2015 / 23:52
to nieaktualne
~marek777
05-08-2012 / 22:08
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI .PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~LULABrock27
12-03-2011 / 00:16
Just for fun
~libre
04-11-2010 / 19:55
Wszystko jasne a jak prokuratura wszczyna śledztwo po pięciu miesiącach od zawiadomienia? Dopiero po interwencji w MS. Pomimo, ze jestem strona w postepowaniu przygotowawczym za ro, że prokuratura po prostu zbagatelizowała zawiadomienie nie mam prawa ubiegać się o ŻADNE odszkodowanie! Kocham ten kraj bezprawia gdzie prawa nie ma wszystko złotem kupić trzeba - kto ma ten jest bezkarny!