Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-05-2014

OLIGARCHICZNA TAJEMNICA III RZECZPOSPOLITEJ Plan szokowej terapii George Sorosa w wersji Sachsa pod nazwiskiem Balcerowicza

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. i rozbiciu militarno-policyjnym masowego ruchu pracowniczego "Solidarność", komuniści nie potrafili zreformować w żaden sposób gospodarki. Porażką zakończyła się nawet próba uporządkowania gospodarki w ramach tzw. Trzyletniego Planu Odbudowy [1983-85]. Porażką też zakończył się tzw. II etap reformy z lat 1986-88. Produkcja przemysłowa nie odzyskała poziomu sprzed 1980 roku.

Lata 80-tych to okres najniższego wzrostu dochodu narodowego w historii komunistycznej Polski przy czym w latach 1981-85 dochód narodowy spadał1) a uruchomiona w latach 70-tych zagranicznymi pożyczkami ekipy E.Gierka "pułapka zadłużeniowa", w sytuacji sankcji ekonomicznych Zachodu po wprowadzeniu stanu wojennego, prowadziła do nieustannego narastania zadłużenia zagranicznego. Zadłużenie wzrosło z 24,1 mld dolarów w 1980 roku, do 29 mld w 1985 roku oraz 48,5 mld w 1990 roku. I to pomimo spłaty w latach 1982-1989 18 mld dolarów długów2).

Nowa ekipa rządowa Mieczysława Rakowskiego rozpoczęła najprawdopodobniej od późnej jesieni 1988 r. przygotowania do tego, co później nazwano "transformacją ustrojową". Te przygotowania, owiane są po dziś dzień, zmową milczenia i osłaniane oficjalną dezinformacją. Nawet po dwudziestu kilku już latach - polskie społeczeństwo nie zna rzeczywistych kulis i rzeczywistych autorów planów i projektów przejścia z komunizmu do kapitalizmu i wiąże je z tzw. "planem Balcerowicza". Planem, którego nigdy nie było.

Ponad dwadzieścia lat temu w prestiżowej gazecie światowej finansjery Financial Times ukazał się pod datą 22 czerwca 1989 roku króciutki artykuł Edwarda Mortimera, Johna Lloyda, Petera Riddella i Lionera Barbera, przetłumaczony i przedrukowany niewiele później w polskim tygodniku Forum pod datą 2.07.1989. Tekst informował o zaaprobowaniu „w zasadzie”, przez ekspertów komunistycznego rządu Rakowskiego i ekspertów Solidarności, planu opracowanego przez światowego finansistę nowojorskiego, a zarazem światowego spekulanta finansowego Georga Sorosa.

Plan ten, nazwany później „terapią szokową”, zakładał rozwiązanie „ekonomicznych i finansowych problemów Polski za pomocą drastycznych oszczędności - połączonych z wprowadzeniem wymienialności pieniądza i szybką odbudową kapitalizmu”. Oprócz drastycznych wyrzeczeń socjalnych oczekiwanych od polskiego społeczeństwa, jego kluczowym założeniem był faktyczny rozbiór gospodarczy polskiego przemysłu państwowego w formule prywatyzacyjnej. Plan Sorosa zakładał iż, rząd polski „[...] przekazałby wszystkie przedsiębiorstwa państwowej agencji likwidacyjnej, która przeprowadziłaby ich reorganizację w spółki akcyjne. Z 25-30 proc. kapitału, stworzono by fundusze powiernicze zajmujące się obsługą zadłużenia kraju, a na ich szefów - mających prawo odsprzedaży tych akcji - mianowaliby wierzyciele”.

Zaaprobowanie tego planu przez przedstawicieli ówczesnego rządu komunistycznego i postsolidarnościowej grupy politycznej tzw. „doradców” na czele z Bronisławem Geremkiem było samo w sobie czymś porażającym. Oznaczało bowiem, że komunistyczny rząd polski i postsolidarnościowa opozycja, w tajemnicy przed własnymi obywatelami i poza granicami kraju, zawiera międzynarodowe uzgodnienia dotyczące nie tylko najważniejszych spraw gospodarczych i socjalnych, ale zasad zbycia całego narodowego majątku przemysłowego, co po prostu nazywa się zdradą narodową. I taką zdradą narodową było. [...]

W 1991 r. autor tego planu Soros opublikował książkę, w której dość szczegółowo omówił swoją rolę w polskiej transformacji. Opisał założenie w Polsce swej Fundacji Batorego w 1988 i spotkanie z gen. Jaruzelskim oraz przedstawienie idei terapii szokowej ówczesnemu komunistycznemu premierowi Rakowskiemu:

Przygotowałem szeroki program ekonomiczny obejmujący trzy elementy: stabilizację monetarną, zmiany strukturalne oraz reorganizacje długu - pisze Soros - zaproponowałem swego rodzaju makroekonomiczną wymianę długu na akcje polskich przedsiębiorstw. - Połączyłem swoje wysiłki z prof. Sachsem z Uniwersytetu Harvard, którego działalność sponsorowałem przez Fundację Stefana Batorego. Współpracowałem również blisko z prof. Stanisławem Gomułką, doradcą Leszka Balcerowicza3).

Ten czołowy oligarcha amerykańskiej finansjery i światowy spekulant finansowy był kluczową postacią transformacji polskiego komunizmu. Był on kluczową postacią rozgrywającą w interesie amerykańskiej oligarchii finansowej i samych Stanów Zjednoczonych oraz bogatych państw Zachodu, proces transformacji rozpadającego się imperium radzieckiego.

Ten program z zasadniczym elementem pośredniego przejęcia polskiego majątku przemysłowego, w zamian za długi poprzez Agencję Likwidacyjną, był przygotowywany do realizacji wraz władzami komunistycznymi również po „Okrągłym Stole”. Musiał jednak zostać zmieniony a w istocie tylko znacząco zmodyfikowany, dopiero - w obliczu całkowitej klęski partii komunistycznej i jej satelitów w wyborach „kontraktowych” w dniu 4 czerwca 1989 roku. Jeszcze w dniu 31 maja 1989 roku Soros tak pisał z Nowego Jorku do ówczesnego komunistycznego ministra finansów - Andrzeja Wróblewskiego:

Bezsprzecznie utworzenie Agencji Likwidacyjnej wymagałoby zmian w istniejących ustawach i przepisach wykonawczych, a także w porozumieniu Okrągłego Stołu, jednakże doradcy Solidarności wskazywali, że byliby skłonni zarekomendować zmianę postanowień dotyczących samorządu pracowniczego w porozumieniu Okrągłego Stołu. - Trudniejsze problemy stwarza Klub Paryski.

[...] Nie wydaje się możliwa bezpośrednia transakcja zamiany zadłużenia na udziały kapitałowe, ale kapitał akcyjny Agencji Likwidacyjnej może odegrać pośrednią rolę w ewentualnym planie reorganizacji zadłużenia. Na przykład może okazać się przydatne stworzenie funduszy powierniczych, po jednym dla każdego kraju z których dochody mogłyby być użyte na obsługę długu. - Porozumiałem się z rządami USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Otrzymali moją propozycję i Pańską odpowiedź.

[...] W każdym razie uważam, że gdyby strona polska mogła przygotować odpowiedni plan [„restrukturyzacji długu” - WB] i zaprezentować go na najwyższym szczeblu, który odbędzie się przed Szczytem Gospodarczym [„Szczyt Gospodarczy w Paryżu 14 lipca 1989 r.” - WB] /wizyta Prezydenta Busha stwarzałaby ostatnią taką okazję/ to decyzja skierowania sprawy do komitetu ekspertów mogłaby być podjęta podczas Szczytu Gospodarczego. Jestem gotów pomóc Panu w przygotowanie takiego planu, proponuję wysłanie małej grupy ekspertów, która rozpoczęłaby pracę we wtorek 6-tego czerwca a ja dołączyłbym do niej 10-tego czerwca.

Takimi ekspertami byliby: Stanisław Gomułka z Londyńskiej Szkoły Gospodarczej i profesor Jeffrey Sachs, z moim asystentem, z Harvardu. [...] Mógłbym przywieźć ze sobą Charlesa Meissnera z Chemical Bank, który poprzednio reprezentował Departament Skarbu USA, w Klubie Paryskim lub kilku innych ekspertów finansowych, jeżeli byliby potrzebni. Oczywiście spodziewam się, że pan Trzeciakowski lub inni przedstawiciele Solidarności będą uczestniczyli w dyskusjach4)”.

Ten list jest dowodem wystarczającym na sformułowanie tezy, iż szokowa transformacja komunistycznej gospodarki Polski była w istocie przygotowywana przez komunistyczny rząd premiera Rakowskiego. A osobę Rakowskiego należy uznać za głównego promotora szokowej transformacji gospodarczej i za jej "ojca chrzestnego". I to komunistyczny rząd Rakowskiego rozpoczął realizację szokowej terapii.

Jednorazowo z dniem 1 sierpnia w sposób szokowy uwolniono ceny żywności. Był to główny powód gwałtownego wzrostu inflacji który w 1989 roku wyniósł 251 procent a w odniesieniu do cen towarów i usług konsumpcyjnych aż 351 procent5). Ale inflacja była też pobudzana przez swoistą politykę walutową rządu Rakowskiego.

"Polityka walutowa" - pisał J.Balcerek - zainicjowana przez rząd Rakowskiego, w postaci nowego prawa dewizowego, wprowadzonego z dniem 15.III.1989 r. stała się kolejnym narzędziem destrukcji gospodarczej: Wolnorynkowy kurs dolara przewyższał wówczas kurs oficjalny stanowiący bazę dla kalkulacji transakcji eksportowych. Ponadto kurs oficjalny dwukrotnie przeceniał wartość dolara w stosunku do złotówki.

W rezultacie, wartość walut zachodnich na polskim "wolnym rynku walutowym" była zawyżona 10-krotnie. Sytuacja ta skłaniała do wykupu towarów na naszym rynku wewnętrznym i ich wyprzedaży na rynkach zagranicznych. "Polski rynek" w Berlinie Zachodnim, był doskonałą ilustracją tego procederu. Powstające z tej racji niedobory na rynku wewnętrznym prowadziły do inflacyjnego wzrostu cen, tym bardziej, że również polskie przedsiębiorstwa, kupując w bankach po cenach wolnorynkowych dewizy widziały jedyne wyjście w podnoszeniu cen na własne wyroby i usługi. "Polityka walutowa" rządu M. F. Rakowskiego prowadziła do eksportu rujnującego polską gospodarkę, brutalnego obniżania siły nabywczej ludności i galopującej inflacji6)". CDN

============================================

1. - Janusz Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2000, s. 523.

2. - J. Skodlarski, 2000, s. 523.

3. - George Soros, Underwriting Democracy, The Free Press, New York 1991, s. 19.

4. - Kopię tego listu otrzymałem od prof. Jerzego Przystawy, a pochodzi ona z archiwum odkrywcy afery FOZZ Michała T. Falzmanna. Zacytowałem ten list nieco obszerniej, gdyż jest on materialnym dowodem na to, jak faktycznie przeprowadzano tzw. transformację ustrojową oraz jacy byli jej prawdziwi autorzy i aktorzy. A także jak niewiele ma to wspólnego z oficjalną, w tym tzw. „naukową”, wykładnią tej transformacji; List Georga Sorosa do Ministra Finansów Andrzeja Wróblewskiego, 31.05.1989, tłumaczenie polskie, archiwum własne.

5. - Ewa Czerwińska, Podstawowe zagadnienia makroekonomiczne Polski: inflacja, recesja, bezrobocie, Kancelaria Sejmu RP, Biuro Studiów i Analiz, październik 1993, Informacja nr 138, s. 3.

6. - Józef Balcerek, W sprawie planu Sorosa i Targowicy, maszynopis autorski, Warszawa 1993, s. 5, archiwum własne.

Wojciech Błasiak

Za: http://prawica.net/37321

Więcej:

Brzeziński to człowiek-katastrofa, a jego pomysły to ciąg kompromitujących wpadek... podobnie jak Balcerowicz...
Minister Rostowski ma go dość – Balcerowicza zegar długu publicznego musi zniknąć
WROCŁAW - FALZMANN, BALCEROWICZ - CEL WIELKIEJ FINANSJERY - JEDEN RZĄD ŚWIATOWY Z JEDNĄ ŚWIATOWĄ WALUTĄ
TAJEMNICE FOZZ I BANKU HANDLOWEGO Z PERSPEKTYWY 15-tu LAT OD RABUNKU CO NAJMNIEJ 10MLD $ Z FINANSÓW PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEZ AFERZYSTÓW TYPU BALCEROWICZ...
TAJEMNICE FOZZ I BANKU HANDLOWEGO Z PERSPEKTYWY 15-tu LAT OD RABUNKU CO NAJMNIEJ 10MLD $ Z FINANSÓW PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEZ AFERZYSTÓW TYPU BALCEROWICZ...
Balcerowicz nie chce odejść - Forum Obywatelskiego Rozwoju - kolejne żydowskie kroki zmierzające do niszczenia polskiej gospodarki.
Balcerowicz wreszcie odszedł - odszedł cesorz - czy żydowskie banki będą mogły funkcjonować w Polsce bez oszukiwania i okradania Polaków?
Historia GRUpy trzymającej FOZZ - przekręt lewicy, fakty mafijnej struktura prokuratorsko-sądowej, WSI oraz kolejne oszustwo Balcerowicza. Nasz Dziennik
Milionowe bankowe przekręty pod ochroną Leszeka Balcerowicza i Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli Bolek i operacje Art B z cyklu "niebezpieczne tematy: polityka, pieniądz i władza...
Balcerowicz, jak zwykle omylny i grozi kolejny raz kataklizmem. Co znowu wymyslą żydowskie banki w Polsce?
SKONKA - STALINOWSKIE KORZENIE KOR-u, SLD I UNII WOLNOŚCI - m.in. Balcerowicz, Labuda, Frasyniuk, Olechowski, Gronkiewicz Walc, Bielecki, Piskorski, Geremek, Modzelewski, Michnik, Siwiec, Urban, Lityński...
CASE - żydowskie prywatne Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Polsce. Czy Sejmowa Komisja Bankowa skontroluje fundacje Balcerowicza?
Balcerowicz- jego bankowe przekręty poparło 92 "żydowskich"? prof. Dla równowagi publikuje list POLSKICH profesorów popierających Ojca Rydzyka - chyba Balcerowicz musi założyć własne myćkowe, albo jarmułkowe berety inaczej padnie jak Tusk
"medalowy prezydent" Aleksander Kwaśniewski uhonorował Orderem Orła Białego - aferzystę Leszka Balcerowicza oraz dla zmyłki - kompozytora Krzysztofa Pendereckiego
Balcerowicz musi odejść! - spór rządu z UniCredito o fuzję Banku BPH z Bankiem Pekao SA. Na czym polega kolejny przekręt Leszka Balcerowicza

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe 
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.