Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 30-06-2013

Najnowszy spot Solidarnej Polski - NOWE PAŃSTWO, NOWA KONSTYTUCJA - Odezwa do "Platformy Oburzonych". 

http://www.youtube.com/watch?v=L8_anU7yOOQ

Solidarna Polska w Elblągu z prawie 6% poparciem! 

Bez wsparcia finansowego z budżetu państwa można odnieść sukces wyborczy, co udowodnił w Elblągu kandydat Solidarnej Polski na prezydenta tego miasta, Paweł Kowszyński, zdobywając 5,6% głosów. Uzyskał on bardzo dobry wynik, pokonując kandydatów sześciu innych partii, m.in. kandydatkę Ruchu Palikota wspieraną przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i swobodnie przekroczył pięcioprocentowy próg wyborczy! 
Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, odbył wizytę w zawierciańskiej Hucie CMC, gdzie aktualnie wypowiedzenia z pracy otrzymało ponad 200 osób. Podczas spotkania podkreślał, że Solidarna Polska apeluje do rządu o obniżkę cen energii, która pozwoli na poprawę ekonomicznej sytuacji wielu przedsiębiorstw, a co za tym idzie - zaprzestanie zwolnień grupowych. 

Odezwa do "Platformy Oburzonych". 
Solidarna Polska z zadowoleniem przyjmuje informację o integracji różnych środowisk, które tak jak my również podzielają diagnozę o głębokim kryzysie państwa. Zachowując swoje odrębności, cieszymy się z tej inicjatywy i mamy nadzieję na współpracę. Jednocześnie uważamy, że samo przedstawienie diagnozy sytuacji nie wystarczy. Potrzebna jest recepta. 
Dlatego Solidarna Polska poniżej przedstawia swoje, wypracowane od miesięcy pomysły radykalnej reformy ustroju państwa z nadzieją na wspólną pracę nad nową konstytucją i zmianę całego systemu władzy. 
Polska potrzebuje dziś gruntownych reform państwa, "szarpnięcia cuglami" i zmian ustrojowych. 
Solidarna Polska jest gotowa i zdeterminowania do walki o "napisanie ojczyzny na nowo" ? czyli stworzenie nowej konstytucji, która będzie zwrócona w stronę obywatela, pozbawi polityków absurdalnych przywilejów i odda władzę ludziom. 
Konstytucja, która stworzy państwo, gdzie odpowiedzialność nie będzie rozproszona, lecz precyzyjnie zakreślona a władza nie będzie mogła już grać na emocjach ludzi przerzucając się wzajemnymi oskarżeniami. Polskie państwo nie tylko może, ale musi być sprawne. Bez sprawnego państwa, nie będzie bezpieczeństwa, sprawiedliwości czy uczciwego podziału dóbr. 

Ponadto Solidarna Polska rozpoczyna kampanie z hasłem "Oddania władzy ludziom": 
proponujemy m.in. powszechne wybory na stanowisko prokuratora generalnego, 
decentralizację i dekoncentrację władzy,
powszechne wybory marszałków województw i starostów, 
znaczące wzmocnienie roli referendów i inicjatyw obywatelskich. 

Solidarna Polska wyraża głębokie przekonanie, że zbyt wiele ważnych decyzji podejmowanych jest w sposób pośredni, przez rozmaite korporacje zawodowe czy polityków ? a bez udziału obywateli. Chcemy to zmienić i przywrócić władzę ludziom - niech sami decydują kto będzie ich prokuratorem, starostą czy marszałkiem. 

Nowa konstytucja - główne postulaty: 
1. Czytelna odpowiedzialność i sprawna władza - wprowadzimy system prezydencki 
2. Nowa ordynacja wyborcza - JOW z systemem mieszanym 
3. Nowy system finansowania partii 
4. Likwidacja immunitetów 
5. Likwidacja Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów 
6. Szybki sąd dla urzędników i polityków 

Sąd Odpowiedzialności Państwowej Oddamy władzę ludziom: 
1. Powszechne wybory prokuratora generalnego 
2. Decentralizacja i dekoncentracja władzy 
3. Powszechne wybory marszałków województw 
4. Powszechne wybory starostów powiatowych 
5. Wzmocnienie referendum 

Napiszmy Ojczyznę na nowo!? - to hasło Solidarnej Polski rozpoczynające debatę o gruntownej reformie państwa. 
Zaprosić chcemy wszystkie środowiska w kraju podzielające nasza opinię o kryzysie państwa do współpracy przy tworzeniu nowej konstytucji, która ma "oddać Polskę obywatelom" a państwo uczynić sprawną machiną rozwiązującą narastające ludzkie problemy. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników spotkania "Platformy Oburzonych".
 /-/ Zbigniew Ziobro Prezes Solidarnej Polski 
http://www.solidarna.org.pl/aktualnosc/odezwa-sp-do-platformy-oburzonych

Pozdrawiam Filip Stankiewicz 
P.S. Proszę o przekazanie informacji ludziom, którym zależy na dobru naszego kraju.

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~OBIEKTYWNIE
04-07-2013 / 18:04
PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Skontaktuj się z autorem petycji Wystąpienie do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 2013-07-02 09:30 Łowicz, 01.07.2013r. Szanowny Pan Lamberto Zannier Sekretarz Generalny Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie W związku z naszym wystąpieniem " Alarm ! Udowodniony zamach stanu w Polsce. O zakaz wydobywania węglowodorów w EU",(w załączeniu do emaila) do instytucji Unii Europejskiej jak też z uwagi na fakt nie podania się do dymisji, na wezwanie Tadeusza Cichockiego w imieniu Narodu Polskiego, w terminie do 30.06.2013r. osób sprawujących bezprawnie władzę w Polsce, zwracamy się o niezwłoczną pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów aby zapobiec grożącym rozwiązaniom siłowym. W liście otwartym z 25.04.2013r., do Sądu Najwyższego i Prokuratury Generalnej Tedeusz Cichocki alarmuje: www.tcichocki.pl , www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf " Wybory powszechne i referenda to podstawa sprawiedliwego funkcjonowania państwa. Ich wyniki muszą, więc być zgodne z wolą suwerena w sposób niepodważalnie udokumentowany. ZAKOŃCZENIE - OSTATECZNE OSTRZEŻENIE DLA WŁADZY W POLSCE Niniejsze wezwanie jest kolejną, prawdopodobnie ostatnią próbą i okazją do pokojowej naprawy państwa. Cierpliwość Narodu Polskiego jest ograniczona i bardzo nadwyrężona. W sytuacji, gdy władza nie umie dostrzec swej indolencji lub (co niestety jest dużo bardziej prawdopodobne) celowo działa na szkodę naszej Ojczyzny, gdy oficjalnie mówi się o zwierzchności Narodu a w praktyce pozbawia się go możliwości efektywnego wpływania na losy kraju, podejmowania pracy i ochrony zdrowia, gdy większość Polaków nie może liczyć na lepszych przedstawicieli w kolejnych wyborach, bo nie dają one gwarancji uczciwości i dowodów zgodności z wolą wyborców, gdy władza odgradza się kordonami policji od demonstrantów i nie zamierza oddać sprawowanych funkcji, gdy obywatel potrzebny jest jedynie do tego, aby harował na jej utrzymanie, gdy żadna instytucja w państwie nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać takiej sytuacji suwerenowi nie pozostanie nic innego jak walczyć z taką władzą o swoje konstytucyjne i naturalne prawa oraz żywotne interesy Polski. Przestrzegam konstytucyjne organa władzy w Polsce a w szczególności osoby, które bez okazania mandatu społecznego podają się za Prezydenta RP, Premiera Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu, że kontynuowanie prezentowanej przez was postawy doprowadzi do nieobliczalnej w skutkach tragedii. Jeszcze macie szansę na uniknięcie odpowiedzialności za ofiary w ludziach i straty materialne, do jakich prowadzi wasza polityka. Tą szansą jest wasza rezygnacja z pełnionych funkcji. W przypadku nie zrealizowania niniejszego wezwania a także braku innych, konkretnych działań i propozycji zmierzających do radykalnej i niezwłocznej naprawy państwa, Naród Polski postawiony w sytuacji bez innego wyjścia będzie przez was zmuszony do działań ekstremalnych! Naród Polski/suweren – zwierzchnik władzy w Polsce będzie mógł np.: 1. Uznać obecne organa władzy za nielegalne i okupacyjne, działające na szkodę Polski i Polaków. 2. Uznać każdego, współpracującego z władzą okupacyjną za kolaboranta współ- odpowiedzialnego za działanie na szkodę Polski i Polaków. 3. Uznać prawo (w części działającej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za nielegalne. 4. Poinformować placówki dyplomatyczne innych państw, że wszelkie zobowiązania i decyzje władz okupacyjnych w Polsce są sprzeczne z wolą suwerena i z tego powodu nielegalne. 5. Wezwać wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracują w administracji państwowej, policji, sądach, straży miejskiej, …, do rezygnacji z pracy/służby i zaniechania wszelkich kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów. 6. Skazać wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę śmierci za dokonanie zamachu stanu oraz działania na szkodę Polski i Narodu Polskiego. 7. Stworzyć możliwie jak największą liczbę zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu najlepiej znanych sobie, zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich (np. wykonywania w imieniu suwerena wyroków egzekucji) oraz osoby starsze, schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji monitoringu,…. 8. Starannie, samodzielnie i niezależnie przygotowywać przez każdy z oddziałów OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstsze różne działania przeciwko wrogom. Ewentualną współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych. 9. Stopniowo, systematycznie i sukcesywnie aż do obalenia okupanta realizować „dożynanie watahy” np. metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu. 10. Wezwać wszystkich zmuszonych do emigracji patriotów polskich do udzielania wszelkiej możliwej pomocy oddziałom OKNP. 11. Po obaleniu okupanta powołać Konwent Narodowy (w jego skład dopuszczać jedynie rodowitych Polaków o nieposzlakowanej przeszłości) w celu ustanowienia nowego prawa wyborczego (np. wprowadzającego jawność wyborów, likwidującego obowiązek zebrania 100 000 podpisów osób popierających kandydatów na urząd Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców,…) oraz Narodową Komisję Wyborczą w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych wyborów głowy państwa. 12. Wybrać najlepszego z dostępnych kandydatów na Urząd Prezydenta RP. On powinien zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum. 13. Nadzorować Prezydenta RP oraz reformy realizowane przez ustanowioną władzę. Polacy nie życzą sobie i nie pozwolą, aby władzę w ich Ojczyźnie sprawowały pseudo elity uważające się za lud wybrany przez Boga a resztę obywateli za niewolników/gojów. Polska nie tylko nie zginęła i nie zginie póki my żyjemy, ale nadchodzi czas jej wyzwolenia spod panowania okupantów, wprowadzania reform i rozwoju czas, kiedy inne narody będą nas uważać za wzór godny naśladowania. Uwaga: Właśnie przed chwilą otrzymałem list z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o odmowie wszczęcia śledztwa (w załączeniu). Mamy, więc następującą sytuację: Suweren – władza zwierzchnia w państwie nie ma dowodów na to, że w konstytucyjnych organach władzy w Polsce (a co z tym związane – również i innych) pełnią funkcje jego przedstawiciele. Zgłaszanych jest wiele oficjalnych skarg wyborczych, istnieje szereg możliwości fałszowania wyborów powszechnych oraz powodów do tego, aby sądzić, że z nich korzystano, stan państwa i przeważającej części Narodu Polskiego jest coraz gorszy i zbliża się do agonalnego a jakiś prokurator (nieokreślony z imienia i nazwiska), utrzymujący się z pieniędzy podatników anonimowo podejmuje decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa bez uzasadnienia w fundamentalnej sprawie dla całego państwa i Narodu! To skandal, tak dłużej być nie może! To jest ewidentne działanie na szkodę Polski i Polaków! Żądam w tej sprawie wyjaśnień, wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do decydenta oraz oficjalnej informacji na ich temat. Informuję, że jeżeli najpóźniej do dn. 30 czerwca 2013r. organa państwa nie przedstawią mi dowodów na to, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele Narodu Polskiego a instytucje państwa będą funkcjonować w dotychczasowy (niezgodny z interesem Narodu Polskiego) sposób będę otwarcie nawoływał do siłowego ich obalenia. Już teraz proszę Naród Polski, aby ewentualne zgładzenie mnie lub moich bliskich, aresztowanie, czy też inne szykanowanie przez „nieznanych” sprawców potraktował jako czytelny sygnał do rozpoczęcia walki na śmierć i życie np. w sposób przedstawiony powyżej Tadeusz Cichocki " Mamy nadzieję że Szanowny Pan, kierowany zrozumieniem dla tragicznej sytuacji w Polsce, podejmie niezwłoczne i skuteczne działania w celu pokojowego rozstrzygnięcia w obronie i w interesie Narodu Polskiego. Z poważaniem Maria Bejda, Teresa Wojda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu OBYWATELSKI RUCH OPORU