Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 września 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

NIEZALEŻNE CZASOPISMO "AFERY PRAWA" mataczenia radnego z Jeleniej Góry

Wydział Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze - doniesienie pokontrolne, czyli jak radny z prezydentem lody kręcą...

Jelenia Góra, 23.02.2006 r.

Grzegorz Niedźwiecki
Członek Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
tel./fax 0756431990; e-mail:
lew1@poczta.fm  

Zdanie odrębne  

do protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry, powołanego w składzie:
1.     
Ryszard Dzięciołowski – przewodniczący
2.     
Władysław Kuc – członek
3.     
Grzegorz Niedźwiecki – członek
do
zbadania postępowania w sprawie przetargów gminnych przeprowadzonych w latach 2003-2004.  

Podczas kontroli przeprowadzonej w Wydziale Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze dnia 13 lutego 2006 r. w zakresie postępowania w sprawie przetargów przeprowadzonych w latach 2003-2004, skontrolowano m.in.:

§         Umowę Nr R-D/10/2004 zawartą w dniu 23 sierpnia 2004 r. pomiędzy Miastem Jelenia Góra, /…/ jako „Zamawiającym”, w imieniu którego działał: Pan Józef Kusiak – Prezydent Miasta Jeleniej Góry przy kontrasygnacie Pani Janiny Kurzawy – Skarbnika Miasta Jeleniej Góry z jednej strony, a Kółkiem Rolniczym w Siedlęcinie /…/ KRS-RP nr 47260, jako „Wykonawcą” reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Grochalę – Kierownika Kółka Rolniczego w Siedlęcinie z drugiej strony. Przedmiotem umowy była realizacja zadania pn.: „Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Obręb Cieplice I” za wynagrodzenie ustalone na kwotę w wysokości 87.725,91 brutto.

§         Umowę Nr R/-M/5/2004 zawartą w dniu 02.08.2004 r. pomiędzy Miastem Jelenia Góra, /…/ jako „Zamawiającym”, w imieniu którego działał: Pan Józef Sarzyński – Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Stasiak – Z-cy Skarbnika Miasta Jeleniej Góry z jednej strony, a Zakładem Robót Ziemnych i Melioracyjnych „MELKOP” Wojciech Szczepaniak, /…/ jako „Wykonawcą” reprezentowanym przez: Wojciecha Szczepaniaka z drugiej strony. Przedmiotem umowy była realizacja zadania pn.: „Odwodnienie terenów ul. Spółdzielcza-Objazdowa” za wynagrodzenie ustalone na kwotę w wysokości 275.356,40 brutto.

W wyniku analizy powyższych dokumentów niżej podpisany stwierdził, co następuje:

W przypadku pierwszym, pełnomocnikiem wykonawcy jest Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry Pan Andrzej Grochala, którego pieczątka firmowa i podpis figuruje na wszystkich niemal kartach akt sprawy. To zdaniem kontrolującego stanowi dowód naruszenia przepisów art. 24e. ust. 1 i 24f . ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.). Zgodnie z tymi przepisami Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a. ust.1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

W przypadku drugim, przetarg wygrała firma, pod której nazwą kryje się: Konsorcjum – Lider konsorcjum Zakład Robót Ziemnych i Melioracyjnych „MELKOP” Szczepaniak Wojciech /…/ Członek konsorcjum – Kółko Rolnicze ul. Lwówecka 24 58-522 Siedlęcin. Oferta (Nr 6) na wygrane zamówienie publiczne podpisana jest przez pełnomocnika Kółka Rolniczego w Siedlęcinie Pana Andrzeja Grochalę. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

WNIOSKI

Postanowiłem w trybie pilnym wystąpić drogą elektroniczną do Wojewody Dolnośląskiego, Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Rady Ministrów, organizacji Transparency International Polska oraz innych instytucji państwowych i osób prawnych o gruntowne zbadanie niniejszej sprawy, zajęcie stanowiska przez wyżej wymienione podmioty i wyciągnięcie stosownych konsekwencji według posiadanych kompetencji. W przypadku drugim należy dokładnie zbadać zależność i związki Kółka Rolniczego w Siedlęcinie z firmą „MELKOP”. Z chwilą kiedy decyzje uruchomionych organów potwierdzą zarzuty „nielegalnego zarobkowania” radnego na majątku gminy, należy wszcząć procedurę sprawdzającą wszystkie przetargi z udziałem Kółka Rolniczego w Siedlęcinie pod przewodnictwem Pana Andrzeja Grochali z wykorzystaniem mienia komunalnego, a zwłaszcza w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jeleniej Górze na przestrzeni ostatnich lat.

Załączniki:
Raport autora ZO pt.: „Kazirodztwo polityczne”
Pierwsza
i ostatnia strona umowy R-D/10
Pierwsza
i ostatnia strona umowy R-M/5
Zeznanie majątkowe Andrzeja Grochali
 

Członek Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jeleniej Góry
Grzegorz Niedźwiecki

Do wiadomości:
Środki masowego przekazu

RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄ
Grzegorz Niedźwiecki - kazirodztwo polityczne - czy tylko w Jeleniej Górze?
RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄ - zawiadomienie o przestępstwie radnego z Jeleniej Góry - Jerzego Pleskota
KORDEX Sp.z o.o. z Jeleniej Góry - Jak urzędnicy niszczą polskie firmy - z cyklu patologie władzy
Pustelnik - blog Grzegorza Niedźwieckiego

Artykuły interwencyjne:
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego - z cyklu "patologie systemy sądownictwa"

BYSTRZANOWASKI JANUSZ - oszustwo adwokata z Tarnowa - spacjalista w okradaniu staruszków?
Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego
TARNÓW - Jak ukryć fałszerstwa w księgach wieczystych? - tylko NIEKOMPETENCJA SĘDZIÓW?
Z cyklu "patologia systemu sądownictwa" - KOLEJNY DOWÓD NIEETYKI SĘDZIÓW KROŚNIEŃSKICH: niby etycznego należącego do śmiesznej kliki wzajemnej adoracji IUSTITIA? przewodniczącego wydz. karnego ARKADIUSZA TROJANOWSKIEGO
Na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma samochód!!! - takie rewelacje prawa w ruchu drogowym "ustanowili" sędziowie z Sanoka ...
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY PRAWA" 
Ruch Ochrony Praw Obywatelskich  i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.