Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOLIN MIĘDZYZDROJE

Trójprzewodniczący Paweł Drzewiecki - list otwarty MKWZZ Międzyzdroje

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

72-518 Ładzin; Warnowo 59 tel. 0-91-32-64-403; 0-661-792-958

Data: 22 maj 2007 r.

Pan
Kazimierz Paweł Drzewiecki

zasłużony inaczej dla M-jów

Trójprzewodniczący:
1.
Rady Parafialnej.
2.
Komisji Rewizyjnej ZGWW
3.
Komisji Rewizyjnej RM M-je
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

e-mail: pawel_drzewiecki@miedzyzdroje.pl

U P R Z E J M Y W N I O S E K

Szanowny Panie obrażony Trójprzewodniczący !

My rozumiemy, że prawda „w oczy kole” i dlatego inwektywy i pomówienia kierowane przez szanownego Pana, pod adresem naszej organizacji, w dniu dzisiejszym, podczas obrad Walnego Zgromadzenia ZGWW – wybaczamy Panu, uznając, że nie wiedział Pan co czyni.

Podtrzymujemy wszystkie tezy i argumenty oceniające Pana nienajlepszą, a wręcz szkodliwą działalność, jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjne ZGWW.

Dementujemy kłamstwa, wygłoszone przez Panią Ewę Halicką Trójprzewodniczącą jakoby MKWZZ „Sierpień – 80” działała nielegalnie. Uważna lektura, czytanego przez Panią Ewę Halicką wypisu KRS dot. naszej organizacji, pozwala odkryć prostą prawdę, że Rejestry Komisji Zakładowych, Międzyzakładowych oraz Kół Terenowych prowadzony jest przez Komisję Krajową WZZ „Sierpień – 80” – Konfederacja ul. Warszawska 19; 40-009 Katowice i tam należy zwracać się ze swoimi wątpliwościami, ale to jest problem Pani Ewy Halickiej i dlatego nie będziemy tego tematu dalej drążyć.

Przechodząc do meritum sprawy pragniemy zwrócić szanownemu Panu uwagę (broń Boże – nie jest naszym celem urażenie dumy szanownego Pana) na następujący fakt:

Zawarty w & 1 ust. 3, Uchwały nr 5/II/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 19 czerwca 2006 r., zapis:

„…spółka prawa handlowego, która zostanie utworzona przez gminy należące do Związku…”

jest niezgodny z „literą prawa”

albowiem, żadna norma prawna nie przewiduje możliwości tworzenia wspólnych spółek prawa handlowego przez gminy.

W/w argument, a także do nadal dopływające do naszej organizacji informacje z najbliższego bezpośredniego otoczenia Pana Artura Balazsa o przygotowanym tzw. „planie C” (w przypadku gdyby nie powiódł się „plan B” – wyjawimy na czym to polega, tylko i wyłącznie na Pana osobistą prośbę) uprawniają nas do publicznego postawienia następującego wniosku:

Na mocy & 6 p. 9 i & 7 p. 7 i p. 10 Statutu Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień – 80” – Konfederacja działającego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wpisanego do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem 0000095871 – jako prawnie umocowani uprzejmie wnosimy o:

Spowodowanie kontroli działań bądź ich zaniechania przez Przewodniczącą ZGWW – Panią Ewę Halicką w przedmiocie realizacji obligatoryjnych obowiązków nałożonych art. 90 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

W zależności od wyniku kontroli tzn.

1. W przypadku negatywnego wyniku kontroli należy zainicjować działanie Wojewody Zachodniopomorskiego mające na celu wyeliminowania tej wady prawnej uchwały w trybie 94 ust. 2 w związku z 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

2. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli należy zmobilizować Panią Ewę Halicka, aby ta ostania, zechciała w swej nadzwyczajnej łaskawości, przynajmniej tą uchwałę przesłać do Wojewody Zachodniopomorskiego, do czego zobligowana jest przepisami prawa, zawartymi w art. 90 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i wtedy Wojewoda będzie miał możliwość wyeliminowania tej wady prawnej uchwały w trybie 92 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 3 i jesteśmy przeświadczeni, że zostanie wstrzymana realizacja tej uchwały, przynajmniej w jej części wadliwej.

Najlepszym jednak rozwiązaniem byłoby podanie do publicznej wiadomości harmonogramu powoływania tej spółki z upublicznieniem projektów dokumentów niezbędnych do jej powołania ze szczególnym uwzględnieniem projektu umowy tej spółki oraz projektu statutu jeżeli taki będzie opracowywany, albowiem litera prawa takiej konieczności nie przewiduje, ale też i nie zabrania. Jeśli chodzi o ewentualny statut spółki jest to decyzja fakultatywna a nie obligatoryjna organu założycielskiego spółki z o. o.

W przypadku, gdyby tak się stało, rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości i można będzie wspólnie dokonywać sanacji ZGWW, a jest co naprawiać i nasza organizacja deklaruje, po raz już kolejny, gotowość udziału w bezwzględnie koniecznym procesie naprawczym ZGWW, dla dobra wspólnego.

Uprzejmie prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej, albowiem nie jest jeszcze za późno.

z wyrazami szacunku

PRZEWODNICZĄCY MKWZZ

EMaksymowicz

Otrzymują:
Eugeniusz Maksymowicz

1. Komisja Krajowa WZZ „Sierpień – 80” ul. Warszawska 19; 40-009 Katowice

2. Centralne Biuro Antykorupcyjne Aleje Ujazdowski3 1/3; 00-583 Warszawa.

3. Pan Krzysztof Marciniak Prezes stowarzyszenia Forum Regionalne.

4. Pan Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów.

5. Pan Roman Pawłowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

6. Pan Marek Lisowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Dziwnowie.

7. Pan Krzysztof Kozicki Burmistrz Dziwnowa

8. Pani Ewa Halicka Przewodnicząca RM Wolin

9. Pan Eugeniusz Jasiewicz Burmistrz Wolina.

10. Mass/media + posłowie + senatorowie + wszelkie centralne organy władzy – drogą elektroniczną

Związek Gmin Wyspy Wolin został zarejestrowany w 1991 roku, a jego statut ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego nr 12 poz. 177. Powstał na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 13 poz. 74). Zrzesza trzy gminy: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin. Inicjatorką powstania oraz przewodniczącą Związku do dnia 30.04.2003 roku Była Urszula Jakuczun, natomiast od dnia 12.05.2003 roku nową przewodniczącą ZGWW wybraną przez Zgromadzenie została Ewa Halicka delegat Gminy Wolin. Celem jego działalności jest kompleksowa strategia zarządzania środowiskiem przyrodniczym wyspy poprzez realizację przedsięwzięć proekologicznych, głównie inwestycyjnych oraz synchronizację działań poszczególnych gmin na rzecz ochrony środowiska i turystyki. W statucie Związku określono jego zadania następująco: ,, wspólne planowanie i realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i turystycznego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, a szczególnie pobudowanie oczyszczalni ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych oraz zagospodarowanie zasobów wody pitnej’’ Podstawą merytoryczną działalności jest ,, Program kompleksowych przedsięwzięć proekologicznych na wyspie Wolin’’( U. Jakuczun, F. Nowacki), który w 1993 roku uzyskał I lokatę w konkursie Wojewody Szczecińskiego- ,, Gmina Ekologiczna’’. Program ten jest stawiany na wzór nowoczesnego godzenia rozwoju gmin z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Ma to szczególne znaczenie na Wyspie Wolin, ze względu na obecność Wolińskiego Parku Narodowego, jak też turystyczny charakter gmin zrzeszonych w Związku. Realizacja inwestycji w ramach programu zahamowała zdecydowanie degradację wód między innymi poprzez uruchomienie czterech nowoczesnych oczyszczalni ścieków w Wolinie, Międzyzdrojach, Międzywodziu i Wapnicy. Wybudowano kilkadziesiąt kilometrów sieci kanalizacyjnej. Docelowo wszystkie miejscowości na wyspie zostaną podłączone do oczyszczalni. Zakończona została gazyfikacja Wolina i Międzyzdrojów. Trwają prace projektowe związane z zagospodarowaniem odpadów stałych na całej wyspie. Największym sukcesem Związku jest zdobycie i utrzymanie zaufania trzech samorządów oraz pozyskanie znaczących funduszy (w tym zagranicznych) w formie dotacji. Istotną rolę spełnia Związek w promocji regionu. Bierze udział w targach turystycznych, wydał nowoczesny dwujęzyczny katalog turystyczny wyspy Wolin (uhonorowany nagrodą Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki). Ze względu na szeroki zakres skutecznych dokonań w zakresie ochrony przyrody Związek Gmin Wyspy Wolin jest znaczącym partnerem Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego w organizowaniu (w cyklach 5-letnich )tzw. ,,Warsztatów Ekologicznych ‘’ jako społecznego forum na rzecz ekorozwoju wyspy Wolin. Dokonania Związku są widoczne i akceptowane zarówno przez społeczność oraz turystów, którzy wymagają coraz lepszej jakości środowiska. Wyspa jako całość przyrodnicza stanowi doskonały obiekt do tworzenia modelu ekorozwoju akceptowanego przez przyrodników, turystów i mieszkańców.

Byłoby bajecznie, gdyby „sukcesy” choć w 10 % były prawdziwe.

SKANDAL - MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOLIN - zawiadomienie CBA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Kelli
04-01-2015 / 17:32
Call me wind because I am abtoeuslly blown away. jhnjpsvm.com [url=bzzhsev.com]bzzhsev[/url] [link=uvgddgye.com]uvgddgye[/link]
~Syahrah
24-12-2014 / 00:32
I am still looking" rel="nofollow">fuizmkgrbt.com"> fwaorrd to hearing the new album. His previous two albums were excellent but he has some real duds in hi catalogue. Agreed Cherie.Will see what a whole album's worth is like
~Alcides
20-12-2014 / 12:49
Pretty crap song with amateurish lyrcis imho, that would never get a 2nd listen if by someone unknown. The celebrity cult power is a force of nature though, like people paying fortunes for a childlike scribble from that Tracey Emin creature. Astonishing what crap humans can persuade themselves to like.