Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
15 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄ SPRAWOZDANIE ZA 2005r

SPRAWOZDANIE

z działalności merytorycznej Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją w 2005 roku.  

Stowarzyszenie z siedzibą w Jeleniej Górze, adres zarządu: ul. Drzymały 25, zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr 0000173568 dnia 24.09.2003 r.; numer REGON: 231171725.

Postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 30.06.2004 r., nadano podmiotowi status organizacji pożytku publicznego.  

Zarząd ROPOiWzK reprezentowany jest przez:

  1. Grzegorz Niedźwiecki – prezes, zam. 58-506 Jelenia Góra ul. Działkowicza 19,
  2. Tadeusz Janusz Pieczonka – wiceprezes, zam. 59-902 Zgorzelec ul. Szmaragdowa 31,
  3. Julia Papaj – sekretarz, zam. 58-506 Jelenia Góra ul. Wiejska 102,
  4. Roman Julian Czarnecki – skarbnik, zam. 58-533 Mysłakowice ul. Żołnierza 2,
  5. Jan Sikora – członek zarządu, zam. 58-526 Świerzawa ul. Kościuszki 1.

Cele statutowe organizacji to:

  • Czynne uczestniczenie w życiu publicznym i wyrażanie zróżnicowanych poglądów,
  • Ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich,
  • Podejmowanie walki z występującymi zjawiskami patologii społecznej i korupcji.

W ramach działań statutowych Ruch podjął szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich w roku sprawozdawczym. Do najważniejszych zasad i form działań statutowych zaliczyć należy: kontakt osobisty z petentami podczas dyżuru członków zarządu w biurze stowarzyszenia, rozmowy telefoniczne z mieszkańcami regionu jeleniogórskiego i kraju, korespondencja listowa oraz komunikacja z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem Internetu. Zarejestrowano kilka upoważnień Ruchu do interwencji bezpośredniej, udzielono kilkunastu odpowiedzi na piśmie i kilkudziesięciu porad prawnych przez telefon i Internet. Zakres działań statutowych obejmował głównie skargi obywatelskie w dziedzinie szeroko pojętej działalności gospodarczej (tej drobnej), sprawy nieruchomości, polityki mieszkaniowej (komunalnej i spółdzielczej), lokalowej, podatkowej, udzielono również porad w sprawach rodzinnych. Realizacja głównych zdarzeń odbywała się poprzez pisanie wniosków, petycji do organów naczelnych pastwa i władz samorządowych w imieniu pokrzywdzonych mieszkańców regionu jeleniogórskiego i kraju. Wystosowano także szereg interpelacji i projektów uchwał do lokalnych władz samorządowych za pośrednictwem bezpośrednio związanego ze stowarzyszeniem radnego oraz kilka not protestacyjnych do władz i urzędów centralnych państwa i doniesień o przestępstwie do organów ścigania.

Ruch zgłosił swój udział w kilku postępowaniach administracyjno-sadowych. Zajmował również oficjalne stanowisko w mediach w sprawach istotnych wydarzeń społeczno-politycznych, jakie miały miejsce na arenie krajowej i międzynarodowej w roku ubiegłym. Potępiano niemoralność polityków, przemoc, wszelkie patologie społeczne, niegospodarność urzędników i nepotyzm wśród elit władzy. Stawano w obronie dzieci, matek, bezdomnych, bezrobotnych i najuboższych. Zorganizowano kilka spotkań przy okazji różnych świąt narodowych i kościelnych; utrzymywano więź koleżeńską wśród członków i osób zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem, a także dzielono się swoimi dobrami osobistymi i doświadczeniami z ludźmi potrzebującymi.

W roku 2005 wypuszczono na rynek kolejny numer biuletynu informacyjnego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją piętnujący egoistyczne postawy jeleniogórskich samorządowców oraz szeroko informowano opinię publiczną o działaniach Ruchu na jego stronach internetowych. Do szczególnego sukcesu Ruchu zaliczyć można fakt, że po interwencji prezesa obniżono pani Teresie K. o ponad 60% kosmiczny, 4-miesięczny rachunek za wodę i ścieki, gdy ta nie miała wodomierza.

Członkowie i sympatycy Ruchu wzięli aktywny udział w wyborach Prezydenckich i do Parlamentu poprzez zgłoszenie swoich kandydatów na posłów i na członków obwodowych komisji wyborczych w ramach kilku Komitetów Wyborczych.

RUCH nie prowadził w roku 2005 żadnej działalności gospodarczej.  

Przychody Ruchu w roku 2005 wyniosły – 1.270,85 ,
z
czego:
540.00 zł
– stanowiły składki członkowskie,
480.00
– dobrowolna zbiórka wewnętrzna,
250,85 zł
– wkład finansowy prezesa,  

Koszty Ruchu w roku 2005 wyniosły j/w., tj. – 1.270,85 zł,
w
tym:
978,17 zł – działalność statutowa i administracja,
36,00 
  – obsługa strony internetowej,
164,68 zł – media (gaz, energia, woda),
92,00 
  – pozostałe wydatki.
|* Szczegółowe rozliczenie zawarte jest w sprawozdaniu finansowym Ruchu.  

Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób do realizacji swoich zadań i nie wypłacało nikomu wynagrodzenia z tytułu udzielania się w organizacji. Również członkowie zarządu i inne organy Ruchu wykonywały swoją pracę w ramach wolontariatu; nie zatrudniano też nikogo na umowę zlecenie.
Ruch nie udzielał żadnych pożyczek pieniężnych, nie nabywał obligacji i nie lokował kwot na rachunkach bankowych.
Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości, ani innych środków trwałych; nie zaciągało zobowiązań wobec jakichkolwiek podmiotów.
Nie prowadziło też żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Ruch wolny jest od wszelkich obciążeń.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w stowarzyszeniu żadna kontrola.

Jelenia Góra, 27.03.2006 r.

Prezes ROPOiWzK

 Grzegorz Niedźwiecki

Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcja

58-500 Jelenia Góra, ul. Drzymały 25; tel./fax. (075) 64 31 990

Nr KRS 0000173568;  REGON 231171725

www.ropoiwzk.com; ropoiwzk@poczta.onet.pl

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.