Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
11 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOLIN ZAWIADOMIENIE CBA

SKANDAL - MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO WOLIN - zawiadomienie CBA

72-518 Ładzin; Warnowo 59 tel. 0-91-32-64-403; 0-661-792-958

Data: 30 kwietnia 2

Centralne Biuro Antykorupcyjne

S K A N D A L !!!!!!!!!!!!!!!!!

W dniu dzisiejszym, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin w Międzyzdrojach przy ul. Cichej 2, doszło nie tylko do złamania wszelkich możliwych norm prawnych, ale wręcz do cynicznego skandalu. Oto chronologia zdarzeń:

Po otwarciu, obrad Walnego ZGWW, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała dla delegatów pismo z dnia 26 kwietnia 2007 r., którego Pani Ewa Halicka – trójprzewodnicząca (ZGWW, Zarządu ZGWW i Rady Miejskiej w Wolinie) wcześniej celowo nie przekazała delegatom /zał. – 1/

Następnie jeden z członków Walnego Zgromadzenia ZGWW, który nota bene został później wybrany jako już „prawomyślny” członek Komisji Rewizyjnej ZGWW, zgłosił wniosek o odwołanie z Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczącej. Ten punkt porządku obrad został przegłosowany bez przeprowadzenia jakiejkolwiek dyskusji. Na znak protestu z Komisji rewizyjnej zrezygnowała jeszcze jedna osoba.

Następnie skład Komisji Rewizyjnej ZGWW został uzupełniony o nowych członków.

W dalszej kolejności uzupełniona Komisja Rewizyjna ZGWW ukonstytuowała się – Przewodniczącym został „bardzo prawomyślny” Pan Paweł Drzewiecki.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej tzn. po objęciu funkcji Przewodniczącego przez wyjątkowo układnego i spolegliwego Pana Pawła Drzewieckiego, który jako pierwszą, podjął decyzje o utajnieniu prac Komisji Rewizyjnej – prowadząca obrady Walnego Zgromadzenia Pani Ewa Halicka, tym razem jako Przewodnicząca ZGWW ogłosiła godzinną przerwę po to aby, już teraz „prawomyślna” Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności:

1. Zbadania sprawozdania wykonania budżetu za rok 2006 pod kątem merytorycznym i zaopiniowania wykonania budżetu.

2. Sporządzenia opinii w sprawie udzielenia absolutorium (nieudzielanie absolutorium nie wchodziło w grę) dla Zarządu Związku ZGWW sterowanego przez Panią Ewę Halicką.

3. Przedłożenia tej opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Uzyskanie opinii RIO Szczecin.

5. Przedłożenie w/w dokumentów dla Walnego Zgromadzenia ZGWW.

Okazało się, że czasu wystarczyło ?!? i „pracowita inaczej” Komisja Rewizyjna ZGWW, która oczywiście nie mogła zawieść oczekiwań, w tym przypadku, Przewodniczącej Zarządu ZGWW – Pani Ewy Haliciej – wywiązała się z nałożonego, przez tą ostatnią, zadania i już teraz mogła być pewna Pani Ewa halicka, tym razem, jako Przewodnicząca ZGWW, że Zarząd ZGWW, którym „ręcznie” steruje, uzyska absolutorium i oczywiście uzyskał ?! – draństwo, cynizm i skandal razem wzięte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zaiste kosmiczne tempo, a ten rekord cynizmu, absurdu i wszechobecnej głupoty, Rzeczypospolitą wszędy ogarniającej powinien zostać zapisany do Księgi Rekordów Guinnesa.

Nasza zapowiedź, że zwrócimy się z tą sprawą do CBA, albowiem nie zostało przedstawione nasze pismo, podczas obrad ZGWW, które zostało skierowane do delegatów ZGWW zał. – 2/ Pani potrójna Przewodnicząca Ewa Halicka rzecz całą, tak skwitowała cyt.:

„możecie sobie pisać do samego Papieża”

co świadczy nie tylko o dużym poczuciu humoru, ale wręcz zaświadcza o wyjątkowej pewności swojej bezkarności.

My Papieżowi tą sprawą głowy zawracać nie będziemy, uważając, ze CBA będzie wystarczającym „lekarstwem” na zlikwidowanie opisywanej patologii i wierzymy, tak gdzieś na 1%, że Wasza instytucja zainteresuje się tym problemem i podzielimy się z Wami szczegółami, deklarując wszechstronną pomoc w przerwaniu tego szkodliwego, przede wszystkim dla lokalnej społeczności, problemu.

Zakładamy niski wskaźnik prawdopodobieństwa, że zajmiecie się tą zorganizowana korupcją, zwaną bardziej uczenie „zarazą wolińską”, ze względu na to, że za tą wyrafinowaną bezkarnością Pani Ewy Halickiej stoi sam Pan Artur Balazs, który z kolei jest osłaniany przez samego Pana Jarosława Kaczyńskiego Premiera RP o czym zaświadcza m.in., zamieszczony w dniu 08 lutego 2007 r., w „Gazecie Wyborczej”, odnośny fragment artykułu prasowego, autorstwa Pani Krystyny Naszkowskiej Pt. „Co PiS na wsi zamierza ? /zał. – 3/

Dla przypomnienia przesyłamy do Was dwa z wielu wcześniej przesłanych pism, ściśle powiązanych z tą sprawą:
1. Pismo z dnia 20 lutego 2007 r. /zał. – 4/
2. Pismo z dnia 30 marca 2007 r. ?zał. – 5/

Z uwagi na fakt, że panuje tu powszechne przekonanie, że Pan Artur Balazs i tak „sprawie łeb ukręci” przesyłamy to pismo do prasy i kilkuset innych adresatów, albowiem, jak pokazuje dotychczasowa praktyka to wiele lokalnych afer jest skutecznie osłaniana przez tego pana poprzez wykorzystywanie organów lokalnego wymiaru sprawiedliwości z policją włącznie.

Upublicznienie tej sprawy ma jeszcze i tę zaletę, że wprost wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Pistolet społeczny, jak dotychczas jest, choć nie w 100%, to jednak jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa.

z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY MKWZZ Eugeniusz Maksymowicz

Otrzymują:
1. Komisja Krajowa WZZ „Sierpień – 80” ul. Waszawska 19; 40-009 Katowice
2. Pan Krzysztof Marciniak Prezes stowarzyszenia Forum Regionalne.
3. Pan Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów.
4. Pan Marek Lisowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Dziwnowie.
5. Pan Jan Magda Komisarz Wolina
6.
Mass/media + posłowie + senatorowie + wszelkie centralne organy władzy – drogą elektroniczną

Załącznik – 1 Dziwnów 26.04.2007 r.

Zgromadzenie
Związku Gmin Wyspy Wolin
ul. Cicha 2 72-500 Międzyzdroje

Jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informuję Zgromadzenie Związku Gmin Wyspy Wolin o rażącym naruszeniu prawa przez organ wykonawczy Związku oraz Główna Księgową Związku polegającym na:
- naruszeniu art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych poprzez nie przedstawienie organowi stanowiącemu Związku w ustawowym terminie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki
- naruszenie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym poprzez uniemożliwienie zbadania wykonania budżetu za 2006 r., a co za tym idzie wydania opinii w sprawie i przedłożenia tej opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie do zaopiniowania w terminie ustawowym do dnia 30 kwietnia 2007 r.

Zarzucam organowi wykonawczemu Związku i jego głównej księgowej działania na szkodę Związku poprzez zwłokę, niedbalstwo i złe wywiązywanie się z ustawowych obowiązków, co uniemożliwia Komisji Rewizyjnej Związku wszczęcie procedury absolutoryjnej.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 199 w/w ustawy zarząd ZGWW był zobowiązany do przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia budżetu najpóźniej do dnia 20 marca 2007 r. organowi stanowiącemu, oraz przedstawienia materiału umożliwiającego zbadanie przez Komisję Rewizyjną wykonania budżetu za 2006 r. Komisja Rewizyjna w trybie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym jest zobowiązana do zbadania wykonania budżetu pod kątem merytorycznym i zaopiniowania wykonania budżetu.

Dnia 30.03.2007 r. została powołana Komisja Rewizyjna Związku, której przewodniczę. W tym dniu zarówno organ wykonawczy, jak i główna księgowa nie byli przygotowani do przedstawienia materiałów sprawozdawczych potrzebnych do badania budżetu, gdyż nie były one jeszcze w tej dacie sporządzone.

Dwa dokumenty o nazwie:
- sprawozdanie Zarządu ZGWW z wykonania planu finansowego i zadań ZGWW za 2006 r.
- Załącznik nr 1 do sprawozdania Zarządu ZGWW z wykonania planu finansowego i zadań ZGWW za 2006 r.

zostały doręczone mi jako Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej dnia 20 kwietnia 2007 r., (piątek), o godz. 14,00, i noszą datę sporządzenia 20.03.2007r.
Termin podjęcia uchwały absolutoryjnej wyznaczony został na dzień 30 kwietnia 2007 r.

Zarzucam organowi wykonawczemu i głównej księgowej, że zlekceważono tryb wskazany w art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana przedłożyć wniosek absolutoryjny Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Działania na zwłokę i rażące niedbalstwo w dostarczeniu w terminie dokumentów skutkuje niemożliwością podjęcia jakichkolwiek działań w tej materii.

Rażące niedbalstwo organu wykonawczego i głównej księgowej ZGWW skutkują niemożliwością przedstawienia wniosku komisji Rewizyjnej Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a w ślad za tym niemożnością podjęcia przez Zgromadzenie uchwały absolutoryjnej. Procedura absolutoryjny wymaga kompletu dokumentów pod rygorem nieważności uchwały.

Wyjaśniam w ślad za przepisami prawa, ze Komisja Rewizyjna wykonuje inne badanie niż RIO. Komisja Rewizyjna opiniując wykonanie budżetu bada sposób gromadzenia dochodów budżetowych oraz realizację wydatków za okres roku budżetu w zakresie zgodności z planem budżetu oraz zasadami gospodarki finansowej określonymi przepisami art. 189 w związku z art. 138 i 139 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Jest to badanie merytoryczne, a nie formalne, mające na celu sprawdzenie czy informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z prawdą.

Zwłoka organu wykonawczego i głównej księgowej w przekazaniu materiałów sprawozdawczych do badania spowodowały, ze nie można dokonać badania wykonania budżetu pod kątem merytorycznym w tak krótkim okresie czasu jakim jest 1 tydzień, i przedłożenia tej pracy do zaopiniowania RIO.
Badanie merytoryczne z wykonania budżetu Związku za 2006 r. musi odbywać się również z punktu widzenia zarzutów zawartych w protokole kontroli RIO z dnia 01.02.2007 r. – WK-0913-785/57/P/2006.
Jako radna z wieloletnim doświadczeniem będąca przewodniczącą komisji rewizyjnych, po raz pierwszy spotkałam się z tak rażącym niedbalstwem i zlekceważeniem przepisów prawa.
Procedura absolutoryjny, oraz narzucone prawem terminy (do 20 marca – przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu, - do 30 kwietnia podjęcie uchwały absolutoryjnej już przez Zgromadzenie ZGWW w oparciu o wniosek komisji rewizyjnej, zaopiniowany przez RIO) podkreślają wagę procedury absolutoryjnej, gdyż ustawodawca docenia wagę tego wydarzenia polegającego na rzetelnym merytorycznym i formalnym zbadaniu wykonania budżetu danej jednostki samorządowej za rok obrachunkowy przez dwa organa kontroli: RIO i Komisję Rewizyjną.

W związku z powyższym odmawiam wszczęcia procedury absolutoryjnej zarządowi ZGWW za 2006 r. z powodu naruszenia przez organ wykonawczy Związku i główną księgową przepisów prawa.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Związku Gmin Wyspy Wolin
Wanda Gamrat

Do wiadomości:
1. Wojewoda Zachodniopomorski
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

(Nasz dopisek)

PS. Pani Wanda Gamrat jest ławnikiem sądowym i wieloletnim doświadczonym i wyjątkowo uczciwym, działaczem samorządowym.

Załącznik – 2

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

72-518 Ładzin; Warnowo 59 tel. 0-91-32-64-403; 0-661-792-958

Data: 30 kwietnia 2007 r.

Delegaci do Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin

O S T R Z E Ż E N I E

Szanowni delegaci do Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin zwracamy się z uprzejma prośbą o bardzo ostrożną i rozważną ocenę protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej oraz ewentualnych przygotowanych wniosków, albowiem:
Komisja Rewizyjna Związku Gmin Wyspy Wolin w dniu 26 kwietnia 2007 r., pod przewodnictwem Pana Pawła Drzewieckiego, pracowała w składzie dwuosobowym czyli przy braku quorum, albowiem zgodnie z obowiązującym Statutem ZGWW, w pracach Komisji rewizyjnej pracować musi co najmniej trzy osoby, co oznacza, że jej ustalenia nie mogą być prawnie skuteczne.

Niezależnie od powyższego na szczególna uwagę zasługują m.in. następujące spostrzeżenia Komisji Rewizyjnej (choć pracującej w niepełnym składzie), które zostały zapisane do „wersji roboczej” protokołu:
1. Należności i zobowiązania nie zostały ujęte w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2006 r. Z wyjaśnień Głównej Księgowej ZGWW wynika, że nie wykonała tego zadania ze względu zbyt duże obciążenie pracą – przyznajemy bardzo interesujące tłumaczenie i o ile okaże się skuteczne – warto to rozpropagować – jesteśmy przekonani, że niejeden główny księgowy z tego „patentu” skorzysta.
2. Magazyn, w którym zostało stwierdzone przez RIO kilkuset tysięczne manko prowadziła firma, która zbankrutowała, na podstawie „umowy niepisanej” i do dziś nie zostało to rozliczone itd.

Niedopuszczalnym jest ingerencja osób trzecich w prace Komisji Rewizyjnej, a taka sytuacja miała właśnie miejsce tzn. Pani Ewa Halicka po ok. dwóch godzinach pracy Komisji Rewizyjnej nakazała przerwać pracę Komisji Rewizyjnej i ogłosić przerwę, co potulnie Pan Paweł Drzewiecki wykonał i przerwę ogłosił. Przypominamy, co powinno być powszechnie wiadomym, że żadna ustawa, statut ZGWW, tudzież żadna inna norma prawna takich uprawnień dla Pani Ewy Halickiej, potrójnej Przewodniczącej, nie daje. A zatem sytuacja jest co najmniej dziwna i niezrozumiała.

Mamy nadzieje, że Walne Zgromadzenie nie przyjmie sprawozdania finansowego Zarządu ZGWW za 2006 r. i nie udzieli Zarządowi absolutorium. W przeciwnym razie byłaby to nie tylko cyniczna drwina z litery prawa, ale kompletny brak elementarnej odpowiedzialności i przyzwoitości.

z poważaniem PRZEWODNICZĄCY MKWZZ EMaksymowicz Otrzymują Eugeniusz Maksymowicz
1. Komisja Krajowa WZZ „Sierpień – 80” ul. Warszawska 19; 40-009 Katowice
2. Centralne Biuro Antykorupcyjne Aleje Ujazdowski3 1/3; 00-583 Warszawa.
3. Pan Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów.
4. Pan Roman Pawłowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
5. Pan Marek Lisowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Dziwnowie.
6. Pan Jarosław Siomka Burmistrz Dziwnowa
7. Pani Ewa Halicka Przewodnicząca ZGWW, Rady Miejskiej w Wolinie, oraz Zarządu ZGWW
8. Pan Eugeniusz Jasiewicz Burmistrz Wolina
9.
Mass/media + posłowie + senatorowie + wszelkie centralne organy władzy – drogą elektroniczną

Załącznik – 3

Co PiS na wsi zamierza?

Krystyna Naszkowska 2007-02-08, ostatnia aktualizacja 2007-02-07 16:21:30.0

Rolnicy rozczarowali się do koalicji. Także opozycja nie ma pomysłu, jak ich do siebie przyciągnąć. Czy jednak nie pojawi się nowa formacja, która zawalczy o głosy wiejskich wyborców?


Socjologowie twierdzą, że to mieszkańcy wsi od lat decydują o tym, kto wygrywa wybory w kraju - partia, która wygrywa na wsi, wygrywa też w całym kraju. Taka prawidłowość występuje od 1989 r. W ostatnich wyborach na PiS zagłosował co drugi rolnik. Teraz poparcie dla tej partii spadło do ok. 30 proc.

PiS zdobyło w wyborach 2005 r. rolniczy elektorat, opierając się na dwóch posłach - Wojciechu Mojzesowiczu i Janie Krzysztofie Ardanowskim. Obaj są rolnikami i obaj potrafią do rolników przemawiać. Jeździli po gminach i zbierali głosy poparcia dla PiS. Ale dziś mamy już inne czasy.

Koniec wiejskiego skrzydła PiS

Po upublicznieniu taśm Beger skompromitowany na wsi Mojzesowicz przestał się liczyć. Stracił do niego zapał premier Kaczyński, a sam Mojzesowicz stracił zapał do polityki.

Nie przysporzy PiS głosów Jan Krzysztof Ardanowski, który w poprzedniej kampanii wyborczej jako hodowca świń i szef izb rolniczych był jednym z filarów wiejskiej kampanii partii braci Kaczyńskich. Wtedy wieś go uważnie słuchała. Dziś jako wiceminister rolnictwa musi odpierać zarzuty rolników niezadowolonych z niskich cen świń, drogich pasz, ciągle zamkniętego eksportu do Rosji czy braku wypłat pieniędzy za zalesianie nieużytków.

A "trzeci od wsi" w ekipie Kaczyńskiego i do zawarcia koalicji z Samoobroną minister rolnictwa - Krzysztof Jurgiel - tak naprawdę nigdy nie miał poparcia na wsi, więc nie miał czego tracić.

Do tego PiS po roku rządów rozczarował rolników. Owszem, rząd dał zgodnie z obietnicami tańsze paliwo rolnicze, ale skorzysta z tego najwyżej 20 proc. rolników. Wysokość zwrotu - niecałe 50 zł za hektar - też rolników nie zachwyca. Owszem, Sejm przyjął ustawę o biopaliwach, ale natychmiast minister finansów tak zmniejszył ulgę akcyzową, że firmy twierdzą, iż produkcja biopaliw nie będzie im się opłacała i w tym roku wcale nie ruszy z kopyta, jak było zapowiadane.

Jeszcze bardziej niż PiS w oczach rolników straciła Samoobrona. Poparcie rolników dla tej partii spadło od lipca o połowę. Stało się tak, gdyż Andrzej Lepper, wchodząc do rządu, zdradził swój elektorat, elektorat wiecznej negacji władzy. Lepper uwielbiany przez rolników za to, że nie licząc się ze słowami, atakował każdy rząd, po paru miesiącach ministrowania zaczął na spotkaniach z rolnikami zbierać obelgi. Dziś pojawia się na tych spotkaniach w otoczeniu ochrony uzbrojonej w parasole, które będą go chronić, jeśli ktoś nagle zacząłby rzucać jajkami. Rolnicy odczuli na własnej skórze, że Lepper zamiast nimi, bardziej zajmuje się rozgrywkami politycznymi.

[…………………………………………………………………………………]
Wiejski plan Kaczyńskiego

Jeśli więc nie PiS, nie Samoobrona, LPR, PO, SLD-LiD i nie PSL, to kto porwie wieś?

Otóż można przypuszczać, że wkrótce na scenie politycznej pojawi się nowa formacja, która zawalczy o głosy wiejskich wyborców. Formacja centro-prawicowa, która zgarnie głosy niezadowolonych z rządów Kaczyńskiego, rozżalonych do Leppera, zniechęconych do PSL i lewicy. PiS mógłby wspierać powstanie takiej formacji, licząc, że będzie to jego wiejska noga, z którą po wyborach utworzy koalicję rządową.
Na jej zbudowanie przyzwolenia udzielił już podobno Jarosław Kaczyński. - Kaczyński namaścił Artura Balazsa, by zbudował mu zaplecze wiejskie. Raczej nie partię, tylko pewną strukturę samorządową, która połknie jak ostrygę PSL wraz z Samoobroną. I Balazs buduje teraz sieć, którą zarzuci na ten elektorat - mówi jeden z prawicowych polityków.
Artur Balazs ma dobrą pozycję do budowy takiej formacji, bo doskonale wie, co się dzieje w rolnictwie, chociaż siedzi w swoim gospodarstwie na Wolinie i nie pełni żadnych publicznych stanowisk. Balazs poobsadzał swoimi ludźmi wszystkie liczące się, związane z polityką rolną instytucje. Tajemnicą poliszynela jest, że Ministerstwem Rolnictwa kieruje sekretarz stanu Marek Zagórski zaliczany do żołnierzy Balazsa. W Agencji Nieruchomości Rolnych jest podobnie - prezesem jest człowiek związany z PiS, ale wszystkim rządzi jego zastępca Andrzej Łuszczewski, kolejny żołnierz Balazsa. Także na czele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Składkowego Balazs umieścił swoich ludzi.

Udało mu się to nie tylko dlatego, że jest zręcznym strategiem, ale także dlatego, że Lepper ma wobec Balazsa pewne zobowiązania. To on był ojcem chrzestnym obecnej koalicji - przekonał Jarosława Kaczyńskiego do zawarcia umowy z Samoobroną. Balazs słynie z talentu do rozgrywek politycznych i prowadzenia negocjacji. Jan Rokita powiedział o nim kiedyś, że "Balazs może zanegocjować każdego na śmierć". Politycy z nim związani lubią nazywać go nawet "najlepszym szachistą polskiej sceny politycznej", człowiekiem, który przewiduje rozwój wypadków kilka ruchów do przodu.
W wywiadzie udzielonym w połowie stycznia "Rzeczpospolitej" Balazs nazywa Leppera propaństwowym urzędnikiem i nie ukrywa, że spotyka się z nim co najmniej raz w tygodniu, by "wymieniać poglądy na różne tematy". I mówi: lepszej koalicji PiS nie mogło sobie wymarzyć. Kaczyński powinien koalicjantom dać poważne gwarancje powtórzenia tej koalicji w następnym Sejmie.

Czy Balazs naprawdę wierzy w to, co mówi? Nie sadzę. Raczej próbuje uśpić czujność Leppera zapewnieniami, że za jego plecami nic nie knuje. I przygotowuje grunt pod, jak mówią politycy, "nowe rozdanie".

Załącznik – 4

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

72-518 Ładzin; Warnowo 59 tel. 0-91-32-64-403; 0-661-792-958

Data: 20 lutego 2007r
Centralne Biuro Antykorupcyjne

Z uwagi na fakt, że zniknęła szansa dokonania sanacji występujących patologii w Związku Gmin Wyspy Wolin zdecydowaliśmy się zwrócić o pomoc do Waszej instytucji.

Sprawa jest poważna, wielokrotnie przez nas sygnalizowana. Ulegliśmy sugestiom lokalnych polityków, powołujących się na bezpośrednie otoczenia premiera RP, że zbyt radykalne posunięcia z naszej strony mogą spowodować konieczność zwrotu olbrzymich kwot do Brukseli, a także przynajmniej kilku ludzi pójdzie do więzienia.

Nie jest i nie było naszym celem dążenie do spektakularnych działań, przynoszących wymierne szkody, a takie na pewno powstałyby, gdyby nastąpiła konieczność zwrotu kilkudziesięciu milionów zł do Brukseli.

Nie jest naszym celem również dążenie do zamykania kogokolwiek w więzieniu. Niemniej jednak uczynimy wszystko, aby te patologie zahamować i wziąć czynny udział w sanacji ZGWW.

Ostatnie wydarzenia, a konkretnie skutki ostatnich dwóch Sesji Rady Miejskiej w Wolinie doprowadziło nas do przekonania, że stary, skorumpowany układ nie zamierza odpuścić i zamierza brnąć dalej w swoich niegodziwych zamierzeniach.

Największa sprawą aferalną, oprócz wcześniej Wam sygnalizowanych, jest fakt nieprawidłowego wykorzystania olbrzymich środków na realizację inwestycji z zakresu oczyszczania ścieków, położonych na terenie gmin: Dziwnów, Wolin i Międzyzdroje, które to urządzenia bądź to w ogóle nie funkcjonują, bądź nigdy nie uzyskały pierwotnych założeń techniczno – ekonomicznych. Wiele z tych urządzenie nie zostało nigdy odebranych i formalnie przekazanych do eksploatacji. Wiele protokołów odbioru jest najzwyczajniej w świecie fikcją.

Wierzymy, że Wasza instytucja zainteresuje się tym problemem i podzielimy się z Wami szczegółami, deklarując wszechstronną pomoc w przerwaniu tego szkodliwego, przede wszystkim dla lokalnej społeczności, problemu.

Z uwagi na fakt, że panuje tu powszechne przekonanie, że Pan Artur Balazs i tak „sprawie łeb ukręci” przesyłamy to pismo do prasy i kilkuset innych adresatów, albowiem, jak pokazuje dotychczasowa praktyka to wiele lokalnych afer jest skutecznie osłaniana przez tego pana poprzez wykorzystywanie organów lokalnego wymiaru sprawiedliwości z policją włącznie.

Upublicznienie tej sprawy ma jeszcze i tę zaletę, że wprost wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Pistolet społeczny, jak dotychczas jest, choć nie w 100%, to jednak jest najlepszym gwarantem bezpieczeństwa.

z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY MKWZZ Eugeniusz Maksymowicz

Otrzymują:
1. Komisja Krajowa WZZ „Sierpień – 80” ul. Waszawska 19; 40-009 Katowice
2. Pan Krzysztof Marciniak Prezes stowarzyszenia Forum Regionalne.
3. Pan Leszek Dorosz Burmistrz Międzyzdrojów.
4. Pan Marek Lisowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Dziwnowie.
5. Pan Jan Magda Komisarz Wolina
6.
Mass/media + posłowie + senatorowie + wszelkie centralne organy władzy – drogą elektroniczną

Załącznik – 5

MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

72-518 Ładzin; Warnowo 59 tel. 0-91-32-64-403; 0-661-792-958

Data: 30 marca 2007
Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zwracamy uwagę Waszej instytucji, że nie tylko nasza organizacja uważa Pana Artura Balazsa, jako realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania demokracji. Podobnie uważają inni wysocy funkcjonariusze. Dla przykładu przesyłamy odpowiedź jednego z senatorów na nasze pismo, które przesyłamy w załączeniu:
Od: "Biuro Senatora Mieczysława Augustyna"
<biuro@mieczyslawaugustyn.pl>
Do: "Maksymowicz Eugeniusz" <maxantybalazs@gazeta.pl>
Temat: Re: korupcja
Data: 29 marca 2007 13:52

Dziękuję za informację. A. Balasz ma opinie niezatapialnego i nie do ruszenia. Podobnie jak kiedyś H. Stokłosa. Jeśli oprócz zarzutów moralnych i historycznych są jakieś dowody na działanie Balasza wbrew prawu, to od ścigania tego rodzaju czynów są odpowiednie organa wymiaru sprawiedliwości.

Pozdrawiam.
Augustyn

z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY MKWZZ Eugeniusz Maksymowicz

„Kurier Szczeciński” Piątek, 4 maja 2007
Głosowała we własnej sprawie RIO zbada absolutorium?

MIĘDZYZDROJE. Choć przewodnicząca Ewa Halicka nie dostarczyła na czas komisji rewizyjnej Związku Gmin Wyspy Wolin dokumentów, na podstawie których mogłaby otrzymać absolutorium z wykonania budżetu, to i tak je otrzymała, bo głosowała w własnej sprawie.

W jaki sposób? Najpierw odwołano głosami delegatów z Wolina przewodniczącą komisji rewizyjnej Wandę Gamrat, która krytycznie wyraziła się o pracy przewodniczącej ZGWW. Powołano nowego przewodniczącego komisji, który szybko zbadał dokumenty i wystąpił do RIO z wnioskiem o absolutorium dla Ewy Halickiej.

„Jak to się stało?”, „To jest cyrk”, „Kabaret” – to tylko niektóre słowa, jakie padały podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów ZGWW, zwołanego w poniedziałek (30 kwietnia) w siedzibie związku.
Najpierw skrytykowano delegatkę z Dziwnowa, przewodniczącą komisji rewizyjnej Wandę Gamrat za pismo, w którym zarzuciła Halickiej i głównej księgowej ZGWW rażące naruszenie prawa i niedbalstwo, bo przez blisko miesiąc nie dostarczyła komisji rewizyjnej materiałów umożliwiających zbadanie ubiegłorocznego budżetu.

Delegat z Wolina, Konrad Janson, nie biorąc pod uwagę faktu, że czas na złożenie tych dokumentów minął 20 marca, a winę za taki bałagan ponosi E. Halicka, zażądał odwołania Wandy Gamrat z funkcji przewodniczącej komisji rewizyjnej. Na znak protestu z pracy w tej komisji zrezygnowała E. Szafran (delegatka z Dziwnowa). Po kilkunastu minutach powołano nowych członków tego gremium: Konrada Jansona i Romana Pawłowskiego. Nowym szefem komisji został Paweł Drzewiecki (Międzyzdroje), który w ciągu 30 minut zbadał wykonanie budżetu ZGWW i wystąpił z wnioskiem do RIO o opinię w tej sprawie.

Po 15 minutach skład orzekający RIO pod przewodnictwem Mieczysława Kusa przesłał faksem pozytywną opinię, co pozwoliło komisji rewizyjnej na sporządzenie uchwały w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2006.– To brak szacunku dla prawa, kpiny z autorytetu RIO i instytucji absolutorium. Jak można na „łapu capu” podejmować tak ważne decyzje? Na dodatek pani Ewa Halicka głosowała za udzieleniem samej sobie absolutorium, choć nie powinna. Ważność tego głosowania zaskarżymy do RIO i Zgromadzenia ZGWW – twierdzi Marek Lisowski, delegat z Dziwnowa.

Roman SŁOMSKI

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.