Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
15 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

 O  G  Ó  L  N  O  P  O  L  S  K 
RUCH   OCHRONY   PRAW   OBYWATELSKICH
i WALKI z
KORUPCJĄ
Osobowość prawna; KRS Nr. 0000108887
-  Post. Sąd Rej.  Poznań, sygn. akt. PO XXI NS Rej. KRS/9987 / 4 / 935, 

Biuro Zarządu Głównego - Poznań   
z
siedzibą – 64-360 Zbąszyń, ul. Topolowa 6
f
ax.   (068) 3860 965     kom. 0 608 523 805

Statut Stowarzyszenia

z Jednostkami Terenowymi  -   data założenia 1 październik 1996 rok 

-   zmiana statutu  -  Nadzw. Walne Zebranie z  dnia 18 grudnia 1997 rok

                                                                 Rozdział I
                                                     
Postanowienia ogólne

                                                                       § 1

Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.). Ilekroć jest mowa o Ruchu - rozumie się przez to „Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją”.

                                                                        § 2

Ruch jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

                                                                        § 3

Terenem działalności Ruchu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych jest miasto Zbąszyń.

                                                                        § 4

Ruch posiada osobowość prawną.

                                                                        § 5

Ruch ma prawo używać własnego sztandaru godła, oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

                                                                        § 6

Ruch może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

                                                                         § 7

1.   Ruch opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2- Ruch może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Ruchu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8

Ruch może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Oddział Ruchu może posiadać osobowość prawną.

  Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9

Celem Ruchu jest:
1.       Ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich
2         Kształtowanie opinii i ocen na temat przestrzegania prawa
3         Opiniowanie i wypowiadanie się publicznie w sprawach społecznych
4.   Współuczestniczenie w procesie przeciwdziałania występującym zjawiskom patologii
     
społecznej – korupcji 

5.   Promowanie idei dialogu społecznego

§ 10

Ruch realizuje swoje cele poprzez:
  
1.    Zrzeszanie obywateli o różnych orientacjach i poglądach bez względu na przekonania,
  
2.    Kształtowanie świadomości społecznej w poczuciu patriotycznego obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej,
  
3.    Prowadzenie działalności apolitycznej, `stojąc ponad podziałami wszelkich opcji politycznych, reprezentując równo wszystkich Polaków o uczciwych i szczerych intencjach poszanowania zasad przestrzegania prawa,
  
4.    Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich - w pierwszej kolejności dla osób w trudnych sytuacjach życiowych –– bezpłatnie – bezstronnie -

 
   5.    Promowanie edukacji społeczeństwa w kierunku komunikatywnej metody nauki języków obcych z jednoczesnym przyswajaniem wiedzy efektywnego biznesu przed wejściem na rynek Unii Europejskiej,
  
6.    Aktywne uczestniczenie w życiu publicznym, wyrażanie zróżnicowanych poglądów na tematy społeczne, w szczególności na:

-    
bezprawie, korupcję, i patologię społeczną,
-    
bezkarność naruszania prawa,
-    
poziom egzystencji społeczeństwa,
-    
proces uwłaszczania majątku narodowego,
-    
prawo udziału  w pracach legislacyjnych poprzez wyrażanie opinii.
    
7.    Ścisła współpraca ze środkami masowego przekazu jak prasa, radio, telewizja w celu posiadania możliwości wypowiadania się publicznie na nurtujące tematy społeczne,
    
8.    Podejmowanie stanowczej interwencji w przypadkach nie uzasadnionego prześladowania redaktorów środków masowego przekazu za ujawnianie i przedstawianie publicznie zjawisk naruszania prawa, afer i korupcji itp.
    
9.    Składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych zgodnie z ustawowym porządkiem prawnym w przypadkach naruszania prawa oraz praw członków Ruchu i osób postronnych,
10.    Reprezentowanie i udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego za pośrednictwem prawnych pełnomocnikiem procesowych oraz udział jako strona w toczącym się postępowaniu sądowym i administracyjnym przeciwko członkom i osobom postronnym.
11.    Podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i niezgodnego z prawem naruszania interesu społecznego oraz praw członków i osób postronnych:

a)  
w pierwszej kolejności podejmowanie interwencji w formie przeprowadzenia rozmów bezpośrednio w organie gdzie nastąpiło łamanie prawa dając możliwość sprawcom naprawienia błędu i uniknięcia odpowiedzialności
  
-  jeśli w/w forma interwencji nie będzie skutkować, stosuje się punkt 9,
  
-  gdy nadal z kolei ta forma interwencji pkt. 9 nie będzie skutkować stosuje się pkt. 11 b, c i d

b)  
podejmowanie interwencji poprzez nagłośnienie w środkach masowego przekazu,
 
c)   podejmowanie nadzwyczajnej interwencji poprzez składanie petycji i listów otwartych do najwyższych organów Władzy Państwa,
d)  
protest zbiorowy - manifestacja publiczna.
12.    Współpraca z pokrewnymi instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą,
13.    Podejmowanie akcji charytatywnych,
14.    Utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków,
15.    Rozpatrywanie skarg na działalność członków Oddziału,
16.    Prowadzenie działalności gospodarczej na cele pokrycia kosztów administracyjnych Oddziału.
17.    Współpraca z Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG”
1)     tworzenie trwałych fundamentów współpracy w sposobie rozwiązywania sporów i konfliktów       społecznych w drodze negocjacji.
2)     uczestniczenie w trójstronnym systemie negocjacji zbiorowych układów pracy
3)     rozwiązywanie sporów zbiorowych w urzędach, przedsiębiorstwach oraz uspołecznionych i prywatnych zakładach pracy poprzez dialog – mediację.

4)     szkolenia członków zespołów negocjatorów i mediatorów na bieżąco w seminariach
5)     organizowanych przez CPS „DIALOG”      

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1.  Członkami Ruchu mogą być osoby fizyczne i prawne,
2.  Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Ruchu
3        Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz rozpowszechniania bez cenzury pozyskanych informacji w środkach masowego przekazu,   zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.

§ 12

Członkowie Ruchu dzielą się na:
1.  
Członków zwyczajnych,
2.  
Członków wspierających
3.  
Członków honorowych.

 § 13

Członkiem zwyczajnym Ruchu może być osoba fizyczna spełniająca przewidziane w statucie warunki.

§ 14

1.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub prawna zainteresowana działalnością Ruchu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Komitecie przez swojego przedstawiciela.

2.   Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

 § 15

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Ruchu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Ruchu.

 § 17

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 18

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego.

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo:
1.  
Wybierać i być wybieranym do władz Ruchu,
2.   Uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. imprezach organizowanych przez władze Ruchu, z wyjątkiem zebrań delegatów.

3.  
Korzystać z urządzeń-świadczeń i pomocy Ruchu,
 
4.   Noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 20

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.  
Aktywnego uczestniczenia w sprawach Ruchu oraz propagowania jego celów i programu,
2.  
Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Ruchu,
3.  
Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Ruchu.

§ 21

1.   Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 19.
2.   Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Ruchu.

 § 22

1. Członkostwo w Ruchu ustaje na skutek:
a)  
dowolnej rezygnacji z przynależności do Ruchu zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału,
b)  
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
c)  
skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 3 miesiące z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
d)  
wykluczenia z Ruchu na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Ruchu,
e)  
wykluczenia orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego,
f)   
pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała.

2.   W przypadkach określonych w ust.1 pkt. c Zarząd a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. d i e Sąd Koleżeński Oddziału zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w w/w sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

3.   Ponowne przyjęcie do Ruchu osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt. c, następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

 Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

§ 23

1.   Władzami naczelnymi Ruchu są:
1)  
Walne Zebranie Członków, które może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
2)  
Zarząd Główny
3)  
Główna Komisja Rewizyjna
4)  
Główny Sąd Koleżeński
2.   W przypadku, gdy liczba członków Ruchu przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do nowych wyborów.
3.  
Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4.  
Jednostkami terenowymi Ruchu są oddziały. Do powstania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Ruchu lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
5.  
Władzami oddziału są:
1)  
Walne Zebranie Członków Oddziału,
2)  
Zarząd Oddziału,
3)  
Komisja Rewizyjna Oddziału,
4)  
Sąd Koleżeński Oddziału.

                                                                        § 24

1.   Kadencja wszystkich władz Ruchu trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy uprawnionych do głosowania członków. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (co najmniej połowy obecnych członków uprawnionych do głosowania), wyznaczony zostaje drugi termin w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. Zebranie takie będzie prawomocne do dokonania wyborów władz i do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.   Członkowie wybrani do władz Ruchu nie mogą tej samej funkcji pełnić dłużej niż przez 3 kadencji.

3.   Uchwały władz Ruchu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4.   W przypadkach ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Ruchu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest z pośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

                                                 Walne Zebranie Członków.

                                                                   § 25

1.   Najwyższą władzą Ruchu jest Walne Zebranie członków,
2.  
W walnym zebraniu członków udział biorą:
1)   z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,
2)   z głosem doradczym - członkowie wspierający  (członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami) oraz zaproszeni goście,

3.  
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

                                                                    § 26

1.   Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.   Walne Zebranie członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3.   Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący jego zastępcy i sekretarze.
4.   Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

§ 27

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1)   z własnej inicjatywy,
2)   na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)   na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/3 członków zwyczajnych (delegatów).

2.  
Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.. 1 pkt 2 i 3.
3.  
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają przy obecności:
1.   W pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2.   W terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
1.   Uchwalanie statutu i jego zmian,
2.   Uchwalanie głównych kierunków działania Ruchu,
3.   Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Ruchu,
4.   Wybór i odwołanie Prezesa jak i członków władz naczelnych,
5.   Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
6.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
7.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
8.   Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Ruchu, na wniosek Zarządu Głównego,
9.   Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Ruchu i przeznaczeniu jego majątku..

Zarząd Główny
§
30

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Ruchu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Ruchu a za swoją pracę i działanie odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 31

1.   W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 6 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza, wice sekretarza i skarbnika.
2.   Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.
4.   W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.

 § 32

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
             
1)    zwoływanie Walnego Zebrania członków (delegatów),
             
2)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
             
3)    określanie szczegółowych kierunków działania Ruchu,
             
4)    uchwalanie okresowych programów pracy Ruchu oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
             
5)    uchwalanie budżetu Ruchu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
             
6)    reprezentowanie Ruchu na zewnątrz,
               7)    powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
             
8)    koordynowanie działalności jednostek terenowych,
             
9)    zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Ruchu,
         
10)    określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
         
11)    zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
         
12)    zarządzanie majątkiem Ruchu,
         
13)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Ruchu,
         
14)    uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
         
15)    podejmowanie uchwał o przynależności Ruchu do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Ruchu do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
         
16)    zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
         
17)    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
         
18)    zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków godności członka honorowego Ruchu,
         
19)    rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określ. w 
§ 22 ust. 1 pkt 3 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających),
         
20)    występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Ruchu,
         
21)    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
         
22)    wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Ruchu.
23) powoływanie Dyrektora Biura Zarządu Głównego oraz określenie siedziby.

2.   W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 8), Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
3.   Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6,8,10 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
4.  
Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6,8,9,10 i 12 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego - za jego pośrednictwem.
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

 § 33

Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac. 

§ 34

Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub Dyrektor Biura Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 35

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, Dyrektor Biura kieruje pracami „Ruchu”, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny. 

§ 36

 1. Do obowiązków Dyrektora Biura Zarządu Głównego należy w szczególności:
1)      
wykonywanie Uchwał Zarządu Głównego,
2)      
przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych „Ruchu”,
3)      
bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek - Oddziałów,
4)      
powoływanie zespołów Komisji o charakterze doraźnym i opiniodawczym przy akceptacji Zarządu Głównego;
2. Dyrektor Biura Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

                                              Główna Komisja Rewizyjna

 § 37

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Ruchu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 38

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 § 39

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)   kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Ruchu, z wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2)   nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
3)   zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
4)   prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
5)   uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów,
6)   składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Ruchu.

2.   Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Ruchu wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 § 40

1.   Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.
2.  
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Ruchu.

 Główny Sąd Koleżeński
§
41

Główny Sąd Koleżeński jest władzą Ruchu powołaną do:
1.   Sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów,
2.   Rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
3.   Rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Ruchu,
4.   Uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady sądów w Ruchu,
5.   Orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Ruchu.

§ 42

1.   Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2.   Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Ruchu.

 § 43

1.   Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.

2.   Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 41 pkt 3, orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub jego zastępca.

3.   Postępowanie przed wszystkimi sądami koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zgromadzenia Członków.

4.   Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, rozpoznaje Główny Sąd Koleżeński w siedmioosobowym, zmienionym składzie.

5.   Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów w składzie trzyosobowym. 

6.   Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania  odwołania są ostateczne.

7.   Członek Ruchu nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Ruchu.

8.   Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym. 

§ 44

Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1.  
Upomnienia,
2.  
Nagany,
3.  
Zawieszania w prawach członkowskich na okres 3-ch do 12 miesięcy,
4.  
Wykluczenia z Ruchu.

Rozdział V
Jednostki terenowe Ruchu - oddziały i ich władze

 
§ 45

1.   Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 6 i § 23 ust. 4 statutu.

2.   Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1)   zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2)   złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

 § 46

1.   Władzami Oddziału są władze określone w § 23 ust.5
2.  
Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Oddziału
§
47

1.   Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2.  
Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 48

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1.   Uchwalanie programów działania oddziałów,
2.   Wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3.   Wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Ruchu,
4.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

§ 49

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1.   Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi oddziału,
2.   Z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Ruchu oraz zaproszeni goście.

§ 50

1.   Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2.  
Postanowienia § 26 ust. 2,3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 51

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1)   z własnej inicjatywy,
2)   na żądanie Zarządu Głównego,
3)   na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

 2.   Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania o których mowa w ust.1 pkt 2, 3 i 4.

3.   W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.   Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.

 Zarząd Oddziału
§
52

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Ruchu na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 53

1.   Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 3 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: wiceprezesa i sekretarza i skarbnika.

2.   Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej  niż raz na kwartał.

3.   Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.

4.   W razie długotrwałej niemożności pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes..

 § 54

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

   1.    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Ruchu, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

   2.    Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,

   3.    Uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

    4.    Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

   5.    Zarządzanie majątkiem Ruchu w ramach posiadanych pełnomocnictw,

   6.    Organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

   7.    Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,

   8.    Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w  § 20 pkt 3,  § 21 ust. 2 i  § 22 ust.1 pkt 3 statutu,

   9.    Uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

10.    Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału

11.    Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

12.    Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

13.    Sprawa upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa w § 54 nie dotyczy Oddziałów mających osobowość prawną.

§ 55

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

 Komisja Rewizyjna Oddziału
§
56

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności zarządu Oddziału.

§ 57

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 § 58

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1.   Kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2.   Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

3.   Przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,

4.   Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

5.   Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładania wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 59

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.

§ 60

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 61

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Ruchu.

 § 62

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

 Sąd Koleżeński Oddziału
§
63

1. Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą powołaną do:

1)   rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków, postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Ruchu,

2)   rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Ruchu.

2. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust.1 orzeka na wniosek:
1)   Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału,

 2)   Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3)   co najmniej 3 członków,
4)   zainteresowanego członka - w sprawach osobistych.

 § 64

1.   Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2.   Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Ruchu.

3.   Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 § 65

1. Postanowienia § 44 stosuje się odpowiednio.
2.  
Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym, tj. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i członek.
3.  
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego - za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

 § 66

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.

 Rozdział VI
Majątek i fundusze

§
67

Majątek Ruchu i Oddziałów mających osobowość prawną stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze Zarządu Głównego łącznie z majątkiem Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej.

1. Źródłami powstania majątku Ruchu i Oddziałów posiadających osobowość prawną są:

1)   opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2)   dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Ruchu i Oddziałów posiadających osobowość prawną,`

3)   dotacje,

4)   darowizny, zapisy i spadki,

5)   wpływy z działalności statutowej,

6)   dochody z ofiarności publicznej.

2.   Środki pieniężne nie zależnie od ich źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Ruchu i Oddziałów posiadających osobowość prawną. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu potrzeb bieżących, jak najszybciej przekazane na to konto.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku  w wysokości 50% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Głównego.

4.   Nowo przyjęci członkowie wpłacają opłaty wpisowe oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.

5.   Ruch i Oddziały posiadające osobowość prawną prowadzą gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 68

1.   Dla ważności pism i dokumentów jak również oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Ruchu i Oddziałów posiadających osobowość prawną wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 2.   Dla ważności wszelkich innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.

 Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Ruchu

§
69

1.   Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Ruchu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.   Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Ruchu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania członków. Do zawiadomienia określonego w § 25 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Ruchu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Ruchu.

4.   W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Ruchu, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§
70

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.