Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
7 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-10-2014

Zygmunt Korus - zaprasza na proces 03.10.2014 g. 10.30 SO w Katowicach ul. Andrzeja16

ODKŁAMYWANIE MARCA'68  Bądź SOLIDARNY !
Przyjdź na rozprawę Zygmunta Korusa - przywódcy strajku w 1968 roku w Krakowie (2. rozprawa w Katowicach, po przeniesieniu procesu, - po 4-ech falstartach pod Wawelem).

Po wygranej apelacji w Krakowie i 4-ech falstartach tamże, na wniosek Zygmunta Korusa i jego adwokata mec. Zbigniewa Cichonia, proces przeniesiono do Katowic, a wznowiono 25.08.2014 r. Przewodniczy SSO Bartłomiej Witek. Rozprawa miała tym razem charakter jawny, dopuszczono media, trzej sędziowie przychylnie wysłuchali oświadczeń i zaprotokołowali obszerne wyjaśnienia podsądnego. Na piątek 03 października przewidziano kontynuację rozprawy, przesłuchania świadków i dalsze procedury... 

 Informacje o rozprawie:
Wokanda w Sądzie Okręgowym, Wydz. XVI Karny,
Katowice, ul. Andrzeja 16/18, 
sala (wg wokandy) 
03.10. 2014 (piątek), godz. 10,30 
- o zadośćuczynienie za represje wobec Zygmunta Korusa, przywódcy strajku w 1968 roku w Krakowie.
Trochę historii o rozprawie (4. falstartach w Krakowie): 

W Krakowie toczył się proces Zygmunta Korusa - legendarnego przywódcy protestów w Krakowie w 1968 r.

Wydarzenia Marca 1968 r. zaliczają się do najbardziej zakłamanych w historii Polski ostatnich dziesięcioleci. Zostały one anektowane przez środowiska stalinowskie (tzw. „lewicę laicką”), a w rzeczywistości ich przebieg i zasięg były inne. 22 października przed Sądem Okręgowym w Krakowie - w składzie (wg wywieszonej wokandy): Aleksandra Almert (Przewodnicząca) oraz sędziowie Zygmunt Długogórski i Bogdan Jędrys - odbyła się pierwsza rozprawa wznowionego procesu (sygn. III Ko 360/13) o zadośćuczynienie, jaki w związku z represjami komunistycznymi wytoczył Zygmunt Korus, legendarny przywódca protestu w Krakowie w Marcu 1968 r., obecnie dziennikarz i szef klubu "Gazety Polskiej" w Chorzowie, nasz redakcyjny i blogerski kolega. Zygmunta Korusa reprezentuje mecenas Zbigniew Cichoń, senator Prawa i Sprawiedliwości, specjalizujący się w problematyce praw człowieka. Rozprawa trwała krótko. Prokurator obecna na sali (zob. zdjęcie poniżej) sprzeciwiła się jawności rozprawy w szczególności argumentując, że jawna rozprawa mogłaby zdenerwować świadków. Sąd odroczył proces do 14 stycznia 2014 r., by móc zadecydować, czy umożliwić dziennikarzom relacjonowanie sprawy. Sąd wskazał, że odroczenie nastąpiło także wskutek opóźnienia rozprawy tego dnia. Do opóźnienia przypuszczalnie przyczyniły się nadzwyczajne środki kontrolne, jakie sąd przyjął względem przybyłej publiczności. (M. Cysewski):

Na rozprawie 14.01.2014 r. Sąd sprawę prewencyjnie utajnił, a wówczas w imieniu skarżącego adwokat poprosił o zmianę składu sędziowskiego. Jednak wniosek ten został odrzucony postanowieniem z dn. 16.01.2014 r., w którym przewodniczący SSO Jarosław Gaberle napisał: "Wydanie postanowienia o wyłączeniu jawności rozprawy, niezależnie od jego oceny, nie może powodować wyłączenia sędziów".

Wydarzenia w dn. 21.02. 2014 opisała redaktor Krystyna Górzyńska w artykule: "Tajne przez poufne w Sądzie Okręgowym w Krakowie".

Ponowne rozpoznawanie sprawy jeszcze się nie rozpoczęło, gdyż towarzyszą jej nieoczekiwane komplikacje. Mianowicie rozprawa, wbrew konstytucyjnej gwarancji jawności zapisanej w art. 45 ust. 1, została utajniona. Publiczność i dziennikarze obywatelscy, którzy licznie stawili się na proces, z oburzeniem komentowali niewpuszczanie ich na salę rozpraw i kolejne, trzecie już odroczenie rozprawy, które miało miejsce w dniu 21 lutego. W związku z tym zwróciłam się do Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego z następującymi pytaniami:

  1. Z jakich powodów faktycznych i na jakiej podstawie prawnej niniejszy proces ma się toczyć z wyłączeniem jawności? 

  2. Z jakich powodów na sali rozpraw  nie mogą być obecni nawet tzw. mężowie zaufania wnioskodawcy pana Zygmunta Korusa? 

  3. Kto i dlaczego wydał nakaz rewidowania wnioskodawcy pana Zygmunta Korusa i jego adwokata mecenasa Zbigniewa Cichonia przed wejściem na salę rozpraw? 

  4. Z jakich powodów pod salą rozpraw przebywa podczas procesu liczna grupa policjantów sądowych? 

W dniu 14 marca otrzymałam odpowiedź pani sędzi Beaty Górszczyk, Rzecznik Prasowej Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyjaśniła ona, że wyłączenie jawności rozprawy nastąpiło na podstawie art. 360 § 1 pkt 1 k.p.k, ponieważ: „Zdaniem Sądu w razie przeprowadzenia rozprawy z udziałem publiczności realnym jest niebezpieczeństwo zakłócenia spokoju publicznego, gdyż uzasadnioną jest obawa wywołania różnego rodzaju ekscesów.”

Nadto podała, że: 1/ „W dniu 21 lutego 2014 r. na rozprawie, wnioskodawca złożył wniosek o odroczenie rozprawy celem przedstawienia na piśmie swojego stanowiska co do udziału w rozprawie mężów zaufania i Sąd uwzględnił jego wniosek”; 2/ „Sąd zwrócił się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie o zabezpieczenie sali rozpraw, natomiast sposób jej zabezpieczenia, metody i środki zabezpieczenia należą do kompetencji Policji”.

Powyższe wyjaśnienia nie są wystarczające. Nawet gdyby przyjąć, że prowadzenie rozprawy z udziałem publiczności może stwarzać niebezpieczeństwo wywołania jakowychś ekscesów, to kompletnie niezrozumiałe jest, z jakich powodów niemożliwe jest obserwowanie procesu nawet przez tzw. mężów zaufania.

Art. 361 § 1 kpk stanowi, że: „W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego. Jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskarżonych, każdy z nich może żądać po-zostawienia na sali rozpraw po jednej osobie”.

Możliwość ta jest wyłączona tylko w przypadku obawy ujawnienia przez „osoby wskazane” informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” (art. 361 § 2 kpk).

A zatem, skoro proces został utajniony wyłącznie z powodu obawy o niewłaściwe zachowanie publiczności, a nie z powodu nadania sprawie klauzuli tajności, bo w tym znaczeniu proces nie jest tajny, to nie zachodzą podstawy do zakazu uczestnictwa podczas rozprawy dwóch obserwatorów – „mężów zaufania” pana Zygmunta. Korusa.

Bulwersujące są też inne okoliczności w tej sprawie.

Czy w Sądzie Okręgowym w Krakowie „rządzi” Policja?

Przed wejściem na salę rozpraw w dniu 21 lutego policja zrewidowała Zygmunta Korusa i jego pełnomocnika adwokata Zbigniewa Cichonia, byłego senatora PiS. Mecenasowi Cichoniowi nakazano odnieść telefony do depozytu.

Rzecznik prasowa Sądu Okręgowego nie odpowiedziała na pytanie, kto wydał nakazy rewizji. Stwierdziła jedynie, że: „sposób zabezpieczenia rozprawy, metody i środki zabezpieczenia należą do kompetencji Policji”. Wydaje się w najwyższym stopniu zaskakujące, że policja z własnej inicjatywy dokonuje interpretacji celu utajnienia rozprawy (żąda oddania telefonów, które mogłyby służyć do nagrywania, gdy celem wyłączenia jawności – zgodnie z postanowieniem sądu – jest tylko „uniemożliwienie ekscesów”), a nadto posuwa się do szykan w postaci rewizji szanowanego mecenasa, a także wnioskodawcy, pokrzywdzonego wcześniejszymi represjami politycznymi.

Poprosiłam pana Zygmunta Korusa o skomentowanie dotychczasowego przebiegu rozprawy. Otrzymałam mail następującej treści:

„Nie mogę skomentować zaistniałej sytuacji, ponieważ podczas rozprawy 21 lutego b.r.  sędziowie zabronili mi oraz mojemu adwokatowi wypowiadania się o przebiegu rozprawy pod karą grzywny”.

Czyżbyśmy powracali stopniowo do niechlubnej tradycji „procesów kiblowych”? W Krakowie, mieście o pięknych, wielowiekowych tradycjach kształcenia prawników „zdolnych krzewić w społeczeństwie zasady dobra publicznego, porządku i sprawiedliwości”?


Tekst ukazał się na łamach ogólnopolskiego tygodnika „Warszawska Gazeta” nr 13 (28.03 – 03.04.2014).

http://pressmix.eu/index.php/2014/04/02/tajne-przez-poufne-w-sadzie-okregowym-w-krakowie/
http://rebeliantka.prawynurt.pl/nauka-i-technika/prawo/tajne-przez-poufne-w-sadzie-okregowym-w-krakowie,1534.htmRELACJE FILMOWE:

http://www.youtube.com/watch?v=L7qe3tY7Rsc

Zobacz też poprzednie rozprawy  Z. Korusa w Krakowie:

http://www.youtube.com/watch?v=J3ZjEfOIFWg

http://www.youtube.com/watch?v=F-Q1y2qeC_8

http://www.youtube.com/watch?v=VuCEl_WkPEw
 xxxxx

Zygmunt Korus - krytyk sztuki, Chorzów.
http://naszeblogi.pl/blog/42


Zygmunt Korus (r. 1948) pochodzi spod Dęba Bartka, z Zagnańska
na Kielecczyźnie. Absolwent AGH (inżynieria ekonomiczna) i UJ
(historia sztuki) w Krakowie.

Dziennikarz, krytyk sztuki. Organizator wystaw, plenerów,
sympozjów literackich. Współpracownik radia (felietony,
słuchowiska) i telewizji (audycje o plastyce). Pomysłodawca i
współzałożyciel miesięcznika „Integracje” (1978) i redaktor
prowadzący pismo „Sound&Vision” (2001).

Opozycjonista, podczas rozruchów marcowych w 1968 r. przywódca
Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego, więziony i skazany
wyrokiem sądu, później z tzw. wilczym biletem dziennikarz
represjonowany za przekonania (areszt 1982). Organizator
niezależnych mityngów poetyckich „Pomówmy o wartościach”
(Chorzów 1980, 81, 82). Rzecznik prasowy śląskiej
„Solidarności”, z jej ramienia kurator spektaklu „Tragedia
Romantyczna Dziady-Kordian” (Katowice, Spodek 1981). Członek
byłego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do chwili jego
rozwiązania w stanie wojennym.

W 40. rocznicę Marca 1968 odznaczony, z rekomendacji prezesa
IPN-u, śp. Janusza Kurtyki, przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
śp. Lecha Kaczyńskiego - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Info
19-10-2014 / 22:51
@Ciekawy A proszę cię bardzo: * * * Polonica.net (17.10.2014) - lista żydów i pedofilów w zniewalanej Polsce * * * - NIECH NIE CZUJĄ SIĘ BEZKARNI !!! - Po ściągnięciu i rozpakowaniu należy kliknąć plik o nazwie "index". 4 adresy internetowe: https://www.sendspace.com/file/g5je46 freakshare.com/files/83ahax0o/Polonica.net-2014.10.17.zip.html bitshare.com/files/c4u7dmel/Polonica.net-2014.10.17.zip.html t084b.rapidgator.xup.pl/file/3897a07461997e8e797f080e3d92b6b8/Poloni Kontakt z Polonica.net: (listapolonica@wp.pl)
~Ciekawy
19-10-2014 / 18:19
@KGB Mockba Przecież tam nic nie ma !!! Tam jest tylko pusty katalog.
~KGB Mockba
17-10-2014 / 18:21
Polonica.net - 17.10.2014 - lista żydów i pedofilów w zniewalanej Polsce: darkwarez.pl/forum/inne/4578671-polonica-net.html
~szew bezrobotnych
08-10-2014 / 16:26
od kiedy mi urzędnicy zniszczyli firmę technologiczna jestem bezrobotny. Mówię Wam Wakacje bez stresu kontroli, norm, gonitwy, Prawie wszystko olewam, Słowem wakacje kilka lat. Urzędnicy Finansują mi prawie wszystko z Waszych P0datków. Więc w interesie moim i ok. 8 mln bezrobotnych jest w ściągać jak najwięcej dla nas P0datków. Miesięczna stawka bezrobotnego ma wynosić 2OOO,- Czekamy na oferty P0lityczne P0 , PlS, SLD, PSL, Kler/ Vaticano ,ZSRR, Niemcy, USA. I nie interesuje nas skąd weźmiecie . Jak zatrudniałem 8O osób martwiłem się o wszystko więc Was rozumiem. Dajemy Wam czas do końca października 2O14y. Od tego terminu zarządzimy bezterminowy protest w całym kraju i okupacje wszystkiego co jest możliwe. Cieszcie się że nie żądamy 13 i na Wakacje 4OOO,- A to zrobimy w II etapie. Nie żartujemy. Szew krajowego ruchu bezrobotnych.
~marek
02-10-2014 / 14:13
no ciamajdy życiowe. Sami widzicie , że zawsze PO było z PiS ale nieoficjalnie. Z wami wszystkie numery przechodzą ba nawet Na waszych oczach i Waszych podatkach wszelkie numery . A jak Podskakujecie za bardzo to kończycie jak Marchel we Wrocławiu czy Lepper. " Spieprzać dziady" do Anglosów lub Germańców . Prawo jest zawsze P0 stronie P0lityka i brawnika. Ta potrzeba fizoli III brudnej kategi polska.newsweek.pl/tato-go-zmiksowal,91007,1,1.html
~jerozolita
02-10-2014 / 10:41
wiecie jak sie robi kasiore.. o tak nt.interia.pl/raport-wojna-przyszlosci/wiadomosci/news-polski-potenc ale www.krs-online.com.pl/wb-electronics-s-a-krs-92213.html co mówi internet orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/65C3CE2D i jesteśmy w domu i kolekcji innych osób nie P0mne bo znam ich za dobrze. Gracie dalej.... www.gwarantgk.pl/?pid=33 tak się generuje kasiore.