Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 09-09-2013

Warszawa - lista rozpraw w sprawach karnych przeciwko zarządowi WGI DM SA który dokonał malwersacji na ponad 320 mln zł zapraszamy poszkodowanych i media Sąd Okręgowy al. Solidarności 127

W dniu 12.09.13 będzie miała miejsce pierwsza rozprawa główna w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI Dom Maklerski SA, który dokonał malwersacji ponad 320 mln zł (na tej rozprawie m.in. zostanie otwarty przewód sądowy poprzez odczytanie aktu oskarżenia).
Dzień wcześniej, tj. dnia 11.09.13, odbędą się dwa inne posiedzenia w odrębnych sprawach dotyczących afery WGI: - posiedzenie w sprawie karnej przeciwko pracownikom Komisji Nadzoru Finansowego (KNF, dawniej KPWiG) oraz - posiedzenie w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI Consulting sp. z o.o.

 Proszę w miarę możliwości przyjść na wszystkie rozprawy i posiedzenia wymienione w tej wiadomości (dokładne dane poniżej), aby sędziowie widzieli, że pokrzywdzeni są zainteresowani sprawą, a zatem, że przestępstwo miało miejsce. 
Sędzia w sprawie karnej WGI DM najwyraźniej spodziewa się awantury, bo nakazała ściągniecie policji na salę rozpraw do pilnowania pokrzywdzonych.

 Problem tylko polega na tym, że zdecydowana większość pokrzywdzonych nie ma pojęcia o tej sprawie (brak indywidualnych powiadomień, powiadamianie jedynie przez prasę), wiec żadnej awantury nie będzie, bo nie będzie jej miał kto robić (zresztą to raczej nie leży w naturze większości pokrzywdzonych). 

Poniżej znajdują się dokładne dane odnośnie ww. oraz przyszłych rozpraw i posiedzeń w najważniejszych sprawach karnych dotyczących afery WGI: 
1. Lista rozpraw do końca bieżącego roku w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI DM SA w Sądzie Okręgowym, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, sygn. akt XII K 294/12, XII Wydział Karny: 
-12 września 2013r. o godz. 09:30 sala 230
-17 września 2013r. o godz. 9:30 sala 352, 
-08 października 2013r. o godz. 9:30 sala 348, 
-17 października 2013r. o godz. 9:30 sala 230, 
-22 października 2013r. o godz. 9:30 sala 230, 
-28 października 2013r. o godz. 9:30 sala 352, 
-15 listopada 2013r. o godz. 9:30 sala 218, 
-19 listopada 2013r. o godz. 9:30 sala 352, 
-21 listopada 2013r. o godz. 9:30 sala 226, 
-28 listopada 2013r. o godz. 9:30 sala 226, 
-02 grudnia 2013r. o godz. 9:30 sala 352, 
-06 grudnia 2013r. o godz. 9:30 sala 352, 
-09 grudnia 2013r. o godz. 9:30 sala 218, 
-16 grudnia 2013r. o godz. 9:30 sala 348 2. 

Posiedzenie w sprawie karnej przeciwko pracownikom KNF / KPWiG, sygn. akt V K 619/10, odbędzie sie dnia 11.09.13 o godz. 11.30, sala 361 w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej), 00-517 Warszawa. 3. 
Pierwsze posiedzenie w sprawie karnej w trybie art. 349 kpk przeciwko zarządowi WGI Consulting, sygn. akt III K 604/12, odbędzie się dnia 11.09.13 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, o godzinie 13:30, sala 43 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli, budynek ,,C", ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. 

Pod tym adresem: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Komunikaty/4688310/zawiadomienie+o+terminie+i+miejscu+rozprawy+sy  
oraz http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79738.html?xx_announ=4688310&announcementTypeAlias=kom było ogłoszone zawiadomienie Sądu Okręgowego o terminie i miejscu pierwszej rozprawy głównej, sygn. akt XII K 294/12, z podaniem pełnych imion i nazwisk oskarżonych oraz z pouczeniem pokrzywdzonych o ich prawach. 
Obecnie ten adres nie działa (zastanawiające dlaczego). 
Wcześniej był jeszcze opublikowany komunikat prokuratury: http://komunikaty.rp.pl/komunikaty/Komunikat/28214?d=all oraz komunikat o umorzeniu śledztwa: http://komunikaty.rp.pl/komunikaty/Komunikat/32196?d=all  
Nie jest znany ani jeden były klient WGI, któryby został dzięki tym komunikatom poinformowany o tych sprawach. Co najwyżej klienci WGI dowiadywali sie o istnieniu tych komunikatów wtórnie. Powiadamianie w ten sposób jest wiec całkowicie fikcyjne. 
Zdecydowana większość klientów WGI przez brak indywidualnego powiadomienia w ogóle nie wie, że te rozprawy mają miejsce i jakie im przysługują uprawnienia.

PS.
Ten komunikat prasowy Sądu Okręgowego, który zniknął, ktoś przekopiował tutaj: http://www.bankier.pl/forum/temat_re-opulentia,13082116.html  
"Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny powiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze XII K 294/12 skierowanej z aktem oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, sygnatura V Ds. 152/06, przeciwko Łukaszowi Kaczor, Andrzejowi Sarapata i Maciejowi Soporek - członkom Zarządu WGI DM S.A. oraz WGI CONSULTING Sp. z o.o. oskarżonym o przestępstwa z art. 296 § 1, 2 i 3 kk i inne. 
Rozprawa odbędzie się 12 września 2013 roku o godz. 9.30 w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127, sala numer 252. 
Stawiennictwo pokrzywdzonych na ww. termin rozprawy nie jest obowiązkowe. 

Sąd informuje ponadto, że zgodnie z art. 387 § 1 kpk do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej każdy oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. 
Sąd może taki wniosek uwzględnić zgodnie z art. 387 § 2 kpk, jeżeli nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia takiego wniosku przez oskarżonego. 
Sąd jednocześnie informuje, że z uwagi na liczbę pokrzywdzonych (1200 osób), z których każdy może występować w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, Sąd skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 56 § 1 kpk, ograniczając liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie do 18. 
Ponadto Sąd informuje w trybie art. 62 kpk, że aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzeni mogą wytoczyć przeciw oskarżonym powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzeni mają też prawo wystąpić z wnioskiem w trybie art. 46 § 1 kk w terminie określonym w art. 49a kpk do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

Więcej o zorganizowanej grupie przestępczej WGI DM SA w Warszawie:

Warszawa - 27.06.2013r. zapraszamy poszkodowanych w aferze WGI DOM MAKLERSKI, Sąd Okręgowy XII Wydział Karny s.230 Jak aferzyści WGI Dom Maklerski SA przy cichej współpracy prokuratorów "piorą złodziejskie majątki"... Warszawa - zawiadomienia o rozprawach w sprawie afery WGI Dom Maklerski SA w dniu 26.03.13 oraz 27.06.13. afery w której blisko 1500 klientów straciło ponad 320 mln zł - jest to tylko suma wierzytelności w kat. III zgłoszonych do syndyka WGI DM. Skorumpowani prokuratorzy warszawscy już 7 rok prowadzą śledztwo w sprawie Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej WGI dot. setki osób oszukanych na ponad 300 mln zł. Przypominamy:

03.09. Warszawa (PAP/KNF) - Komunikat ze 192 posiedzenia KNF w dniu 3 września 2013 r.

1. W sto dziewięćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego , Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Deutsche Bank PBC SA i Deutsche Bank Polska SA przez przeniesienie całego majątku Deutsche Bank Polska SA na Deutsche Bank PBC SA. Komisja jednogłośnie stwierdziła także brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Deutsche Bank AG z Niemiec akcji Deutsche Bank PBC SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Oceniając wniosek, KNF wzięła pod uwagę m.in. zobowiązania inwestorskie związane z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem banku złożone przez Deutsche Bank AG z Niemiec. KNF jednogłośnie stwierdziła też brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Deutsche Bank PBC SA akcji DB Securities SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA czterdzieści kar pieniężnych na łączną kwotę 5 milionów 720 tysięcy złotych za czterdziestokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki publicznej PSW Capital SA w okresie czerwiec 2010 r. - grudzień 2012 r.

Naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej polegały na tym, że Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA jako akcjonariusz spółki PSW Capital SA: trzydzieści pięć razy nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmianie łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi (tj. Platinum Capital Private Equity Funds SA, Platinum Web Capital SA, Platinum New Technology SA, Platinum Prestige Capital SA) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, jeden raz nie dokonał w terminie zawiadomienia KNF o zwiększeniu udziału powyżej 75% ogólnej liczby głosów, jeden raz dokonał zawiadomienia spółki PSW Capital SA o zwiększeniu udziału powyżej 75% ogólnej liczby głosów z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału poniżej 75% ogólnej liczby głosów, jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału poniżej 50% ogólnej liczby głosów, jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zwiększeniu łącznie posiadanego z podmiotami zależnymi udziału powyżej 50% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie KNF zobowiązała Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA do należytego wykonania, w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji KNF, obowiązków informacyjnych, których naruszenie było podstawą nałożenia kar pieniężnych. Nakładając na Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA tę powinność KNF miała na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu oraz zapewnienie inwestorom ochrony ich szeroko pojętych interesów poprzez dostarczenie im informacji przedstawiających, jak w okresie czerwiec 2010 r. - grudzień 2012 r. kształtował się stan posiadania przez Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA oraz jego podmioty zależne akcji spółki PSW Capital SA. W tym zakresie KNF, na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, postanowiła nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności biorąc pod uwagę fakt iż, w tym stanie sprawy w świetle stwierdzonych powyżej naruszeń przepisów prawa szczególnie istotne jest dostarczenie inwestorom informacji o zmianach stanu posiadania przez Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA akcji spółki PSW Capital SA wraz z podmiotami zależnymi uznając tym samym, że przemawia za tym ważny interes uczestników rynku kapitałowego oraz konieczność zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

Podkreślenia wymaga, że Dom Inwestycyjny Platinum Capital SA był biernym uczestnikiem postępowania administracyjnego i nie współpracował z UKNF w celu ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Dlatego też ustalenia KNF opierają się na jej najlepszej wiedzy.

Komisja przypomina akcjonariuszom spółek publicznych, że do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w rozdziale czwartym ustawy o ofercie publicznej ("Znaczne pakiety akcji spółek publicznych"), po stronie podmiotu dominującego wlicza się liczbę głosów, którymi dysponują podmioty od niego zależne. Dodatkowo KNF przypomina akcjonariuszom, którzy posiadają ponad 33 % głosów w spółce publicznej, o obowiązku złożenia zawiadomienia o zmianie stanu posiadania za każdym razem, gdy ich udział w ogólnej liczbie głosów zmieni się o co najmniej 1 %. KNF zwraca także uwagę akcjonariuszom, że decydując się na uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi oraz z uwagi na spoczywające na nich obowiązki informacyjne, mają obowiązek weryfikowania stanu rachunków papierów wartościowych oraz monitorowania informacji publikowanych przez spółki publiczne celem ustalenia swego stanu posiadania.

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez: Dotpay SA z Krakowa.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje: przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, wydawanie instrumentów płatniczych, zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

5. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez: Walutaexpress sp. z o. o.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje: przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.

6. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Commerzbank AG z Niemiec za pośrednictwem BRE Banku SA akcji BRE Banku Hipotecznego SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Oceniając wniosek, KNF wzięła pod uwagę m.in. zobowiązania inwestorskie związane z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem banku złożone przez Commerzbank AG z Niemiec i BRE Bank SA.

7. KNF jednogłośnie uznała, że brak jest podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru wdrożenia przez Bank BPH SA sposobu postępowania dotyczącego wykonywania czynności związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług przez ten bank w ramach prowadzonej działalności maklerskiej lub umożliwiających realizację tych umów poza jednostką banku, w której prowadzona jest działalność maklerska.

8. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Pana Arnaud Denis na Prezesa Zarządu Euro Banku SA, Pani Małgorzaty Knut na Prezesa Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA, Pani Ilony Wolszleger - Dunajskiej na Członka Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA, Pana Krzysztofa Zawiły na Członka Zarządu Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

9. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez MetLife EU Holding Company Limited z Irlandii akcji Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA stanowiących 50% kapitału zakładowego.

10. Komisja jednogłośnie nałożyła na Emperia Holding SA karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych, ponieważ spółka: nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej o: rozpoczęciu w dniu 9 listopada 2010 r. negocjacji ze spółką Eurocash SA prowadzących do zawarcia w dniu 21 grudnia 2010 r. umowy inwestycyjnej, rozpoczęciu w dniu 12 grudnia 2011 r. negocjacji ze spółką Eurocash SA prowadzących do zawarcia w dniu 21 grudnia 2011 r. ugody i zmian do umowy inwestycyjnej z dnia 21 grudnia 2010 r., opóźniła przekazanie informacji poufnej o zawarciu w dniu 21 grudnia 2010 r. umowy inwestycyjnej ze spółką Eurocash SA, mimo że opóźnienie to spowodowało wprowadzenie w błąd opinii publicznej. Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również podjęcie negocjacji zmierzających do jej zawarcia może stanowić informację poufną. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to każdy z tych etapów oraz cały proces może być uznany za informację o charakterze precyzyjnym. Powyższe jest zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w jednym z wyroków podkreślił, że w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który ma na celu doprowadzenie do wystąpienia określonego wydarzenia, informację precyzyjną stanowić może nie tylko to wydarzenie, lecz również etapy pośrednie tego procesu, które są związane z urzeczywistnieniem tegoż wydarzenia. Typowym przypadkiem etapów pośrednich stopniowych procesów są toczące się negocjacje. Dodatkowo, jeśli informacja ta ma charakter cenotwórczy (tj. gdy jej treść pozwala na przedstawienie prognozy dotyczącej potencjalnego wpływu jej upublicznienia na cenę instrumentu finansowego), wówczas należy dokonać kwalifikacji takiej informacji o podjęciu negocjacji za informację poufną. Zatem w przypadku podjęcia negocjacji, emitent jako dysponent informacji winien przeprowadzić jej ocenę co do precyzyjności i cenotwórczości. Jeśli zaś informacja taka zostanie uznana za poufną, wówczas powinna zostać podana do publicznej wiadomości, niezależnie od tego, że za odrębną informację poufną uznana zostanie sama informacja dotycząca zawarcia umowy w wyniku tych negocjacji. Informacja o podjęciu przez Emperia Holding SA negocjacji z Eurocash SA była istotna dla rynku, który już wcześniej był informowany o złożeniu przez Eurocash SA propozycji połączenia obu spółek. Jednak z uwagi na negatywne stanowisko Emperia Holding SA uczestnicy rynku pozostawali w mylnym przekonaniu o tym, że spółki Eurocash SA i Emperia Holding SA nie dążą do zawarcia porozumienia. Stąd też, z uwagi na istotną zmianę okoliczności dotyczących relacji pomiędzy tymi spółkami poprzez podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej w dniu 21 grudnia 2010 r., brak rzetelnej informacji w tym zakresie mógł prowadzić do szkodliwej dezinformacji. Analogicznie, w przypadku podjęcia negocjacji zmierzających do zawarcia ugody w dniu 21 grudnia 2011 r., uczestnicy rynku otrzymywali jedynie informacje o trwającym postępowaniu arbitrażowym, nie wskazujące w żaden sposób, że strony dążą do zawarcia ugody w sprawie i prowadzą w tym celu negocjacje. Ponadto wydając decyzję, Komisja podkreśla wagę prawidłowego korzystania z możliwości opóźniania wykonania obowiązku informacyjnego, jaką daje emitentom art. 57 ustawy o ofercie publicznej. Przepis ten pozwala w pewnych szczególnych okolicznościach opóźnić na czas określony przekazanie informacji poufnej, jednak tylko wtedy, gdy emitent zapewni zachowanie poufności tej informacji oraz nie spowoduje to wprowadzenia w błąd opinii publicznej. W sytuacji, gdy emitent własnym działaniem wykreował bardzo silne przekonanie rynku o stanie, który jest sprzeczny z informacją poufną, to w efekcie późniejsze milczenie emitenta musi być co najmniej odbierane jako uprawdopodobnienie wyobrażeń czy też przypuszczeń uczestników rynku, a zatem wprowadza w błąd opinię publiczną. Rynek był utwierdzany w przekonaniu o negatywnym stosunku spółki do propozycji złożonej przez Eurocash SA w dniu 13 września 2010 r. oraz o braku możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy tymi spółkami, z uwagi na fakt, iż zarząd spółki wyartykułował takie negatywne stanowisko niezwłocznie po otrzymaniu propozycji od Eurocash SA, a następnie spółka opublikowała szereg raportów bieżących wskazujących na chęć realizacji własnej strategii, konkurencyjnej wobec planów Eurocash SA. Jednocześnie zdarzeniu temu (tj. złożeniu przez Eurocash SA propozycji przejęcia spółki i wyrażeniu przez zarząd spółki negatywnego stanowiska w przedmiocie tej propozycji) towarzyszyły liczne publikacje prasowe. Zatem spółka powinna była liczyć się z tym, że uczestnicy rynku pozostają w mylnym, lecz uzasadnionym przekonaniu, że spółki Eurocash SA i Emperia Holding SA nie osiągnęły porozumienia. Z tego względu, opóźnienie w przekazaniu informacji o zawarciu w dniu 21 grudnia 2010 r. umowy inwestycyjnej było zdaniem Komisji niedopuszczalne.

11. KNF jednogłośnie nałożyła na Eurocash SA karę pieniężną w wysokości 400 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych, ponieważ spółka: nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej o: rozpoczęciu w dniu 9 listopada 2010 r. negocjacji ze spółką Emperia Holding SA prowadzących do zawarcia w dniu 21 grudnia 2010 r. umowy inwestycyjnej, rozpoczęciu w dniu 12 grudnia 2011 r. negocjacji ze spółką Emperia Holding SA prowadzących do zawarcia w dniu 21 grudnia 2011 r. ugody i zmian do umowy inwestycyjnej z dnia 21 grudnia 2010 r. Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również podjęcie negocjacji zmierzających do jej zawarcia może stanowić informację poufną. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to każdy z tych etapów oraz cały proces może być uznany za informację o charakterze precyzyjnym. Powyższe jest zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w jednym z wyroków podkreślił, że w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który ma na celu doprowadzenie do wystąpienia określonego wydarzenia, informację precyzyjną stanowić może nie tylko to wydarzenie, lecz również etapy pośrednie tego procesu, które są związane z urzeczywistnieniem tegoż wydarzenia. Typowym przypadkiem etapów pośrednich stopniowych procesów są toczące się negocjacje. Dodatkowo, jeśli informacja ta ma charakter cenotwórczy (tj. gdy jej treść pozwala na przedstawienie prognozy dotyczącej potencjalnego wpływu jej upublicznienia na cenę instrumentu finansowego), wówczas należy dokonać kwalifikacji takiej informacji o podjęciu negocjacji za informację poufną. Zatem w przypadku podjęcia negocjacji, emitent jako dysponent informacji winien przeprowadzić jej ocenę co do precyzyjności i cenotwórczości. Jeśli zaś informacja taka zostanie uznana za poufną, wówczas powinna zostać podana do publicznej wiadomości, niezależnie od tego, że za odrębną informację poufną uznana zostanie sama informacja dotycząca zawarcia umowy w wyniku tych negocjacji. Informacja o podjęciu przez Eurocash SA negocjacji z Emperia Holding SA była istotna dla rynku, który już wcześniej był informowany o złożeniu przez Eurocash SA propozycji połączenia obu spółek. Jednak z uwagi na negatywne stanowisko Emperia Holding SA uczestnicy rynku pozostawali w mylnym przekonaniu o tym, że spółki Eurocash SA i Emperia Holding SA nie dążą do zawarcia porozumienia. Stąd też, z uwagi na istotną zmianę okoliczności dotyczących relacji pomiędzy tymi spółkami poprzez podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej w dniu 21 grudnia 2010 r., brak rzetelnej informacji w tym zakresie mógł prowadzić do szkodliwej dezinformacji. Analogicznie, w przypadku podjęcia negocjacji zmierzających do zawarcia ugody w dniu 21 grudnia 2011 r., uczestnicy rynku otrzymywali jedynie informacje o trwającym postępowaniu arbitrażowym, nie wskazujące w żaden sposób, że strony dążą do zawarcia ugody w sprawie i prowadzą w tym celu negocjacje.

12. Komisja jednogłośnie nałożyła na Bomi SA w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych, ponieważ spółka: nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej o: wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za trzeci kwartał 2010 r. oraz za 2010 r., prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r., o której zarząd spółki poinformował radę nadzorczą na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 22 września 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany. Przekazanie przez spółkę Bomi SA (obecnie w upadłości likwidacyjnej) informacji poufnej o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za trzeci kwartał 2010 r. oraz za 2010 r. a także o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r., o której zarząd spółki poinformował radę nadzorczą na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 22 września 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany, biorąc pod uwagę dotychczasowy zysk spółki za 2009 r. oraz za I półrocze 2010 r., wykazywany przez spółkę zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym, mogło, zdaniem Komisji, w istotny sposób wpłynąć na cenę akcji. Spółka nie przekazała tych informacji. Do momentu publikacji raportów okresowego i bieżącego odpowiednio w dniach 15 i 16 listopada 2010 r. inwestorzy pozostawali więc w nieświadomości co do rzeczywistego obrazu sytuacji finansowej spółki. Komisja wskazuje, iż informacje poufne o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty, jako mogące mieć zasadnicze znaczenie dla dalszej działalności gospodarczej spółki uznać należy za szczególnie istotne dla osób, inwestujących swoje środki w jej akcje. Rzetelna, wyczerpująca polityka informacyjna powinna być zatem traktowana przez emitentów priorytetowo. Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę sytuację prawną i finansową spółki.

13. KNF jednogłośnie nałożyła na Dom Maklerski IDM SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych m.in. za naruszenie interesów zleceniodawców w związku z przekazywaniem klientom w latach 2005 - 2010 nierzetelnych informacji dotyczących rentowności inwestycji przeprowadzanych w ramach zarządzanych portfeli.

14. Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

15. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie jednej akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego "Nowy Świat" SA przez: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "TOP SERWIS" sp. z o. o.

16. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów: AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego, Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA, Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego, Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

17. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 17 września 2013 r. 1 października 2013 r.

kom mra

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~obserwator
26-11-2013 / 20:23
Jedna osoba, ktora jeszcze wciaz walczyla o nalezna rekompensate z KDPW dzisiaj przegrala, uzasadnienie ustne sedziego bylo takie jakby je podyktowala Boniuszko z KDPW. Sygn. akt VI C 659/11. Apelacji wnosic nie bedzie, zeby nie tracic kolejnych pieniedzy. Prawo do rekompensaty jest dla zdecydowanej wiekszosci klientow WGI martwym zapisem prawnym, ktorego w rzeczywistosci nie da sie wyegzekwowac. Jestesmy oszukiwani i okradani nie tylko przez oszustow z WGI, ale tez przez panstwo polskie i jego wladze.
~poszkodowany
28-10-2013 / 11:33
Nowe terminy rozpraw w sprawie karnej WGI DM SA w Sądzie Okregowym w Warszawie, sygn. akt XII K 294/12: - 28.10.2013r. godz. 09.30 sala 352 - 15.11.2013r. godz. 09:30 sala 218 - 19.11.2013r. godz. 09:30 sala 352 - 21.11.2013r. godz. 09:30 sala 226 - 02.12.2013r. godz. 09:30 sala 352 - 06.12.2013r. godz. 09:30 sala 352 - 09.12.2013r. godz. 09:30 sala 218 - 16.12.2013r. godz. 09:30 sala 348 - 13.01.2014r. godz. 09:30 sala 352 - 15.01.2014r. godz. 09:30 sala 348 - 21.01.2014r. godz. 09:30 sala 352 - 23.01.2014r. godz. 09:30 sala 352 - 13.02.2014r. godz. 09:30 sala 226 - 10.03.2014r. godz. 09:30 sala 226 - 14.03.2014r. godz. 09:30 sala 224 - 19.03.2014r. godz. 09:30 sala 218 - 26.03.2014r. godz. 09:30 sala 230 - 27.03.2014r. godz. 09:30 sala 352
~WGI
23-09-2013 / 11:17
LK pracuje jako manadzer nocnego klubu ze striptizem (niczym rasowy gangster z amerykanskiego filmu. ;) ): www.neworleans.pl/kontakt.html Jest tam do niego tel. i e-mail, jakby ktos chcial zapytac gdzie sa nasze pieniadze. Puls Biznesu o tych ich interesach wspominal w ten sposob: "Wydaje się, że Maciej S. to najciekawsza postać wśród oskarżonych. Ma 37 lat. Był prezesem WGI, a po 2005 r. także domu maklerskiego w który WGI się przekształciło. Prezesował także spółkom zależnym WGI Consulting i WGI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Razem z młodszym kolegą z sądowej ławy Łukaszem K. był współwłaścicielem klubu-restauracji Manhattan Social Club, która działała przy ul. Zgoda 11 w Warszawie w latach 2003-2004. Dziś mieści się tam New Orleans Gentlemen's Night Club. Czy dobrze karmili? Niestety Stanisław Majcherczyk, krytyk kulinarny "PB Weekend" restauracji panów S. i K. nie pamięta. Jednak właśnie tam spółka na początku 2006 r. świętowała pięciolecie. Zaśpiewał Grzegorz Turnau." www.pb.pl/3326819,55516,zarzad-wgi-przed-sadem-relacja
~poszkodowany
18-09-2013 / 12:05
Wiadomosc z dnia dzisiejszego od redakcja-komunikaty@agora.pl , gdzie byl opublikowany komunikat Sadu Okregowego z podaniem pelnych imion i nazwisk oskarzonych w aferze WGI DM: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ O terminie publikacji decyduje osoba nadająca ogłoszenie w serwisie. Termin końca publikacji upłynął 6 sierpnia. Pozdrawiamy Zespół Komunikaty.pl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Komunikat (ktorego kopie ktos pozostawil m.in. tutaj: www.bankier.pl/forum/temat_re-opulentia,13082116.html ) dotyczyl rozprawy dnia 12.09.13, a sad zdecydowal o terminie konca publikacji na dzien 06.08.13 (srodek okresu wakacyjnego) - dlaczego? To nie ma sensu. Chyba, ze o to chodzilo, aby jak najmniej pokrzywdzonych dowiedzialo sie o rozprawie. I tak zreszta te powiadamiania takimi komunikatami sa fikcja, gdy nie jest znany ani jeden pokrzywdzony, ktoryby sie o rozprawach i postanowieniach dowiedzial z tych komunikatow. Tymczasem indywidualnych powiadomien, ani sad, ani prokuratura nie wyslaly. Skutek - tylko kilkunastu pokrzywdzonych na rozprawie na ok. 1500 osob (1837 osob na dzien odebrania licencji WGI DM). Poza tym niektorzy pokrzywdzeni najzwyczajniej w swiecie sie boja... Przypominam co na temat tego komunikatu zostalo napisane wczesniej: Sad na wniosek obroncy na kolejnej rozprawie podejmie decyzje w przedmiocie ewentualnego cofniecia zgody wobec 3obieg.pl, wobec ujawnienia przez niego personaliow oskarzonych. Prokuratura cały czas milczy albo kiwa głową, że ze wszystkim się zgadza. Tymczasem prokuratura mogla w sprawie tego wniosku obroncy stwierdzic, ze sad sam popelnil taki sam "blad formalny", gdyz sad tez ujawnil nazwiska oskarzonych w tym komunikacie sadu: www.bankier.pl/forum/temat_re-opulentia,13082116.html 3obieg.pl/komunikat-sadu-pokrzywdzonych-w-sprawie-wgi Pierwotnie te komunikaty sadu byly opublikowane przez Sad Okregowy tutaj: www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Komunikaty/4688310/zawiadomienie+o+te oraz www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79738.html?xx_announ=4688310&announce Redakcja komunikatow stwierdzila, ze usunieto ten komunikat, gdyz termin publikacji minal: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ From: redakcja-komunikaty@agora.pl Witamy, Termin publikacji ogłoszenia minął, dlatego nie jest widoczne w serwisie. Archiwalne ogłoszenia z kategorii Komunikaty nie są archiwizowane. Pozdrawiamy Zespół Komunikaty.pl +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Jest to niezrozumiale dlaczego komunikat, ktory dotyczyl rozprawy majacej miejsce 12.09.13 jest usuwany wczesniej niz data rozprawy. Wobec komunikatu sadu ujawniajacego personalia oskarzonych niezrozumialy bylby zakaz sadu dla 3obiegu. Nie utajnia sie bowiem danych juz raz ujawnionych (ujawnionych przez sad), bo to przeciez nie ma sensu.
~Czorny
12-09-2013 / 14:35
Ludzie, w naszym kraju skazuje się tylko studentów co podrabiaja legitymacje i pijaków na rowerach. Znajomków patrycjuszy sprawiedliwość omija.
~obserwator
12-09-2013 / 10:58
Przeciwko pracownikom KNF sad ponownie postepowanie umorzyl, ogloszenie uzasadnienia 17.09.13. Poza tym sad odmowil dodatkowym kilkunastu pokrzywdzonym przylaczenia sie do tej sprawy jako oskarzyciele posilkowi subsydiarni (a w sprawach karnych pokrzywdzony o ile nie jest oskarzycielem posilkowym nie jest strona w sprawie). Cale posiedzenie trwalo tylko kilka minut. Przeciwko zarzadowi WGI Consulting sad wyznaczyl kolejna rozprawe na styczen, a wiekszosc zarzutow w tej sprawie przedawnia sie juz za ok. 2,5 roku, wyglada wiec na to, ze ta sprawa zmierza do przedawnienia i prawomocnego wyroku w ogole nie bedzie (przynajmniej odnosnie wiekszosci glownych zarzutow). Zatem wszystko "w normie", same kleski jak zwykle w tej sprawie, niestety. Jutrzejsza rozprawa jest juz na wokandzie: www.warszawa.so.gov.pl/e-wokanda.html?sygnatura=XII+K+294%2F12&data=