Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 04-08-2012

Dr Zbigniew Kękuś demaskuje bandytyzm sądowy – kolejny dzień głodówki pod Sądem w Krakowie 

 

Dotyczy:               

I.         Żądanie zwrócenia mi kwot:

1.       5.755,33 /słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 33/100/ zł, tj. kwoty odsetek ustawowych ustalonych za okres od dnia 6 października 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r. od kwoty 7.700,00 zł uiszczonej przeze mnie w dniu 6 października 2003 r. tytułem opłaty od apelacji złożonej przeze mnie od wyroku sędzi Izabeli Strózik z dnia 21 maja 2003 r. uchylonego jako dotknięty nieważnością wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.

2.       kwoty 1.095,93, tj. sumy kwoty 600,00 /sześćset / zł uiszczonej przeze mnie jako kara grzywny nałożona na mnie przez wyłączoną w dniu 11 października 2004 r. sędzię Teresę Dyrga oraz kwoty 495,93 zł, tj. odsetek ustawowych ustalonych od kwoty 600,00 zł za okres od dnia 1 listopada 2004 r. do dnia złożenia niniejszego pisma.

3.       kwoty 18.599,04 /osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 04/100/ zł, tj. sumy kwoty 10.000,00 zł uiszczonej przeze mnie w dniu 1 sierpnia 2005 r. jako opłata od apelacji od wyroku wydanego w dniu 22 listopada 2004 r. przez wyłączoną wtedy z mocy ustawy sędzię Teresę Dyrga oraz kwoty 8.599.04 zł tj. odsetek ustawowych od kwoty 10.000,00 zł ustalonych za okres od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia złożenia niniejszego pisma.

4.       kwoty łącznej - p I.1, I.2, I.3 – 25.450,30 /dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 30/100/ zł przez jej wyekspediowanie w dniu 23 lipca 2012 r. pocztą, przesyłką ekspresową na adres, jak wyżej.

II.        Żądanie wystąpienia o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafała Nowickiego de Poraj przez sprzedaż mieszkania będącego moją i mojej byłej żony współwłasnością, w sprawie sygn. III KMS 98/10

III.      Żądanie doręczenia mi przez Sąd Okręgowy w Krakowie do dnia 25 lipca 2012 r. odpisu pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie, jak w . II.

IV.     Zawiadomienie, że jeśli Sąd Okręgowy w Krakowie nie spełni żądań, jak w p. I.1, I.2, I.3, I. 4, II do dnia 25 lipca 2012 r., od dnia 26 lipca 2012 r., godz. 11:00 rozpocznę protest głodowy przed Sądem i będę go kontynuował do dnia spełnienia w.w. żądań.

V.       Wyjaśnienie dlaczego i z jakim dla nich skutkiem uczyniło mnie przestępcą piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie.  

„Sędziowie są nieusuwalni”
Artykuł 180.1 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie”
John Emerich Acton

„Prawda istnieje. Wymyśla się kłamstwo”
Georges Braque  

„Prawda rodzi nienawiść”
Jan Gawiński, „Prawda”
 

„Człowiek nie jest stworzony do klęski.
Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.”

Ernest Hemingway

Ad. I

Od czerwca 1997 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny Rodzinny prowadził postępowanie z mojego powództwa o rozwód – sygn. akt I 1C 1115/97/R, następnie XI CR 603/04. W 2003 r. prowadziła je SSR del. do SO Izabela Strózik. Pismem z dnia 23 kwietnia 2003 r. złożyłem wniosek o jej wyłączenie.

Rozpoznały go w dniu 25 kwietnia 2003 r. i oddaliły trzy sędziny Wydziału XI Sądu, SSO Agnieszka Oklejak /Przewodnicząca Wydziału XI/, SSO Teresa Dyrga i SSO Małgorzata Ferek jako wniosek o … ubezwłasnowolnienie sędzi Izabeli Strózik.

Ponieważ ja złożyłem wniosek o wyłączenie sędzi Izabeli Strózik, a nie o jej ubezwłasnowolnienie, pismem z dnia 19 maja 2003 r. zawiadomiłem Sąd, że ponieważ mój wniosek z dnia 23.04.2003 r. o wyłączenie sędzi I. Strózik nie został rozpoznany, nie stawię się na rozprawie w dniu 21.05. 2003 r.

W uzasadnieniu podałem podstawy prawne mojego stanowiska wskazując, że:

1.       Artykuł 50 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„[Wniosek o wyłączenie] § 3. Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki.”

2.       Artykuł 51 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi:
„[Obowiązki Sędziego] „Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie.”
 

Zawiadomiłem Sąd:

„W związku  z  przedstawionymi wyżej  regulacjami prawnymi uniemożliwiającymi Sędziemu prowadzenie postępowania aż do momentu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie, świadom, że Sędzia Pani I. Strózik,  przestrzegając prawa  wstrzyma się od udziału  w sprawie i planowana na dzień 21 maja 2003 r. rozprawa nie dojdzie  do skutku,  także ja nie stawię się na przesłane mi pocztą wezwanie”.

Dowód:                 Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo procesowe Z. Kękuś z dnia 19 maja 2003r.  

Wiedząc o złożonym przeze mnie wniosku o jej wyłączenie sędzia Izabela Strózik oczywiście i rażąco naruszając prawo procesowe określone podanymi wyżej przepisami Kpc nie wstrzymała się od udziału w sprawie.

Poleciła zaprotokołować: Sąd postanowił: uznać niestawiennictwo powoda na rozprawie za nieusprawiedliwione, prowadzić postępowanie pomimo złożonego wniosku o wyłączenie Sędziego, uznać wniosek powoda o odroczenie rozprawy z tego powodu za nieuzasadnione(podkreślenie moje – ZKE)
Dowód:
               
Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Protokół z rozprawy w dniu 21.05.2003r.  

Sędzia Izabela Strózik postanowiła … oczywiście i rażąco naruszyć prawa.

Uznawszy moje usprawiedliwione przeze mnie niestawiennictwo za nieusprawiedliwione, sędzia Izabela Strózik prowadziła rozprawę w dniu 21 maja 2003 r. i wydała wyrok kończący sprawę w pierwszej instancji.

W uzasadnieniu do wydanego przez nią w dniu 21.05.2003 r. wyroku  SSR I. Strózik usprawiedliwiła fakt nie przesłuchania mnie przed wydaniem wyroku, tj. pozbawienia mnie możności obrony moich praw kłamstwem.
Podała:

„Sąd nie przesłuchał powoda w sprawie bezpośrednio przed wydaniem orzeczenia (powód był wcześniej przesłuchiwany w charakterze strony kilkakrotnie) z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda mimo pouczenia, że skutkiem niestawiennictwa będzie pominięcie dowodu z przesłuchania powoda”.
Dowód:
               
Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do wyroku z dnia 21.05.2003r., s. 10  

Wyrokiem z dnia 21 maja 2003 r. SSR I. Strózik orzekła m.in.:

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 21 maja 2003r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny w składzie Przewodniczący SSR Izabela Strózik (…)

VIII. wpis ostateczny ustala na kwotę 7.700 (siedem tysięcy siedemset) złotych (…).”
Dowód:
               
Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt 1 IC 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/ wyrok SSR I. Strózik z dnia 21 maja 2003r.  

Złożyłem apelację od wyroku SSR I. Strózik, podając w uzasadnieniu, że wyrok z dnia 21.05.2003 r. jest dotknięty nieważnością ponieważ:

1.       w dniu 21 maja 2003 r. SSR Izabela Strózik była wyłączona z mocy ustawy – art. 379 pkt 4 kpc

2.       SSR I. Strózik pozbawiła mnie możności obrony moich praw – art. 379 pkt 5 kpc  

Jako opłaty od złożonej przeze mnie apelacji od  wyroku SSR I. Strózik, Wydział XI Cywilny-Rodzinny Sądu Okręgowego w Krakowie zażądał ode mnie kwoty 7.700 /słownie: siedem tysięcy siedemset/ złotych.
Dowód:
               
Wezwanie z dnia 3 września 2003r. do usunięcia braków formalnych pisma procesowego poprzez uiszczenie opłaty od apelacji  z dnia 4 lipca 2003r. w kwocie 7.700 zł  

Jak mnie poinformowała – na mój wniosek w tej sprawie - pismem z dnia 18.11.2003r. Przewodnicząca Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Agnieszka Oklejak, opłatę od apelacji w sprawach o rozwód stanowi równowartość wpisu ostatecznego:
„W związku z Pana pismem z dnia 12.11.2003r. informuję, że opłatę od apelacji w sprawach o rozwód stanowi równowartość wpisu ostatecznego w wyroku, a to na podstawie § 7 ust. 1 pkt. 3 Przewodniczący XI Wydziału Cywilnego-Rodzinnego SSO Agnieszka Oklejak

Dowód:                 Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, pismo SSO Agnieszki Oklejak z dnia 18.11.2003r.  

Opłatę w kwocie 7.700,00 zł uiściłem w dniu 6 października 2003 r.

W dniu 29 stycznia 2004 r. odbyła się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie rozprawa apelacyjna od wyroku SSR I. Strózik z dnia 21.05.2003 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie zgodził się w wyroku wydanym w dniu 29 stycznia 2004 r. /sygn. akt: I ACa 1186/03/ z podanymi przeze mnie wyżej zarzutami przedstawionymi przeze mnie wyrokowi SSR I. Strózik z dnia 21.05.2003 r. 

Orzekł, że wyrok wydany przez SSR I. Strózik w dniu 21 maja 2003 r. jest dotknięty  nieważnością.

W sentencji uchylającego wyrok SSR I. Strózik z 21.05.2003r. wyroku z dnia 29 stycznia 2004r. Sąd Apelacyjny w Krakowie podał – Załącznik 1:

„Sygn. akt I ACa 1186/03 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 29 stycznia 2004r. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: (…) na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003r. sygn. akt I 1 C 1115/97/R /po przywróceniu sprawy do Sądu I instancji zmieniona na XI CR 603/04 – ZKE/ Sąd Apelacyjny w Krakowie  - Wydział I Cywilny w składzie SSA Wojciech Kościołek, Sędziowie: SSA Marta Romańska, SSA Andrzej Strózik (…) po rozpoznaniu apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 maja 2003 r. (…) uchyla zaskarżony wyrok, znosi postępowanie w zakresie objętym rozprawą w dniu 21 maja 2003 r.  i sprawę przekazuje do ponownego rozpatrzenia i orzeczenia o kosztach postępowania apelacyjnego.

„(…) W konsekwencji przyjąć należy, iż postępowanie przed Sądem I instancji, w zakresie objętym ostatnią rozprawą, dotknięte jest nieważnością (art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c.). a zatem na podstawie art. 386 § 2 i art. 108 § 2 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.” (podkreślenie moje – ZKE).

Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 wyrok z 29 stycznia 2004 r. – Załącznik 1  

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 stycznia 2004 r. Sąd Apelacyjny podał między innymi:

W dniu 19 maja 2003 r. do Sądu Okręgowego w Krakowie wpływa pismo powoda (k.1546-1548) zawierające sierdzenie, iż w związku z brakiem odpowiedzi na jego wnioski o wyłączenie sędziego powód nie stawi się na rozprawę w dniu 21 maja 2003 r.

(…) „Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że wniosek powoda o wyłączenie sędziego nie został dotychczas rozpoznany (…). Skoro wniosek o wyłączenie sędziego nie został rozpoznany stosownie do art. 50 § 3  sędzia ten mógł spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki, a zatem nie mogła przewodniczyć rozprawie w dniu 21 maja 2003 r. i wydać wówczas wyroku”.   
Dowód:                 Sąd Apelacyjny w Krakowie, sygn. akt I ACa 1186/03 wyrok z 29 stycznia 2004 r., s. 2, 3  

Przez kolejnych pięć lat po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wyroku z dnia 29.01. 2004 r. podejmowałem liczne działania na rzecz zwrócenia mi przez Sąd kwoty 7.700,00 zł uiszczonej przeze mnie jako opłatę od apelacji od dotkniętego nieważnością wyroku sędzi Izabeli Strózik z dnia 21.05. 2003 r.

Złożyłem nawet pozew przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie Maji Rymar o zwrot w.w. kwoty.[1]

Zwrócił mi ją Sąd dopiero w dniu … 1 grudnia 2009 r. po tym, gdy pismem z dnia 24 listopada 2009 r. złożyłem w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zawiadomienie o popełnieniu przez Panią, Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 kk.

W pocztowym Dowodzie Nadania podano – Załącznik 2:

Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy, zł 7.700,00 Adresat Zbigniew Kękuś, Zwrot do sygn. XI CR 603/04 wobec wyroku oddalenia zażalenia”
Dowód:                                Sąd Okręgowy w Krakowie Oddział Finansowy, Dowód Nadania, odcinek dla adresata, dowód nadania w dniu 1 grudnia 2009 r. dla Zbigniewa Kękusia kwoty 7.700,00 zł – Załącznik 2  

Dokumenty wydane przez sędzię Izabelę Strózik, tj. protokół rozprawy w dniu 21 maja 2003 r. oraz przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, tj. wyrok z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z uzasadnieniem są dowodami, które poświadczają, że sędzia Izabela Strózik prowadziła rozprawę w dniu 21 maja 2003 r. wiedząc o złożonym przeze mnie pismem z dnia 19 maja 2003 r. usprawiedliwieniu mojej nieobecności.

Dowody te poświadczają także, że sędzia Izabela Strózik usiłowała oszukać potem Sąd Apelacyjny w Krakowie podając w uzasadnieniu do wyroku z dnia 21 maja 2003 r., że:

 „Sąd nie przesłuchał powoda w sprawie bezpośrednio przed wydaniem orzeczenia (powód był wcześniej przesłuchiwany w charakterze strony kilkakrotnie) z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda mimo pouczenia, że skutkiem niestawiennictwa będzie pominięcie dowodu z przesłuchania powoda”.
Dowód:
               
Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, uzasadnienie do wyroku z dnia 21.05.2003 r., s. 10  

Sąd Apelacyjny w Krakowie poświadczył w uzasadnieniu do wyroku z dnia 29.01.2004 r., że ja:

1.       nie byłem przesłuchiwany w charakterze strony przed wydaniem przez sędzię I. Strózik wyroku z dnia 21 maja 2003 r.,

2.       usprawiedliwiłem moją nieobecność na rozprawie w dniu 21.05.2003 r.  

W sprzeczności do zacytowanego wyżej uzasadnienia do wyroku wydanego podczas rozprawy w dniu 21 maja 2003 r. sędzia I. Strózik sama podała w protokole rozprawy w w tym dniu:

Sąd postanowił: uznać niestawiennictwo powoda na rozprawie za nieusprawiedliwione, prowadzić postępowanie pomimo złożonego wniosku o wyłączenie Sędziego, uznać wniosek powoda o odroczenie rozprawy z tego powodu za nieuzasadnione(podkreślenie moje – ZKE)
Dowód:
               
Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Protokół z rozprawy w dniu 21.05.2003r.  

Sędzia Izabela Strózik w pełni świadomie, wiedząc o złożonym przeze mnie wniosku o jej wyłączenie i prowadząc rozprawę w dniu 21 maja 2003 r. oraz wydając wyrok kończący sprawę w pierwszej instancji naruszyła prawo procesowe określone w art. 50 § 3 i 51 Kpc.

Po tym, gdy sędzia Izabela Strózik świadomie naruszyła prawo procesowe określone w.w. przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, poświadczając jego naruszenie treścią sporządzonego przez nią protokołu rozprawy, Sąd Okręgowy w Krakowie zażądał ode mnie uiszczenia opłaty w kwocie 7.700,00 zł.

Zwrócił mi ją Sąd dopiero w dniu 1 grudnia 2009 r.

W tym miejscu wskazać należy, że art. 7 Konstytucji stanowi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”

Ponieważ sędzia Izabela Strózik oczywiście i rażąco naruszyła prawo, a jego naruszeniem pozbawiła mnie na okres od dnia 6 października 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r. kwoty 7.700,00 zł żądam, by mi Sąd Okręgowy w Krakowie, który z powodu merytorycznej i moralnej niekompetencji sędzi Izabeli Strózik wyegzekwował ode mnie w.w. kwotę, zwrócił do dnia 25 lipca 2012 r.  kwotę 5.755.33 zł, tj. kwotę równą wartości odsetek ustawowych od kwoty 7.700,00 zł za okres od dnia 6 października 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r.

Obywatel nie może ponosić konsekwencji braku kwalifikacji sędziego potrzebnych do wykonywania niefortunnie wybranego przez niego dla ofiar jego niekompetencji zawodu.

W moim przypadku tym bardziej, że mnie potem sędzia Izabela Strózik uczyniła przestępcą – kolejny raz naruszając prawo – z mnóstwem tego dla mnie negatywnych konsekwencji, w tym w postaci utraty pracy /patrz: s. 19 niniejszego pisma i dalsze/.

 

 

WIĘCEJ:
Prześladowanie Zbigniewa Kękusia przez niekompetentną i niezrównoważoną psychicznie SSR Beatę Stój z Dębicy.
Zbigniew Kękuś rozpoczyna w dniu 17 lipca 2012 r. protest głodowy przed Prokuraturą Generalną.
Pismo Zbigniewa Kękusia do piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którym autor informuje adresatów, że sami, z własnej woli dowiedli, że są groźnymi dla społeczeństwa mściwymi przestępcami.
Donald Tusk - zawiadomienia o dokonanym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej mordzie na 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu przez jego zagłodzenie... następnym będzie Zbigniew Kękuś.
Skarga na sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny Elżbietę Bednarczuk Zbigniew Kękuś
Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Bartosza Tomczaka o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przestępstwa
Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie protestu głodowego od dnia 3 kwietnia 2012 r. przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu prywatnego Z. Kękusia przez Prokuratorów Generalnych w rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Andrzeja Czumę i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
List otwarty Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego
Sąd Najwyższy rozprawa kasacyjna 26.01. 2012 r. godz.10 sala C w sprawie wad prawnych wyroku z dnia 18.12. 2007 r. sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma. Media i publiczność zaprasza dr Zbigniew Kękuś
Wniosek o podjęcie przez przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości działań na rzecz usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu  212 [zniesławienie]. Zbigniew Kękuś 
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o upływie w dniu 15 sierpnia 2011 r. terminu na złożenie przez Prokuratora kasacji na korzyść Z. Kękusia w zakresie bezprawnego wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczma.
Wniosek Zbigniewa Kękusia do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszarda Kalisza
Pozew o wypłatę odszkodowania Zbigniew Kękuś
Zespolone działania mediów niezależnych doprowadziły do wymuszenia proceduralnego działania władz i sukcesów w sprawie dr Zbigniewa Kękusia oraz wypuszczenia z aresztu Tadeusza Chołdy.
11 dzień głodówki dr Zbigniewa Kękusia pod Prokuraturą Generalną

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Lois
18-02-2015 / 19:39
inter related toppharamacy.com erectile dysfunction incredibly potent bestdrugustore.com gets sexually stuffiness flushing edtriallpacks.com lately regenerative system drugssonline.com dysfunction
~Jaclyn
04-01-2015 / 15:55
I thhougt finding this would be so arduous but it's a breeze! neptyuohnud.com [url=zyjtgpxylc.com]zyjtgpxylc[/url] [link=lfqgrmiqsgk.com]lfqgrmiqsgk[/link]
~Janess
20-12-2014 / 03:24
A piece of erouitidn unlike any other!
~marek777
19-08-2012 / 11:33
A C H T U N G WEKSEL !!! *** Z uwagą przestudiowałem temat NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI dokonującej się na dr Zb. Kękusiu i zawarte treści komentarzy internatów. Rodacy proponuję zwrócić swoją uwagę na kilka pozornie ze sobą NIE związanych zagadnień. Moim zdaniem jednak istnieje sprzężenie zwrotne. Wasze treści komentarzy błądzą po peryferiach i SĄ powierzchowne (moim zdaniem). Zacznę od d u p y strony. Bezrobocie, FIKCJA Posiadania Wolności, Niepodległości i DEMOKRACJI Rzeczpospopolitej … chyba ŚWIRLANDII. Ostatnie wydarzenia świadczące, że stajemy się ustrojem NIEwolniczym !!!! ORYGINALNE zdarzenie - Młoda kobieta szukająca pracy znalazła ją wreszcie …. Wyczyn na miarę Nagrody NOBLA na powiatowym zadupiu . Bowiem wszelkie posadki znajdują się w organizacji wyłącznie rodzinnych biznesów. Wynagrodzenie najniższa krajowa. Zap … na 12 - 14godz. TU U W A G A !!! … w toku zawierania umowy pracodawca podsunął dziewczynie CURIOZUM - W E K S E L – In blanco ….? Uzasadnieniem był jego BEŁKOT. Kobieta będąc w stanie ekstazy, że znalazła pracę podpisała ten nieszczęsny weksel. Po trzech miesiącach pracy ocknęła się z letargu albowiem rachunek ekonomiczny przestawał się zgadzać z ponurą rzeczywistością. Dojazdy, mordercza praca i 2 + 2 NIE chciało być cztery. Pracodawca chyba jeszcze liczył na …Cztery literki … Kobieta zrezygnowała … z pracy. Ale jej NIE porzuciła. Poinformowała pracodawcę i w terminie ustawowym rozstali się. Szok nastąpił po trzech tygodniach gdy kobietę naszedł NAJLEGALNIEJSZY w Polsce hrabiego KOMOROWSKIEGO i TUSKA – właściciele PENSJONATU „ORZEŁ” – KOMORNIK – z egzekucją WEKSLA o wartości : … 25. 000,00 złotych polskich?! – ACHTUNG banditen !!!! Wymiar sprawiedliwości czyli dzicz magistrów prawa uzbrojona w IMMUNITETY BEZMYŚLNOŚCI w NIZAWISŁOŚCI - prokuratorzy i sędziowie oraz ich zaplecze logistyczne czyli dzicz z obsługi urzędów – w Koszalinie - H O Ł O T A. A policyjne barachło ?! ONI jeszcze żyją w S T R E F I E EUFORII EURO 2012r. Sygnalizuję, że te ***wszystkie zdarzenia i przeprowadzane czynności procesowe pozornie świadczące o braku piątej KLEPKI u dziczy z IMMUNITETAMI mają jednak **SENS !!! ONI świetnie zabezpieczyli się przed utratą wykonywania pracy. IM NIE grozi bezrobocie. TAK namieszają, nabełkocą procesowo, że do swojej zasranej śmierci mają co robić. ONI bełkocą w każdym postępowaniu procesowym. ZABEZPIECZENIE świetne. Tworzą „SCHODY do NIEBA” . I cały czas wznawiają postępowania by rozpoznawać, wyjaśniać itp., itd. ALE jak się temu przyjrzeć szczegółowo to kręcą się w błędnym kole. Jak pies za swoim ogonem do którego przywiązano pęcherz. Ku pokrzepieniu serc … Jeszcze Polska NIE zginęła … PS. Trzymałem to towarzystwo pod „kluczem” w Jaworzu. BEŁKOTALI … Po rewolucji opanowali urzędy … i bełkocą dalej …. Za swój wyczyn „Bolek” dostał Nagrodę NOBLA. Zrobił balona z 40 mln POLAKÓW. TO JEST S Z T U K A. KOMOROWSKI i TUSK. Wysiadają. Po przeciwnej stronie na Głębokim spacerował Gierek z kolesiami. Twórca systemu „pomożecie” i też bełkotał : ”towarzysze czemu wy nas tu jeszcze trzymacie. My tyle DOBREGO możemy dla POLSKI jeszcze dokonać”. Po 20 LATACH od REWOLUCJI „SOLIDARNOŚCI” wiemy o co „idzie”. AMBER Gold. Pozostało 21 pustych frazesów. Orzeł DOSTAŁ koroną ale ma gołą … SAJONARA.
~ciociababcia
07-08-2012 / 14:30
Uwaga: materiały będą uaktualniane w ciągu dnia Dr Zbigniew Kękuś dzwoni po pogotowie – 12-ty dzień głodówki, relacja wideo [...] ak wczoraj informowaliśmy, nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, głodującego od 12 dni dr Zbigniewa Kękusia. Ja się okazało, pogotowie ratunkowe stwierdziło, że dr Kękuś ma dobre wyniki, jednak zalecono mu przerwanie głodówki. Zdesperowany ekonomista nie przerwał jednak swojego protestu, co więcej, do głodówki dołączyła Teresa Kawiak. Dzisiaj o godzinie 12-tej przed Sąd Okręgowy ma przyjechać ekipa telewizji krakowskiej. Zobaczymy czy to puszczą. Sąd powinien się zacząć obawiać rozszerzenia protestu. Ilość poszkodowanych, zwłaszcza przez grupę sędziów, przeciwko którym protestuje dr Kękuś jest zatrważająca. Bezpośredni link: www.youtube.com/watch?v=u-8AIaK795U
~marek777
06-08-2012 / 10:25
„Z A D U C H szmaba” wg działalności ministra Krzysztofa KWIATKOWSKI- ego. cd. do Rafała Krzyształowskiego ze Szczecinka – OFIARA koszalińskich szarlatanów Niepospolitych kryminalnych przestępców w T O G A C H. ***S A M O G W A Ł T - Anny W A L E N C I A K*** w dniu 18-07-2012r - sala Nr 3 Sądu Rejonowego w Koszalinie. **SSR A. Walenciak do spółki, w POROZUMIENIU z **PPR I. Paczkowska - Łabędź został poprzedzony w dniu 17-04-2012r i 27-04-2012r II Kp.787/11/AW Grą w DURNIA z Zygmuntem Cąkała – OFIARA przestępczości zorganizowanej na przesłankach kryminalno - politycznych w której TE pierwsze skrzypce „grał” wójt gminy ŚWIESZYNO mgr inż. Franciszek SZCZEPANIK** oraz jego wspólnik OSZUST do potęgi N-tej - S K R Z Y P E K**. Całość OPERACJI okradania Z. CĄKAŁY z hektarów, kredytów i awanturnictwa matactwem odsetek KONTROLOWAŁA koszalińska – zachodniopomorska mafijna ośmiornica koordynowana przez : Stanisława GAWŁOWSKIEGO – poseł Platformy Obywatelskiej. W dniu 18-07-2012r Sądowe SZAMBO PROCESOWE – kontynuuje tradycje koszalińskiej dziczy magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY „widzimisię” pozbawionych logiki rozumowania jako E R Z A T Z P R A WA z insynuacji urojeń własnych prokuratorów i sędziów – od ponad 12 lat. D O W Ó D : O F I A R A NAZISTOWSKIEJ ZBRODNI koszalińskich TOGOWCÓW podpartych M i n i s t e r s t w e m S P R A W I E D L I W O Ś C I w autoryzacji : RYDZAK & REWA & RESIAK z MS oraz Antonina S U W A Ł A od sędziego A. S E R E M E T PG. Robią WAŁA ciągłością tradycji ministerialnych DURNI z obecnego pryncypała – prof. J. G O W I N. Był Kalwas, Ziobro, Ćwiąkalski i Czuma – pośrednik Pana Boga. Zrobili własne interesy i … poszli dalej „usprawniać” RESORT S P R A W I E D L I W O Ś C I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-2012r - Marek Krasnopolski – emerytowany oficer policji państwowej, ekspert kryminalistyki. Spełniający od roku 2000 Konstytucyjny Obywatelski Obowiązek Udzielania Obowiązku POMOCY OFIAROM PRZEMOCY w Rodzinie. W stanie NARUSZENIA ***Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej *** sprowadzonych do poziomu rolki papieru toaletowego przez : ***SSR Anna W A L E N C I A K*** rozpoczęła GRĘ w Durnia ze swoją ofiarą. NIEPOCZYTALNOŚĆ umysłowa ? psychiczna choroba sędziego ?! czy polityczno - kryminalna działalność " GOSPODARCZA " koszalińskiej prokuratorsko-sędziowskiej dziczy magistrów prawa jak przystało na prywatny folwark pod szyldem Ministerstwa Sprawiedliwości wg wytycznych jakie A S Krzysztof K W I A T K O W S K I pozostawił po „USPRAWNIANIU” Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI - patrz dz. „FAKT” z dnia 16-10-2009r . WYTYCZNE : Udaremniać OFIAROM PRZEMOCY czynności procesowe. Zgodnie z zastosowaną koszalińską technologią sądową. SSR A. WALENCIAK rozpoczęła przewód sądowy „powtórką SZWINDLU” przez użycie „sprawdzonego” scenariusza sprawy VIII K. 945/03/KK SR K-lin, gdzie OFIARĘ napadu trójki pijanych bandytów : Jerzy Bylicki & Elżbieta Bartkowska vel Bylicka & Agnieszka KOZIOROWSKA – córka Elżbiety Bartkowskiej – konkubiny nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej -seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil) – przerabiano na sprawcę napadu - M. KRASNOPOLSKI. Na wyżyny Niepoczytalności umysłowej w tamtym czasie WYSZEDŁ V Wydział Karny Odwoławczy (SO K-lin PREZES SSO J. SKIBICKI) pod przewodniczącym** felczer I. Jóźwiak. awansowany na - śledczego **UB-e, następnie awansowany* na SSO. Jego wspólnikami w procesowym SZWINDLU GRĄ w DURNIA byli : SSO A. Jaracz, M. Mazur, G. Polewiak, B. Lewandowski, R. Rzepecka - Gawrysiak i I N N I. SSR A.WALENCIAK tą samą metodą usiłowała przygotować swoją „procesową ślizgawkę” pod nieobecność prokuratora. Tak jak w sprawie VIII K. 945/03/KK SSR Katarzyna Krystowczyk udaremniała nagrywanie rozprawy. Tak też ślizgacz SSR A. WALENCIAK usiłowała poprowadzić przedmiotowy SZWINDEL procesowy bez rejestracji na taśmie audio – video. N I E wyraziła zgody na rejestracje przewodu sądowego przy udziale dziennikarza śledczego aferyprawa.eu. Zgodnie z oczekiwaniami SSR A. WALENCIAK przy udziale protokolanta sfałszowała protokół sądowy sprawy II K. 343/12/AW z dnia 18-07-2012r. Co sobie ubzdurała SSR A. Walenciak i jej wspólnicy : SSR J. Sroczyński & PPR T. BODO, SSR S. Wróbel, G. RUDY, M. Wiśniewska, K. Krystowczyk i cała reszta sędziowsko - prokuratorskiej przestępczej zgrai. Taki przebieg SZWINDLU jaki się odbył w dniu 18-07-2012r miał zapewnić wiarygodność wystawionej przez B. Bretner opinii psychiatrycznej. Stary oszust (wiadome od roku 2002) – Ofiara ponad 30-letniej Przemocy w Rodzinie – sprawca Jerzy BYLICKI - NA ZLECENIE SUPER DURNIA SSR T. KRZEMIANOWSKI - przerobiona przez lekarskiego matołka Barbara BRETNER na osobnika z zespołem paranoidalnym – Jedyny ŻYWICIEL RODZINY - Matka samotnie wychowująca dzieci – patrz operacja „TOYOTA”. SSR A. WALENCIAK dokonała SAMOGWAŁTU na samej SOBIE. Procesowo obnażyła się jako pospolity cwaniaczek. GÓWNIARZ z IMMUNITETEM, który w miejsce SZTUKI PRAWA i Jego zasad. Logiki rozumowania. Dochodzenia i dowodzenia prawdy materialnej. Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz zwykłej ludzkiej rzetelności i uczciwości U D O W O D N I Ł, że jest osobą bez honoru i godności. WALENCIAK J E S T osobnikiem B E Z T W A R Z Y. *PRAWDA * HONOR * WOLNOŚĆ * Pozostaję wierny przysiędze służyć Polsce, Narodowi i Ludziom Mimo przeciwnego wiatru kierunku NIE zmienię. KTO otarł się o śmierć NIE boi się żyć. Marek Krasnopolski.
~gosc
06-08-2012 / 00:41
Do Ali. Myślę że nie doświadczyła Pani jeszcze bezprawia.
~Ala
05-08-2012 / 22:29
co za świr
~AP
05-08-2012 / 17:51
Zbigniew Kękuś ciągle protestuje przed krakowskim sądem - nie powinien być tam sam. W Krakowie i okolicach z pewnością nie brakuje osób poszkodowanych przez togowców. KRAKOWIACY ZAPROTESTUJCIE RAZEM Z KĘKUSIEM SIŁA W ILOŚCI BĄDŹCIE W PONIEDZIAŁEK OD RANA Z AFISZAMI PRZED SADEM (przy rondzie). NIE DAMY SIĘ ! ! !
~teresa Kawiak
05-08-2012 / 16:44
Nie wiedziałam bo dopiero dzisiaj opublikowano komunikat. Dołączę do Pana, jeżeli jeszcze tam Pan jest.