Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PRZESTĘPSTWA MAŁOGORZTY BONIECKA-PŁACZKOWSKA

Zawiadomienie o popełnieniu wielu przestępstw przez Małgorzata Boniecka-Płaczkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Warszawa, 5 listopada 2008 r.

1. Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
2. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
3. Krajowa Rada Sądownictwa
 

Zawiadomienie
o popełnieniu wielu przestępstw
przez
Małgorzata Boniecka-Płaczkowska,
sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, 
która z zamiarem bezpośrednim i prawdopodobnie w zmowie przestępczej

dopuściła się:

– ukrywania prawdy (art. 233 § 1 k.k.),

– poświadczania nieprawdy w wystawionym przez siebie dokumencie-wyroku (art. 271 k.k.),

a tym samym,

– działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 k.k.).

UZASADNIENIE

            W dniu 19 marca 2003 r. wskazana Małgorzata Boniecka‑Płaczkowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny, wystawiła dokument pod nazwą Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. akt: III C 1948/98, w którym oraz za pomocą którego dopuściła się przestępstw wskazanych we wstępie.

A oto dowody z dokumentów powyższego.

1. Na str. 4 wydanego przez siebie wyroku, sędzia Małgorzata Boniecka‑Płaczkowska pisze: „Wartość wkładu określono na kwotę 77.633 zł (k.5).
   
I dalej na str. 5:
„Wartość wkładu wyliczona została w oparciu o opinię biegłego Tadeusza Tońskiego (k.52-58)”

W powyższym sędzia Małgorzata Boniecka‑Płaczkowska oszukuje i kłamie:
a) „kwota 77.633 zł”
nie jest wkładem (budowlanym), lecz „wartością rynkową”;
b)
 wartość tego „wkładu” na kwotę 77.633 zł nie została „…wyliczona w oparciu o opinię
   biegłego Tadeusza Tońskiego”,
lecz została dokładnie przepisana(!) z „Operatu szacunkowego nieruchomości” sporządzonego przez  biegłego Tadeusza Tońskiego oraz Pawła Tońskiego.
c)
ponadto:
  „wyliczenie” a „przepisanie” to nie jest to samo!
  „opinia” a „operat szacunkowy nieruchomości” to nie jest to samo!

A to oznacza, że sędzia Małgorzata Boniecka-Płaczkowska wielokrotnie kłamie bezczelnie i zuchwale!

2. Na str. 7 dół oraz str. 8 góra, sędzia Małgorzata Boniecka‑Płaczkowska pisze:
   
„Biegły Toński, aczkolwiek w opinii używa określenia „wartość rynkowa mieszkania” to jednakże wskazanie przez biegłego podstwy wyceny, w tym powołanie się na prawo spółdzielcze, elementy brane pod uwagę przy wycenie lokalu wskazują jednoznacznie, że chodzi o wycenę wkładu budowlanego dla potrzeb spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.”, koniec cytatu.

            W powyższym, sędzia Małgorzata Boniecka-Płaczkowska dopuściła się wyjątkowo zuchwałych oszustw wspieranych przestępczym żargonem(!), a ponadto celowo przestępczo ukryła stan prawny i faktyczny obowiązujący w dacie przydziału, a nie kupna, mieszkania spółdzielczego. A oto dowody z dokumentów pełnej zasadności powyższego:
a
) w dacie przydziału (luty 1997 r.) mieszkania spółdzielczego obowiązywało prawo spółdzielcze (zał. w aktach sprawy), według którego wkład budowlany to koszty budowy (Dz.U. Nr 54, poz. 288, z dnia 26 maja 1995 r.):
art. 226 § 1. Obowiązki przewidziane w art. 208 § 1 członek wykonuje przez wniesienie wkładu budowlanego na zasadach określonych w statucie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal oraz przez uiszczenie opłat związanych z używaniem lokali. 
A ponadto:
b)
według obowiązującego wówczas Statutu powodowej S.M. „Służew nad Dolinką” (zał. w aktach sprawy), wysokość wkładu budowlanego ustalała Rada Nadzorcza:
§ 35.1. Do rozliczenia z członkami zwalniającymi i otrzymującymi mieszkania przyjmuje się uaktualnione wartości wkładów mieszkaniowych i budowlanych według wysokości ustalonych przez Radę Nadzorczą.
c)
w swym Operacie szacunkowym nieruchomości (zał. w aktach sprawy), biegły Tadeusz Toński oraz Paweł Toński wskazują – cytuję:
– na str. 1: „Ustalona wartość rynkowa spółdzielczego lokalu mieszkalnego (wolnego) wynosi:
                 
77.633 PLN /na dzień 20 września 1996 roku/
, koniec cytatu.
– na str. 4: „4. Oszacowanie wartości

                  Przy szacowaniu wartości nieruchomości uwzględniono:
– ceny nieruchomości występujące na rynku lokalnym w III kwartale 1996 roku, uzyskane z biur obrotu nieruchomościami (Polanowscy, Strzelczykowie, UNIKAT),
koniec cytatu.

I z kolei, na stronie 5 swego Operatu biegły Tadeusz Toński podaje zestawienie tych cen.
– na str. 7: „5. Wnioski końcowe

                   Szacunkowa wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 2PK o pow. użytkowej 48.1 m.kw. w Warszawie przy ul. Łukowej 3 m. 114 z uwzględnieniem stanu technicznego oraz faktu, że lokal jest wolny wynosi: 77.633 nowych złotych Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote.
Szacunku dokonano wg cen na 20 września 1996 r.
, koniec cytatów.

Powyższe wprost oznacza, że biegły Tadeusz Toński oraz Paweł Toński wyznaczyli wartość rynkową spółdzielczego lokalu mieszkalnego w oparciu i ze wskazaniem danych uzyskanych z biur obrotu nieruchomościami (Polanowscy, Strzelczykowie, UNIKAT).
Ale wartość rynkowa – z definicji i praktyki – nie była, nie jest i nigdy nie będzie wkładem budowlanym (koszty budowy)!

Uwzględniając wskazane wyżej dowody z dokumentów, należy stwierdzić, że sędzia Małgorzata Boniecka-Płaczkowska z zamiarem bezpośrednim dopuściła się następujących czynów przestępczych:
poświadczyła na piśmie nieprawdę jakoby biegły Tadeusz Toński wyznaczył wartość wkładu budowlanego;
ukryła przestępczo, że biegły Toński powoływał się na biura obrotu nieruchomościami (Polanowscy, Strzelczykowie, UNIKAT);
poświadczyła na piśmie nieprawdę, że biegły Toński powoływał się na prawo spółdzielcze;
dopuściła się zuchwałego oszustwa-żargonu przestępczego twierdząc, że w ustawie o spółdzielczości mieszkaniowej istniało coś takiego jak – cytuję:
„… wycena wkładu budowlanego dla potrzeb spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu”.
Nic takiego nie istniało!
z zamiarem przestępczym ukryła, że w tym czasie wartość wkładu budowlanego wyznaczała Rada Nadzorcza powodowej S.M. „Służew nad Dolinką”, jako statutowo uprawniony organ tej Spółdzielni.

            Uwzględniając powyższe, wnoszę o wszczęcie postępowania karnego (dyscyplinarnego) przeciwko Małgorzacie Bonieckiej-Płaczkowskiej, w zakresie popełnionych przez nią czynów przestępczych, a wskazanych wyżej i udowodnionych z dokumentów.

Pragnę jednocześnie wskazać, że obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:
Art. 32.

1.      Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Na podstawie powyższego, sędzia Małgorzata Boniecka-Płaczkowska powinna być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swe przestępcze czyny, identycznie jak każdy inny obywatel R.P.
Jako mafijno-przestępcze należy określić ewentualne tłumaczenia, że przestępców (często już  skrajnie zwyrodniałych!) chroni toga sędziowska.
Ponadto, uprzejmie informuję, że Rzeczpospolita Polska to (ponoć) nie jest Folwark Zwierzęcy, w którym są „równi i równiejsi” oraz w kraju tym (rzekomo) nie jest tak, że Rzeczą-pospolitą są rządy świń nad baranami bezpośrednio pokrzywdzony przestępczymi działaniami sędzi Małgorzaty Bonieckiej-Płaczkowskiej

                                                                                                       Janusz B. Kępka

Warszawa,  5 listopada 2008 r. 

P.S.:  istnieje propozycja, która – z prośbą o wsparcie – zostanie przekazana odpowiednim instytucjom w kraju i za granicą, powołania Instytutu Pamięci Narodu Polskiego (IPNP), w którym będą zbierane i przechowywane dokumenty zbrodni na Narodzie Polskim, w tym dokonanych i dokonywanych przez zwyrodniałych przestępców w togach sędziowskich i prokuratorskich w okresie tzw. III Rzeczypospolitej Polskiej.
„… nadejdzie jednak dzień zapłaty, …”.

Uwaga:
wcześniej, wskazane wyżej przestępstwa sędzi Małgorzaty Bonieckiej-Płaczkowskiej dosyć szczegółowo opisane zostały  na stronie internetowej

            /index2.php?p=teksty/show&dzial=sady&id=2318

                                                                                                        Janusz B. Kępka

cdn.

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.