Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
1 października 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA ADAM KŁYKOW ZAWIADOMIENIE PROKURATURY KRAJOWEJ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI PROKURATORA GENERALNEGO

ZUS - państwo w PAŃSTWIE - Adam Kłykow - zawiadomienie 
Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego 
o popełnionym przestępstwie przez urzędników ZUS. 

Wrocław, 18.03.2007

Adam Kłykow

mail pro@kn.pl

Minister Sprawiedliwości,

Prokurator Generalny,

Pan Zbigniew Ziobro

Prokurator Krajowy

Warszawa

Prokurator Rejonowy

Wrocław Fabryczna

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

I WNIOSEK O ŚCIGANIE

Zawiadamiam o popełnieniu przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Panią Aleksandrę Wiktorow; członka Zarządu ZUS, Panią Wandę Pretkiel; dyrektora Oddziału ZUS we Wrocławiu, Pana Antoniego Malakę; zastępcę kierownika II Inspektoratu Miejskiego ZUS we Wrocławiu, Panią Annę Kapucińską oraz kierownika samodzielnego referatu przyznawania emerytur i rent II Inspektoratu Miejskiego ZUS we Wrocławiu, Panią Danutę Marciniszyn przestępstwa z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego z 6.06.1997, czyli przestępstwa nadużycia swojej funkcji przez funkcjonariusza publicznego, przestępstwa urzędniczego naruszającego w mojej sprawie art. 2, art. 7, art. 8, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 67 Konstytucji RP z 2.04.1997 oraz łamiącego art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych z 16.09.1982 – w związku z uporczywym odmawianiem przyznania mi świadczenia przedemerytalnego mimo nabycia prawa do niego i mimo spełniania od 26.09.2006 wszystkich prawnych wymogów, w tym warunków wymienionych w art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych z 30.04.2004. Jestem dyskryminowany na podstawie art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych z 30.04.2004, który to przepis ma funkcję promocyjną i miał mnie premiować za aktywność zawodową.

Ponadto zawiadamiam – na podstawie doniesień medialnych – o podejrzeniu popełnienia dwóch innych przestępstw z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego przez Panią Aleksandrę Wiktorow. Dotyczy to wykorzystywania w godzinach pracy służbowego samochodu z kierowcą w celu niezwiązanym ze sprawowaną funkcją w ZUS (na dojazdy do prywatnej uczelni, w której jest wykładowcą) oraz wykorzystywania pieniędzy podatników (m.in. z moich składek) do opłacania swojego uczestnictwa w kursie języka angielskiego.

Powołując się na art. 303 Kodeksu postępowania karnego, wnioskuję o wszczęcie postępowania. Znak mojej sprawy w ZUS: Sp5-8011291.

UZASADNIENIE

Do 26.09.2006 funkcjonariusze II Inspektoratu Miejskiego ZUS we Wrocławiu odmawiali mi świadczenia przedemerytalnego zgodnie z obowiązującym prawem. Od 26.09.2006 (czyli od dnia, w którym złożyłem w tej placówce zaświadczenie z 20.09.2006 z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, potwierdzające 6-miesięczny okres rzeczywistego pobierania przeze mnie zasiłku dla bezrobotnych) robią to bezprawnie, gwałcąc nawet Konstytucję RP.

Urzędnicy ZUS dyskryminują mnie tylko i wyłącznie dlatego, że nie skorzystałem – na skutek wprowadzenia mnie w błąd podczas czynności rejestracyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu – z promocyjnego art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Przepis ten premiuje (z pewnością nie ma celu represyjnego!) bezrobotnych z nabytym prawem do świadczenia przedemerytalnego, którzy – tak jak ja – znaleźli sobie zatrudnienie i na jakiś czas zawiesili pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, by utrzymywać się nie z pieniędzy z budżetu państwa, lecz z płacy za pracę. Za tę aktywność zawodową mogą oni przejść na świadczenie przedemerytalne wcześniej, z zaliczeniem im okresu zatrudnienia do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych – pod warunkiem jednak, że złożą wniosek w ZUS w ciągu 14 dni od ustania pracy. Nieświadom takiej szansy, przekroczyłem ten termin.

I tu zaczyna się spirala absurdu. Funkcjonariusze ZUS blokują mi możliwość skorzystania z art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, bo jest on jakoby tylko dla tych bezrobotnych z nabytym prawem do świadczenia przedemerytalnego, którzy pobierali zasiłek dla bezrobotnych bez przerwy na pracę, i którzy często nawet nie próbowali jej poszukiwać.

Urzędnicy ZUS uważają zatem, że ustawodawca chciał, abym jak najszybciej brał większe pieniądze z kasy państwa. Dlatego postanowił mnie przymusić do niezwłocznego przejścia z zasiłku dla bezrobotnych na świadczenie przedemerytalne – pod sankcją jego całkowitej utraty w przypadku zwlekania ze skorzystaniem z tej hojności.

Interpretacyjny absurd potęguje fakt, że – znów wedle funkcjonariuszy ZUS – bezrobotni na nieprzerwanym zasiłku dla bezrobotnych mają 212-213 dni (czyli całe drugie półrocze pobierania zasiłku dla bezrobotnych, plus jeszcze 30 dni) na złożenie wniosku w ZUS i na dodatek możliwość przywrócenia terminu, ja natomiast w „nagrodę” za aktywność zawodową nie dość, że dostałem tylko 14 dni (ponad 15-krotnie mniej) na złożenie wniosku, to jeszcze bez szansy na przywrócenie terminu, choćby na podstawie art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Urzędnicy ZUS nie potrafią zrozumieć sensu słów „co najmniej” w art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych: „Świadczenie przedemerytalne przysługuje (…) po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych”. Przecież „co najmniej” ma znaczenie rozciągliwe i znaczy nie tylko: po upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych z wliczeniem okresu zatrudnienia, ale także: po upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych w ciągu całego drugiego półrocza jego rzeczywistego otrzymywania.

Szokuje nieumiejętność rozwiązania przez urzędników ZUS prostego ćwiczenia z logiki: „zinterpretuj art. 2 ust. 3 i art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych tak, aby interpretacja ta nie była sprzeczna z zawierającym zasadę równości art. 32 Konstytucji RP i zawierającym zasadę proporcjonalności art. 31 ust. 3 Konstytucji RP”. Urzędnicy ci twierdzą, że nie mają uprawnień do badania zgodności ustawy o świadczeniach przedemerytalnych z Konstytucją RP. Tego nie trzeba badać, bo ustawa o świadczeniach przedemerytalnych jest – w moim przekonaniu – zgodna z Konstytucją RP i nie wymaga rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Sprzeczna z Konstytucją RP jest debilna interpretacja ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Szczytem biurokratycznej głupoty jest ostatnia decyzja ZUS w mojej sprawie, ta z 8.02.2007 – umarzająca, jako „bezprzedmiotowe” (?!), postępowanie w sprawie mojego wniosku o świadczenie przedemerytalne z 26.09.2006, złożonego w wymaganym terminie na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Decyzję tę uzasadniono umorzeniem – dodam: na moją prośbę – przedłużającego się postępowania sądowego w sprawie mojego wcześniejszego wniosku z 5.06.2006, złożonego na podstawie promocyjnego, ale 15-krotnie ograniczonego czasowo art. 2 ust. 5 pkt 2 tejże ustawy.

Wobec powyższych faktów, zarzucam kierownikowi samodzielnego referatu przyznawania emerytur i rent II Inspektoratu Miejskiego ZUS we Wrocławiu, Pani Danucie Marciniszyn, wydanie bezprawnej decyzji z 8.02.2007, umarzającej postępowanie w sprawie mojego wniosku z 26.09.2006 o przyznanie mi należnego świadczenia przedemerytalnego w związku z nabyciem prawa do niego i spełnianiem od 26.09.2006 wszystkich ustawowych wymogów.

Osoba podpisana pod tą kuriozalną decyzją powinna być – moim zdaniem – ścigana na podstawie art. 231 par. 1 Kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Pani Danucie Marciniszyn i jej zezwalającym na bezprawie zwierzchnikom: zastępcy kierownika II Inspektoratu Miejskiego ZUS we Wrocławiu, Pani Annie Kapucińskiej; dyrektorowi Oddziału ZUS we Wrocławiu, Panu Antoniemu Malace; członkowi Zarządu ZUS, Pani Wandzie Pretkiel oraz prezes ZUS, Pani Aleksandrze Wiktorow zarzucam przestępstwa, które powinny być ścigane na podstawie art. 231 par. 1 Kodeksu karnego:

1. Naruszenie art. 32 Konstytucji RP, gwarantującego mi równość wobec prawa, równe traktowanie przez urzędy publiczne i niedyskryminowanie z jakiekolwiek przyczyny, a już zwłaszcza z powodu podjęcia pracy i zawieszenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych na ponad 8 miesięcy (to z tego powodu dostałem tylko 14 dni na złożenie w ZUS wniosku o świadczenie przedemerytalne na podstawie art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, bez możliwości przywrócenia terminu, podczas gdy inni bezrobotni z nabytym prawem do świadczenia przedemerytalnego, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych bez przerwy na pracę, mają 212-213 dni na złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, na dodatek z możliwością przywrócenia terminu);

2. Naruszenie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zawierającego zasadę proporcjonalności (wykluczającą karę całkowitej utraty nabytego prawa do świadczenia przedemerytalnego tylko i wyłącznie za przekroczenie 14-dniowego terminu złożenia wcześniejszego wniosku – jako niewspółmierną do przewinienia, jeśli w ogóle za przewinienie uznać nieskorzystanie na czas z przepisu premiującego aktywność zawodową);

3. Naruszenie art. 67 Konstytucji RP, gwarantującego osobom pozostającym bez pracy nie z własnej woli i nie mającym innych środków utrzymania prawo do zabezpieczenia społecznego (tymczasem 15.03.2007 skończył się mi okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych i wobec bezskutecznego poszukiwania pracy dostosowanej do mojego wieku i umiejętności pozostaję obecnie bez żadnych dochodów, starając się o wsparcie finansowe przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu);

4. Naruszenie art. 2 Konstytucji RP, definiującego RP jako państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej;

5. Naruszenie art. 7 Konstytucji RP, nakazującego organom władzy publicznej działanie na podstawie i w granicach prawa;

6. Naruszenie art. 8 Konstytucji RP, o Konstytucji jako najwyższym prawie RP i przepisach Konstytucji stosowanych bezpośrednio (w przypadkach, gdy występują wątpliwości interpretacyjne przepisów ustaw zwykłych);

7. Złamanie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych z 16.09.1982, zobowiązującego m.in. urzędników ZUS do przestrzegania w szczególności Konstytucji RP.

Pani Aleksandrze Wiktorow zarzucam nie tylko co najmniej bierność wobec bezprawnego postępowania jej podwładnych w mojej sprawie, ale także przestępstwo wykorzystywania ZUS-owskich pieniędzy i samochodu służbowego w celach prywatnych. Może ono być ścigane również na podstawie art. 231 Kodeksu karnego.

Jak wynika z publikacji w dzienniku „Fakt” z 6.02.2007, Pani Aleksandra Wiktorow zafundowała sobie za ZUS-owskie pieniądze ekskluzywny kurs nauki języka angielskiego z zestawem drogich książek, pomocami komputerowymi i osobistym nauczycielem ze szkoły Berlitz. Podatnicy (a więc także ja ze swoich składek) płacą za to 6,5 tys. zł miesięcznie.

Natomiast jak wynika z publikacji w dzienniku „Super Express” z 28.11.2006, Pani Aleksandra Wiktorow używa służbowego samochodu z kierowcą na dojazdy do prywatnej uczelni – Akademii Finansów w Warszawie. Dorabia tam sobie zajęciami ze studentami, także w godzinach swojej pracy w ZUS.

Adam Kłykow

  ZAŁĄCZNIK:
  Poniżej pełna treść art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych z 30.04.2004. 
Fragmenty wytłuszczone dotyczą bezpośrednio mnie, 
natomiast fragmenty dużymi literami są argumentami na rzecz mojego 
prawa do świadczenia przedemerytalnego.
Ustawa z 30 kwietnia 2004 o świadczeniach przedemerytalnych
Art. 2.
  1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:
  1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu 
likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 
u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - 
mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 
20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej 
„ustawą o promocji zatrudnienia”, w którym była zatrudniona przez okres nie 
krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - 
mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co 
najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres 
nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”, i za ten okres 
opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości 
ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres 
uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat 
dla mężczyzn, lub
 4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w 
ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 
pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym 
ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - 
mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co 
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy 
niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący 
co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, 
  SPEŁNIAM TEN WYMÓG OD 30.06.2005, KIEDY W WYNIKU 
POŁĄCZENIA TRZECH REDAKCJI W JEDNĄ, W RAMACH 
REDUKCJI ZATRUDNIENIA, ROZWIĄZANO ZE MNĄ STOSUNEK 
PRACY W „SŁOWIE POLSKIM*GAZECIE WROCŁAWSKIEJ” NA 
PODSTAWIE ART. 10 USTAWY Z 13.03.2003 O SZCZEGÓLNYCH 
ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW 
PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW. 
MIAŁEM JUŻ W TYM MOMENCIE UDOKUMENTOWANY, 
UPRAWNIAJĄCY DO EMERYTURY, STAŻ PRACY 
W WYMIARZE 40 LAT 7 MIESIĘCY I 27 DNI.
  lub 6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku 
pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub 
niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego 
była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury 
wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
  2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, 
uważa się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 
oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej 
„ustawą o emeryturach i rentach z FUS”.

  3. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej 
w ust. 1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, 
jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
  SŁOWA „CO NAJMNIEJ” UPRAWNIAJĄ MNIE DO SWOBODNEGO
 WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA MNIE TERMINU 
PRZEJŚCIA Z ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH NA ŚWIADCZENIE 
PRZEDEMERYTALNE W CIĄGU DRUGIEGO PÓŁROCZA JEGO 
POBIERANIA, CZYLI MIĘDZY 16 WRZEŚNIA 2006 A 15 MARCA 2007. 
NIE ZUS, LECZ JA SAM DECYDUJĘ, KIEDY TO CHCĘ – WCZEŚNIEJ 
CZY PÓŹNIEJ, BYLE W TYCH GRANICACH CZASOWYCH – ZROBIĆ.

  WYRAZ „ŁĄCZNIE” DOTYCZY WARUNKÓW 
WYSZCZEGÓLNIONYCH W PODSTAWOWYM USTĘPIE 3. USTĘPY 
4 i 5 SĄ PRZEPISAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI USTĘP 3. USTĘPY 4 i 5 
Z PEWNOŚCIĄ NIE UNIEWAŻNIAJĄ ZAPISÓW USTĘPU 3.
  1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
  JESTEM ZAREJESTROWANY JAKO BEZROBOTNY DO 15.03.2007.

  2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez 
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia
 lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia,
albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

  NIE ODMÓWIŁEM, A NAWET SAM – JAK SIĘ OKAZUJE, NA SWOJE 
NIESZCZĘŚCIE – WYKAZAŁEM SIĘ AKTYWNOŚCIĄ ZAWODOWĄ I 
ZNALAZŁEM ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU SEKRETARZA 
REDAKCJI „PANORAMY DOLNOŚLĄSKIEJ” OD 1.09.2005 DO 6.05.2006,
 CZYLI DO CZASU LIKWIDACJI TEGO TYTUŁU JAKO TYGODNIKA. 
NA TE PONAD 8 MIESIĘCY ZAWIESIŁEM POBIERANIE ZASIŁKU DLA 
BEZROBOTNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I UTRZYMYWAŁEM SIĘ Z 
PŁACY ZA PRACĘ.
  3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w 
terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy 
urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych.
  DOKUMENT Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WROCŁAWIU 
Z 20.09.2006, POŚWIADCZAJĄCY 6-MIESIĘCZNY OKRES 
FAKTYCZNEGO POBIERANIA PRZEZE MNIE ZASIŁKU DLA 
BEZROBOTNYCH, ZŁOŻYŁEM W II INSPEKTORACIE MIEJSKIM 
ZUS WE WROCŁAWIU 26.09.2006. 
  ZWRACAM UWAGĘ, ŻE W TEKŚCIE USTAWY W TYM MIEJSCU 
NIE MA ANI SŁOWA ZASTRZEŻENIA, ŻE USTĘP 3 PUNKT 3 NIE 
MA ZASTOSOWANIA W SYTUACJI OPISANEJ W USTĘPIE 5 PUNKT 2. 
TAKA ADNOTACJA BYŁABY ZŁAMANIEM KONSTYTUCYJNEJ 
ZASADY RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA WSZYSTKICH BEZROBOTNYCH
 Z NABYTYM PRAWEM DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO.

  PONOWNIE ZWRACAM TEŻ UWAGĘ NA WYRAZ „ŁĄCZNIE” 
Z PIERWSZEGO ZDANIA USTĘPU 3. SŁOWO TO OZNACZA, ŻE 
USTĘP 3 STANOWI PEWNĄ PODSTAWOWĄ CAŁOŚĆ, NATOMIAST
 USTĘPY 4 i 5 MAJĄ CHARAKTER UZUPEŁNIAJĄCY. USTĘPY 4 i 5 
NIE MOGĄ WIĘC PODWAŻAĆ CZY NEGOWAĆ ZAPISÓW USTĘPU 3. 

  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić 
termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
  W MOIM PRZYPADKU NIE BYŁO TAKIEJ POTRZEBY: 
WYMAGANY WNIOSEK ZŁOŻYŁEM W II INSPEKTORACIE 
MIEJSKIM ZUS WE WROCŁAWIU 26.09.2006.
  5. Do okresu 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o 
którym mowa w ust. 3, wlicza się:
  1) okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia,
 prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało;
  2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu
 przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w 
ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w 
tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 
ustanie po upływie 6-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 
3 pkt 3, prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, 
jeżeli wniosek o przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w 
terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o 
promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych lub robót publicznych”.
  ZWRACAM UWAGĘ, ŻE W TEKŚCIE USTAWY NIE MA W TYM
 MIEJSCU ŻADNEJ ADNOTACJI, ŻE USTĘP 5 PUNKT 2 UNIEWAŻNIA 
USTĘP 3 PUNKT 3. TAKIE ZASTRZEŻENIE BYŁOBY – 
POWTÓRZĘ – POGWAŁCENIEM KONSTYTUCYJNEJ ZASADY 
RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA WSZYSTKICH BEZROBOTNYCH 
Z NABYTYM PRAWEM DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO. 
PODKREŚLAM, ŻE W RAZIE NIEJASNOŚCI INTERPRETACYJNYCH 
WYMÓG ZGODNOŚCI PRZEPISU USTAWY ZWYKŁEJ Z 
KONSTYTUCJĄ RP MA ZNACZENIE DECYDUJĄCE. JEST TO 
WYMÓG BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCY KAŻDEGO URZĘDNIKA 
PAŃSTWOWEGO, JEŚLI NIE CHCE ON POPEŁNIĆ PRZESTĘPSTWA.

  POZA TYM PRZEPIS TEN, NAWIĄZUJĄCY DO USTAWY O 
PROMOCJI ZATRUDNIENIA, MA NIEWĄTPLIWIE NAGRADZAĆ, 
A NIE DYSKRYMINOWAĆ BEZROBOTNYCH, KTÓRZY WYKAZALI 
SIĘ AKTYWNOŚCIĄ ZAWODOWĄ. MA ICH NAGRADZAĆ POD 
WARUNKIEM, ŻE ZŁOŻĄ WNIOSEK W CIĄGU 14 DNI OD USTANIA 
ZATRUDNIENIA. W PRZECIWNYM RAZIE PREMIA TA – ALE NIE 
ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE JAKO TAKIE! – PRZEPADA. 
W MOIM PRZYPADKU WIĘC PRZEPADŁA MI PREMIA, ALE NIE
NABYTE PRAWO DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO. 
  LOGICZNIE ROZUMUJĄC, PRZEPIS TEN NIE MOŻE BYĆ 
UŻYTY W CELU REPRESJONOWANIA BEZROBOTNYCH, 
KTÓRZY – TAK JAK JA – ZNALEŹLI SOBIE ZATRUDNIENIE 
I NA PEWIEN CZAS ZAWIESILI POBIERANIE ZASIŁKU DLA 
BEZROBOTNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA. SZYKANOWANIE 
ICH ZA TO, NARAŻANIE NA SZKODY MORALNE, 
ZDROWOTNE i FINANSOWE, BYŁOBY – W MOIM PRZYPADKU,
 NIESTETY, JEST – ABSURDEM i GŁUPOTĄ.
6. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również 
osobom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 3, poz. 20), po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3.

ZUS - Raport o stanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce - czyli jak oszukiwane jest pracujące społeczeństwo.

Kochanowski Janusz - Rzecznik Praw Obywatelskich - otwarty list interwencyjny - jak żyć w polskiej biedzie. Wysokość świadczeń rodzinnych.

Pozew o odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego - z cyklu "patologie systemy sądownictwa" - kolejny dowód złośliwości?, stronniczości?, czy głupoty sędziów krośnieńskich?

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
"boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński i sympatycy SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.