Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 20-10-2011

Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów okręgu koszalińskiego i przekazanie sprawy do rozpoznania równorzędnemu sądowi w Pile, Poznaniu lub Bydgoszczy.

Dwudziesta druga odsłona spraw sądowych Rafała Krzyształowskiego przeprowadzanych stalinowskimi metodami w sądach okręgu Koszalina.

Rafał Krzyształowski Szczecinek 20.10.2010r

78 – 400 Szczecinek
ul Wyszyńskiego 57/8

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 
77
00 – 090 Warszawa

WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Na podstawie art. 80 Konstytucji RP zwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w mojej sprawie celem przeprowadzenia mojego postępowania sądowego zgodnie z art. 45 Konstytucji – tj. przez bezstronny i niezawisły Sąd.

UZASADNIENIE

Aktualnie w Sądzie Rejonowym w Wałczu prowadzone są przeciwko mnie dwa postępowania karne pod sygnaturami II K 174/08 i II K 1014/10.

Powodem wszczęcia pierwszego z nich był fakt, iż w toku wcześniejszych procesów w pismach z dnia 25.10. i 7.11. 2006 roku oraz 11.01. 2008 roku oskarżałem sędziów sądów okręgu koszalińskiego o działania z premedytacją na moją niekorzyść, ewidentne naruszanie przez nich prawa, matactwa oraz wydawanie krzywdzących mnie wyroków z naruszeniem obowiązujących procedur. Na poparcie swoich twierdzeń przedłożyłem obszerny materiał dowodowy wskazujący na ich słuszność. Pomimo tego dwójka sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku - Agnieszka Froehlich i Katarzyna Mazurkiewicz złożyły do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na ich szkodę. W wyniku tych zawiadomień przedstawiono mi zarzuty o popełnienie czynów z art. 224 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k.

Postępowanie w tej sprawie toczyło się początkowo w Szczecinku, a następnie między innymi na skutek moich interwencji, zostało przekazane do prowadzenia innemu sądowi. Przy czym nie był to jak chciałem sąd spoza okręgu koszalińskiego, lecz „sąsiedni” sąd w Wałczu.

Dowód: akta sprawy II K 174/08 Sądu Rejonowego w Wałczu.

Drugie postępowanie jest wynikiem sporu toczącego się pomiędzy mną a adwokatem z Wałcza – Cezarym Skrzypczakiem, który swego czasu reprezentował mnie w sprawie II K 174/08 w Sądzie Rejonowym w Wałczu. Pod pozorami udzielania mi pomocy prawnej działał z premedytacją na moją szkodę. Zostało to nagłośnione w Niezależnym Czasopiśmie

Internetowym Afery prawa ( http://www.aferyprawa.eu / ) oraz w moich pismach kierowanych do sądu w Wałczu. Podałem przy tym jakie konkretnie działania i zachowania Cezarego Skrzypczaka uzasadniają moje krytyczne nastawienie do niego. Adwokat uznał, iż moje publikacje i pisma stanowią dla niego zniewagę i pomawiają go w oczach opinii publicznej, co według niego miało by narazić go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu.

Dowód: akta sprawy II K 174/08 sądu rejonowego w Wałczu, akta sprawy II K 1014/10

Sądu Rejonowego w Wałczu. Z logiki materiału dowodowego zebranego w obydwóch sprawach (również w postaci zdjęciowej, dźwiękowej i filmowej ) jasno wynika, że kierowane pod moim adresem zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a przedstawione przeze mnie dowody są wystarczające żeby to bez cienia wątpliwości wykazać. Dotychczasowy skandaliczny sposób prowadzenie obu tych spraw w Sądzie Rejonowym w Wałczu całkowicie pozbawił mnie prawa do rzetelnego procesu. Z treści moich pism z dnia 25.10 i 7.11.2006r stanowiących podstawę aktu oskarżenia w pierwszej sprawie o sygn. akt IIK 174/08 jednoznacznie wynika iż zawarte w nich zarzuty były skierowane nie tylko do sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku, ale również do innych sędziów orzekających w tym okręgu. Zarzuty te miały podobną treść, jak te kierowane pod adresem sędzi Agnieszki Froehlich i Katarzyny Mazurkiewicz, wobec czego sędziowie ci z oczywistych powodów nie posiadają predyspozycji do obiektywnego rozpoznawania mojej sprawy w której bezspornie są stroną zainteresowaną wydanym przez siebie rozstrzygnięciem. Zwłaszcza, że część zarzutów zawartych we wskazanych pismach dotyczyła bezpośrednio sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie, pod który to sąd podlega Sąd Rejonowy w Wałczu. Z tego względu należy przyjąć iż sędziowie Sądu Rejonowego w Wałczu, jak też pozostałych sądów okręgu koszalińskiego nie będą bezstronni w wydawaniu wyroków. Na tą przesłankę zwracał również uwagę mój obecny obrońca z urzędu adwokat Mateusz Nowaczyk wskazując w piśmie z dnia 30.08.2011 roku, że „z uwagi na podległość instancyjną” sędziów sądów okręgu koszalińskiego pod Sąd Okręgowy w Koszalinie nie będą oni mieli swobody wyrokowania.

Dowód: pismo „wniosek oskarżonego” z dnia 30.08.2011 roku, znajdujące się w aktach sprawy II K 174/08 Sądu Rejonowego w Wałczu – załącznik nr 22.

W drugim postępowaniu prowadzenie sprawy z oskarżenia prywatnego adwokata Cezarego Skrzypczaka przed Sądem Rejonowym w Wałczu budzi moje uzasadnione wątpliwości z tego względu, że prowadzi on praktykę adwokacką właśnie w tej miejscowości i zna się doskonale z poszczególnymi sędziami miejscowego sądu, których jawnie wspierał w bezprawiu jawnym działaniem na moją szkodę. Z tego względu oraz z uwagi na moje zastrzeżenia dotyczące nieprawości sędziów sądów okręgu koszalińskiego, które zostały wskazane w pismach z listopada 2006 i stycznia 2008 roku oraz opisane w cyklu 21 publikacji Afer Prawa w mojej sprawie a także udokumentowane w 25 filmach zamieszczonych na Yuo Tobe, rokowania co do ich obiektywności i bezstronności przy wydawaniu wyroków w moich sprawach są zerowe.

Z powyższych względów wielokrotnie składałem wnioski o wyłączenie tych sędziów i przekazanie mojej sprawy do rozpoznania sądowi spoza okręgu koszalińskiego, ale wnioski te nie zostały przez sąd okręgowy w Koszalinie uwzględnione.

Tymczasem w powyższych sprawach doszło do barbarzyńskich naruszeń etyki sędziowskiej i prawa, które potwierdzają moje obawy odnośnie prawidłowości prowadzonego procesu. Do naruszeń tych należy zaliczyć miedzy innymi nie ujawnianie do protokołu żadnych moich rozlicznych wniosków procesowych i dowodowych. Odmowa ich rozpoznania choćby co do samej zasady, uznania względnie odrzucenie. Identycznie traktowane są dowody na moją obronę obciążające moich oskarżycieli wieloletnim zorganizowanym bezprawnym działaniem na moją szkodę. Łącznie brutalnym pozbawianiem mnie możliwości składania wyjaśnień i fałszowaniem protokołów rozpraw. Moje zastrzeżenia budziły również przeprowadzone w stosunku do mnie badania psychiatryczne. Wprawdzie zdaję sobie sprawę, iż sąd może takie badania zarządzić, jednak sposób ich przeprowadzenia pozostawiał wiele do życzenia (co opisałem w dołączonych do akt sprawy publikacjach, pismach procesowych nie pomijając czyniłem w tym 25 filmach zapisanych na płytach CD złożonych do akt na dowód w sprawach).

W toku tej sprawy zostałem skierowany także na obserwację do zakładu psychiatrycznego i to pomimo faktu, że zarzucane mi czyny są takiego rodzaju, że wyłączają praktycznie możliwość stosowania wobec mnie takiej obserwacji.

Vide – pismo mojego obrońcy z dnia 1 października 2011 roku będące w aktach sprawy II K 174/08 - załącznik nr 23.

Należy przy tym podkreślić że taka bezprawna obserwacja raz już miała miejsce a biegli wydali opinię w sprawie. W chwili obecnej po raz drugi jestem zagrożony przymusową obserwacja w związku z tym samym postępowaniem..

Podkreślić przy tym należy, że prawdopodobieństwo skazania mnie (zwłaszcza na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zwieszenia) jest nikłe a w sprawie tej zostałem już dwukrotnie bezpodstawnie pozbawiony wolności na okres kilku tygodni a wszystko na to wskazuje, że czas ten ulegnie jeszcze dalszemu wydłużeniu.

W tej sytuacji mam prawo mieć wątpliwości co do prawidłowości dalszego przeprowadzenia mojego procesu karnego w okręgu koszalińskim. Z tego też względu zwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zbadanie bezprawnych poczynań Sądu Rejonowego w Wałczu oraz Sądu Okręgowego w Koszalinie w moich sprawach i w razie stwierdzenia oczywistych uchybień wskazanie Sądu, do którego będzie można powyższe sprawy przekazać. Na przykład do Sądu Rejonowego w Pile, Poznaniu lub Bydgoszczy. Przy dokonywaniu analizy akt sprawy proszę również uwzględnić 21 załączonych do wniosku publikacji „Afer prawa” w mojej sprawie i uzupełniających je dyskietek CD stanowiących integralną część materiału dowodowego akt obydwóch spraw.

Z poważaniem Rafał Krzyształowski

Załączniki:

Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

Publikacja z dnia 23.01.2011r –„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza” .

Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

Publikacja z dnia 4.05.2011r – „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

Wniosek oskarżonego o wyłączenie sądów okręgu Koszalina z dnia 31.08.2011r.

Pismo obrońcy oskarżonego adwokata Mateusza Nowaka z dnia 1.10.2011r do spraw IIK 174/08 dotyczące nie umieszczanie Rafała Krzyształowskiego na obserwacji w zakładzie leczniczym.

Otrzymują:

- Sąd Rejonowy w Wałczu Wydział Karny.

Piła, dnia 30 sierpnia 2011 roku

Do Sądu Rejonowego
Wydział II Karny
w Wałczu

Sygn. akt: II K 174/08

WNIOSEK OSKARŻONEGO

Jako wyznaczony z urzędu obrońca Rafała Krzyształowskiego, na żądanie oskarżonego, wnoszę o:

wyłączenie na podstawie art 42 § 1 k.p.k. od orzekania w niniejszej sprawie Sędziego Agaty Marszałek oraz innych sędziów orzekających w okręgu koszalińskim;

ewentualnie rozważenie możliwości zwrócenia się w trybie art 37 k.p.k. do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do prowadzenia równorzędnemu Sądowi Rejonowemu spoza okręgu koszalińskiego.

UZASADNIENIE

W toku postępowania oskarżony kilkukrotnie zgłaszał wnioski o wyłączenie poszczególnych sędziów oraz o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Sąd spoza okręgu koszalińskiego. Ostatni wniosek o „przekazanie sprawy do innego okręgu i o wyłączenie wszystkich sędziów w całym okręgu koszalińskim i o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu” Rafał Krzyształowski złożył na posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 roku.

21 kwietnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowił wyłączyć od orzekania w sprawie Sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu: Koczenasza, Zielińskiego i Kołodzieja, oddalając wniosek oskarżonego w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia wskazano, iż oskarżony nie wskazał okoliczności, które mogłyby wpływać na bezstronność pozostałych sędziów Sędziów Sądu Rejonowego w Wałczu oraz innych Sądów z okręgu koszalińskiego, a co za tym idzie stanowić podstawę do ich wyłączenia.

Wobec powyższego oskarżony ponawia swój wniosek wskazując, że podstawą aktu oskarżenia w niniejszej sprawie są treści zawarte w pismach z dnia 25 października i 07 listopada 2006 roku oraz z dnia 11 stycznia 2008 roku.

Przedmiotowe stwierdzenia, które zdaniem oskarżenia miały pokrzywdzić Sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku – Agnieszkę Beatę Froehlich i Katarzyne Mazurkiewicz, odnoszą się także do innych Sędziów orzekających w okręgu koszalińskim, w tym również do Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie (w tym wymienionych z imienia i nazwiska).

Rafał Krzyształowski w stosunku do tych ostatnich używa nawet sformułowań bardzo zbliżonych do tych skierowanych pod adresem wyżej wymienionych sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Tym samym w niniejszej sprawie istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na bezstronność tych Sędziów przy orzekaniu w niniejszej sprawie. Z uwagi na podległość instancyjną, przedmiotowe okoliczności mogą mieć również wpływ na bezstronność sędziów Sądów Rejonowych okręgu koszalińskiego. Orzeczenia wydawane przez tych sędziów podlegają bowiem kontroli instancyjnej przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, co może wywrzeć ujemny wpływ na ich swobodę wyrokowania.

Ostatnia okoliczność daje również możliwość zwrócenia się przez Sąd właściwy, do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy innemu Sądowi równorzędnemu.

Wobec czego wnoszę jak na wstępie.

Mateusz Nowaczyk

adwokat.

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~komitet obywatelski
14-03-2013 / 09:32
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII PAŃSTWOWOŚCI ***
~roxana
14-03-2013 / 09:30
Bracia Polacy ! Czas rozliczyć się z dogmatu NAZISTOWSKICH OSZUSTÓW i demagogów -*** " K O M U N I Z M "***…. formacji której … . W Polsce nigdy NIE było komunizmu, W ZSSR też go NIE było. Była b o l s z e w i a. Dzisiaj, po roku 1989 też JEST BOLSZEWIA ... TUSKA, Komorowskiego, "BOLKA" i INNYCH. Zauważcie, że te gieroje jak … coś spier ...*** to wówczas w ustach TYCH ślizgaczy *** pojawia się *** " K O M U N I Z M "***…. itp. A że częstotliwość ich pier ... - " w demokratycznych ruchach FRYKCYJNYCH *** jest coraz wyższa więc usiłują podgrzać nastroje z epoki "SOLIDARNOŚCI" po której zostało 21 wyświechtanych Postulatów NIE zrealizowanych do dnia dzisiejszego. Orzeł dostał koronę ale został z gołą *** ... D U P Ą ... No i ostał się nam NOBLISTA, który zrobił w B A L O N A 40 mln Polaków ... puszczając *** ich ... na bosaka ... no cóż Grzegorzu Michalski - rodowód SOLIDARNOŚCI powstał w epoce ... Ludwika Waryńskiego ... to odłam Wielkiego PROLETARYATU ... jak to się ma do Żydów ... warto pomyśleć ... *** Jeszcze Polska NIE zginęła chociaż niewiele z niej już zostało ...
~Czesław45
03-03-2012 / 22:39
Do Rafała Potwierdzam publikację treści ujawniających istnienie największej kupy gnoju uzbrojonej IMMUNITETAMI w Rzeczypospolitej Polskiej opanowanej epidemią syfilisu schizofrenii paranoidalnej pod okupacją dziczy magistrów prawa . Istnieją i funkcjonują NAZISTOWSKIE mechanizmy sprawdzone w warunkach hitlerowsko-stalinowskiej okupacji jakie funkcjonują prokuratorami i sędziami w Rejonach i Okręgu Koszalin Ministerstwa Sprawiedliwości. Brak zasad etyczno-moralnych oraz logiki rozumowania dziczy magistrów prawa. Prostaków, Degeneratów posiadających gówno w miejscu mózgów. Łamanie Prawa i ZASAD PRAWA. Łamanie Praw CZŁOWIEKA. Poważanie Postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za rolkę papieru toaletowego. Dowód : 1. Zabójstwo Franciszka Kornaga za sprawą PPR Iwona Jankowska przy pomocy bandytów w policyjnych mundurach I KP w Koszalinie. 2. Okradanie Rodziny Świątek i zamordowanie Jadwigi Świątek na zlecenie PPO Andrzej SIUCHTA przez komornika G. Mrowiński z polecenia rpr Osoś & Jagoszewski z pomocą czterech bandytów w policyjnych mundurach 15-07-2011r. SSO Czesław Podgórny, Tadeusz Szkudlarek, M. Wawrzynkowski to NAZISTOWSKA zgraja która funkcjonuje na przesłankach polityczno - kryminalnych. Okradała Rodzinę ŚWIĄTEK z legalnie posiadanej dzierżawy/. Przygotowanie i plan okradania Rodziny przygotowało dwóch SZMACIARZY: SSO Danuta Sokołowska i Sławomir Przykucki. O ich poziomie intelektu niech świadczy fakt, że NIE odróżniają amputacji kutasa od urojonego insynuacja własnych zatoru płucnego spreparowanego przez dr n. medycznych Elżbieta Zinka – patrz Tygodnik „SOLIDARNOŚĆ” nr 47 z dnia 24-11-2006r „Temida dziwnie stronnicza” Ta sama szajka złodziei :Podgórny, Szkudlarek, Wawrzynkowski – zniszczyła Tadeusza Wołyniec – jednego z aktywistów „Solidarności” w stanie wojennym. Natknąłem się bowiem na arcyciekawe dokumenty w sprawie p-ko bojownikowi „Solidarności” Tadeusz Wołyniec – zaświadczenie IPN Nr 279/03 z dnia 07-02-2003r potwierdzające jego patriotyczny rodowód. Trzech sędziowskich hochsztaplerów : T. Szkudlarek, Cz.Podgórny i M. Wawrzynkowski z mojej sprawy dotyczącej okradania dzierżawy działki na zlecenie PPO A. SIUCHTA Prowadziło okradanie bojownika „Solidarności” z zapłaty za pracę i o przywrócenie do pracy. Jakby było mało w sprawie p-ko T. Wołyniec występuje NIEPOCZYTALNY umysłowo SSO Sławomir Przykucki, który NIE potrafi odróżnić amputacji kutasa u sprawcy przemocy w Rodzinie od zatoru płucnego spreparowanego w naukowy sposób insynuacją urojeń dr n. med. Elżbieta ZINKA > królowa na włościach Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Można mnożyć bez liku tych geniuszy pochodnych Przykuckiemu : SSR S. Wróbel, J. Matejko, PPR T. Bodo, PPO J. Ożóg, SSO I. Jóźwiak (felczer, śledczy UB, PPO J. Rychliński i INNI – wszyscy występują p-ko T. Wołyniec nawet por.por. Wicher i Aleksander NOWIŃSKI – myśliwy – por. http :\\ www.13 grudnia 1981r. Ale jakby było mało te same osoby i ich powinowaci występują w sprawach u Marek777 i w „Willa Alexander” Panie Rafale u Pana w sprawie * z dnia 05-12-2011r tez występuje ta sama zgraja. Przecież to świadczy, że na skalę PRZEMYSŁOWĄ prowadzone jest totalitarne PROCESOWE zbrodnicze awanturnictwo w porażający sposób. To jest hitlerowsko-stalinowskimi metodami prowadzone znęcanie się nad OFIARAMI celem ICH zagłady biologicznej. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I C H Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński Sylwia Wróbel Katarzyna Krystowczyk Marian Wawrzynkowski Iwona Jankowska Tomasz Bodo Marek Paluch Robert Mąka Małgorzata Wiśniewska Barbara Lubner Jacek Bytner Małgorzata Jarecka Beata Wysocka Jacek Matejko Adriana Tynebor Mąka Jarosław Cezary Stebelski Izabella Sobolewska Agnieszka Karbowska Suszek Zuzanna Ostrowska Aneta Skupień Grzegorz Klimowicz Barbara Romaniuk vel Bator Krzysztof Smoliński Iwona Kucharczyk Bożena Kondek Tomasz Krzemianowski Piotr Wedman GrzegorzPolewiak JanuszSkibicki MariaJankowska Ewa Kosiec Andrzej Jaracz Zbigniew Ambroziak Radosław Chamionek Liliana Czuchryta sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Wykaz NAZISTÓW DEGENERATÓW z IMMUNITETAMI zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg
~Ewelina
07-01-2012 / 15:42
Współczuję panie Rafale i życzę wytrwałości. Wcześniej czy później sprawiedliwość zatriumfuje. Bóg jest nierychliwy ale sprawiedliwy. Głowa do góry. Nie ma tego złego co by Panu na dobre nie wyszło. Zaczyna to być widoczne.
~Max
06-01-2012 / 21:08
0DPOWIEDŹ (NIEDO) RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - aferyprawa.eu/Interwencje/Przyzwolenie-Rzecznika-Praw-Obywatelskich-
~SKORPION
31-12-2011 / 19:28
W dniu 27 Rafał po raz kolejny otrzymał szokującą odpowiedź z Biura (niedo) Rzecznika Praw Obywatelskich z datą 22.12.2011r - " W odpowiedzi na Pana skargę, informuję, iż zgodnie z art. 200 Kodeksu postępowania Karnego Sąd może w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołać co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Na wniosek psychiatrów do udziału w wydaniu opinii powołuje się ponadto biegłego lub biegłych innych specjalności. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie psychiatryczne oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym. Opinia psychiatrów powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu, a w razie potrzeby co do okoliczności wymienionych w art. 93 Kodeksu Karnego. Jednocześnie zawiadamiam Pana, że Rzecznik Praw Obywatelskich po zapoznaniu się z Pańskim pismem nie znalazł podstaw do podjęcia działania. Rzecznik, bowiem nie jest uprawniony do ingerowania w toczące się postępowanie karne. Zgłasza Pan natomiast uwagi dotyczące merytorycznej strony stawianych Panu zarzutów. Ocena zaś zasadności tego rodzaju zastrzeżeń należy wyłącznie do właściwości organów procesowych ( sądu lub prokuratura) i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan realizując swoje prawo do obrony zgłasza stosowne wyjaśnienia i odpowiednie wnioski dowodowe przez cały czas toczącego się postępowania karnego. Ze swojej strony Rzecznik uważa Pańską skargę za wyjaśnioną na jej obecnym etapie. Dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy może Pan rozważyć ponowne zwrócenie się do Rzecznika o zbadanie akt przedmiotowej sprawy, o ile uzna to Pan za konieczne". Podpisaną przez głównego specjalistę Mgr. Agnieszka Chruściel
~nadzieja umiera ostatnia
13-11-2011 / 20:43
a ja jeszcze wierze, tez skierowalem sprawe do RPO i tez dityczy SO w Koszalinie
~Maria
27-10-2011 / 03:19
Niech Pan z rezerwą traktuje nowego adwokata. Jak znam życie na pewno Pana zawiedzie podobnie jak jego poprzednicy. Przecież doskonale Pan wie, że większość adwokatów nie posiada twarzy, ambicji ani honoru za grosz. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
~agent
21-10-2011 / 23:01
Pan wierzy że ta hybryda coś dla Pana zrobi ?!!! Może lepiej do tej od Palikota?