Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-05-2011

Wałbrzych - nie podpiszesz mandatu policjant zabierze Ci prawo jazdy...

 

L.dz. 10/RD/ZW/2011                                                               Wałbrzych 2011-05-21

                                                                       Sąd Rejonowy              

                                                                       w Wałbrzychu

                                                                       II Wydział Karny                                                                                                                                                                                                                 

                                                               oraz

                                                                       Pani Aleksandra Abramowska-Podlińska

                                                                       Prezes Sądu Rejonowego

                                                                       w Wałbrzychu

 

Sygn. Akt II W 841/11   

                                                                                                                                             

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18 maja br. sygn. akt II W 841/11oraz wnioski.

         Wnoszę o uchylenie wym. postanowienia w całości z uwagi na jego bezprzedmiotowość, bezpodstawność oraz bezprawność.

         Ponownie wnoszę o wydanie zarządzenia i niezwłoczny zwrot mojego prawa jazdy.

         Wnoszę o włączenie do akt wym. sprawy wniosek z dnia 2 maja br. o wszczęcie postępowania karnego przeciwko policjantom za niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień oraz stworzenie zagrożenia i utrudnienia w ruchu drogowym.

         Z uwagi na brak podstaw do obwinienia ponownie wnoszę o zwrot wym. sprawy do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Wałbrzychu celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

         Wnoszę o stwierdzenie naruszenia prawa dotyczące zatrzymania mojego prawa jazdy przez policję i sąd oraz zawiadomienie o stwierdzonym uchybieniu właściwych organów nadzoru.    

           

Uzasadnienie

                                                                                   

            2 maja br. byłem uczestnikiem kolizji drogowej i anonimowi policjanci (odmowa przedstawienia się) celem wyegzekwowania przyjęcia mandatu karnego w wysokości 200 zł zabrali mi prawo jazdy i nie wydano mi żadnego pokwitowania, ani pouczenia.

            14 maja br. Wydział Ruchu Drogowego KMP Policji w Wałbrzychu doręczył Panu Zbigniewowi Wawrowskiemu pismo datowane na 5 maja br., w którym podano informację, że rzekomo w dniu 5 maja br. do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu został złożony wniosek o ukaranie Ryszarda Dudka za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Faktycznie taki wniosek wpłynął do sądu już 4 maja br.

            17 maja br. złożyłem w wym. sądzie pismo adresowane do prezesa, w którym zawarłem wniosek o niezwłoczny zwrot mojego prawa jazdy z jednoczesnym wyjaśnieniem przyczyny jego bezpodstawnego przetrzymywania, ponieważ będę ubiegał się o stosowne odszkodowanie.

            18 maja 2011 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w składzie przewodniczący SSR Ewa Muzyka wydał postanowienie o nie zatrzymywaniu mojego prawa jazdy. Jednak ten sąd nie zwrócił mi prawa jazdy, które dalej jest bezprawnie przetrzymywane w sądzie.

            Z uwagi na powyższe należy zważyć, co następuje:

            Obowiązujące w RP przepisy prawa jednoznacznie i precyzyjnie regulują sytuacje, kiedy może nastąpić zajęcie przedmiotu (dokumentu) i jego tymczasowe zajęcie może nastąpić tylko w przypadku ujawnienia wykroczenia zagrożonego przepadkiem przedmiotu a zajęcie takie jest niezbędne dla wykonania tego przypadku. Tymczasowe zajęcie upada, jeżeli w ciągu 7 dni od daty jego dokonania nie zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu lub przepadku i właściwym organem jest tu tylko sąd.

            Zajęcie mojego prawa jazdy nastąpiło w dniu 2 maja br. natomiast SSR Ewa Muzyka wydała postanowienie o nie zatrzymywaniu mojego prawa jazdy 18 maja br. tj. dokładnie 10 dni po upadku zajęcia, który nastąpił z mocy samego prawa. Po drugie zajęcie mojego prawa jazdy było bezprawne od samego początku, ponieważ służyło tylko działaniom bezprawnym tj. przymusowej egzekucji mandatu a udział w kolizji drogowej nie jest podstawą do pozbawienia kogokolwiek prawa jazdy. Na marginesie dodam, że prawo jazdy posiadam od ponad 30 lat i nie mam ani jednego punktu karnego na koncie, o czym wiedzieli wym. policjanci. Wniosek o uchylenie wym. postanowienia z uwagi na jego bezprzedmiotowość, bezpodstawność oraz bezprawność jest w tej sytuacji w pełni zasadny.

            W opisanej sytuacji sąd powinien niezwłocznie wydać zarządzenie i natychmiast zwrócić mi moje prawo jazdy. Tutaj tego obowiązku wym. sąd nie dopełnił nawet wtedy, kiedy zwróciłem się o jego zwrot pisemnie. Po raz drugi wnoszę o wydanie stosownego zarządzenia i niezwłoczny zwrot mojego prawa jazdy.

            W wydanym przez SSR Ewę Muzykę postanowieniu wym. sędzia stwierdziła, że: „Wprawdzie zebrany w sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił popełnienie przez obwinionego tego wykroczenia …”, które to stwierdzenie jest pozbawione podstaw. Zebrany w sprawie materiał dowodowy to tylko notatka urzędowa policjanta i nic więcej, czyli wniosek sędziego jest jednostronny i nieobiektywny. 2 maja br. złożyłem wniosek do Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu o wszczęcie postępowania karnego, w którym domagam się wszczęcia przeciwko wym. policjantom postępowania karnego za niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień oraz stworzenie zagrożenia i utrudnienia w ruchu drogowym - załącznik nr 1. Wnoszę o włączenie do akt sprawy wym. dokumentu, gdzie jest opisane całe zdarzenie drogowe i który jednocześnie wskazuje na fakt, że policjanci wezwani na miejsce zdarzenia nie posiadali odpowiednich kwalifikacji oraz przygotowania, aby brać udział w takiej interwencji.

Zamiast udzielić pomocy, rozstrzygnąć spór o sprawstwo kolizji to działali nieprofesjonalnie a nawet stworzyli realne zagrożenie i utrudnienie w ruchu drogowym.  

            Z uwagi na powyższe na obecnym etapie postępowania wniosek, iż brak jest podstaw do obwinienia jest w pełni zasadny i z tego powodu sprawa powinna trafić do wnioskodawcy, który powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, min. uzupełnić i sprawdzić fakty. Przebieg zdarzenia oraz wadliwość oznakowania skrzyżowania powinny zostać ocenione przez biegłych, o których opinię będę wnosił. Na uwagę zasługuje tu fakt, że wnioskodawca nie podjął żadnych czynności wyjaśniających i już dwa dni po zdarzeniu skierował wniosek o ukaranie, aby przerzucić całą odpowiedzialność i konieczność zebrania dowodów, opinii biegłych na sąd, co należy uznać za skandaliczne, ponieważ sąd nie może zastępować w działaniu oskarżyciela.

            Naruszenie prawa przez funkcjonariuszy aparatu państwowego jest tu bezsporne i z tego powodu wnoszę, aby sąd zawiadomił właściwe organy nadzoru o stwierdzonych uchybieniach. Takie haniebne praktyki należy wyeliminować i osoby je stosujące muszą ponieść stosowne konsekwencje.

Na uwagę zasługuje fakt, że sędzia wydająca wym. postanowienie pełni funkcję przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, co pozostawiam bez dalszego komentarza. 

            Z uwagi na fakt rażącego łamania prawa tj. bezprawne pozbawienie mnie prawa jazdy przez tak długi okres czasu zawiadamiam prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz Ministra Sprawiedliwości a także zarządzam publikację tego dokumentu w Internecie min. na stronie:               http://forum.polscott.com/viewtopic.php?f=55&t=5130&sid=98baeef993c338c121394ad3b123fa81

            Na zakończenie jedno zdanie do Internautów, Proszę Państwa, Polska pod rządami Donalda Tuska nie jest państwem prawa. Ten opisany przykład pokazuje, że funkcjonariusze aparatu państwowego tj. policjanci i sędzia jawnie działają na szkodę obywatela, chronią swoje interesy, zajmowane stanowiska - zamiast pomagać obywatelom i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.  Okazuje się, że przepisy prawa są tylko dla obywateli natomiast nie obowiązują funkcjonariuszy państwowych, którzy pod rządami wym. premiera mogą mieć poczucie bezkarności. Porażające w tej sytuacji jest to, że społeczeństwo utrzymuje tych funkcjonariuszy a nadto mają oni specjalne przywileje np. nieusuwalność ze stanowisk, wynagrodzenie bez konieczności świadczenia pracy w tym roczne płatne urlopy dla poratowania zdrowia – co można uznać za wyjątkowo niesłuszne, niezasłużone i w takim układzie jest marnowaniem publicznych pieniędzy. To stwierdzenie jest w pełni zasadne, ponieważ informacja o tych nieprawidłowościach trafiła już do wszystkich członków rządu wym. premiera i nie tylko i do dziś nie ma żadnej reakcji.    

 

 

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                 mgr Ryszard Dudek

Wyk. 3  egzempl.

Egz. nr 1,2 – adresaci

Egz. nr 3 – a/a.

Załącznik:

Nr 1 -  Wnioski do Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czyte

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Emma
03-01-2015 / 23:38
Kick the tires and light the fires, problem ofcaliilfy solved! fxtxmoouncf.com [url=fohvkwbo.com]fohvkwbo[/url] [link=zimtdnas.com]zimtdnas[/link]
~Minnie
23-12-2014 / 16:35
I read your post and wished I'd wreittn" rel="nofollow">dbefgelbhxy.com">wreittn it
~Wilhelmina
19-12-2014 / 15:38
Dag nabbit good stuff you whpnaerspippers!
~Kumbaka
06-06-2011 / 10:15
Witam, całość sprawy opisana jest na stronie: forum.polscott.com/viewtopic.php?f=55&t=5130&p=6772#p6772 Zapraszam. Dowiecie się Państwo, że Obywatel RP nie ma żadnych praw, w tym prawa do skierowania sprawy do sądu, bo komendanci Figiel i Chojwa odmówili mu podania nazwisk policjantów, a także przekazania notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Tusk i jego rząd nie reagują, albowiem obowiązuje tu zasada, że ręka rękę myje. Pozdrawiam ]:->
~Patriota
26-05-2011 / 20:55
Żydowska V kolumna w kurii krakowskiej przesladuje Księdza - Patriotę! Grozi Mu utrata życia! Brońmy Go! www.diecezja.pl/pl/wydarzenia/2554-owiadczenie-w-sprawie-dziaalnoci-
~Copkiller
24-05-2011 / 21:23
Nie pij wudki nie pij wina kup karabin zabij gline! Wyszczelać darmozjad