Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 15-12-2017

 SM Warszawka i zaszczuta "Młoda Rodzina" Mirosława Mazurek

Mirosława Mazurek Od 1995r. Warszawa, 12.12.2017 r.

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko Własnościowej

"Młoda Rodzina" w Warszawie,

ul. Relaksowa 37/45

Przedstawiam zmasowany atak Wymiaru (NIE)Sprawiedliwości, który swoimi drastycznie niesprawiedliwymi decyzjami w celu zaszczucia psychicznego oraz zubożenia finansowego dąży do unicestwienia Człowieka, który odważył się przeciwstawiać bezprawiu i nagłośniać decyzje Prokuratury gwarantujące bezkarność pozwalającą na dalsze kontynuowanie działań przestępczych osobom zarządzającym majątkiem Spółdzielców.

Do tej pory naiwne domaganie się przestrzegania prawa i sprawiedliwości kosztowało mnie ok. osiemdziesięciu tysięcy złotych. Straciłam wszystkie oszczędności, musiałam sprzedać mieszkanie na wynajem, które było moim zabezpieczeniem na stare lata, emeryturę mam 1167,- złotych.

Jest oczywistością, że wieloletnie prześladowania spowodowało poważny uszczerbek na moim zdrowiu, z tego powody zaliczyłam pobyt w szpitalu.

1. W trakcie rozpraw z pozwów spółdzielni przeciwko spółdzielcy Mirosławie Mazurek żądających zapłaty fikcyjnych zadłużeń na sali sądowej zawsze byli policjanci, co w moim odczuciu miało na celu zastraszania mnie i zaszczucia psychicznego.

Dwa połączone powództwa o fikcyjne zadłużenie SSR Aleksandra Błażejewska WYROKIEM Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa dnia 25 11.2015 r. Sygn. akt II C 2917/14 oddaliła w całości zasądziła od Spółdzielni MLWMR na moją rzecz koszty. W uzasadnieniu Sąd wykazał nieprawidłowości w naliczaniu opłat, które spółdzielnia nie respektuje.

2. Kolejne sprawy wytaczane niewygodnemu spółdzielcy o fikcyjne zadłużenia prowadził młody Sędzia zorientowany w sprawach spółdzielni mieszkaniowych. Z niejasnych powodów po czterech rozprawach zmieniono Sędziego na panią Sędzie z Wydziału Ksiąg Wieczystych.

3. Ponieważ nadal domagałam się kalkulacji poszczególnych kosztów którymi obciążano spółdzielców, rozliczenia garażu wybudowanego z funduszu kilkunastu spółdzielców oraz uregulowań prawnych garażu. Funkcyjni zajęli miejsca postojowe w garażu bez poniesienia kosztów budowy i podają się za właścicieli. Opłaty czynszowe naliczane są uznaniowo.

Wskutek mojej korespondencji z Ministerstwem Infrastruktury i Mieszkalnictwa Zarząd, jednoosobowy, wraz z zaocznym zarządcą musieli wycofać się z bardzo niekorzystnej finansowo umowy zawartej, bez akceptacji pracodawców - spółdzielców, na wykonanie remontu naszego budynku.

Nadal informowałam Spółdzielców o nieprawidłowościach, dlatego zarząd oraz zarządcą, zaoczny szkodnik, przy akceptacji RN postanowili pozbawić mnie członkostwa spółdzielczego umożliwiającego zlicytowanie mojego mieszkania, co od lat zapowiadał Andrzej S. RN, Paweł Wójcik r.p. jednoroczny prezes , oraz Andrzej K. RN .

Podkreślam, że nigdy nie zalegałam z opłatami nawet jednego miesiąca, ale konsekwentnie kwestionowałam prawidłowość naliczeń poszczególnych opłat.

 Prezes Jacek Galinowski tak uzasadniał wniosek o wykluczenie "....... w podjętą Uchwałę SMLWMR o wykluczenie z dnia 20.06. 2016 r. wg informacji Administratora Spółdzielni firmy Intacto (Andrzej Olszewski) , pani Mirosława Mazurek nie uiszcza terminowo opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadających na lokal 45 w budynku Spółdzielni przy ul. Relaksowej w Warszawie nr 37 co na przestrzeni lat skutkowało koniecznością kilkakrotnego egzekwowania ich na drodze sądowej....."

Do odpowiedzi na pozew, który wytoczyłam spółdzielni nie dołączono wzmiankowanych wyroków, których nie było ! a więc Spółdzielnia nie mogła dostarczyć nieistniejących wyroków także na wezwanie Sądu.

Mój Pełnomocnik wnioskował o uchylenie Uchwały z dnia 25 maja 2016 r. o wykluczenie Powódki Mirosławy Mazurek ze spółdzielni z naruszeniem Prawa Spółdzielczego i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania wg norm.....

 Pragnę nadmienić, że administrator Andrzej Olszewski wcześniej dokładnie takie samo pomówienia mojej osoby zawarł w zeznaniach przed Sądem Okręgowym w Warszawie - III Wydział Cywilny w sprawie III C 1220/13 dniu 11.12.2015r. pouczony przez Sąd o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań.

 Sprawa dotyczyła wyłączenia mi wody ciepłej i zimnej przez administratora Andrzeja Olszewskiego pomimo moich corocznych nadpłat za media w wysokości od jednego do trzech tysięcy złotych.

Przekazałam te pomówienia w dniu 28.01.2016r. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury, która postanowiła umorzyć

śledztwo wobec braku znamion czynu zabronionego na podstawie

art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Prokuratura umorzenie śledztwa uzasadniła, że Andrzej Olszewski w chwili składania zeznań był o tym subiektywnie przekonany. !!!

Sędzia Sądu Okręgowego III Wydział Cywilny Warszawa Al. Solidarności 127 Sygn. akt. III C 1108/16 Joanna Korzeń nie uchyliła, na żądanie mojego pełnomocnika, Uchwały Spółdzielni podjętej z naruszeniem prawa spółdzielczego o wykluczeniu mnie z członkostwa, zdecydowała uwzględnić zgłoszony nowy zarzut o moich rzekomo agresywnych zachowaniach w stosunku do sąsiadów i wyraziła zgodę na przesłuchiwania świadków.

Pierwszy zeznawał nowo zamieszkały w marcu 2016 r. Rober W.,który pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

bez żadnych hamulców pomawiał mnie ; że jestem skłócona ze wszystkimi lokatorami, ponieważ wywoływałam awantury, wyzywałam ludzi, krzyczałam, obrzucałam inwektywami, pokazywałam gesty rasistowskie ( są takie ?).

Na pytanie Sądu dlaczego tak mało spółdzielców było na WZ 25.06.2016 r. konfabulował; "Pani Mazurek na WZ wywoływała takie awantury, wrzaski, wyzwiska, inwektywy, że spółdzielcy zniechęcili się i nie przychodzą na walne"

 Nigdy w żadnym czasie i żadnym miejscu nie zachowywałam się tak, muszę dodać, że takie zachowania w naszej małej spółdzielczej społeczności nigdy nie miały miejsca ! Na WZ nigdy nie było burzliwych dyskusji, zarządzający nie dopuszczali do dyskusji na tematy licznych poważnych nieprawidłowości.

 Następni świadkowie nie potwierdzili zeznań Roberta W. Sędzia Sądu Okręgowego Joanna Korzeń pytała świadka - osobę sprzątającą, czy Pani Mazurek opłaca czynsz ! Spółdzielnia zgłaszała dalszych świadków.

Irracjonalna zabawa w przesłuchiwanie świadków musiała być przerwana z powodu wejścia w życie nowego prawa zabraniającego pozbawiana członków spółdzielni członkostwa i zakończyła się na czterech rozprawach.

Sprawa dostarczona do Sądu 25.08.2016 r. Sygn. akt III C 1108/16 . Po piętnastu miesiącach dnia 23.11.2017r.

Sędzia Sądu Okręgowego Joanna Korzeń postanowiła sprawę umorzyć a koszty procesu zasądzić od poszkodowanej Mirosławy Mazurek, pomawianej, nękanej na różne sposoby przez zarządzających spółdzielnią, którzy pewni bezkarności zagwarantowanej decyzjami Prokuratury.

Nigdy finanse spółdzielni nie podlegały zewnętrznej, profesjonalnej kontroli.

Kontrola przez RN to fikcja. RN nie wykonywała zadań do których była powołana, działania w interesie spółdzielców. RN wspierał a Zarząd w działaniach na szkodę spółdzielców .

Dość szybko spółdzielcy zorientowali się, że są okradani, zaczęli domagać się przestrzegania prawa i sprawiedliwości w tym celu zwracali się do Prokuratury, która konsekwentnie swoimi decyzjami chroniła przed odpowiedzialnością osoby dopuszczające się przestępstw.

Poczucie gwarantowanej bezkarności zachęcały zarządzających do zwiększania zastraszania, a nawet terroru w stosunku do buntowników.

W tej sytuacji spółdzielcy (48 lokal) uznali, że jedynym sposobem rozwiązania problemów jest wyprowadzka. Pomimo atrakcyjnych mieszkań, do tej pory decyzję o wyprowadzce podjęło 33 właścicieli mieszkań, pozostało 15 pierwotnych właścicieli lokali, w tym czterech wybrańców czerpiących, od zawsze, nieuprawnione korzyści materialne.

4. Miałam mieszkanie na wynajem, które wynajęłam trzem kobietom; Marcie

M,, Oliwi J. , Karolinie P. zawierając z nimi umowę najmu 01.09.2014 r. na czas jednego roku. Sezon na wynajem trzypokojowego mieszkania jest krótki, trawa od lipca do września. Dlatego umowa musiała być na taki okres, który zabezpieczał mój interes.

Lokatorki w styczniu 2015r. mailowo przesłały mi cztery wypowiedzenia, trzy miały datę 30.10.2014r, a czwarta poprawiona 26 stycznia 2015r. Lokatorki swoją bezprawną decyzję zerwania podpisanej umowy o wynajmie tłumaczyły konsultacjami z radcą prawną, którą okazała się być r. p. Aneta Pankowska krewna jednej z lokatorek Marty M.

WYROK z dnia 5 lipca 2016 r. Sygn. akt II C 1840/15 upr.

Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa a Warszawie II Wydział Cywilny SSR Aleksandra Błażejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2016 r, w Warszawie sprawy z powództwa Mirosławy Mazurek przeciwko Karolinie. P.,Marcie M. i Oliwi J. o zapłatę zasądza solidarnie od pozwanych ........ na rzecz powódki Mirosławy Mazurek 6300 zł wraz z ustawowymi odsetkami... R.p. Aneta Pankowska złożyła apelację.

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy Beata Gutkowska wydała dnia 22 czerwca 2017r. Sygn. akt V Ca 2483/16 WYROK

1. zmieniła zaskarżony wyrok i oddaliła powództwo oraz zasądziła od Mirosławy Mazurek solidarnie na rzecz OJ , KP i MM kwotę 1.217

2. zasądziła od Mirosławy Mazurek solidarnie na rzecz OJ, KP, MM 1.450 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w instancji odwoławczej.

W uzasadnieniu SSO Beata Gutowska zaprzeczyła wszystkim zgromadzonym, rzetelnym dowodom. To jest wyrok Sądu wydany w IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ w rażącej sprzeczności ze sprawiedliwością , kwalifikuje się do uchylenia, wyroku krzywdzącego Człowieka uczciwego.

Pragnę podkreślić, że korzystam z usług dobrego prawnika, rzetelnego, uczciwego, zaangażowanego r.p. Adama Grzegorza Karolaka. Wcześniej musiałam zrezygnować z usług trzech radców prawnych, którym pomyliły się kierunki.

Działania Organów (NIE)Sprawiedliwości w celu zniszczenia niepokornego obywatela na tym się nie skończyły.

Radca prawna Aneta Pankowska złożyła doniesienie do Prokuratury pomawiając mnie o przerobienie daty jednego z czterech wypowiedzeń podpisanych przez ww lokatorki przesłanych mi mailowo w styczniu 2015 r. i oskarżając mnie, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej posłużyłam się przerobionym dokumentem wypowiedzeniem najmu przez załączenie go do pozwu złożonego w Sądzie Rej..... 11 czerwca 2015 r. w ten sposób usiłowałam wyłudzić dodatkowo 3-miesięczego czynszu najmu... ! Podstawą uzasadniającą pozew o zapłatę była umowa najmu na okres jednego roku. Jako dodatkową ilustrację bezprawnych działań lokatorek załączyłam wypowiedzenia przesłane mi mailowe w styczniu 2015 r.

Datą istotną i w sensie prawa ważną jest udokumentowana data dostarczenia dokumentu niezależnie od daty pisma. Dat przesłania mi mailowo wypowiedzeń r.p. nie kwestionowała.

W styczniu 2015 r. r.p. Aneta Pankowska kilkakrotnie telefonicznie i pisemnie usiłowała zastraszaniem i groźbami powstrzymać mnie od wytoczenia procesu, informując, że w razie wytoczenia procesu za zerwanie przez lokatorki jednorocznej umowy najmu i nie przestrzeganie zobowiązań z nich wynikających będę ukarana.

R.p. Aneta Pankowska w piśmie skierowanym do mnie z dnia 15.01.2015r. zawarła takie sformułowanie "Pani obecne działania wydają się zmierzać do wyłudzenia dodatkowego 3-miesięcznego czynszu najmu Art. 212 k.k."

Pozew o zapłatę czynszów wniosłam 11 czerwca 2015r. więc r.p. Aneta Pankowska pisząc do mnie ww pismo nie mogła wiedzieć co będzie zawierał. Istotne jest, że czwarte wypowiedzenie z poprawioną datą zostało nadesłane do mnie drogą mailową pod koniec stycznia 2015r. już po dacie 15.01.2015r. pisma r.p. Anety Pankowskiej skierowanego do mnie .

Prokuratura Mokotów znalazła pretekst, żeby doprowadzić do ukarania niepokorną osobę, która zamieszczała na forum AFERY PRAWA opisy decyzji i nazwiska Prokuratorów, których decyzje od lat zapewniały bezkarność osobom zarządzającym majątkiem spółdzielców SMLWMR, ktorzy dopuszczali się czynów przestępczych działających na szkodę spółdzielców, przede wszystkim szkód materialnych.

Prokuratura Mokotowska przyjęła pomówienie mnie przez r.p. Anetę Pankowską o dokonanie zmiany daty na czwartej przesyłce wypowiedzenia za fakt niepodważalny. Na jakiej podstawie ?

W jakim celu miałam to zrobić ? To nie ja miałam interes w przerobieniu tej daty.

Ja przedłożyłam w Sądzie jako niepodważalny dowód jednoroczną umowę najmu.

Dlaczego nie dokonano sprawdzenia poczty przychodzącej mojego komputera przez wysokiej klasy fachowców ?
Prokuratura odrzuciła wniosek mojego pełnomocnika o umorzenie postępowania.

Wezwanie na przesłuchanie na Policję nie przysłano mi pocztą, doręczyli mi je dwaj policjanci, którzy walili pięściami w drzwi, nie zadzwonili domofonem. Takie działanie uznaje za czynność mająca na celu zastraszanie !

Sędzia Sądu v Rejonowego dla Warszawy Mokotowa III Wydział Karny Justyna Kaczanowska-Bednarczuk dnia 7.02.2017 r. Sygn. akt II K 936/16 wydała WYROK NAKAZOWY orzekając przyjmując, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i na podstawie art. 500 § 1 i 3 kp k

I. oskarżoną Mirosławę Mazurek uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za czyn ten skazuje ją na podstawie 270 § 1 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z ar. 286 § 1kk. w zw. z ar. 11 § 2 kk, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 14 § 1 kk w zw. z art 286 § 1 kk. w zw. z art, 11 § 3 w zw. z art. 37a kk na karę 200(dwustu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł:

II. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem kosztów sądowych. 

10.03.2017r. wniosłam Sprzeciw od wyroku

W związku z wyrokiem nakazowym z 07.02.2017r. wydanym prze Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w sprawie III k 936/16 wnoszę od niego sprzeciw i proszę o jego uchylenie jako wyraźnie krzywdzącego mnie. 

W dniu 29 stycznia 2018 r jest wyznaczony czwarty termin rozprawy. Wcześniej nie odbyły się trzy rozprawy z powodu choroby Sędziego.

Z poważaniem

Mirosława Mazurek

Tematy  w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY  PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.