Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
28 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-04-2018

RZECZNIK PRASOWY SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH S.S.O. Jacek Krawczyk - interwencja Redakcji w sprawach oszukanego przez Getin Bank Jana Jączka

Redakcja AFER PRAWA otrzymała kolejne pismo poszkodowanego Jana Jączyka. Publikujemy pismo i zwracamy się do rzecznika sądowego S.S.O. Jacka Krawczyka celem ustosunkowania się do  poruszonych spraw w piśmie.

Tychy, dnia 22 kwietnia 2018 r.

Jan Jączek
e-mail: jan.jaczek@gmail.com

Szanowny Pan Zdzisław Raczkowski
Redaktor Naczelny Afery Prawa

e-mail: aferyprawa@gmail.com

Prośba pokrzywdzonego w aferze finansowej o podjęcie interwencji

 

Szanowny Panie Redaktorze

1. Jak wcześniej informowałem Pana jestem pokrzywdzony w aferze finansowej, większej niż afera Amber Gold, BEZPRAWNIE, BEZKARNIE i skutecznie ukrywanej przez funkcjonariuszy policji, władze prokuratorskie, sądownicze i ich popleczników.

Mechanizm afery i błędny sposób stosowania prawa przez prokuratorów i sędziów opisany jest m. in.: w zapytaniu poselskim nr 2396 przez Posłów na Sejm: Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego – patrz: załącznik nr 1, w Tygodniku Nowiny Nyskie „Nikt nie broni obywatela”, w Gazecie Finansowej „Złapani przez Getin Bank”, w Gazecie Obywatelskiej „Obywatel pokrzywdzony przez organa państwa”, w Radio Wnet „Pokrzywdzeni przez Getin Bank wychodzą na ulice”, na portalach wPolityce.pl „Sztygar Jan Jączek ujawnia aferę Getin Bank”, Aferyprawa.eu i w innych mediach.

Przez ponad DZIEWIĘĆ LAT policjanci i prokuratorzy „zajmujący się” aferą NIE ROZPOZNALI i NIE CHCĄ rozpoznać zgodnie z prawem i rozumem naruszeń prawa bankowego przez Getin Bank SA, wskazanych i udowodnionych w treści PROTOKOŁU GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez bank szeregu przepisów prawa, na szkodę klientów, lecz POZORUJĄ DZIAŁANIA, mataczą, zaprzeczają oczywistym faktom i chronią się wzajemnie przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Wydano już ponad STO orzeczeń prokuratorskich i ponad STO orzeczeń sądowych kompromitujących wymiar sprawiedliwości w Polsce, uniemożliwiających mi odzyskanie bezprawnie przejętych środków pieniężnych znacznej wartości.

2. Dnia 24 kwietnia 2018 r. o godz. 1330 w sali 109 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowanego do Sądu Okręgowego w Kielcach, cytuję:

I. Dnia 18 czerwca 2007 roku podpisałem umowę kredytową z Getin Bankiem S.A. (obecna nazwa Getin Noble Bank S.A.) na kwotę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym. W późniejszym czasie UMOWA TA OKAZAŁA SIĘ WIELKIM OSZUSTWEM – AFERĄ – PIRAMIDĄ FINANSOWĄ, w wyniku której śp. moja matka Michalina Jączek straciła wszystkie środki pieniężne – kwotę znacznej wartości – a dodatkowo sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk zrobiła Jej zadłużenie na KWOTĘ 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) na rzecz Getin Banku SA.

Bezpośrednio w wyniku tych nieludzkich – przestępczych działań – moja mama Michalina Jączek przeżywała ogromne cierpienie i ból psychiczny, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.

Przez ponad dziesięć lat zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i sędziów, NIE TYLKO chroni przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów finansowych, uniemożliwiając mi odzyskanie w całości zagrabionych pieniędzy, lecz również działa systemowo, zaprzecza oczywistym faktom, podaje nieprawdę do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe, wydaje orzeczenia sprzeczne z prawem, prawidłowym rozumowaniem, orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a nadto próbowano mnie fizycznie zlikwidować, etc. Jest to wyjątkowo toksyczna, przestępcza grupa o charakterze mafijnym, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 306 § 1 KPK w związku z art. 25 § 1 pkt 2 KPK wnoszę zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, które było jedynie pozorowane i „prowadzone” niezgodnie z prawem PRZECIWKO ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ PROKURATORÓW i innym funkcjonariuszom przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, ZAMIAST BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej lub Departamencie Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej prokuratury.

Podkreślić należy, że ustalenia prokuratora Leszka Jaworskiego SĄ SPRZECZNE z postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 28 stycznia 2017 r., sygn. akt II Kp 19/17 w tych samych kwestiach, które on „rozpoznawał”, jak również są rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, dlatego wnoszę o uwzględnienie tego zażalenia przez Sąd i nakazanie prokuraturze przeprowadzenie rzetelnego i skutecznego śledztwa, dotyczącego opisanej afery finansowej i procesowej.

II. Prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszkowi Jaworskiemu zarzucam:

1. Pozorowanie śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, w tym przeciwko Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach Tomaszowi Janeczkowi i jego poplecznikom z Prokuratury Krajowej i innym wysokim przedstawicielom Państwa Polskiego, mimo że, na podstawie art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH PRZEZ PROKURATORÓW I SĘDZIÓW, powinno być prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Dodać należy, że w zapytaniu poselskim nr 2396 złożonym przez Posłów na Sejm Pana Janusza Sanockiego i Pana Jerzego Jachnika – Członków Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wskazano i udowodniono zaniechania i bezczynność najwyższych władz prokuratorskich w tej sprawie.

Odpowiedzi” na powyższe zapytanie poselskie udzielił Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak, który m.in. BEZPRAWNIE UMORZYŁ ŚLEDZTWO w sprawie zabójstwa Huberta Mojsiejew, a sposób stosowania prawa przez władze prokuratorskie w tym śledztwie został zakwestionowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 24 marca 2009 roku Mojsiejew przeciwko Polsce nr 118/18/02 (m.in. brak skutecznego śledztwa) i Państwo Polskie zmuszone było rodzinie wypłacić zadośćuczynienie w kwocie dwadzieścia tysięcy euro, a następnie Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził dodatkowo rodzinie jeszcze kwotę ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Nadto prokurator Krzysztof Sierak pełniąc funkcje Dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, a następnie będąc prokuratorem Prokuratury Generalnej MIMO OBOWIĄZKU USTAWOWEGO pomocy pokrzywdzonym w tej aferze, do dziś nic nie zrobił, poza DZIAŁANIAMI DLA POZORU.

W związku z powyższym, należy ustalić, jaki wpływ miał na niniejsze irracjonalne pozorowane „śledztwo” prokuratorskie Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak ?

2. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania treści PROTOKOŁU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO - GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, kluczowego dowodu w sprawie, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez Getin Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA) szeregu przepisów prawa bankowego, na szkodę klientów.

3. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania istotnego dowodu z dokumentu umowy zawartej pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a Getin Noble Bankiem SA, na okoliczność wypłacenia mi części środków pieniężnych (kwoty znacznej wartości), BEZPRAWNIE PRZEJĘTYCH PRZEZ BANK, CO W OCZYWISTY SPOSÓB JEST PRZYZNANIEM SIĘ DO WINY PRZEZ BANK.

4. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne nierozpoznanie istotnego dowodu, iż poplecznicy prokuratora Krzysztofa Jarzyny - pełniący kierownicze funkcje we władzach prokuratorskich, bezprawnie wyznaczyli go do POWTÓRNEGO prowadzenia śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA mimo, że na podstawie 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 ust. 6 KPK prokurator Krzysztof Jarzyna PODLEGAŁ WYŁĄCZENIU Z MOCY PRAWA OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

5. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania notatki urzędowej prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózda z dnia 4 maca 2015 r., w której wskazał i przyznał, że śledztwo dotyczące tej afery NIE POWINNO być prowadzone w prokuraturze rejonowej (przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę).

6. Nadto prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne podawanie nieprawdy do dokumentu mającego znaczenie prawne i dowodowe (...)”.

Patrz: załącznik nr 2Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowane do Sądu Okręgowego w Kielcach

3. Z powyższej treści jednoznacznie i bezspornie wynika, że sprawa dotyczy afery finansowej na kwotę ponad MILIARDA złotych i zorganizowanej grupy przestępczej prokuratorów i sędziów, którzy od PONAD DZIEWIĘCIU LAT UKRYWAJĄ AFERĘ FINANSOWĄ, popełniając oszustwa procesowe z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK i inne przestępstwa na moją szkodę.

Zgodnie z art. 25 § 1 pkt 2 KPK WŁAŚCIWYM RZECZOWO do rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowanego do Sądu Okręgowego w Kielcach, jest SĄD OKRĘGOWY, a NIE sąd rejonowy.

4. Na podstawie art. 304 § 1 KPK w związku z art. 107 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz na podstawie art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM, że Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Michał Dmowski wraz z podległymi mu administracyjnie sędziami tegoż sądu, BEZPRAWNIE i BEZKARNIE OD WIELU LAT BIERZE UDZIAŁ W UKRYWANIU AFERY FINANSOWEJ, w której jestem pokrzywdzony.

Nadto sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach BEZPRAWNIE i BEZKARNIE CHRONIĄ PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ SKORUMPOWANYCH PROKURATORÓW, a prokuratorzy chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną sędziów tegoż sądu. Tak działa grupa przestępcza od wielu lat niszcząca mi zdrowie i życie, również uniemożliwiająca mi odzyskanie pieniędzy znacznej wartości utraconych w wyniku afery finansowej.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17, akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds. 24.2017 i inne akta sprawy.

5. Dnia 8 sierpnia 2017 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach wpłynęły akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds. 24.2017, dotyczące przestępstw popełnionych na moją szkodę, między innymi przez Zastępcę Przewodniczącego III Wydziału Karnego tegoż sądu Katarzynę Sąsiadek, którą oskarżam o oszustwa procesowe z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK i inne przestępstwa, co skutkuje tym, że OD PONAD DZIESIĘCIU LAT NIE MOGĘ ODZYSKAĆ PIENIĘDZY ZNACZNEJ WARTOŚCI, przejętych w wyniku oszustwa finansowego. W ten sposób sędzia SR Katarzyna Sąsiadek i jej poplecznicy wyrządzili mi ogromne szkody materialne i niematerialne.

KOLEJNY RAZ sprawa dotycząca afery finansowej i oszustw procesowych popełnionych przez prokuratorów i sędziów z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK oraz działania zorganizowanej grupy przestępczej to jest o czyn z art. 258 § 1 KK, BEZPRAWNIE TRAFIŁA DO TAK ZWANEGO Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, który to sąd na podstawie art. 25 § 1 pkt 2 KPK w związku z art. 439 § 1 pkt 4 KPK JEST Z MOCY USTAWY WYŁĄCZONY OD ROZPOZNANIA mojego zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowanego do Sądu Okręgowego w Kielcach.

Dodać należy, że jest to BEZWZGLĘDNA PRZYCZYNA ODWOŁAWCZA, gdy sąd niższego rzędu orzekał w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu.

6. Do niniejszego wniosku załączam następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP.

Załącznik nr 2Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowane do Sądu Okręgowego w Kielcach

Załącznik nr 3Gazeta Finansowa, artykuł „Złapani przez Getin Bank SA”.

7. Podsumowując, opisana przeze mnie sprawa udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że prokuratorzy i sędziowie zamiast chronić obywateli przed przestępcami, często chronią przestępców przed odpowiedzialnością karną i cywilną, niszcząc zdrowie i życie pokrzywdzonym oraz uniemożliwiają odzyskanie zagrabionych w aferze finansowej pieniędzy znacznej wartości.

Dowód: akta sprawy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, sygn. akt III Kp 340/17, akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds. 24.2017 i inne akta sprawy.

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą do Pana Zdzisława Raczkowskiego Redaktora Naczelnego Afery Prawa, by w moim imieniu podjął interwencję u Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, aby ten w trybie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dokonał analizy sposobu stosowania prawa przez podległego mu administracyjnie Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Michała Dmowskiego i sędziów tegoż Sądu, a w szczególności w sprawie o sygn. akt III Kp 340/17.

8. Oświadczam, że przedstawione przeze mnie fakty polegają na prawdzie oraz rezygnuję z praw do ochrony danych dotyczących mojej prywatności w opisanej sprawie.

Pozostaję z wyrazami szacunku – Jan Jączek

Więcej:

Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.