Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 02-01-2012

Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu,  Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo - policyjno - psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę.  

26 odsłona kulisów cuchnącej sprawy karnej Rafała Krzyształowskiego o sygn. akt II K 174/08,  celebrowanej po stalinowsku w okręgu sądowniczym Koszalina – ponad 5 lat.

W związku z rozlicznymi przekrętami procesowymi i nasilającymi się szykanami sędziowskimi, opisanymi w cyklu 25 publikacji Afer prawa,  pokrzywdzony Rafał Krzyształowski w dniu 20.10.2011r  wystąpił z uprawnionym wnioskiem do RPO w Warszawie, o zbadanie sprecyzowanych zarzutów wobec sędziów, wyłączenia ich od dalszego procedowania jego postępowań karnych i przekazania tych spraw do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi z poza okręgu Koszalina. http://aferyprawa.eu/Interwencje/Wniosek-Rafala-Krzysztalowskiego-do-Rzecznika-Praw-Obywatelskich-o-zbadanie-zarzutow-wobec-sedziow

Natomiast w dniu 25.11.2011r wystąpił z równoległym wnioskiem do Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej o ścisły nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi.

http://aferyprawa.eu/Sady/Walcz-Wniosek-do-Prezesa-Sadu-Rejonowego-Malgorzaty-Dering-Suskiej-o-nadzor-nad-postepowaniem  

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedzi udzieliła główna specjalistka (o bliżej nie określonej specjalizacji),  Mgr. Agnieszka Chruściel.            

 

                         BIURO                                                        Warszawa  20.12.2011r

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO- 687372-11/11/ACH

00-090 Warszawa    Tel.centr. 22 551 77 00

Al. Solidarności 77       Fax 22 827 64 53

 

 Zespół prawa karnego   

                                                                                            Pan Rafał Krzyształowski

                                                                                            Ul. Wyszyńskiego 67/8

                                                                                            78 – 400 Szczecinek

 

    W odpowiedzi na Pana skargę, informuję, iż zgodnie z art.  200  Kodeksu  postępowania karnego  Sąd może w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołać co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.  Na wniosek psychiatrów do udziału w wydaniu opinii powołuje się ponadto biegłego lub biegłych innych specjalności. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie psychiatryczne oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym.

   Opinia psychiatrów powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu, a w razie potrzeby co do okoliczności wymienionych w art. 93 Kodeksu Karnego.

    Jednocześnie zawiadamiam Pana, że Rzecznik Praw Obywatelskich po zapoznaniu się z Pańskim pismem nie znalazł podstaw do podjęcia działania.

Rzecznik, bowiem nie jest uprawniony do ingerowania w toczące się postępowanie karne.

   Zgłasza Pan natomiast uwagi dotyczące merytorycznej strony stawianych Panu zarzutów. Ocena zaś  zasadności tego rodzaju zastrzeżeń należy wyłącznie do właściwości organów procesowych  (sądu lub prokuratura) i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan realizując swoje prawo do obrony zgłasza stosowne wyjaśnienia i odpowiednie wnioski dowodowe przez cały czas toczącego się postępowania karnego.

   Ze swojej strony Rzecznik uważa Pańską skargę za wyjaśnioną na jej obecnym etapie. Dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy może Pan rozważyć ponowne zwrócenie się do Rzecznika o zbadanie akt przedmiotowej sprawy, o ile uzna to Pan za konieczne.  

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                             Mgr. Agnieszka Chruściel

                                                                                                  Główny specjalista     

 

Po zapoznaniu się z treścią tego gniota można dojść do wniosku, że w/w Pani magister – główny „specjalista” nie potrafi czytać ze zrozumieniem, albo jest głęboko upośledzona umysłowo skoro skarżącemu się na solidnie udokumentowane wieloletnie urzędnicze bezprawie, wypisuje powyższe brednie i niedorzeczności. Udzielając urzędowej odpowiedzi w imieniu RPO.  Na okoliczność zasadności swojego żądania Rafał do swojego wniosku załączył 22 dosadne publikacje „Afer prawa” w jego sprawie. Opisujące i dokumentujące fakty całkowitego pozbawienia go przez sądy okręgu koszalińskiego gwarantowanej przez Konstytucję ochrony prawnej i możliwości skutecznego działania na rzecz obrony swoich naruszonych interesów. W załącznikach przesłał również wniosek o wyłączenie od jego sprawy sędziów okręgu Koszalina sporządzony przez jego obrońcę z urzędu, adwokata Mateusza Nowaczyka

Vide -  http://aferyprawa.eu/Interwencje/Wniosek-Rafala-Krzysztalowskiego-do-Rzecznika-Praw-Obywatelskich-o-zbadanie-zarzutow-wobec-sedziow  

Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzata Dering – Suska podobnie jak RPO zakpiła sobie z Rafała, uznając siebie za nieuprawnioną do nadzorowania tego cuchnącego postępowania. Pomimo iż posiada pełną wiedzę o sędziowskich przekrętach i sabotażach.  Dokonywanych z premedytacją w jego sprawie karnej. Należy przy tym wspomnieć, że Pani Prezes jako pierwsza zajmowała się tą sprawą,  którą z powodu braku dowodów popełnienia przestępstw zarzucanych Rafałowi w lakonicznym akcie oskarżenia, umorzyła ją w dniu 13.07.2010r.

Jak na ironię w/w nie poczuła się również kompetentna do udzielenia oskarżonemu odpowiedzi na jego prozaiczne pytania, zawarte w końcowej części jego wniosku.

Vide - http://aferyprawa.eu/Sady/Walcz-Wniosek-do-Prezesa-Sadu-Rejonowego-Malgorzaty-Dering-Suskiej-o-nadzor-nad-postepowaniem  

W swoim piśmie z dnia 9.12.2010r będącym odpowiedzią na wniosek Rafała, Pani Prezes powołała się na ustawy i przepisy ograniczające jej kompetencje do rutynowych czynności administracyjnych w zarządzaniu i organizowaniem sprawnego funkcjonowania sądu.

W końcowej części swojego bla, bla, bla oznajmiła pokrzywdzonemu, że "Podniesione przez Pana zarzuty dotyczą procedowania we wskazanej sprawie karnej nie podlegają żadnej kontroli czy nadzorowi prezesa sądu - wszystkie zarzuty procesowe jak brak protokołowania składanych przez Pana wniosków dowodowych, oddalanie składanych przez Pana wniosków dowodowych, przerywanie toku składanych przez Pana wyjaśnień, przesłuchiwanie świadków i biegłych wbrew Pana woli na posiedzeniu z wyłączoną jawnością, uchylanie kierowanych przez Pana do biegłych czy świadków pytań, zakazywanie rejestrowania posiedzeń sądu przy użyciu własnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, dopuszczenie dowodu z opinii biegłych psychiatrów, mogą być rozpatrywane wyłącznie w toku instancji. Jako Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu staram się zapewnić wszystkim sędziom tego sądu sprawne wykonywanie obowiązków i dbać o kulturę pracy".

 Tylko gdzie jest sprawność sądu i kultura pracy sędziów o której bredzi Pani Prezes?”.

Zaistniałe fakty procesowe wskazują na coś zupełnie odwrotnego. http://www.youtube.com/watch?v=EO5F7rvW3nQ

http://www.youtube.com/watch?v=wBkItO5vZhc

http://www.youtube.com/watch?v=0Uololc8TAch?v=0Uololc8TAc

 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że sprawa karna o sygn. akt II K 174/08 została Rafałowi nieudolnie spreparowana z powodu skarżenia się do najwyższych organów na togowych, policyjnych i psychiatrycznych przestępców, którzy działając wspólnie i w porozumieniu ze sobą, w dwuletnim przedziale czasowym, pozbawili go niemal w identyczny sposób całego dorobku życiowego. A ponad to za nie pogodzenie się z losem, zaszczuli go i jego syna Mariusza jak dzikie zwierzęta. Przy jednoczesnym całkowitym pozbawieniu ochrony prawnej. Proceder ten trwa od 1997 r do chwili obecnej.

Jak wskazują na to żelazne dowody, zebrane w ponad 2000 stronicowych aktach sprawy II K 174/08, wymienieni w skargach Rafała z imienia i nazwiska przestępcy, reprezentujący wymiar „sprawiedliwości” w Szczecinku. Koszalinie i Białogardzie, nie mogąc drogą procesową podważyć stawianych im przez niego zarzutów, za wszelką cenę próbują zneutralizować go psychiatrycznie za pomocą swoich dyspozycyjnych znachorów sądowych.

http://www.youtube.com/watch?v=RugF2iGis6c&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=Gtdhls61ANc&feature=mfu_in_order&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=xXTq0vFvRBU

Do tego nieludzkiego procederu przestępczego nawiązuje również treść zażalenia sporządzonego w imieniu Rafała przez adwokata z urzędu, Mateusza Nowaczyka.

 

                                                                                  Piła, dnia  02 grudnia  2011 roku                                                                             

  Do Sądu Okręgowego                                                                               
w Koszalinie

                                                                                  za pośrednictwem

   Sądu Rejonowego
 Wydział II Karny 
  ul. Sądowa 2
  78-600 Wałcz  

 

            Sygn. akt:       II K 174/08

                                   os. R. Krzyształowski  

ZAŻALENIE  

            Jako wyznaczony z urzędu obrońca Rafała Krzyształowskiego,  na podstawie art.  203 § 3 k.p.k. zaskarżam w całości postanowienie Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 25 listopada 2011 roku, w przedmiocie połączenia badania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym, zaskarżonemu postanowieniu

zarzucając

§         naruszenie przepisu art. 203 § 1 k.p.k. poprzez przyjęcie, że połączenie badania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym jest konieczne, a zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo;

§         naruszenie art. 203 § 1 k.p.k. w zw. z art. 259 § 2 k.p.k. przez połączenie badania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym pomimo, iż na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że w stosunku do oskarżonego Sąd orzeknie karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania albo, że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.  

Wskazując na powyższe wnoszę o orzeczenie, że Sąd:

Ø                             orzeka odmiennie co do istoty i uchyla postanowienie Sądu Rejonowego w całości;

ewentualnie:

Ø                             uchyla w całości postanowienie Sądu Rejonowego i przekazuje sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

I.

            Rafał Krzyształowski jest oskarżony o popełnienie czynów z art. 224 § 2 k.p.k., 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. przy czym jak wskazano w akcie oskarżenia, w czasie popełnienia zarzucanego czynu jego zdolność rozpoznania i kierowania swoim postępowa była ograniczona w stopniu znacznym.

            W toku postępowania Sąd zlecił kolejną opinię, która miała na celu ustalenie, czy w czasie popełnienia czynów mu zarzucanych oskarżony mógł rozpoznać ich znaczenie i pokierować swoim postępowaniem, a ponadto ustosunkowanie się do wcześniejszych opinii, w których wskazywano na ograniczenie poczytalności oskarżonego.

W opinii z dnia 07 września 2010 roku biegli wskazali, że zachodzi konieczność połączenia badania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym, albowiem z uwagi na odmowę współpracy ze strony oskarżonego nie mają oni możliwości wydania opinii.

Przedmiotowe stanowisko podtrzymali w toku posiedzeń wskazując nadto, iż nawet gdyby oskarżony podjął współpracę, jednorazowe badanie jest niewystarczające do wydania opinii.  Wskazywali oni również, iż wysokie prawdopodobieństwo zniesienia poczytalności u Rafała Krzyształowskiego.

W tym stanie rzeczy, postanowieniem z dnia 25 listopada 2011 roku Sąd orzekł o połączeniu badania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym.  

II.

            Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.k. „W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie psychiatryczne oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przepis art 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o podanie go obserwacji.„

            Jednocześnie art. 259 § 2 k.p.k. stanowi, że „Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.”

III.

            Orzekając o połączeniu badania psychiatrycznego z obserwacją w zakładzie leczniczym Sąd winien zatem zbadać zarówno zasadność stanowiska biegłych, jak również brak występowania przesłanek negatywnych określonych bezpośrednio w art. 203 § 1 k.p.k. jak również w art. 259 § 2 k.p.k.

            Tymczasem już pierwsza z wyżej wymienionych przesłanek została przez Sąd Rejonowy oceniona w sposób nieprawidłowy, albowiem argumentacja biegłych na poparcie ich stanowiska jest daleko niewystarczająca.  Dotyczy to zwłaszcza twierdzenia, iż nawet przy współpracy ze strony oskarżonego nie są oni w stanie wydać odpowiedniej opinii po jednorazowym badaniu. Niżej podpisany obrońca pragnie bowiem wskazać, iż w toczącym się równolegle w Sadzie Rejonowym w Wałczu procesie dotyczącym Rafała Krzyształowskiego (sygn. akt II K 1014/11), inny zespół biegłych wydając analogiczną opinię , wydał ją po jednorazowym badaniu i zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dotyczącą oskarżonego, co zostało wskazane Sądowi na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2011 roku.

            Należy również zauważyć, iż nietrafne jest stanowisko jakoby wydanie opinii było niemożliwe z uwagi na zachowanie się oskarżonego podczas badania.

            Rafał Krzyształowski był  dwukrotnie obecny na badaniu i wyrażał wolę wzięcia w nim udziału, uzależniając jedynie jego przeprowadzenie od obecności osoby postronnej  i rejestracji przebiegu badania (w pierwszym przypadku) oraz rejestracji badania (w drugim przypadku).

            Fakt, iż do przeprowadzenia badań nie doszło był spowodowany wyłącznie stanowiskiem biegłych odmawiających oskarżonemu realizacji powyższego, przy czym w czasie badań nie wskazali oni w żaden sposób osobie badanej, z jakich przyczyn nie może ona przynajmniej nagrywać przebiegu badań.

            Swoje stanowisko biegli zaczęli dopiero uzasadniać podczas przesłuchań w sierpniu i listopadzie 2011 roku, wskazując iż udział innych osób (w tym choćby obrońcy oskarżonego),  lub samo nagrywanie przebiegu badania mogłoby spowodować sytuację, w której najogólniej mówiąc  badany zachowywałby się w określony sposób – niejako „na potrzeby” nagrania, co zdaniem biegłych mogło wypaczyć  przebieg i wnioski badania.

            Abstrahując od tego czy takie wypaczenie byłoby rzeczywiście możliwe, należy jednak wskazać, iż przesądzanie czy takie zachowanie miałoby miejsce przed rozpoczęciem badania jest co najmniej przedwczesne.

            Dopiero bowiem obserwacja określonych zachowań podczas rejestrowanego badania mogłaby dać odpowiedź na pytanie czy kroki podejmowane przez oskarżonego są determinowane przez przedmiotową rejestrację (względnie obecność innych osób), a jeśli tak to czy mogą mieć one wpływ na wynik badania.

            Należy też wskazać, iż badanie psychiatryczne połączone z obserwacją na oddziale  stanowi daleką ingerencję w sferę wolności oskarżonego, wobec czego Sąd winien rozważyć, czy jest ono rzeczywiście konieczne, skoro Rafał Krzyształowski już jeden raz w przedmiotowym procesie był w tych warunkach badany, co zaowocowało wydaniem opinii, w oparciu o którą sporządzono akt oskarżenia.

            Rozważenie to powinno być przy tym oparte zwłaszcza o dotychczas zgromadzoną dokumentację medyczną, zeznania przesłuchanego na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2011 roku świadka. Zgodnie z oświadczeniem oskarżonego pomocne w tym zakresie byłyby również wnioski dowodowe zgłoszone w piśmie obrońcy z dnia 03 października 2011 roku, które Sąd Rejonowy jednak oddalił.

            Niezależnie od powyższego wskazuję, iż w przedmiotowej sprawie zachodzą również przesłanki negatywne umieszczenia Rafała Krzyształowskiego na obserwacji, określone w art. 203 § 1 k.p.k. i stosowanym odpowiednio w tej sytuacji art. 259 § 2 k.p.k.

            Przede wszystkim nie można mówić o wysokim prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez Rafała Krzyształowskiego. Sytuacja taka zachodzi bowiem tylko w wypadku, gdy na podstawie zebranego materiału dowodowego istnieje stan uprawdopodobnienia zbliżony do pewności (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie  w wyroku z dnia 11 sierpnia  2009 roku, sygn. akt II AKZ 1006/09).

            Tymczasem materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie tylko nie  uprawdopodabnia możliwości popełnienia przestępstwa do stanu bliskiemu pewności, ale jest wręcz takiego rodzaju, że popełnienie to należy uznać za dalece wątpliwe.

            Świadczy o tym chociażby okoliczność, że w dniu 13 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy w Wałczu umorzył postępowanie w niniejszej sprawie.  W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia  wskazano, że brak jest dowodów uzasadniających popełnienie przestępstwa. Wprawdzie orzeczenie to zostało uchylone, niemniej jednak stało się to wyłącznie z tego powodu, że materiał dowodowy nie był na tym etapie postępowania na tyle oczywisty, żeby oprzeć na nim postanowienie o umorzeniu, a tym samym przesądzić o winie lub niewinności oskarżonego.  Tym samym przedmiotowe uchylenie nie zmienia faktu, że w niniejszej sprawie istnieją  bardzo poważne wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego, a co za tym idzie nie sposób przyjąć, że prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego przez Rafała Krzyształowskiego jest duże.

            Wątpliwości w tym zakresie nasuwa także analiza treści aktu oskarżenia, w którym nie wykazano, w związku z jakimi konkretnie czynnościami miało dojść do znieważenia funkcjonariusza publicznego, ani jakich gróźb Rafał Krzyształowski w stosunku do pokrzywdzonych konkretnie użył.

            Nadto w czasie przesłuchania na posiedzeniach 03 sierpnia 2011 roku i 25 listopada 2011 roku biegli wskazywali, że w stosunku do oskarżonego wysoce prawdopodobnym jest stwierdzenie całkowitej niepoczytalności.

            Niezależnie od tego czy wniosek taki się potwierdzi, należy zauważyć, iż skoro rodzi się takie podejrzenia Sąd mając na uwadze przepis art. 5 § 2 k.p.k. zmuszony jest przyjąć (i to bez przeprowadzanie badania), że ma do czynienia ze sprawcą niepoczytalnym, który nie popełnia przestępstwa (por. Lech Paprzycki – w J. Grajewski i inni – Kodeks Postępowania Karnego, Lex 2010). Tym samym połączenie badania z obserwacją w zakładzie leczniczym nie jest dopuszczalne, albowiem zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.k. można to zrobić tylko wtedy gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa (którego  osoba niepoczytalna popełnić nie może), a nie tylko czynu zabronionego.

Należy też wskazać, że nawet jeżeli Rafał Krzyształowski zostanie uznany za winnego to wymierzona kara będzie co najmniej karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Świadczy o tym fakt, że Rafał Krzyształowski  nie figuruje obecnie w kartotece karnej, czyny które mu się zarzuca są zagrożone niskimi wymiarami kary, a nadto jak wynika z aktu oskarżenia miały zostać popełnione w sytuacji opisanej w art. 31 § 2 k.k.

            Uwadze nie powinien ujść również fakt, iż na rozprawie w dniu 12 stycznia 2010 roku, Sąd uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji czynów zarzucanych oskarżonemu, na czyny opisane odpowiednio w art 190 § 1  k.k. i 216 § 1 k.k, które to czyny zagrożone są jeszcze niższą sankcją niż te wskazane w akcie oskarżenia.

            Tym samym (niezależnie od braku dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa) spełnione są także inne negatywne przesłanki określone w art. 259 § 2 k.p.k. 

            Co więcej jak wskazano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 listopada 2011 roku, sygn. akt II AKz 544/08:

Warunkiem zastosowania tej drastycznej metody badawczej powinno być uprzednie ustalenie istnienia wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez oskarżonego (podejrzanego) zarzucanego mu czynu zabronionego. Zgodnie z zasadą proporcjonalności prawdopodobieństwo powinno dotyczyć przy tym czynu, którego popełnienie rodzi konieczność izolowania sprawcy od społeczeństwa.

            Żaden z zarzucanych czynów opisanych w akcie oskarżenia, bądź wymienionych w informacji o możliwej zmianie kwalifikacji, takiej konieczności (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że czyny zabronione miały być popełnione w warunkach określonych w art 31 §  2 k.k.)  nie rodzi.

            Tym samym, żadne przesłanki umieszczenia Rafała Krzyształowskiego na obserwacji w zakładzie leczniczym nie są spełnione.  

            odpis załączam

Mateusz Nowaczyk

adwokat.

Do tego co stwierdził w zażaleniu adwokat Mateusz Nowaczyk należy dodać, że przesłuchany w sprawie szczecinecki lekarz psychiatra Agnieszka G. zeznała, że od wielu lat Rafał jest jej pacjentem i nie stwierdziła u niego przez ten czas żadnej choroby psychicznej jak też pogorszenia stanu zdrowia.

Reasumując fakty należy stanowczo stwierdzić, że ponowne poddanie Rafała badaniom  psychiatrycznym miałoby uzasadnienie tylko w przypadku gdyby oskarżonemu można było sprecyzować na czym miałyby w ogóle polegać przestępstwa zarzucane mu w lakonicznym akcie oskarżenia i do tego w sytuacji dążenia oskarżonego do uniknięcia udziału w procesie karnym i odpowiedzialności.

Tym czasem rozliczne bezsporne dowody jednoznacznie wskazują na to, że tylko oskarżonemu zależy na udrożnieniu spreparowanego mu procesu karnego. Natomiast oskarżycielom zależy na zamieceniu sprawy pod prokuratorski dywan w oparciu o niezachodzące przesłanki z art. 31 p 1.

Posiedzenie w sprawie psychuszki dla Rafała odbędzie się w dniu 5.01.2012r o godzinie 10.30 w Sądzie Okręgowym w Koszalinie – Wydziale Karnym Odwoławczym.

Mając na uwadze okoliczności opisane w cyklu 26 publikacji Afer prawa w jego sprawie należy się spodziewać, że zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Wałczu Wydziału Karnego zostanie tradycyjnie przyklepane przez koszalińskich „sędziów”  niezaskarżalnym postanowieniem.

Jeżeli tak się stanie i Rafał zostanie umieszczony w szczecińskiej psychuszce na kolejnej obserwacji psychiatrycznej to podejmie po raz trzeci protest głodowy zachowując postawę milczącą przez cały czas swojego pobytu na obserwacji.  

http://www.youtube.com/watch?v=xXTq0vFvRBU

CDN.  

1.        Publikacja A.P. z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski

2.        Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… - z listów i z życia wzięte…”.

3.        Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski i „ gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4.        Publikacja z dnia 13.03.2009r – „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5.        Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6.        Publikacja z dnia 2.05.2009r – Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych... dzień z życia poszkodowanego Rafała...

7.        Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8.        Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9.        Publikacja z dnia 20.02.2010r – „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10.     Publikacja z dnia 8.08.2010r –„ SZCZECINEK - W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA - SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11.     Publikacja z dnia 10.10.2010r „ PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO? - GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁODARKIEWICZA Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”.

12.     Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim "togostanie" ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny - prawo na telefon” .

13.     Publikacja z dnia 6. 11. 2010r – „TOGOWA DINTOJRA - ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14.     Publikacja z dnia 9.12.2010r – „Szczecinek - Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15.     Publikacja z dnia 13.12.201or – „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16.     Publikacja z dnia 16.12.2010r – „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17.     Publikacja z dnia 11.01.2011r – „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”

18.     Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA  CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”.

19.     Publikacja z dnia 23.01.2011r –„ List otwarty pokrzywdzonego Rafała Krzyształowskiego do wybitnie niekompetentnego adwokata z urzędu Cezarego Skrzypczaka z Wałcza” .

20.     Publikacja z dnia 15.03.2011r – „WAŁCZ - LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

21.     Publikacja z dnia 4.05.2011r – „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

22.     Publikacja z dnia 20.10.2011r     Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów.

23.     Publikacja z dnia 24.10.2011r -  List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu - adwokata Mateusza Nowaczyka.

 

24.     Publikacja z dnia  30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE.

25.     Publikacja z dnia 01-12-2011r „ Wałcz - Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Jan Bielecki
09-02-2015 / 09:31
Rozumię bardzo dobrze pana Rafała Krzysztanowskiego. Pochodzę z Wałcza i to co wyprawia Prokuratura Rejonowa Sad Rejonowy w Walczu to woła o pomstę do nieba. Sam jestem np. ofiarą miedzy innymi pani Sedzi Agaty Marszałek, która kryła falszywe policyjne KPP Wałcz oskarzenie z art 223 KK w stosunku do mnie. Przesiedziałem 14 miesięcy w areszcie tymczasowym , z czyn zabroniony ,który nie popełniłem. Wysłałem trzy e-maile około 10 dni temu do Afery Prawa wraz załcznikami opisujące moją historię.Kiedy na rozprawie w Wałczu Sygn. akt ds 138 udowodniłem fałszywość policyjnego montażu z monitoringu to przetrzymywano mnie celowo w więzieniu pod pretekstem choroby psychicznej,ze niby stwarzam zagrozęnia. Prokuratura, Sad Rejonowy kryły przestepstwo policyjne moim kosztem. Natomiast tutejsi biegli Sadowi psychiatrzy wspólpracują z tymi instytucjami. W moim wypadku pomimożę z wykształcenia jestem inż nawigatorem , kapitanem floty handlowej absolwentem Sudiów Europejskich w Malmo Szwecja, w dodatku ofiarą kradziezy na około 1 mln PLN tylko aby ukryć kradzież w której biorą czynny udział wałeccy urzednicy wymiaru sprawiedliwosci i funkcjonariusze Scigania oskrzono mnie o czyn zabroniony przez ze mnie nie popełniony. Zaden adwokat obronca nie ruszył przestępstwa policyjnego a wypuszczony zostałem dzięki diametralnie innym diagnozom biegłych sadowych psychiatrów ze Szczecina Zdroje. Przestepcy strali si e abym do konca zycia nie wyszedł z wiezienia lub zamknietego Zakładu psychiatrycznego. W Wiezieniu byłem pod silną presją abym się przyznał do przestepstwa którego nie popelniłem czyli poszedł na tzw. samoukaranie, zaakceptował chorobę psychiczną i brał leki psychotropowe. Widzisz " jak byś sie leczył to byś dawno temu wyszedl" Metody stosowane wobec mnie przypominają czasy stalinowskie. W moim wypadku np. policja się pogubiła i w dokumentach sprawy były moje zdjęcia z prawdziwego monitoringu gdzie trzymam toporek w dwóch rekach. Był to zgodne z prawdą . Będac doprowadzony do ostatecznosci pod wplywem alkoholu poszedłem na komisariat i uszkodziłem wzmocnioną szybę na dyzurce KPP Walcz. Natomiast oskarzono mnie ze rzucilem toporkiem w funkcjonariusz policji. Przbrano kogos w moje ubrania i upozorowano napad. Napastnik wyciągną wg. fałszywego monitoringu toporek prawa reką i raptownie rzucił. Pomijam ze t0o byl nie mozliwe gdyż na kazdym komisariacie sa szyby wzmocnione lub kuloodporne to wg tego monitoringu lewa reka nie miała ani na ułamek sekundy kontaktu z toporkiem. Natomiast na zdjęciach z tego niby monitoringu sa dwa zdjecia w aktach trzymam toporek w dwóch luznych rekach. Roznica jest szokujaca to jest tak jakby pojechać do Afryki i fotografować słonie a następnie z tego filmu uzyskać Antarktyde i białe misie. W Wałczu wszystkie akta są specjalnie przestępczo przygotowywane. Usuwa się istotne moje zawiadomienia, istotne strony wstawia się inne. Niektóre z tych stron sa jeszcze w innych aktach ,ale takich ktore zostaly umożone. Z wiezienia wysłałem okolo 300 listów np. do BSW, Prokuratury Generalnej uzasadniaj przestepstwa i Prokurator Urszuli Okrasy, która majac dowody że przestepstwa nie popelniłem celowo mnie oskarzyła o nie. I Pani Sedzi Agaty Marszałek. Ja jednak mam 100 % przekonanie w moim wypadku była kradziez kilku mln PLN choremu po udarze mozgu 88 letniemu ojcu przed jego smiercia. Kradziono na matkę staruszkę 85-92 letnia w przestepczy sposób ja upowazniając do oszczednosci ojca , gdyż zaswiadczenie lekarskie mowiło ze brak logicznego kontaktu z chorym. I przed smiercia ojca wybrano kilka mln PLN. Ta kradziez była by niemozliwa aby wspołpraca w przestepstwie pani prezes Sadu Rejonowego w Wałczu Dering Suskiej , Szefa prokuratury Rejonowej w Wałczu prokuratora Rejonowego Piotra Łosiewskiego czy komendanta KPP Wałcz Jacka Cegiely. To oni kryli przez wiele lat i kradzież i przestepstwa im podleglych ludzi i jak w moim wypadku falszywe oskarzenie. Oni powinni odpowiadać sadownie i być pozbawieni stanowisk. Jan Bielecki
~komitet obywatelski
13-03-2013 / 18:36
Komitet Obywatelski ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie Ogłasza PRZETARG nieograniczony na wyprowadzenie Korupcji i KONFABULACJI insynuacją urojeń własnych magistrów prawa uzbrojonych w IMMUNITETY bezkarności NIE zawisłości prokuratorów i sędziów z koszalińskiego wymiaru (NIE)sprawiedliwości. Parametry techniczne i założenia technologiczne patrz : www.aferyparawa.eu. Celem przetargu jest : 1. Doprowadzenie w REANIMACJI procedur postępowań i czynności procesowych dla osiągnięcia STANDARDU NORM na poziomie gwarantowanym RACJĄ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 2.Wyeleminowanie aktualnie funkcjonującej NAZISTOWSKIEJ doktryny stosowanej do OFIAR PRZEMOCY prokuratorów i sędziów cit. „ …kurator, prokurator, sędzia może mówić, robić i pisać co chce ...” PRAWDA, HONOR, WOLNOŚĆ i Rodzina – Komitet Obywatelski „Jeszcze Polska NIE zginęła póki my żyjemy …” POLSKĄ FIKCJĄ JEST B E Z P I E C Z E Ń S T W O. *** S T O P dla PATOLOGII w PAŃSTWOWOŚCI ***
~marek777
14-07-2012 / 22:43
Do Rafała – skazany „ustawami” na pastwę togowych przestępców okręgu Koszalin. Z uwagą przestudiowałem treści korespondencji wydawało by się INSTYTUCJI, które mają zagwarantować sprawny system resortu sprawiedliwości : Prawdę Materialną, Prawo i Zasady Prawa, rzetelne postępowania procesowe i INNE mające zapewnić równość stron, RACJĘ STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. NIC bardziej mylnego. Treści autoryzowane : Wanda Jóźwiak - Kwaśna z Sądu Najwyższego; mgr Dominik Laska z Ministerstwa Sprawiedliwości; Halina NIEMIEC z Prokuratury Generalnej, To bełkot porównywalny do treści jakie na kilogramy produkują w formie ostemplowanego procesowego obornika na zadupiu w powiatowym Koszalinie, który jest przesyłany OFIAROM NAZISTOWSKIEJ Przemocy prokuratorów i sędziów jako Postanowienia i INNE insynuacje urojeń własnych Űbermensche z IMMUNITETAMI. Z tych treści wynika pogarda dla OFIARY. NIC więcej. Jak byś tą objętość ścisnął w garści . NIC NIE zostanie po otwarciu dłoni. Te informacje SĄ PUSTE. Zainteresowałem się jaki jest tego powód. Z informacji uzyskanych od „wiewiórek” wynika ponad wszelką wątpliwość stan następujący. Ministra Krzysztof Kwiatkowski funkcjonując jako minister i prokurator generalny podpisał obiegowe pismo- zarządzenie – dyrektywę ogólnopolską wg której personel resortu sprawiedliwości ma NIE dopuszczać a wręcz udaremniać OFIAROM wszczynanie postępowań procesowych. Włącznie z użyciem biegłych psychiatrów – serwujących zespół paranoidalny i pochodne. Gdy przyrównać te informacje z dokumentem sporządzonym przez jeszcze NIE ministra a wówczas sekretarzynę stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski jako odpowiedź dla marszałka Krzysztofa PUTRA. Możliwa jest do przyjęcia wersja, że „gwardia pałacowa” z MS zredagowała te pisma w takiej formie by skompromitować asa K. Kwiatkowskiego. Zapoznałem się z tą odpowiedzią dla K. PUTRY. Odpowiem krótko. COŚ w tym jest. Pierwsza część treści przedmiotowego dokumentu jako Odpowiedź do mrsz.K.P. potwierdza tą wersję. Przyznaje stan, że w wyniku awanturnictwa procesowego Czesław ŚWIĄTEK z Sarbinowa został okradziony przez zorganizowaną grupę Niepospolitych przestępców - złodziei m. in. wójt urzędu gminy, prokurator, sędziowie, policjanci i INNI. „KTOŚ” kto znał zwyczaje Kwiatkowskiego, że TEN czyta tylko początek a później bezmyślnie podpisuje dokumenty, w końcowym fragmencie podjął się sporządzenia ORTOGONALNEJ treści, która była sprzeczna z częścią decyzyjną na korzyść OFIARY. Analiza tych treści wykazała, że są sprzeczne logicznie i NIE ma płynnego przejścia. Stanowią zlepek. Całość jest bzdurą. O ile podjąć się oceny wg korespondencji otrzymywanej z MS to wskazywałaby na trzy damy R. To REWA & RESIAK & Rydzak z MS; w Prokuraturze Generalnej Antonina SUWAŁA robią wała z pryncypała. Kolejnym jest prof. Jarosław GOWIN. Panie Rafale – na ten bajzel jest jedyna rada. Sądy Obywatelskie lub ekipa uzbrojona w widły, gumaki, soda kaustyczna lub wapno chlorowane i wrzątek. Tylko tak da się opróżnić stajnię augiasza z gnoju. Szambo to NIE perfumeria tak ocenił o. Rydzyk patologiczny stan krytyczny.
~caramba
01-05-2012 / 23:45
do miki. To jest "chmara szmaciarzy". "Konfubulanci" to za słabo. Potrzebne jest Nazywanie po imieniu. o. rydzyk mówił wprost - SZAMBO to Nie PERFUMERIA. Resort (NIE) sprawiedliwości jest porównywalny do kupy GÓWNA. Przy czym to jest pewien PARADOX. W rolnictwie na GÓWNIE coś wyrośnie i naród się wyżywi. Jest też z gówna pożytek innego rodzaju np. ludzkie gówno podawane pod krzewy róż powoduje, że kwiaty róż przepięknie się geometrycznie formuje a aromat jest NIEBIAŃSKI - ortogonalny do zapachu GÓWNA. Czy z prokuratorsko-sędziowskiego GÓWNA można wyhodować takie okazałe róże ? mam wątpliwości. Na TYM GÓWNIE NIC NIE urośnie. GÓWNO i gówno,to NIE to samo.
~miki
01-05-2012 / 23:25
RODACY. Te treści, które są wykładnią działalności konfubulantów z IMMUNITETAMI charakteryzują działalność terrorystyczną, co publikujecie kwalifikują się pod wspólnym mianownikiem JAKO N A Z I Z M. Jak przetłumaczyć zatem, że po 04 czerwiec 1989r Polska JEST : Wolna , Niepodległa i Demokratyczna ?! Skoro za wszelką cenę Togowcy usiłują z Obywateli robić psychicznie chorych ?! W co jest grane Panie i Panowie ???
~czesłąw45
25-03-2012 / 18:20
do fali XXI wieku. MAM Ś W I A D O M O Ś Ć, że zostanę zamordowany TAK jak togowcy - koszaliński gatunek bydła rodzaju ludzkiego uzbrojony w Immunitety zamordował moją żonę. Jest ponad wszelką wątpliwość WIADOME, że prokuratorzy i sędziowie są osobiście zainteresowani, by kwitło i rozwijał się bandytyzm, awanturnictwo i wszelkiego rodzaju chamstwo. By oni zawsze byli NIEZBĘDNI. Chociaż powszechnie jest wiadomym, że brak im piątej klepki a zamiast mózgów mają gówno. Ich DEWIZĄ JEST : cit. " ...kurator, prokurator, sędzia może robić, mówić i pisać co chce" Nazistowska doktryna głoszona w Koszalinie przez SSR M. Wiśniewska - do OFIAR prokuratorsko-sędziowskiej PRZEMOCY - obecnie Prezes Sądu Rejonowego. ***od 1973 roku posiadaliśmy dzierżawę działki przylegającej do naszej posesji przy ulicy Bursztynowej 5 w Sarbinowie 76-034 gm. Mielno k/ Koszalina. Do roku 1989 pies z kulawą nogą nie interesował się tą działką, aż nagle w 1995r Prokurator PPO Andrzej SIUCHTA wykazał się w imieniu swoich pociotków - awanturników : Żak & Sobejko zainteresowaniem. Z pomocą wójta : Zbigniew Choiński - były sekretarz PZPR po hitlerowsku okradli nas z dzierżawy. SPALILI nawet archiwum, aby "zniknęła" dokumentacja dzierżaw. Nas kryminalnymi metodami awanturnictwem procesowego matactwa pozbawili dzierżawy i obłożyli karami oraz grzywnami na łączną kwotę ponad 200 tys. PLN i końca NIE widać, bo dwóch złodziei radców prawnych Jagoszewski & Osoś wymuszeniem rozbójniczym dziczy magistrów prawa w awanturnictwie procesowym jeszcze chce wyłudzić 50 tys.PLN. By mnie zastraszyć - 70 letniego ciężko i przewlekle chorego człowieka wsadzono mnie do pierdla ( w Koszalinie funkcjonuje "prywatne" więzienie pod państwową przykrywką, gdzie na "leżakowaniu" prywatnych klientów robią interesy : SSO Janusz Skibicki - Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie & płk SW K. WYPYCH. Super CURIOZUM - SSO j. SKIBICKI jest moim sąsiadem w Sarbinowie - zam ul. Słoneczna 6. WCZEŚNIEJ : Psychicznie chora SSR Bogna Maria Mazur insynuacją urojeń własnych stwierdziła, że została przeze mnie pobita w toku przewodu sądowego, co NIE polega na prawdzie. Jej świadkiem rzekomego pobicia był chohsztapler Jerzy SCHWARZ - radca prawny, który w toku przewodu sądowego, gdy demonstrowałem materiały dowodowe napadł mnie fizycznie - odpychając siłą, by wytrącić mi dokumenty. Co mu się udało. Następnie przeszkadzał mi skutecznie zbierać rozrzucone dokumenty. Koleżanka w/w - SSR M. Plesiewicz solidarnością zawodową sitwy nakazała mnie wsadzić do pierdla. Tam pierdlu u Skibickiego poznałem super człowieka. Jego wsadzili do tego pierdla po to, by go wyleczyć z patriotyzmu i spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku Udzielania Obowiązku Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. CURIOZUM - sprawca przemocy nałogowy alkoholik posiadał rodzinę w Sądzie Rejonowym. Ponieważ wraz z żoną broniliśmy swoich należnych i legalnych praw do dzierżawy awanturnicy : Żak & Sobejko wszelkimi bandyckimi metodami przy pomocy wujka - PPO A. SIUCHTA "umilali" nam życie. Łamane było i jest prawo, zasady prawa, Złamane zostały Prawa Człowieka. Solidarnością zawodową sitwy prokuratorzy, sędziowie i policjanci udowadniali, że Postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej służą im wyłącznie do podcierania sobie dupy. Grozili, niszczyli nasady drzew, ogrodzenie, wysypywali gruz, złamali nawet prawo budowlane. Wszystko odbywało się pod ochroną i w majestacie NAZISTOWSKIEGO PRAWA przy pomocy prokuratorsko-sędziowsko-policyjnej dziczy solidarnością zawodowej sitwy. Dążenia koszalińskich bandytów trwające ponad 16 LAT miały jeden CEL. LIKWIDACJA Biologiczna. MORD. Moją żonę : Jadwigę Świątek udało IM się w lipcu 2011r zamordować. NIE wytrzymała ponad 16 LAT GRY w DURNIA przeprowadzonej przez ZBRODNIARZY z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czas Powiedzieć po IMIENIU : od dołu do góry zalega OBORNIK magistrów i profesorów prawa. Między nimi funkcjonują RYDZAK * RESIAK * REWA z MS oraz Antonina SUWAŁA z Prokuratury Generalnej. Ministerialne DAMY robią WAŁA z pryncypała. Wałem kolejnym będzie Jarosław GOWIN – filozof. * PRAWDA* HONOR * WOLNOŚĆ * K O M I T E T O B Y W A T E L S K I ds. Praworządności i Walki z Korupcją w Koszalinie. patrz – http\\ : www.aferyprawa.pl W Y K A Z N A Z I S T O W S K I CH Z B R O D N I A R Z Y z IMMUNITETAMI prokuratorów i sędziów. Jarosław Sroczyński, Sylwia Wróbel, Katarzyna Krystowczyk, Marian Wawrzynkowski, Iwona Jankowska, Tomasz Bodo, Marek Paluch, Robert Mąka, Małgorzata Wiśniewska, Barbara Lubner, Jacek Bytner, Małgorzata Jarecka, Beata Wysocka, Jacek Matejko, Adriana Tynebor Mąka, Jarosław Cezary Stebelski, Izabella Sobolewska, Agnieszka Karbowska Suszek, Zuzanna Ostrowska, Aneta Skupień, Grzegorz Klimowicz, Barbara Romaniuk vel Bator, Krzysztof Smoliński, Iwona Kucharczyk, Bożena Kondek, Tomasz Krzemianowski, Piotr Wedman, Grzegorz Polewiak, Janusz Skibicki, Maria Jankowska, Ewa Kosiec, Andrzej Jaracz, Zbigniew Ambroziak , Radosław Chamionek Liliana Czuchryta - sporządził : asesor Prokuratury Rejonowej Dawid Kasprzyk. Solidarnością zawodową sitwy lokalną mafię wspierają kolesie prokuratorsko - sędziowskiego NAZISTOWSKIEGO awanturnictwa i bandytyzmu : Andrzej JARACZ, Sławomir Przykucki, Danuta Sokołowska, Aleksander Nowiński, Jerzy OŻÓG, Janusz RYCHLIŃSKI, Renata Rzepecka – Gawrysiak, Małgorzata Plesiewicz, Agnieszka Trośniak, Agnieszka Bajor, Piotr Walenciak, Karolina Szymczewska, Bogna Maria Mazur, Marek Mazur, Marcin Mazur, Małgorzata Ratajska - NOWAK vel Przykucka, Czesław Podgórny, Jacek Antoniewicz, Marta Knotz, Tadeusz Szkudlarek, Dariusz Jarząbek, Zbigniew Rdesiński, Urszula Fijałkowska, Wiesława Stawczyk, Agnieszka Sołtyka, Wacław JON, Marek Ciszewski, Hanna Życka, Małgorzata Szałankiewicz Warzyńska, Przemysław Kopaczewski, Sylwia Estkowska – Machuła, Małgorzata Stachowiak, Monika Zabel – Szafer, Piotr Cichoń, Wanda Wieczorek, Beta Słomczyńska – Kuźba, Maria Ferster, Leszek Miazek, Maria Łysień, Alicja Tyka, Agnieszka Plaga, Maciej Cuber, Anna Sus, Agniszka Oleksy, Łucja Laufer, Katarzyna KRET, Ewa DIKOLENKO, Marcin Wawrzynkowski, M. Paczkowska- Łabędź i I N N I. WYKAZ NAZISTÓW DEGENERATÓW z M S - Okręgu koszalińskiego z I M M U N I T E T A M I zarejestrowany The Registrar European Council of Europe - Strasbourg MAM ŚWIADOMOŚĆ, że zostanę ZAMORDOWANY. Dlatego ujawniam działalność NAZISTOWSKICH bandytów z IMMUNITETAMI * Got mit uns * ZBRODNIARZY z resortu Ministerstwa SPRAWIEDLIWOŚCI. Mechanizm ZBRODNI zarejestrowany został w tyg. "Solidarność" Nr 47/ 2006r z dnia 24-11-2006r pt. "Temida dziwnie stronnicza" oraz pt. "Prawo nie sprawiedliwość" dz. Miasto - 2010r oraz Interpelacja poselska - dz. Miasto - 2010r MEGA HIT - sekretarzyna stanu w MS - CURIOZUM Krzysztof KWIATKOWSKI - jeszcze NIE minister - na zapytanie pisemne Marszałka SEJMU RP Krzysztof PUTRA - podpisał spreparowane w MS przez tercet : RYDZAK * RESIAK * REWA urojenia insynuacji własnych dla kolesia SIUCHTY z Koszalina. AWANTURNICZA Działalność ministerialnego BARACHŁA NIE jest charytatywna.
~Manson
12-01-2012 / 00:24
To jest polska mafia sądowa. Tak jest w całym Kraju panie Rafale.
~Wiktor
09-01-2012 / 16:05
Panie Rafale wyrazy szacunku i uznania. Życzę zdrowia i wytrwałości.
~Majka
07-01-2012 / 02:03
Nie do wiary. Co za sk....syny. Za to co robią temu człowiekowi należałoby ich natychmiast pozbawić stanowisk i postawić przed plutonem egzekucyjnym albo do końca życia osadzić w zakładach karnych o najsurowszym rygorze. To nie są ludzie. To całkowicie wyzute z ludzkich cech potwory.
~Świadek
06-01-2012 / 01:26
Na skutek nagłośnienia medialnego spraw karnych Rafała i udzielenia mu fachowej pomocy prawnej na wczorajszym posiedzeniu Sądu Okręgowego w Koszalinie Wydziału Karnego zostało uchylone skandaliczne postanowienie Sądu Rejonowego w Wałczu o poddaniu go ponownym badaniom psychiatrycznym. Sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpoznania w wałeckim sądzie. Kulisy tego niezwykłego posiedzenia zostaną uchylone niebawem w kolejnej publikacji.