Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
21 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PREZYDENT WROCŁAWIA RAFAŁ DUTKIEWICZ -list otwarty

Wrocław, dnia 29.06.2009 r.

Emilia Cenacewicz

PREZYDENT WROCŁAWIA
RAFAŁ DUTKIEWICZ
50-951 WROCŁAW
ul. SUKIENNICE 9

Dot. tytułu wykonawczego nr. 862/09 z dnia 06.05.2009 r.

Pomimo wielokrotnych pism w mojej sprawie dot. lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 33 i otrzymania kolejnego Tytuły Wykonawczego wystawionego przez Pana Prezydenta do egzekucji pieniężnej przez Wydział Podatków i Opłat Dział Egzekucji Należności Pieniężnych przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu żądam natychmiastowego zaprzestania bezprawnego egzekwowania podatku od nieruchomości oraz zwrotu bezprawnie potrącanego podatku od nieruchomości przy ulicy Żeromskiego 33 od roku 2007 z mojej emerytury oraz żądam zwrotu wyłudzonego ode mnie podatku od nieruchomości w latach poprzednich.

Bezprawne naliczanie podatku od nieruchomości i jego egzekwowanie nie jest poparte żadna racją prawną, wynika z dezinformacji Urzędu Podatkowego przez urzędników Urzędu Miejskiego i ma na celu stworzenie pozornego działania w interesie Gminy. Celem takiego działania jest uniknięcie przez urzędników odpowiedzialności za działanie wbrew interesom Gminy, Skarbu Państwa i moim.

W 2000 roku po dwóch latach oczekiwania na przyrzeczony przez gminę lokal zamienny w ramach rekompensaty za wypowiedzenie w 1998 roku dzierżawionego terenu na którym prowadziłam działalność gospodarczą od 1984 roku i nie otrzymaniu przyrzeczonego lokalu zamiennego po opuszczeniu terenu przy ul. Swobodnej 5 z listy lokali do wynajmu zmuszona byłam wybrać lokal przy ul. Żeromskiego 33, ponieważ innych lokali spełniających podstawowe warunki do wynajmu nie było abym mogła kontynuować przerwaną mi przez gminne działalność handlową przy ul. Swobodnej 5 .

W dniu 1 grudnia 2000 roku podpisałam Umowę Najmu z terminem najmu do listopada 2005 roku.

Po przejęciu lokalu zleciłam sporządzenie Opinii o stanie technicznym lokalu, przez Rzeczoznawcę budowlanego, biegłego sądowego Pana mgr Stanisława Czyrka ( Opinia w aktach sprawy).

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny tego lokalu w 19 dni od podpisania Umowy wystąpiłam z Wnioskiem do UM Biura Sprzedaży Lokali Użytkowych o sprzedaż tego lokalu z uwagi na ogromne zniszczenia lokalu i niezbędnym było przeprowadzenie remontu kapitalnego (wg Opinii Technicznej Stanisława Czyrka lokal i wszystko w lokalu było moralnie zużyte ).

W odpowiedzi na Wniosek otrzymałam zapewnienie, że WARUNKIEM rozpatrzenia mojego Wniosku o sprzedaż lokalu w 2000 roku „będzie konieczność prowadzenia w tym lokalu przez 3 lata działalności gospodarczej” pomimo, że była to kontynuacja a nie rozpoczęcie działalności po raz pierwszy w najmowanym lokalu.

W związku z tym, że pomieszczenie to zupełnie nie nadawało się na prowadzenie żadnej działalności ( duże zagrzybienie) ubytki tynków, brak sprawnej instalacji elektrycznej oraz ogrzewania i aby spełnić stawiany mi warunek przez Biuro Sprzedaży Lokali Użytkowych UM po otrzymaniu obietnicy sprzedaży lokalu zmuszona byłam przystąpić do przeprowadzenia remontu kapitalnego ponosząc ogromny jego koszt wynoszący ponad 200 tys zł, a który powinien obciążać wynajmującego ten lokal tj. Gminę a nie jego najemcę !

Umowa zawarta w dniu 1.12.2000 roku była niezgodna z art.662 kodeksu cywilnego mówiącym o przydatności wynajmowanego lokalu zgodnie z umowa do użytku.

Wszystkie elementy lokalu jak tynki, posadzki, drzwi , okna, instalacje sanitarne i elektryczne podlegały wymianie oraz elewacja zewnętrzna a także przyległy do lokalu chodnik.

W tych okolicznościach było to bezprawne wymuszenie przez wynajmującego remontu kapitalnego na najemcy.

Po dokonanym remoncie kapitalnym lokalu i odbiorze technicznym przez Urząd Miejski ( protokół odbioru w aktach sprawy) dopiero wtedy powstał lokal użytkowy i przydatny do prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Urzędnicy nie rozliczyli nakładów poniesionych na remont (kosztorys powykonawczy przedłożony do Departamentu Nieruchomości) pomimo, że było to bezwzględnym warunkiem przejęcia tego lokalu w zasoby Gminy Wrocław.

DLATEGO Z WINY SKORUMPOWANYCH URZĘDNIKÓW i nie rozliczenia nakładów remontowych, Gmina Wrocław nie stała się właścicielem lokalu przy ul. Żeromskiego 33 we Wrocławiu.

Stosując prawo zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr. 230/94 należało rozliczyć koszty remontu kapitalnego lub zaliczenie w wysokości 50 % czynszu wyremontowanego przeze mnie lokalu do czasu całkowitego jego rozliczenia a nie przymuszanie do „dogadywania się z decyzyjnymi urzędnikami”, których nazwiska podawałam w poprzednich pismach kierowanych do Pana Prezydenta od 2003 roku.

Wymuszanie dodatkowej opłaty w postaci 100% czynszu było dowodem na przestępcze działania urzędników, na których wielokrotnie składałam Skargi do Pana Prezydenta.

Był to rodzaj haraczu stosowanego przez gangsterów.

Wymuszanie płacenia czynszu od pierwszego m-ca najmu tj. od 1.12.2000 roku i przez okres 6 miesięcy przeprowadzania remontu kapitalnego a nie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu ukrycie wszystkich przestępstw przeciwko najemcy tego lokalu, jak również przeciwko interesom Gminy, Skarbowi Państwa i stanowi element dalszej korupcyjnej układanki.

W związku z powyższym zachodzi pytanie < kto skorzystał lub skorzysta na nie rozliczeniu poniesionych nakładów finansowych na remont lokalu przez najemcę a następnie blokowaniu prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej (kontynuacji) oraz zerwaniu Umowy Najmu po 11 miesiącach od zakończenia remontu kapitalnego pomimo zawartej pięcioletniej Umowy Najmu Lokalu przy ulicy Żeromskiego 33 ?

Ponieważ swoimi korupcyjnymi poczynaniami urzędnicy stworzyli sytuację, w której zamiast najemcą lub właścicielem lokalu przy ul. Żeromskiego 33 we Wrocławiu stałam się jedynie WYKONAWCĄ REMONTU KAPITALNEGO LOKALU oraz strażnikiem swojego mienia !

Ponieważ urzędnicy po zakończonym 6 miesięcznym remoncie kapitalnym lokalu i od rozpoczęcia działalności z dniem 1.06.2001 roku tj. po 11 miesiącach prowadzenia w lokalu działalności skorumpowani urzędnicy w dniu 15 kwietnia 2002 roku zerwali Umowę Najmu Lokalu przy ul. Żeromskiego 33 (z określonym terminem najmu tj. do listopada 2005 roku), to w tak zaistniałej sytuacji nie istnieją żadne formalne czy prawne uzasadnienia płacenia podatku od nieruchomości.

Ci sami skorumpowani urzędnicy blokowali mi prowadzenie zamierzonej działalności i jej rozwijaniu w wyremontowanym lokalu oraz doprowadzili mnie do choroby i do zawieszenia prowadzonej działalności z dniem 1 lipca 2004 r.

Ponieważ moje pisma i Skargi na skorumpowanych urzędników nie doczekały się rozpatrzenia nawet w trybie pilnym przez Pana Prezydenta to na dzień dzisiejszy sprawa tego lokalu wygląda tak :że ja od lipca 2004 roku nie prowadzę w lokalu działalności z winy skorumpowanych urzędników a lokal, który dopiero w 2001 roku stał się lokalem użytkowy ponownie zamienia się w gnijący pustostan m.in. z powodu lekceważenia przez urzędników gminy zgłoszeń o wymianę pękniętej rynny zewnętrznej od strony ul. Kluczborskiej.

Urzędnicy potrzebowali aż 5 lat aby wymienić pękniętą rynnę ale powstałe szkody zmuszona byłam wielokrotnie naprawiać przez wymianę zamokniętych tynków na nowe i suche, ponieważ wody opadowe przedostawały się w ściany tworząc zagrzybienie i opadanie płyt gipsowych i kafli ze ścian w najmowanym lokalu oraz kamienicy narażając ją na ogólne zagrzybienie i stwarzając zagrożenie życia i zdrowia jej mieszkańców.

W świetle powyższych faktów i braku koniecznego rozliczenia nakładów inwestycyjnych i blokowaniem działalności oraz zerwaniem umowy najmu w 2002 roku stało się dowodem na istniejącą korupcję w Urzędzie Miasta i stanowi podłoże wymuszania ode mnie opłaty podatku od nieruchomości niezgodnej z prawem.

Taki podatek powinien płacić właściciel a nie „zakładnik” skorumpowanych urzędników czyli ja.

Nieuregulowany tytuł prawny nie może być pretekstem do żądania opłat w tym opłat za podatek od nieruchomości.

Bezprawne wymuszanie i sprowadzenie najemcy do roli wykonawcy remontu kapitalnego lokalu i strażnika swojego mienia jest przestępstwem naruszającym szereg artykułów Konstytucji RP i obowiązującego prawa.

Bezprawne naliczanie przez skorumpowanych urzędników oraz wymuszanie dodatkowo zapłaty w wysokości 100% czynszu i podatku od nieruchomości od nierozliczonego remontu lokalu jest i było przez te wszystkie lata ( 2000 – 2009 r.) sygnałem korupcyjnego działania urzędników UM, o którym zgłaszałam Panu przez wiele lat stanowi przestępstwo.

W przypadku całkowitej odbudowy przez byłego najemcę zdewastowanej i zgniłej ruiny czyniącej ją lokalem użytkowym i wynikającej z tego tytułu własności rzeczy należy uregulować tytuł własności poprzez jego sprzedaż za symboliczną złotówkę tak jak jest to praktykowane przez urzędników w stosunku do innych najemców, którzy za koszty remontu stają się właścicielami zabytkowych kamienic m.in. Rynek Wrocławia.

Bezprawne blokowanie otrzymania tytułu prawnego uniemożliwia również płacenia podatku od nieruchomości z powodu braku tytułu własności.

Ukryciem korupcyjnych przestępstw jest również stosowanie przez gminę naliczania opłat na podstawie tzw. „bezumownego korzystania z lokalu” .

Stosowanie takiej formy bez tytułu prawnego uniemożliwia najemcy swobodne prowadzenie działalności gospodarczej .

Lokal w wyniku bezprawnego działania urzędników przestał być własnością Gminy Wrocław a stał się moją własnością, na którą nie posiadam tytułu prawnego. Brak tytułu prawnego i brak statusu prawnego uniemożliwia jakiekolwiek działania w tym naliczanie podatku od nieruchomości przy ul. Żeromskiego 33. Uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej i próba zagarnięcia mojego mienia jest działaniem wymierzonym przeciwko Konstytucji RP tj. art. 20,21,22,64 a wynikające z tego konsekwencje zawarte są w art. 77.

Skorumpowani urzędnicy UM działający w ramach zorganizowanej przestępczości dotyczącej tego lokalu popełniali przestępstwa działając przeciwko interesom gminy, skarbu państwa i moim, czym dopuścili się przestępstw zawartych w art. 231,258,286, 296 kodeksu karnego.

Ponieważ wymuszania nienależnych opłat wynikają z naruszenia prawa zgodnie z art. 5 i 58 kodeksu cywilnego czynność prawna jest nie ważna i nie podlega ochronie prawnej.

W związku z bezprawnym naliczaniem podatku od nieruchomości i nie uregulowaniem do dnia dzisiejszego statusu lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 33 zwracam się z prośbą o natychmiastowy zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości od 2002 roku i wzywam o zaprzestanie wymuszania tych opłat obecnie.

A ustawiony proces sądowy i uzyskany wyrok zaoczny Sądu Rejonowego dla Wrocław Śródmieście o eksmisje z lokalu ogłoszony w dniu 1.12.2008 r. oraz zlecenie egzekucji komorniczej o której dowiedziałam się dopiero w miesiącu kwietniu br. od Komornika Sądu Rejonowego dla Wrocław Śródmieście mgr Marka Modlińskiego jest dalszym ciągiem i dowodem na bezkarne korupcyjne działania urzędników Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

W załączeniu odsyłam tytuł wykonawczy oraz zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym i żądam natychmiastowej interwencji Pana Prezydenta oraz zakończenia tej kuriozalnej sprawy, która musi mieć w końcu swój finał w bezprawiu i korupcji urzędniczej UM we Wrocławiu trwającej non stop od 1998 roku.

Z przykrością stwierdzam i wskazuje na fakt, że musiałam stracić majątek życia doznać wykluczenia zawodowego i społecznego, stracić dom rodzinny i rodzinę, zdrowie, doznać upokorzenia, bankructwa i głodu, wyremontować zagrzybiałą „ruinę” zwaną przez urzędników lokalem użytkowym przy ul. Żeromskiego 33, napisać tony pism do Urzędu Miejskiego, Sądu oraz Komornika i tylko dlatego, że Gmina Wrocław postanowiła w 1998 roku przekazać teren w centrum miasta przy ul. Swobodnej 5 na parking a następnie w roku 2008 w formie prezentu wartości około 20 milionów zł. przekazać ten teren wrocławskiemu milionerowi właścicielowi komercyjnego sklepu „EPI” Panu Michałowi Koseli.

Dodaje również, że na w/w terenie którym prowadziłam swoją działalność gospodarczą od 1984 roku, prowadziłam hurtową i detaliczną sprzedaż kaset magnetofonowych w wybudowanych za własne środki pieniężne finansowe i rozebranych na żądanie urzędników UM z 1998 roku dwóch pawilonów handlowych o pow. 90 m2 i oczyszczeniem tego terenu.

W wyniku korupcyjnej decyzji urzędników, że należy opuścić teren przy ul. Swobodnej 5, ponieważ zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gmina miała zaplanowaną budowę Hotelu i którego Gmina Wrocław nie wybudowała a ja zostałam z nie sprzedanym towarem kilku tysięcy nagranych kaset magnetofonowych których już nigdy nie sprzedałam, ponieważ straciły one na swojej aktualności i atrakcyjności i zostałam z gołosłownym przyrzeczeniem Gminy o przydzieleniu lokalu zamiennego za opuszczenie terenu do 31.03.1998r, którego to lokalu zamiennego nie otrzymałam przez dwa lata oczekiwania abym mogła kontynuować swoją działalność i tak zostałam bez pracy i środków do życia pomimo uszanowania decyzji UM i byłam pierwszym najemcom, który opuścił teren a pomimo tego zostałam ukarana kosztami sądowymi wraz z pozostałymi najemcami, którzy terenu nie opuścili w żądanym terminie i prowadzili nadal swoje działalności.

W niczym nie zawiniłam, wszystko wykonywałam jak należy tylko nie dogadywałam się z urzędnikami i śmiałam pisać Skargi na ich opieszałość i bezprawie i za te Skargi zostałam tak surowo ukarana i doprowadzona również za Pana przyzwoleniem i tolerowaniem urzędniczej korupcji do bankructwa, wykluczenia zawodowego i do zniszczenia mojego życia i mojej rodziny.

Kiedy byłam na dyżurze Posła Wiesława Kiliana to zostałam wyśmiana przez w/w Posła za to, że nie potrafiłam się dogadać z urzędnikami Urzędu Miejskiego w tak prostej sprawie. Radni Miasta też byli bezradni wobec „urzędniczej swawoli”, którzy Urząd Miasta traktowali jak swój prywatny folwark.

Dlatego niniejszym pismem zwracam się do Pana Prezydenta z żądaniem ostatecznego zakończenia tej kuriozalnej sprawy zgodnie z literą prawa i Konstytucji RP „sprawy” tak wielokrotnie zgłaszanej Panu Prezydentowi od 2003 roku a wcześniej wszystkim innym decyzyjnym urzędnikom Urzędu Miejskiego, którzy również nie zainteresowali się zgłaszanymi faktami i nie podejmowali żadnej interwencji w sprawie, dotkniętej bezprawiem i korupcją.

Emilia Cenacewicz

Załącznik:

Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym + tytuł wykonawczy Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2009 roku N/862/09.

Do wiadomości:

1). Urząd Miejski Wrocławia Wydział Podatków i Opłat Dział Egzekucji Należności Pieniężnych 50-412 Wrocław ul. Mazowiecka 17 N/862/09

2) Rada Miejska Wrocławia Przewodniczący Jacek Ossowski

3). Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Inspektorat Miejski 53-641 Wrocław ul. Litomska 36

4). Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocław Śródmieście Robert Kuczyński sygn. akt I C 607/08

5). Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocław Śródmieście Marek Modliński sygn. akt KM 1258/09

6). Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma Warszawa

7). Pełnomocnik Rządu ds. Walki z Korupcją Julia Pitera

8). Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją Zbąszyń ul. Topolowa 6 Tadeusz Wolny

9). Niezależne Czasopismo Internetowe „AFERY PRAWA” Redaktor Naczelny Zdzisław Raczkowski


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.