Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-04-2015

Kraków - Wniosek o skierowanie prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anny Rokickiej-Lis na badania psychiatryczne.

Kraków, dnia 31 marca 2015 r.

Zbigniew Kękuś                                                                                                                      

 www.kekusz.pl

 

Lidia Jaryczkowska

Prokurator Okręgowy

Prokuratura Okręgowa w Krakowie

ul. Mosiężnicza 2

30-965 Kraków

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód: 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/

 

Dotyczy:

I.         Wniosek o skierowanie prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anny Rokickiej-Lis na badania psychiatryczne.

II.        Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I  bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.

III.      Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym  na stronie www.kekusz.pl

 „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania

oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”
Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego

Wielce Szanowna Pani Prokurator, 

Prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anna Rokicka-Lis nadzoruje postępowanie, które na podstawie ustnych zawiadomień prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i jego małżonki adw. Wiesławy Zoll z dnia 27 września 2013 r. prowadzi przeciwko mnie prokurator Dariusz Furdzik ścigając mnie za popełnienie przestępstw:

1.       zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. dr. hab. Andrzeja Zolla

2.       zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll 

Prokurator Anna Rokicka-Lis skierowała pismo do mnie z dnia 9 marca 2015 r. o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ RA 051/5/15 Kraków, dnia 9 marca 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 12, 13, 16, 17, 18 i 19 lutego 2015 r. skierowane m.in. do tut. Prokuratury z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Komendy Głównej Policji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiące skargę na referenta sprawy o sygn. 4 Ds. 292/14 prokuratora Dariusza Furdzika stwierdzam po analizie akt dochodzenia o sygn. 4 Ds. 292/14, iż ta skarga jest bezzasadna.

Prokurator nie ma wpływu na funkcjonowanie innych urzędów, w tym urzędów pocztowych. Wysłanie wezwania do podejrzanego z terminem stawiennictwa ponaddwutygodniowym dawało możliwość odebrania wezwania przez podejrzanego i przeprowadzenie zaplanowanych czynności z jego udziałem, tym bardziej, że jak sam podejrzany stwierdził, wezwanie to dostarczone było z Urzędu Pocztowego w dniu 16 stycznia 2015 r., a podejrzany został wezwany na dzień 29 stycznia 2015 r. Gdyby podejrzany odbierał prawidłowo pisma z Prokuratury, nie byłoby przeszkód w przeprowadzaniu czynności z jego udziałem.

Zaplanowane czynności przebadania podejrzanego z udziałem dwóch biegłych lekarzy psychiatrów są konieczne dla zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie, a ponadto wynikają z treści postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście z dnia 21 października 20104r. sygn. II Kp. 700/14/S.

Jednocześnie zwracam uwagę na treść art. 74 § 2 k.p.k., który stanowi, że podejrzany jest obowiązany poddać się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu.

Jednocześnie zauważam, iż ponawianie wezwań podejrzanego do stawiennictwa na badania z udziałem dwóch biegłych lekarzy jest podyktowane tym, iż podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia rozstrzygnął, iż zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego na badania było prawidłowe. W dniu 17 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny nie uwzględnił bowiem Pana zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu.

Ponadto, jak już wyjaśniono podejrzanemu w poprzednich pismach, prokurator zgodnie z treścią 60 § 1 k.p.k. samodzielnie dokonuje oceny, czy prowadzenie postępowania o czyn prywatnoskargowy leży w interesie społecznych czy też nie. Prokurator Rejonowy Anna Rokicka-Lis”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt RA 051/5/15, pismo prokuratora

rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 9 marca 2015 r. – Załącznik 1

 

Prokurator Anna Rokicka-Lis jest konfabulantką.

Podała – Załącznik 1: „Jednocześnie zauważam, iż ponawianie wezwań podejrzanego do stawiennictwa na badania z udziałem dwóch biegłych lekarzy jest podyktowane tym, iż podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania.

Rzeczywisty stan faktyczny, poświadczony postanowieniami wydanymi przez prokuratora Dariusza Furdzika jest natomiast taki, że prokurator Dariusz Furdzik wydał tego samego dnia, tj. 3 marca 2014 r. dwa postanowienia, tj.:

1.       „o powołaniu biegłych”Załącznik 2

2.       „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego”Załącznik 3 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o powołaniu biegłych”  prokurator D. Furdzik podał – Załącznik 2: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowił:

I.         Powołać biegłych lekarzy psychiatrów dr med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zoła w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu:

1.       miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to z jakiego powodu?

2.       jeżeli zdolności te były ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?

3.       w razie stwierdzenia zniesionej, bądź ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?

4.       czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udział w postępowaniu karnym?

II.        Przekazać biegłym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.

III.      Zakreślić termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.

W związku z treścią z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania przeciwko Zbigniewoi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okoliczności skutkujące poddaniu go badaniom sądowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik

Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznaniu się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.

Zarządzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia: - podejrzanemu,

- obrońcy – po ustanowieniu przez Sąd Prokurator Dariusz Furdzik
Dowód
:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora

Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych – Załącznik 2

 

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu”  prokurator D. Furdzik podał – Załącznik 3: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego  Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie po zapoznaniu się z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarządził:

1.       zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kękusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/ s. /imiona rodziców – ZKE/ ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkałego /adres – ZKE/ do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynności przesłuchania podejrzanego Zbigniewa Kękusia a następnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udziałem badania przez biegłych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,

2.       przeprowadzić w razie takiej konieczności przeszukanie pomieszczeń w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kękusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobieństwa przebywania tam podejrzanego.

3.       wykonanie zarządzenia powierzyć funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

4.       doręczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postępowania karnego prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadnione obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynności procesowej, w inny bezprawny sposób będzie utrudniała przeprowadzenie tej czynności albo jeżeli zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.

Zbigniew Kękuś kilkukrotnie nie stawił się na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawił się w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za pośrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebrał w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (wezwany za pośrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (wezwanie odebrał w dniu 18 lutego 2014 r.). W żadnym z tych przypadków podejrzany nie usprawiedliwił w wystarczająco swego niestawiennictwa a przysyłane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury dają dowód tego, iż utrudnia on prowadzenie postępowania w sprawie przeciwko niemu.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia toku postępowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiązków przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik”

Dowód:                                 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Załącznik 3

 

W realizacji dwóch wyżej wymienionych postanowień prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r., w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 zostałem zatrzymany w mieszkaniu mojej matki przez trzech funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Nałożyli mi na ręce kajdanki i doprowadzili na badania psychiatryczne do Gabinetu Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie.

Dowodem poświadczającym zatrzymanie mnie w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 w mieszkaniu mojej matki jest sporządzony przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KMP w Krakowie  „Protokół Zatrzymania Osoby”, w którym podano między innymi -  Załącznik 4: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Ldz. MWD-560/193/13, Protokół Zatrzymania Osoby Zbigniew Kękuś Osobę zatrzymano 06:20 06.03.2014 (…) Przyczyna zatrzymania: Postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk, wydane w dniu 03.03.2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie Śródmieście Zachód do sygn. akt 4 Ds. 256/13 Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Śródmieścia Zachód Dariusz Furdzik Osoby uczestniczące w czynności (…)”

Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie, Ldz. MWD-560/193/13, sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków

Śródmieście Zachód 4 Ds. 256/13, Protokół zatrzymania osoby z dnia 6 marca 2014 r. – Załącznik 4

 

W piśmie do mnie z dnia 9 marca 2015 r. prokurator Anna Rokicka-Lis podała  Załącznik 1: „W odpowiedzi na Pana pisma (…) stanowiące skargę na referenta sprawy o sygn. 4 Ds. 292/14 prokuratora Dariusza Furdzika stwierdzam po analizie akt dochodzenia o sygn. 4 Ds. 292/14, iż ta skarga jest bezzasadna.”

Słownik Języka Polskiego taką podje definicję zwracając uwagę na potrzebę zaangażowania w jej przeprowadzenie  umysłu:

„ANALIZA” - «myślowe wyodrębnienie właściwości lub składników badanego zjawiska»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 14

 

Niech Pani podda, proszę, analizie dwa zacytowane wyżej postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. oraz Protokół Zatrzymania Osoby z dnia 6 marca 2014 r. Nie musi być to gruntowna analiza. Pobieżna wystarczy.

Dojdzie Pani do wniosku, że jeśli prokurator Dariusz Furdzik wydał w dniu 3 marca 2014 r. postanowienie o powołaniu biegłych sądowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i tego samego dnia, 3 marca 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie w dniu 6 marca 2014 r. na badania psychiatryczne i na podstawie tych dwóch postanowień funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji zatrzymali mnie w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 w mieszkaniu mojej matki, to … nie było „przeszłości”, o której napisała prokurator rejonowy Anna Rokicka-Lis  w piśmie z dnia 9 marca 2015 r. – Załącznik 1: „podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania.”

Prokurator Dariusz Furdzik nie miał kiedy – pomiędzy dniem 3 marca 2014 r., gdy wydał postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i dniem… 3 marca 2014 r., gdy wydał postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas do 48 godzin i doprowadzeniu pod przymusem w dniu 6 marca 2014 r. na badania  – doręczyć mi wezwania do stawiennictwa na badania.  Prawidłowo rozumując, należy zatem z opisanych wyżej zdarzeń wysnuć oczywiste wnioski, że:

I.         prokurator Dariusz Furdzik nie wzywając mnie po wydaniu w dniu 3 marca 2014 r. postanowienia o powołaniu biegłych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym /Załącznik 2/ do stawiennictwa na badania i zamiast tego wydając tego samego dnia, 3 marca 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu pod przymusem na badania w dniu 6 marca 2014 r. /Załącznik 3/ oczywiście i rażąco naruszył prawo określone w m.in.:

1.       art. 318 Kodeksu postępowania karnego: „Gdy dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi doręcza się postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu i zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych oraz na zapoznanie się z opinią, jeżeli złożona została na piśmie.”

2.       art. 131 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności - przez Policję.”

II.        Prokurator Anna Rokicka-Lis  jest konfabulantką ponieważ, mimo że prokurator Dariusz Furdzik nie sporządził i nie doręczył mi wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne przed zatrzymaniem mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na podstawie jego dwóch wyżej wymienionych postanowień z dnia 3 marca 2014 r. i doprowadzeniem pod przymusem na badania do Gabinetu Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie, podała w piśmie do mnie z dnia 9 marca 2015 r., że  Załącznik 1:  „Jednocześnie zauważam, iż ponawianie wezwań podejrzanego do stawiennictwa na badania z udziałem dwóch biegłych lekarzy jest podyktowane tym, iż podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania. 

Oczywisty wniosek, jaki należałoby wysnuć z oczywiście sprzecznego ze stanem faktycznym stwierdzenia taki, że prokurator Anna Rokicka-Lis jest krętaczką. Przypomnę: 

„Krętacz”«człowiek używający wybiegów, wykrętów, nie mówiący prawdy, matacz»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 375 

Ale Anna Rokicka-Lis nie może być krętaczką, mataczką itp. Jest przecież – jak 100 proc. korpusu podwładnych prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, w tym adresatka niniejszego pisma - nieskazitelnego charakteru.

Prokurator generalny Andrzej Seremet i prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona nie powołaliby krętaczki, mataczki, oszustki na prokuratora rejonowego.[1]

Musi być zatem prokurator Anna Rokicka-Lis  konfabulantką.
Przypomnę: 
„KONFABULACJA” - «zmyślanie, podawanie faktów nie istniejących (objaw występujący przy zaburzeniach pamięci, w niektórych chorobach umysłowych»

Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 352 

Konfabulacja, czyli podawanie – jak w przypadku prokurator Anny Rokickiej-Lis - faktów nie istniejących, występuje według autorów Słownika Języka Polskiego w niektórych chorobach umysłowych. Z tej przyczyny pozbawiona zdolności do prawidłowego rozumowania konfabulantka - nawet jeśli jak Anna Rokicka-Lis o nieskazitelnym charakterze – gdy w służbie publicznej, w korpusie prokuratorów, stanowi nie mniejsze zagrożenie dla obywateli jak, na przykład, krętacz, matacz, oszust, czy też inny degenerat.

Jeśli badania, którym zostanie poddana Anna Rokicka-Lis potwierdzą, że to choroba umysłowa jest przyczyną konfabulowania przez nią, powinna zostać niezwłocznie wydalona ze służby prokuratorskiej.

Jeśli badania wykażą, że prokurator Anna Rokicka-Lis jest jednak zdrowa na umyśle, to… tym bardziej powinna zostać wydalona ze służby prokuratorskiej. Bo jest krętaczką, mataczką, oszustką, chroniącą interesu rażącego naruszającego prawo prokuratora Dariusza Furdzika. A przecież ustawodawca klarownie określił, kto może być prokuratorem: 

„Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.

Artykuł 14.1. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

Wnoszę jak na wstępie. 

Zbigniew Kękuś 

Załączniki:

1.        Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt RA 051/5/15, pismo prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 9 marca 2015 r.

2.        Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych

3.        Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego

4.        Komenda Miejska Policji w Krakowie, Ldz. MWD-560/193/13, sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód 4 Ds. 256/13, Protokół zatrzymania osoby z dnia 6 marca 2014 r.


[1] Artykuł 13b, ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Prokuratora rejonowego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.”

Więcej:
www.kekusz.pl

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Gaia1956
16-02-2017 / 14:37
~Niezłomny2
05-05-2015 / 18:53
Do Polaka - bezcelowe jest kierowanie wszystkich sędziów i prokuratorów na badania psychiatryczne i psychologiczne oraz zdawać egzamin ze znajomości prawa. Wymienieni w większości są zdrowi psychiatrycznie i psychologicznie oraz znają prawo. Niestety są na garnuszku władzy i świadomie chronią jej interes.
~Polak
30-04-2015 / 12:51
wszyscy sędziowie i prokuratorzy powinni przechodzić co roku badania psychiatryczne i psychologiczne oraz zdawać egzamin ze znajomości prawa.