Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA RADA OKRĘGOWA RADCÓW PRAWNYCH

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu - Wniosek o kontrolę i ocenę wykonywania zawodu przez radcę prawną Grażynę Horodyską

Ząbkowice Śląskie, dnia 07 listopada 2008r.

Witold Duchiewicz

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu
ul. Krakowska 26 Oficyna
45-075 Opole

Wniosek o kontrolę i ocenę wykonywania zawodu przez radcę prawną Grażynę Horodyską

Niniejszym pismem, w związku z treścią art. 221 ustawy o radcach prawnych z 15 lipca 1982r., zwracam się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli i oceny wykonywania zawodu przez radcę prawną Grażynę Horodyską, prowadzącą kancelarię radcy prawnego mieszczącą się przy ul. Lwowskiej 7 w Nysie, albowiem zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez wyżej wskazanego dyspozycji art. 15 ustawy o radcach prawnych.

Uzasadnienie

Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Organami samorządu zawodowego są: Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Krajowa Rada Radców Prawnych, Wyższa Komisja Rewizyjna, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna i okręgowy sąd dyscyplinarny. Zgodnie z art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych do zadań powyżej wskazanego samorządu należy nadzór nad należytym (a więc zgodnym z ideami przedstawionymi w cytowanej ustawie) wykonywaniem zawodu przez radców prawnych.

Mając na uwadze powyższe cele stawiane sobie przez samorząd zawodowy radców prawnych, czuję się uprawnionym do zawiadomienia organów samorządowych radców prawnych o istniejących podejrzeniach nieprawidłowego wykonywania zawodu przez członków powyższego stowarzyszenia.

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o radcach prawnych - radca prawny obowiązany jest wyłączyć się od wykonania czynności zawodowych we własnej sprawie lub jeżeli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej mu pełnomocnictwa jest inna zatrudniająca go jednostka organizacyjna albo jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy.

W stosunku do radcy prawnej Grażyny Horodyskiej zachodzą co najmniej dwie okoliczności wskazane w zacytowanym powyżej przepisie prawa. Mianowicie – powyższy radca prawna jest pełnomocnikiem we własnej sprawie. Grażyna Horodyska jest Prokurentem samoistnym spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego ,,Otmuchów’’ sp. z o.o. z/s Otmuchów, ul. Nyska 21 dowody:
1) KRS nr 000002879,
2) Pełnomocnictwo Procesowe do reprezentacji spółki jako Radcy Prawnego. Trudno chyba o lepszą definicję występowania we własnej sprawie – radca prawna Grażyna Horodyska, spełniając wyżej wskazaną funkcję jest albowiem żywo zainteresowana w rozstrzygnięciu spawy, gdyż jej wynik bezpośrednio oddziaływuje na jej sytuację ekonomiczną.

Niezależnie od tego, w stosunku do wyżej wskazanego radcy prawnej zachodzi druga z okoliczności wskazanych w art. 15 ustawy o radcach prawnych – mianowicie sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje ona w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy. Grażyna Horodyska reprezentuje albowiem w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu za sygn. akt VI GC 387/05 Zakłady Przemysłu Cukierniczego ,,Otmuchów’’ w Otmuchowie, których jest prokurentem.

Pamiętać należy, iż zgodnie z utrwalonym stanowiskiem judykatury: „przez pozostawanie radcy prawnego z osobą, której dotyczy prowadzona przez niego sprawa, „w takim stosunku, że mogłoby to oddziaływać na wynik sprawy" (art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych - Dz. U. 1982 r. Nr 19 poz. 145 ze zm.) należy rozumieć istnienie między radcą prawnym, a tą osobą stosunków (zależności) uczuciowych, majątkowych, rodzinnych, towarzyskich itp., które mogłyby wpływać na sposób prowadzenia sprawy /por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 marca 2001r., I PKN 334/2000, opubl. OSNP 2003/1 poz. 13/.

Powyżej wskazane okoliczności w sposób ewidentny wykazują, iż radca prawna – Grażyna Horodyska wykonuje swój zawód w sposób nienależyty – nie tylko sprzeczny z przepisami ustawy o radcach prawnych, ale nadto z zasadami etyki zawodu. Zawiadamiając o powyższych zachowaniach zrzeszonego w samorządzie opolskim radcy prawnego, wyrażam nadzieję na kontrolę i ocenę wykonywania zawodu przez wyżej wskazanego i podjęcie właściwych środków prawnych celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Z wyrazami szacunku,
Witold Duchiewicz

Do wiadomości:
1.
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Pan Zbigniew Ćwiąkalski.
2.
Krajowa Izba Radców Prawnych,

W załączeniu:
1.
Odpis KRS ZPC ,,Otmuchów’’ w której funkcję Prokurenta samoistnego pełni radca prawna Pani Grażyna Horodyska,
2.
Pełnomocnictwo procesowe wydane przez Prezesa Zarządu ZPC ,,Otmuchów’’

Oszustwa oraz mataczenia sędziów i prokuratorów jakim było nieproceduralne ogłoszenie upadłości olbrzymiej firmy "EUROFARMU" opisywaliśmy wiele razy.
Polecamy teksty: EUROFARM - jak syndyk Włodzimierz Bernacki rozkradł firmę Witolda Duchiewicza - czyli wielomilionowy przekręt syndyka przy sprzedaży Osiedla Przylesie EUROFARMU , czy BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU! , oraz AFERA UPADKU EUROFARMU

EUROFARM - ZAWIADOMIENI CBŚ I PROKURATURY O PRZESTĘPSTWACH SĘDZIÓW WAŁBRZYSKICH

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.