Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
14 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ - list otwarty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

KRS 0000230416

z/s 58-500 JELENIA GÓRA ul. Wojska Polskiego 18/ 305 tel (075)76 94 564 kom.0880 5522 52

BS GŁOGÓWEK 61 8904 0001 0000 0018 0278 0001 tel / fax (075) 71 31 428

Jelenia Góra 19.07.2009 r.

Pan Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Niniejszym informuję Pana Ministra, że zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo uczestnictwa w przestępstwie korupcji Pana Tomasza Nawrockiego Prezesa ANR w Warszawie oraz Pana Emiliana Dzika Dyrektora ANR O/Gorzów Wlkp. Filia w Zielonej Górze, przy udziale niżej wymienionych osób:

1. Pana Andrzeja Jagiełowicza zam. Sucha 7, 66-004 Racula,

2. Pani Agnieszka Jagiełowicz – żona Andrzeja Jagiełowicza

zam. Sucha 7, 66-004 Racula,

podających wspólnie adres do korespondencji; Ul. Zielonogórska 12,

Pierzwin, 66-010 Nowogród Bobrzański,

3. Pana Jarosława Janowskiego bezprawnie podającego się za prawnika, zam. ul. Polna 125 A , 58-180 Gaworzyce, oraz do korespondencji skrzynka pocztowa 183, 59-300 Lubin,

Istnieje podejrzenie, że Pan Jarosław Janowski bezprawnie podający się za prawnika przy współudziale Emiliana Dzika Dyrektora ANR O/Gorzów Wlkp. Filia w Zielonej Górze oraz Tomasza Nawrockiego Prezesa ANR, a także Sławomira Pietrzaka V-ce Prezesa ANR w Warszawie w zamian za przekazane w/w łapówki zaplanował przejęcie przez siebie cesją od Andrzeja i Agnieszki Jagiełowicz gospodarstwa rolnego o powierzchni 245,8321ha, położonego w miejscowości ,,Pierzwin’’ gmina Nowogród Bobrzański które dzierżawią od ANR O/Gorzów Wlkp. Filia Zielona Góra.

W/w urzędnicy państwowi z ANR narazili na ogromne szkody członka naszego związku Pana Witolda Tyrakowskiego zam. w miejscowości Rajsko 9 k. Kalisza, 62-860 Opatówek, w wysokości co najmniej 500 tys. zł (poniesione nakłady na rekultywację gruntów i zasiewy oraz spłaty całości zobowiązań w ANR i podatków gruntowych ) + przewidywane zyski w wyniku zbioru upraw oraz należne dla niego jako współdzierżawcy bezpośredniego użytkownika uprawiającego grunty dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych należne od ARiMR w wys. około 130 tys. zł za 2008 i ok. 150 tys. zł za 2009 r.

Pan Witold Tyrakowski, który złożył prośbę do ZZRR ,,Solidarni’’ o pomoc przedłożył nam szereg dokumentów dotyczących jego sporu z Dyrektorem Emilianem Dzikiem z ANR O/Gorzów Wlkp Filia w Zielonej Górze, który jak stwierdziliśmy bezspornie, działa na szkodę w złej wierze oraz celowo poświadcza nieprawdę wobec tego rolnika prawdopodobnie w wyniku działań korupcyjnych, do których jak się okazało wciągnął również Prezesa ANR Pana Tomasza Nawrockiego i jego zastępcę Sławomira Pietrzaka V-ce Prezesa ANR .

Sprawa dotyczy dzierżawionego z Andrzejem i Agnieszką Jagiełowicz, którzy przekazali w lutym 2008 r. dla Witolda Tyrakowskiego w posiadanie w dobrej wierze zdewastowane i zadłużone Gospodarstwo Rolne o powierzchni 245,8321ha, położone w miejscowości ,,Pierzwin’’ gmina Nowogród Bobrzański, które dzierżawią od ANR O/Gorzów Wlkp. Filia Zielona Góra.

Dyrekcja ANR O/Gorzów Wlkp. Filia w Zielonej Górze, dowiedziała się formalnie i oficjalnie o wejściu Witolda Tyrakowskiego na te zdewastowane grunty dzierżawione przez Andrzeja i Agnieszkę Jagiełowicz w dniu 25.02.2008 r., ponieważ jest to uwidocznione na potwierdzonym jego piśmie wraz z pieczęcią złożenia i przyjęcia, także w dniu 25.02.2008 r. na biurze podawczym ANR, które złożył bezpośrednio do biura ANR O/Gorzów Wlkp. Filia Zielona Góra.

Był to formalny wniosek Witolda Tyrakowskiego do Dyrekcji ANR O/Gorzów Wlkp Filia w Zielonej Górze o pilne dołączenie jego osoby do umowy dzierżawy Andrzeja i Agnieszki Jagiełowiczów, a ponadto w ANR spłacił pełne zadłużenie tego gospodarstwa, a ponieważ do dnia dzisiejszego na ten wniosek nie otrzymał żadnej odpowiedzi ze strony ANR, więc zgodnie z obowiązującym prawem należy przyjąć, że ANR formalnie i oficjalnie wyraziła zgodę na współdzierżawę Witolda Tyrakowskiego, a teraz ten fakt postanowiła zataić i chce szybko i bezprawnie przekazać cesją gospodarstwo dla Jarosława Janowskiego w zamian za otrzymane łapówki dla Emiliana Dzika oraz Tomasza Nawrockiego Prezesa i Sławomira Pietrzaka V-ce Prezesa ANR .

Uważamy, że poprzez prawdopodobnie celowe działanie lub niedbalstwo urzędników ANR O/Gorzów Wlkp Filia Zielona Góra, a tym samym wskazujący na całkowity brak nadzoru przez Dyrekcję tej Filii, albo zaplanowane przestępstwo korupcji nie sporządzono niezbędnego aneksu do umowy dzierżawy, w której powinien zostać dołączony Witold Tyrakowski.

Na ten ewidentny brak nadzoru i szkodliwe działanie na rzecz Witolda Tyrakowskiego wskazuje dodatkowo fakt, iż podobny wniosek o dopisanie Witolda Tyrakowskiego do swojej umowy dzierżawy złożył do biura podawczego ANR Filia Zielona Góra także w dniu 25.02.2008 r. Andrzej Jagiełowicz w ANR Filia w Zielonej Górze, który także nie dostał od ANR w tej sprawie jakiejkolwiek odpowiedzi lub ten fakt celowo zataił planując przekręt wobec Witolda Tyrakowskiego wspólnie z Jarosławem Janowskim oraz Dyrektorem Emilianem Dzik.

Jak nam oświadczył Witold Tyrakowski w związku z faktem, że czas upływał a ponadto radził się prawników, którzy stwierdzili jednoznacznie, że skoro na piśmie z 25.02.2008 r. poinformował ANR o fakcie wejścia na grunty i osobiście spłacił wszelkie zobowiązania za gospodarstwo ,,Pierzwin’’ w ANR oraz podatki rolne, a także obsiał całość gruntów to na pewno ANR O/Gorzów Wlkp Filia w Zielonej Górze przyjęła to do wiadomości, bo widocznie mają taką procedurę i na pewno wpisano jego osobę jako współdzierżawcę, ale tylko nie sporządzono stosownego dokumentu co nie zmienia faktu jego prawa do dzierżawy zgodnie z KPA.

Niestety Witold Tyrakowski przekonał się, że przecenił uczciwość uczciwość urzędników ANR, ponieważ otrzymał pismo z 24 marca 2009 r. z ANR Filia w Zielonej Górze informujące go, że ANR zamierza rozwiązać umowę dzierżawy z Andrzejem Jagiełowiczem, który wg nich naruszył postanowienia umowy dzierżawy oddając nieruchomość w użytkowanie osobom trzecim, czyli dla niego co jak mu podpowiedzieli prawnicy jest wobec niego ewidentnym przestępstwem z art. 231 kk popełnionym przez Dyrektora ANR Emiliana Dzika oraz podległych jemu pracowników, którzy przecież jak się okazało celowo zataili jego wniosek z 25.02.2008 r. o dopisanie do umowy dzierżawy.

W związku z faktem, że Dyrekcja ANR Filia Zielona Góra nie udzieliła odpowiedzi Witoldowi Tyrakowskiemu na wniosek z 25.02.2008 r. o pilne dołączenie jego osoby do dzierżawy niestety wykazała, że z góry zaplanowano oszustwo osoby Witolda Tyrakowskiego wraz przywłaszczeniem jego plantacji żyta oraz szeregu nakładów poniesionych spłaty zobowiązań tego Gospodarstwa rolnego oraz kosztów poniesionych na rekultywację totalnie zdewastowanych gruntów, a także na podniesienie kultury gleby co na piśmie potwierdzają uczestniczący w pracach pracownicy, rolnicy sąsiedzi, a także Urząd Miejski Nowogród Bobrzański pismem z dnia 06.04.2009 r. skierowanym do ANR Filia w Zielonej Górze.

Szkodę spowodowana przez ANR O/Gorzów Wlkp Filia Zielona Góra Witold Tyrakowski ocenił na kwotę w wysokości co najmniej 600 tys. zł (poniesione nakłady na rekultywację gruntów i zasiewy oraz spłaty całości zobowiązań w ANR i podatków gruntowych ) + przewidywane zyski w wyniku zbioru upraw.

Witold Tyrakowski poinformował nas, że sprawa ta ma drugie dno, ponieważ w marcu 2009 r. pojawił się niejaki Jarosław Janowski, który obecnie bezprawnie zamieszkuje na Gospodarstwie ,,Pierzwin’’, a podający się za prawnika chwalący się osobistymi koneksjami z Dyrektorem Emilianem

Dzikiem, z którym jak twierdzi zaplanował przejęcie na siebie cesję tego gospodarstwa od Andrzeja i Agnieszki Jagiełowicz, a już zdążyli bezprawnie przywłaszczyć dla siebie dopłaty do gruntów z ARiMR w wysokości ponad 130 tys. zł, a które powinien otrzymać bezpośredni użytkownik gruntów rolnych Witold Tyrakowski.

Jak sprawdziliśmy Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze ,,bardzo niemrawo’’ wszczęła śledztwo na podstawie zawiadomienia Witolda Tyrakowskiego o przestępstwie pod sygn. akt 3 Ds. 678/09, nad którym nadzór miała objąć Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, a które dotyczy min. Jarosława Janowskiego oraz Andrzeja i Agnieszki Jagiełowiczów, a także Emiliana Dzika Dyrektora ANR Filia w Zielonej Górze, Jarosława Gniazdowskiego Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z/s w Zielonej Górze wraz z podległymi im pracownikami.

Mamy wrażenie, że ,,KTOŚ’’ powoduje, że to śledztwo celowo idzie tak wolno, ponieważ jest zamiar jego ,,SKRĘCENIA’’bo jak wytłumaczyć, że od kwietnia 2009 r. jeszcze nie przesłuchano istotnych świadków, ani potencjalnych podejrzanych w tym postępowaniu!?,

Prawnicy, których radził stwierdzili, że jedyną drogą odzyskania przez Witolda Tyrakowskiego poniesionych nakładów i należnego odszkodowania jest postępowanie sądowe i dlatego po konsultacji z nimi wysłał stosowne przesądowe wezwanie do zapłaty wobec ANR O/Gorzów Wlkp Filia w Zielonej Górze, które także przesłał do Prezesa ANR w Warszawie prosząc o natychmiastową interwencję, która zapobiegnie wysokim kosztom sądowym, ale także od Prezesa ANR nie otrzymał żadnej odpowiedzi, a tylko z Dyrekcji ANR O/T Gorzów Wlkp, która potwierdza tylko dotychczasowe kłamstwa i zataja nadal wniosek Witolda Tyrakowskiego o dopisanie do umowy dzierżawy z 25.02.2008 r., który jest dowodem na trwające wszelkie prawa do dzierżawy W. Tyrakowskiego.

Panie Ministrze!

W dniu 16 maja 2009 r. wystąpiłem do Pana Tomasza Nawrockiego Prezesa ANR w Warszawie osobiście z prośbą o interwencję opisując i wskazując propozycje polubownego rozwiązania problemu, aby osobiście spojrzał na tę wyjątkową sprawę i krzywdę ludzką i pomógł naprawić poprzez umożliwienie odzyskania poniesionych kosztów w formie przejęcia cesją tego gospodarstwa przez Witolda Tyrakowskiego, z równoczesnym odebraniu tej dzierżawy Andrzejowi i Agnieszce Jagiełowiczom.

Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem jakiejkolwiek odpowiedzi od Prezesa ANR Pana Tomasza Nawrockiego, pomimo, że kilkakrotnie zabiegałem telefonicznie o spotkanie i rozmowę w tej interwencyjnej sprawie co wprost dowodzi zasadności podejrzenia jego osobistego uwikłania w tę sprawę na podłożu korupcyjnym bo takie odnoszę wrażenie po analizie całości faktów.

Dowiedziałem się również, że w połowie kwietnia 2009 r. Pan Emilian Dzik Dyrektor ANR O/Gorzów Wlkp. Filia w Zielonej Górze pojechał na umówione spotkanie do Pana Tomasza Nawrockiego Prezesa ANR w Warszawie, na którym był także Jarosław Janowski w celu tzw. ,,załatwienia’’ cesji gospodarstwa ,,Pierzwin’’ dla Jarosława Janowskiego.

Taki fakt od lat jednoznacznie kojarzy się z układami korupcyjnymi jakie od lat istnieją we wszystkich Oddziałach Terenowych i Filiach ANR w całej Polsce, a w związku z tym wiele Prokuratur jak np. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu prowadzi szereg śledztw dotyczących kilkudziesięciu pracowników ANR i powiązanych z nimi osób, a nawet jest wiele aktów oskarżeń i prawomocne skazania.

Jako dowód zasadności moich podejrzeń jest skierowany 01.06.2009 r. Akt Oskarżenia Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu o min. przestępstwa wręcz totalnej korupcji przeciwko bardzo ważnym 7 urzędnikom min. Dyrektorom ANR O/T Wrocław w osobach Zbigniewa Nowaka, Stanisława Stefanko, Waldemara Szymkiewicza, Andrzeja Płochockiego i innym, którzy będą sądzeni w procesie karnym rozpoczynającym się w dniu 22 lipca 2009 r. pod sygn. Akt III K 197/09 Sądzie Okręgowym we Wrocławiu III Wydział Karny.

Ujawnione w/w akcie oskarżenia dowody korupcji są wręcz porażające pod względem skali bezprawia, wysokości kwot oraz ciągłego poczucia bezkarności, które zawsze towarzyszy takim układom korupcyjnym.

Uważam, że taki układ korupcyjny, może na mniejszą skalę, ale istnieje na linii Emilian Dzik Dyrektor ANR O/T Gorzów Wlkp. Filia w Zielonej Górze wraz z powiązanymi z nim współpracownikami, a także Tomaszem Nawrockim Prezesem ANR i Sławomire Pietrzakiem V-ce Prezesa ANR w Warszawie wraz z wybranymi podległymi im pracownikami.

Przypuszczam, ze ten w/w układ korupcyjny dotyczy wielu podobnych jak przedstawiony przypadków, które należy sprawdzić i zweryfikować.

Proszę Pana Ministra o pilne zadziałanie w trybie nadzoru, ale poprzez powołanie kontrolnych służb zewnętrznych (bez pracowników ANR) oraz zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa i przekroczenia uprawnień przez urzędników ANR w osobach min. Tomasza Nawrockiego Prezesa ANR, Sławomira Pietrzaka V-ce Prezesa ANR w Warszawie oraz Emiliana Dzika Dyrektora Filii ANR w Zielonej Górze, a także Dyrekcji ANR O/T Gorzów Wlkp., która jak widać nie sprawuje jakiegokolwiek nadzoru nad swoją Filią w Zielonej Górze, a może wręcz w tym procederze korupcyjnym uczestniczy.

Z wyrazami szacunku!

Marian Zagórny

Przewodniczący ZZRR ,,SOLIDARNI’’

Do wiadomości:

1. RP Pan Donald Tusk 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

2. Pan Andrzej Czuma Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11,00-950 Warszawa,

3. Prokurator Krajowy, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

4. Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

5. Szef Centrali ABW w Warszawie ul. Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa

6. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9,00-583 Warszawa,

7. Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Sticky
05-01-2015 / 07:02
That saves me. Thanks for being so seenlbis! fbstaaxky.com [url=lxbjggskz.com]lxbjggskz[/url] [link=tjusah.com]tjusah[/link]