Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA SĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE STANISŁAWA STARZYCHOWICZ JAN TUREK ANNA PASTERZ ROMAN JURCZYK ZBIGNIEW DZIEWULSKI ARKADIUSZ TROJANOWSKI OTĘPIENIE UMYSŁOWE SĘDZIÓW

Starzychowicz Stanisława - Sąd Okręgowy w Krośnie - czy wyrok sędziego cierpiącego na otępienie umysłowe ( alzheimera?) jest ważny?

Firma Z. Raczkowskiego P.W. ELSAN wynajmowała pomieszczenia handlowe po byłej kotłowni węglowej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, które zmodernizowała własnym kosztem 65tys.zł. Nowy lokal spodobał się Waldemarowi Garbińskiemu, który nie otrzymując „odpowiednich gratyfikacji” (uważał że należą mu się z racji pełnionej funkcji prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie), najpierw zagroził, a potem zrealizował groźby zniszczenia firmy Zdzisława Raczkowskiego. Wykorzystał przy tym swoje (i być może prawnika J. Zająca) znajomości sądowo-prokuratorskie - mianowicie z prezesem Sądu Okręgowego w Krośnie Zbigniewem Dziewulskim - był członkiem tej spółdzielni. Pretekstem stały się nie istniejące zaległości czynszowe. Oczywiście Raczkowski dokumentował znaczną nadpłatę czynszu i nie wykonanie zobowiązań umownych ze strony spółdzielni.

W sprawie istotne jest, iż W. Garbiński wprowadzając w błąd Sąd Rejonowy w Brzozowie w ciągu jednego dnia uzyskał klauzulę wykonalności i zajęcie nieruchomości. (postanowienie z dnia 24.04.1998r sygn. akt.Inc 16/98). Posługując się tym postanowieniem oszust najpierw zajął przez komornika towary i wyposażenie sklepu o wartości ponad.120tys.zł – czyli wielokrotnie przewyższające wymyślone zadłużenie, blokując w ten sposób działalność gospodarczą firmy. Następnie, (w czasie trwania sprawą ochrony i naruszenia posiadania z powództwa Raczkowskiego) włamał się do firmy wywożąc towar handlowy i wyposażenie firmy.
O tych przestępstwach zawiadomiono prokuraturę w Brzozowie. Zawiadomienie o przestępstwie skorumpowani funkcjonariusze prokuratury potraktowali typowo nieproceduralnie - czyli "olewając" fakty, nie poniżając się nawet do wezwanie na przesłuchanie poszkodowanego. W tej spawie udokumentowano jak bezczelnie i bezwzględnie działa ta ograniczona umysłowo mafia w togach.

Dopiero po sześciu latach strona udowodniła że zarzuty były bezpodstawne i powództwo spółdzielni zostało oddalone wyrokiem z dnia 28.10.2004r sygn.IC 130/04. W efekcie tego (po odrzuceniu apelacji i uprawomocnieniu się wyroku) strona dnia 20.01.2006r zgodnie z umową z dnia 02.04.1998r (rozliczenie końcowe po wyroku) wniosła pozew przeciw spółdzielni o zapłatę
zgodnie z pkt. 4 umowy:
- Po podpisaniu umowy najmu pomiędzy Panem J. Zającem a Spółdzielnią Mieszkaniową w zależności od wyroku Sądu Rejonowego w Brzozowie sygn.I Nc 16/98 nastąpi wówczas rozliczenie wszelkich kosztów pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową, a Panem Zdzisławem Raczkowskim
– Spółdzielnia w ramach zawartej umowy jest zobowiązana do wszelkich rozliczeń ze stroną - Zdzisławem Raczkowskim.

Ciekawie zaczęło się od początku sprawy (te sprawy później udokumentuję).
1/
w odpowiedzi na pozew, już od nowego prezesa SM, powód w kwietniu 2006r otrzymał wyjaśnienia - dokumenty księgowości które ukrył przed nim i przed sądem poprzedni prezes spółdzielni W. Garbiński.
Z OFICJALNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH JASNO WYNIKA ŻE RACZKOWSKI NA DZIEŃ 24.04.1998r NIE MIAŁ ŻADNEGO ZADŁUŻENIA (a nawet nadpłatę) - CZYLI ZGŁASZAJĄC WNIOSEK DO SĄDU REJONOWEGO W BRZOZOWIE O NADANIE KLAUZULI KOLEJNY RAZ W. GARBIŃSKI POPEŁNIŁ PRZESTĘPSTWO PRZEZ WPROWADZENIE W BŁĄD WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.
Oczywiście że sędzia brzozowski Janusz Szarek powinien przed nadaniem klauzuli (tym samym przed zablokowaniem działalności gospodarczej firmy) sprawdzić fakty. Tymczasem nadanie przez niego klauzuli wykonalności nie można inaczej traktować jak dowód jego skorumpowania ( chyba że z głupoty własnej). Tak czy inaczej powinien za ten fakt odpowiadać przed sądem dyscyplinarnym.

2/ Kolejnym dowodem przestępczej działalności pary Garbiński-Zając, to przekazanie stronie powodowej faktur sprzedaży wystawionych dla oszusta Zająca. Tu należy zwrócić uwagę, że J. Zając w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie sygn.akt VI GC 549/99 wyparł się że kiedykolwiek były wystawione faktury i że je od powoda otrzymał – przez co uniknął wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży.
Tym samym kolejny skorumpowany sędzia rzeszowski powinien poddać się badaniom umysłowym.

Te nowe dokumenty - dowody przestępstwa - pozwalają na wszczęcie spraw karnych umorzonych przez skorumpowanych prokuratorów brzozowskich i krośnieńskich

Faktem jest, że po włamaniu i kradzieży towarów handlowych z firmy Zdzisława Raczkowskiego PW „ELSAN” w Brzozowie w październiku 1998r zrobiono spis zabranych towarów handlowych z zabezpieczonej kopii programu handlowego firmy. W cenie zbycia wartość tego mienia wyniosła - 87.161,21zł. O zapłatę za zabrane towary i wyposażenie firmy (wycenione na kwotę 22.844,50zł) oraz do zwrotu kosztów adaptacji i modernizacji pomieszczeń wg. aktualnej wyceny kosztorysowej zgodnie z umową tzw. trójstronną i Kodeksem Cywilnym - czyli bezpodstawne wzbogacenie (art.405 kc) - sprawę dostała do rozpatrzenia emerytka Sądu Okręgowego w Krośnie Stanisława Starzychowicz - która w teorii powinna mieć duże doświadczenia, ale jak się okazuje w praktyce - nie jest w stanie umysłowym objąć i zapoznać się z kilkuset stronami dokumentacji - którą (dla zmyłki?) wniosła strona pozwana. Do rozpatrzenia tej sprawy spokojnie wystarczyłoby kilka istotnych dokumentów wniesionych przez powoda. I nie byłoby tego opisu kompromitującego kolejnego sędziego krośnieńskiego.

Podsumowując przekręty w sprawie:

1/ Bezsporne jest, że prawomocnych wyrokiem z dnia 28.10.2004r sygn.IC 130/04. Sądu Rejonowego w Sanoku - powód nie miał zaległości z tytułu czynszu w kwietniu 1998r. Wprost przeciwnie dochodził od SM nadpłaty 1.731,48zł z tytułu niewykonania obowiązków spółdzielni zgodnie z zawartą umową najmu z 1995r

2/ Ten fakt dokumentują też dowody księgowe SM podane powodowi w odpowiedzi na jego pozew z dnia 19.01.2006r w niniejszej sprawie, z których logicznie wynika że do końca 1998r powód nie miał zaległości z tytułu czynszu tylko nadpłatę, która spółdzielnia bezprawnie wykorzystała na zapłatę swojemu adwokatowi – jak wynika z ostatniego oświadczeń radczyni SM z dnia 16.01.2007r (w aktach).

3/ Faktem potwierdzającym taki stan, jest też brak upomnień dla powoda o zapłatę, oraz nie skorzystania z możliwości wypowiedzenia umowy najmu tytułem zaległości czynszowej w latach 1997-1998r.

4/ Faktem jest, że pomimo braku zaległości w zapłacie pod pretekstem zaległości czynszowej ówczesny prezes SM W. Garbiński wniósł bezpodstawny wniosek (co uzasadniono w punktach 1 2 i 3) i Sąd Rejonowy w Brzozowie bez zbadania prawdziwości wniosku postanowieniem z dnia 24.04.1998r nadał klauzulę wykonalności celem zabezpieczenia powództwa. Tym sposobem do firmy wszedł komornik L. Pankiewicz i zablokował skutecznie jej działalność zajmując towary handlowe i wyposażenie niewspółmiernie większe od nieistniejących zaległości. ( w aktach).

5/ Faktem jest że po zaskarżeniu ww. postanowienia Sąd Rejonowy w Brzozowie dnia 05.06.98r sygn. IC 49/98 uchylił zabezpieczenie powództwa, co zostało zlekceważone zarówno przez SM prezesa W. Garbińskiego jak i komornika L. Pankiewicz, który nie zdjął zabezpieczeń i dalej skutecznie blokował działalność handlową firmy powoda.

6/ Faktem jest że firma PW ELSAN jeszcze po zamknięciu w drugim półroczu 1998r nie miała żadnych zaległości i nie była ścigana przez wierzycieli. Jednak komornik bezprawnie nieprzerwanie od 24.04.1998r blokował działalność handlową tym samym doprowadzając do powstania zaległości płatniczych, których teraz powód ma prawo dochodzić w ramach odszkodowania.

7/ Faktem jest, że z uwagi na zły stan zdrowia (wypadek i uraz kręgosłupa w 1997r) i prześladowania go przez prezesa SM W. Garbińskiego (po pijanemu nachodził sklep i straszył klientów), który domagał się stale łapówek, (a nawet pobił powoda za co został skazany) powód wystawił swoją firmę na sprzedaż za 120tys. zł. jesienią 1997r

8/ Faktem jest, że po negocjacjach z kupcem J. Zająca i obniżeniu stanu materiałowego w dniu 02.04.1998r została podpisana przez strony umowa sprzedaży P.W. ELSAN na kwotę 70tys.zł Logiczne jest, że uzyskanie zapłaty w tym dniu zgodnie z wystawionymi wcześniej fakturami – dowód faktury dostarczone przez radczynię SM wystawione dla firmy ETON J. Zająca na łączną kwotę 44.792,20zł.

9/ Faktem jest, że z uwagi na niedotrzymania warunków wzajemnych tzw. „umowy trójstronnej – braku zapłaty w dniu 02.04.98r od kupca J. Zająca jeszcze tego dnia zostało przekazane oświadczenie woli do SM (przyjęte 03.04.98r) informujące o nieważności wypowiedzenia czynszu przez powoda.

10 / Faktem jest, że sama umowa 3-stronna (w aktach) sporządzona przez adwokata spółdzielni Neckarza została sfałszowana poprzez jej antydatowanie ( to że nie była podpisana 01.04.98 dowodzą daty faktur, które w tym dniu były wypisywane dla J. Zająca z jego i powoda udziałem (a komputer nie kłamie) jednocześnie w trakcie jej przepisywania zmieniono brzmienie pkt 5 umowy. Było uzgodnione: W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z Panem J. Zającem powyższe ustalenia są nieważne... Na okoliczność wyjaśnienia tych faktów i przedstawienia działań W. Garbińskim, J. Zającem i Z. Raczkowskim w dnia 01.04.98r wnoszę o powołanie świadka: Mariusz P.

11/ Jest faktem, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zawartą umowy najmu w 1995r strony obowiązuje min. 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jednak nie ma możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony (zgonie z wyrokami SN) – jak zaproponowano w tym przypadku. Tym samym ze strony SM mamy niewykonanie umowy najmu zawartej na czas określony 5 lat jak też naruszenie prawa choćby przez nie zastosowanie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zaś sama forma wypowiedzenie umowy przez strony z punku widzenia prawa była bezskuteczna.

12/ Bezsporne jest, że pomimo zaistnienia powyższych faktów, na polecenie prezesa SM W. Garbińskiego dnia 11.05.1998r zaspawano dwoje drzwi do firmy powoda, zerwano antenę Lottomatu, jak też odcięto prąd do wynajmowanych pomieszczeń. Tym samym skutecznie i bezprawnie zablokowano wszelką działalność handlową powoda. Od tego dnia powód nie miał żadnego dostępu do swojej własności.

13/ Na takie naruszenia prawa własności powód dnia 11.06.98r wniósł pozwem do sądu o ochronę swojego posiadania. P.W. ELSAN do dnia dzisiejszego w ewidencji gospodarczej jest zarejestrowane jako firma jednoosobową – właściciel Z. Raczkowski, dlatego co najmniej abstrakcyjne było wydanie wyroku przez Sąd Rejonowy w Brzozowie z dnia 16.10.98r. sygn. akt IC 54/98 (utrzymane przez SO), gdzie Sąd nakazuje przywrócić posiadanie w trybie rygoru natychmiastowej wykonalności tylko w części obiektu wynajmowanego tj. dział drzewny papierniczy i Lottomat), czego zresztą nigdy spółdzielnia nie uczyniła. Oczywiście, pomimo głupoty sędziowskiej (nie można dzielić jednoosobowej firmy) zgodnie z prawem finansowym firma działa bez względu która jej część aktualnie funkcjonuje i dlatego zgodnie z tym prawem do dnia dzisiejszego powód Z. Raczkowski jest właścicielem firmy P.W. ELSAN w Brzozowie ul. Kopernika 3. i zobowiązywany jest do comiesięcznego zdawania oświadczeń PIT ( w tym wypadku zerowych). Dla zakończenia tego stanu konieczne jest zrobienie remanentu końcowego – rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, co będzie możliwe, tylko jeżeli Sąd uzna sprzedaż towarów i wyposażenia, ponieważ nie ma innej możliwości rozstrzygnięcia zgodnie z prawem tego problemu.

14/ Faktem jest, że po zabraniu towarów handlowych powoda Z. Raczkowskiego w czasie dla niego nie znanym (czekał na rozstrzygnięcie pozwu o ochronę posiadania) po inwentaryzacji wystawił dla spółdzielni faktury sprzedaży z datą 01.10.1998r - zgodnie z obowiązującą słowną umową: - pracownicy spółdzielni biorą towar „na zeszyt” a na koniec okresu rozliczeniowego zostają wystawione faktury za towary handlowe...

15/ Faktem jest że towary handlowe (ponad 3tyś. asortymentów), które powód dnia 01.10.1998r sprzedał spółdzielni zostały w niewielkiej części (ok. setki) zlicytowane przez komornika L. Pankiewicza, jednak to już nie dotyczy powoda co z tymi towarami zrobiła spółdzielnia. Dla powoda istotne jest, żeby za przejęte wyposażenie i sprzedany spółdzielni towar otrzymał zapłatę wraz z należnymi odsetkami.

16/ Bezsprzeczne jest, że SM w Brzozowie nie wywiązała się z zawartej z powodem w 1995r umowy najmu na czas określony 5 lat. Punkt 8 zawartej umowy wyraźnie precyzuje, że w takim przypadku spółdzielnia zobowiązana jest do zwrotu kosztów adaptacji i modernizacji pomieszczeń wg. aktualnej wyceny kosztorysowej. Bezsprzecznie wykonane przez powoda prace przystosowujące rozpadający się obiekt po byłej kotłowni węglowej na nowoczesny sklep jest dodatkowym wzbogaceniem się spółdzielni kosztem wkładów pieniężnych i pracy powoda. (kosztorys w aktach). Zwłaszcza, że spółdzielnia w dalszym ciągu bogaci się pobierając czynsz za zrobione przez powoda lokale handlowe od kolejnego najemcy.

W tej sytuacji powód rozszerza swój pozew o kwotę 64.151,35zł z tytułu poniesionych kosztów na modernizację pomieszczeń spółdzielni po byłej kotłowni węglowej na pomieszczenia handlowe.

O głupocie (cyt. korupcji) sędziów tego sądu już wiele napisano.
Jak do tych dowodów podchodzi cierpiąca na otępienie umysłowe sędzi SSO S. Starzychowicz?
1/ logiczne że w swym otępieniu umysłowym nie jest w stanie zapoznać się z tak obszerną (w sumie 7 letnią) dokumentacją sądową - jednak bez przerwy nie pozwala powodowi Z. Raczkowskiemu wyjaśnić i dokumentować niezrozumiałych dla niej faktów.

2/ a dowodem jej otępienia umysłowego są fakty, że nie była w stanie zrozumieć logiki rozliczeń księgowych tłumaczonej jej przez doświadczoną księgową. Zresztą zrozumienie istoty księgowej przerasta możliwości umysłowe większości sędziów, a już na pewno sędziów krośnieńskich.

3/ sędzi S. Starzychowicz upiera się żeby stronę prezentował adwokat - śmieszne, ponieważ w całym województwie podkarpackim nie znajdzie się adwokata o takich możliwościach umysłowych i wiedzy, który byłby w stanie prowadzić tą sprawę - sprawdzałem. Zresztą żaden nie chce się podjąć prowadzenia wiedząc jak traktuje Raczkowski niedouczonych prawników. Tu należy tez zwrócić uwagę, że Raczkowski stale bierze udział w najróżniejszych posiedzeniach sądowych i dobrze zna procedurę sądową.

4/ Dowodem upośledzenia Sędzi S. Starzychowej (korupcji?) jest fakt, że nie pozwala na zadawanie powodowi pytań świadkom powołanym przez pozwaną spółdzielnię.
I tak świadek J. Zając który (w trzecim pytaniu) miał wyjaśnić dlaczego oszukał sąd w Rzeszowie zeznając pod przysięgą że nie otrzymał faktur Z. Raczkowskiego (dowód w tej sprawie) - natychmiast przez sędzi został wypuszczony z sali. A strona miała przygotowane 8 pytań w których chciała wykazać rolę tego oszusta.
Jeszcze mniej powiedział komornik L. Pankiewicz. Potwierdził tylko że zajął towary i konto, że nie wiedział dlaczego i że tak musiał zrobić bo był nakaz sądowy. Za to sędzi S. Starzychowicz już nie zgodziła się na jego kolejne wyjaśnienia - dlaczego nie zwolnił zajęcia po zdjęciu klauzuli przez sąd? - i nakazała mu opuścić salę.

5/ Pomimo że powód jest zwolniony z kosztów sądowych - z uwagi na fakt ukradzenia mu firmy, zły stan zdrowia i przekręty sędziów nie pracuje - S. Starzychowicz nakazała mu zapłatę od rozszerzenia pozwu, (która wynikła z ujawnionych w trakcie procesu dokumentów oszustw) - kwotę 3.2006zł. Powód nie może tego inaczej potraktować, jak kolejną próbę mataczenia sędziego w jego sprawie, zwłaszcza że już raz sąd zgodził się na rozszerzenie pozwu uwzględniając zwolnienie powoda z opłat i jego fatalną sytuację finansową, w końcu spowodowaną przez skorumpowanych sędziów na których utrzymanie Raczkowski płacił prawie 20 lat podatki.

Aktualnie w dniu 21.03.2007 o godz. 13.30 sala 316 będzie kolejne posiedzenie w Sądzie Okręgowym w Krośnie (ul. Sienkiewicza 1)
Zapraszam wszystkich chętnych do wysłuchania majaczenia sędzi S. Starzychowicz. W teorii ma być przesłuchiwany złodziej W. Garbiński - skompromitowany prezes SM w Brzozowie. Czy kolejny raz sędzi odmówi zadawania pytań powodowi świadkowi strony pozwanej? - sprawdzimy.

Sędziowie krośnieńscy dostali kolejną szansę na naprawienie swych błędów - czy skorzystają z tej okazji - będziemy o tym informować czytelników.
A tak dywagując - ciekawe jaki kretyn wymyślił że sędzia swą funkcję sprawuje dożywotnio? - chyba niedługo ten przekręt też się skończy - nie tylko my się o to postaramy :-)

Całość dokumentacji wraz ze zdjęciami obiektu sprzed i po modernizacji została zamieszczona w czasopiśmie internetowym AFERY PRAWA redagowanym m.in. przez powoda – Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich.

Ciekawsze przekręty podkarpackich sędziów w dziale SĄDY

Pozew o ustalenie - przerastał od dawna możliwości umysłowe skorumpowanych sędziów krośnieńskich

Kolejne strony dokumentują stale uzupełniane cykle nieodpowiedzialnego zachowania się funkcjonariuszy władzy i urzędników państwowych:
Sędziowie - oszuści. W tym dziale przedstawiamy medialne dowody łamania prawa przez sędziów - czyli oszustwa "boskich sędziów". Udowodnione naruszania procedury sądowej, zastraszania świadków, stosowania pozaproceduralnych nacisków na poszkodowanych i inne ich nieetyczne zachowania. Czas spuścić ich "z nieba na ziemię" :-)
Prokuratorzy - czyli tzw. "odpady prawnicze", śmiecie, najczęściej nieetyczni i nie dokształceni funkcjonariusze władzy. Aktualizacja na rok 2007.
Prokuratorzy do zwolnienia od razu - ARCHIWUM - 2006r
SKORUMPOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY - czyli nie tylko pijackie wpadki
"boskiej władzy" , którzy w końcu spadli na ziemię...:-)

Oszustwa polityków - przekręty i wpadki znanych "mniej lub więcej" polityków, czyli urzędników państwowych oszukujących i pasożytujących na narodzie - stale uzupełniany cykl: POLITYKA WłADZA PIENIąDZ
Policyjne afery 2007 - handel tajnymi informacjami ze śledztw, narkotykami, wymuszenia policyjne, pijani policjanci, policjanci terroryzujący własną rodzinę i świadków... - słowem "psie przękręty".
oszustwa komornicze - pasożytów społeczeństwa, często typowych chamów i nieuków, którzy oszukują właścicieli firm, poszkodowanych i wierzycieli oraz w dupie mają obowiązujące PRAWO
Urzędnicy państwowi i ich matactwa 2007 - dokumentujemy tu oszustwa urzędników państwowych takich jak: polityk, wójt, starosta, burmistrz, prezydent, rzecznik - wszelkich kombinatorów na których utrzymanie pracujące całe społeczeństwo, a którzy swoje publiczne stanowisko wykorzystują dla swojej prywaty i zysku.
UDOKUMENTOWANE FAKTY POMYŁEK LEKARSKICH
Psychiatryczne przekręty pseudo-biegłych udających lekarzy - aktualny stale uzupełniany cykl przedstawiający typowych schizofreników, decydujących o zdrowiu i majątkach ludzi, którzy bez wiedzy za to za kasę wydają opinie niezgodne z prawdą i nie mające nic z fachowością...
Poseł to ma klawe życie :-)

Krytyka wyroków sądowych nie jest godzeniem w niezawisłość sędziowską. Nadmiar prawa prowadzi do patologii w zarządzaniu państwem - Profesor Bronisław Ziemianin

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

A dla odreagowania sympatyczne linki dla poszkodowanych przez schorowane organy sprawiedliwości :-))
10 przykazań dla młodych adeptów prawa, czyli jak działa głupota prawników + modlitwa...
"walczący z wilkami, szeryf z Bieszczad czyli z impotentnymi organami (nie)sprawiedliwości?" takie sobie dywagacje Z. Raczkowskiego
Wilk Zygfryd - CZARNA BIESZCZADZKA RZECZYWISTOŚĆ...

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński i sympatycy SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~NBA Canotte 2016
14-05-2016 / 10:21
www.2016nbacanotte.com/ NBA Canotte 2016 www.lefenil.fr/ Chaussures NIKE www.icefandom.com/ NHL Jerseys www.06annonces.fr/ Nike Air Max pas chers www.computer-slave.fr/ Nike Air Max pas cher www.3610.fr/ Chaussures Nike Air Max 90 www.vitameen.fr Nike Air Jordan