Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE UMOWA STABILIZACYJNA

Pakt - Umowa Stabilizacyjna pomiędzy Ligą Polskich Rodzin, Prawem i Sprawiedliwością oraz Samoobroną Rzeczypospolitej Polskiej - lista projektów zmian - czyli co należy poprawić dla prawidłowego funkcjonowania Państwa.

Załącznik Nr 1 do Umowy Stabilizacyjnej z dnia 2 lutego 2006 roku.

Lista projektów ustaw, które umawiające się Strony postanawiają popierać w ramach prac w Sejmie i Senacie w 2006 roku.

I. NAPRAWA PAŃSTWA I SPRAWY WEWNĘTRZNE.

1. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Projekt zakłada ukształtowanie CBA jako organu wyspecjalizowanego w zwalczaniu korupcji oraz koordynujący działania w tym zakresie innych służb w Polsce. Skutkiem wprowadzenia nowych rozwiązań instytucjonalnych będzie przede wszystkim wzmocnienie zadań instytucji państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji, walki z nadużywaniem władzy i jej arogancji, wykorzystaniem uprzywilejowanej pozycji do osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych, ujawnia nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych środkami publicznymi oraz korzystających ze wsparcia finansowego państwa.

2. Ustawa o zmianie ustawy ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny.

Ustawa wprowadza nowe zasady obowiązujące przy składaniu oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne (lustracja majątkowa). m.in.: jawność oświadczeń, obowiązek ujmowania także majątku odrębnego małżonka, obowiązek ujmowania mienia przeniesionego na małżonka 5 lat przed objęciem funkcji publiczne, rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do składnia oświadczeń majątkowych, obowiązek wykazywania w oświadczeniach majątkowych Ľródeł pochodzenia posiadanego majątku, obligatoryjne załączanie do oświadczeń deklaracji PIT celem porównania i w razie wątpliwości zawiadomienia Urzędu Kontroli Skarbowej celem spowodowania kontroli. Ustawa niniejsza dostosowuje do powyższych wymagań ustawy: o prokuraturze, o ustroju sądów powszechnych, o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy samorządowe.

Jednocześnie obok zmian w ustawie o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcję, projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny przewiduje penalizację sytuacji, w której funkcjonariusz publiczny obowiązany na podstawie ustawy do złożenia oświadczenia lub do ujawnienia korzyści uchyla się od ich złożenia albo nie udziela właściwemu organowi wiarygodnych informacji o Ľródłach pochodzenia mienia lub środkach finansowych służących do jego uzyskania, które objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł prawny w okresie pełnienia tej funkcji, w określonym ustawą terminie trwania obowiązku składania oświadczenia o stanie majątkowym lub w okresie przechowywania tego oświadczenia. Mienie, którego pochodzenia nie wyjaśniono będzie podlegało konfiskacie.

3. Ustawa o szczególnych środkach podejmowanych dla naprawy państwa w tym zmiany uregulowań dotyczących służby cywilnej i przebiegu konkursów.

Projekt ten ma na celu przystosowanie procedur naboru do służby cywilnej do standartów europejskich, to jest możliwości wolnego przepływu wykwalifikowanej kadry urzędniczej pomiędzy korpusami urzędników państwowych, urzędników NIK, pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej oraz innych korpusów, a także zmianę zasad przeprowadzenia konkursów na stanowiska w administracji państwowej i w innych państwowych osobach prawnych.

4. Ustawa o bezpieczeństwie państwa.

Ustawa przewiduje większą kontrolę rządu i podległych mu agend nad sektorami istotnymi dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ustawa wprowadza obowiązek dla służb specjalnych składnia rządowi i parlamentowi sprawozdań o stanie bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego. Raport ten będzie również zawierał dokonaną z tego punktu widzenia ocenę wszystkich ważniejszych prywatyzacji. Wprowadzenie tego mechanizmu jest niezmierne istotne, ponieważ utrudni on działania zmierzające do uzależniani Polski.

5. Ustawy o likwidacji WSI.
Są to ustawy obejmujące zagadnienia związane z rozwiązaniem dotychczasowych wojskowych służb informacyjnych i utworzenie w ich miejsce służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

6. Ustawa o zmianie ustawy o komisji śledczej (Komisja Prawdy i Sprawiedliwości).
Jest to ustawa powołująca stałą sejmową komisję śledczą. Zasadniczym jej celem będzie, na podstawie zasobów służb specjalnych i skarbowych, prokuratury oraz policji, badanie wszelkiego typu afer i nadużyć oraz funkcjonowania nieformalnych układów. Komisja ta, w zakresie postępowania otrzyma większe uprawnienia w przeprowadzaniu dowodów, bez konieczności występowania o ich przeprowadzenie przez Prokuratora Generalnego, co zwiększy szybkość i bezpośredniość postępowania. Dodatkowo, projekt ustawy przewiduje zwiększenie sankcji karnej za złożenie nieprawdziwych zeznań lub zatajenie prawdy.

7. Ustawa o zmianie ustawy o IPN.
Ustawa zawiera:
- poszerzenie katalogu lustrowanych z urzędu osób pełniących funkcje publiczne (między innymi o członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Rady Polityki Pieniężnej, władz banków oraz strategicznych dla Polski spółek z udziałem skarbu państwa czy też ambasadorów),
- objęcie postępowaniem lustracyjnym osoby wykonujące zawody zaufania publicznego,
- ujawnienie wszystkich funkcjonariuszy tajnych współpracowników peerelowskich służb specjalnych (po odpowiednim przygotowaniu przez IPN),
- wprowadzenie prawa do wejrzenia do własnej teczki (dla każdego obywatela)
- ułatwienie osobom publicznie pomówionym o współpracę z komunistycznymi służbami specjalnymi wszczęcie postępowania przed Sądem Lustracyjnym,
- wprowadzenie dostępu do teczek wszystkich osób pełniących funkcje publiczne.
Projekt zobowiązuje również Instytut Pamięci Narodowej do wszczynania z urzędu postępowań w sprawie pomówienia Narodu lub Państwa Polskiego, a także grupy polskich obywateli i osób indywidualnych będących obywatelami polskimi o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne i nazistowskie. Projekt rozszerza także dostęp do informacji z Instytutu Pamięci Narodowej przede wszystkim dziennikarzom oraz dopuszcza możliwość sprawdzania przez partię polityczna przeszłości swoich członków w zakresie określonym w ustawie.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i Straży Granicznej.
Ustawa określa zasady odebrania przywilejów (mieszkanie służbowe, specjalna emerytury) funkcjonariuszom, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z pełniona funkcja. Wprowadza ponadto jasne zasady funkcjonowania struktur Policji (przejrzyste ścieżka awansu). Zakłada też podstawy wprowadzenia motywacyjnego systemu wynagrodzenia w Policji i Straży Granicznej. Ułatwienie procedur wykorzystania Straży Granicznej na terenie całego kraju.

9. Ustawa o modernizacji bezpieczeństwa wewnętrznego.
Unowocześnienie sprzętu, obiektów oraz wyposażenia służb, zmiany organizacyjne.

10. Projekt ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Opracowanie rozwiązań prawnych jasno określających obowiązki i odpowiedzialność instytucji organów administracji różnego szczebla oraz służb w systemie zarządzania kryzysowego.

11. Projekt ustawy dotyczący systemu kontroli ruchu na granicy SIS - 2.

12. Ustawa o Straży Kolejowej (SOK).
Straż Ochrony Kolei powinna działać na podstawie odrębnej ustawy pragmatycznej, o której to powołanie postulował Rzecznik Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury (pismo RPO/371539/01/IX/WK z dnia 11.12.2001 r.). Konieczność należytego uregulowania problematyki ochrony bezpieczeństwa osób i mienia na obszarze kolejowym w pociągach i innych pojazdach kolejowych odrębnym aktem prawnym rangi ustawowej i realizowanie go przez wyspecjalizowaną formacje - Straż Kolejową, jest celem niniejszego projektu.

Projekt ustawy o Straży Kolejowej ma na celu prawne umocowanie Straży Kolejowej jako formacji publicznej realizującej zadania eliminacji negatywnych zdarzeń związanych z występującym zagrożeniem stanu bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, a szczególnie w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz kontroli przestrzegania przepisów porządkowych. 

II. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Pakiet ustaw wdrążających program "Tanie i Sprawne Państwo", w tym konsolidacja inspekcji i urzędów regulacyjnych.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.
Treść zmian: do działu gospodarka wodna dopisać zadanie: melioracje oraz zapobieganie powodziom, w dziale spraw wewnętrznych i administracji dopisać zadanie: likwidacje skutków powodzi.

2. Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
Ustawa wraz z ustawami towarzyszącymi, wprowadza regulacje dotyczące restrukturyzacji służb ochrony środowiska - ewentualnie powstanie Agencji Ochrony Środowiska.

III. FINANSE PUBLICZNE.

1. Poprawki Senatu RP do ustawy budżetowej na rok 2006.

2. Projekt ustawy budżetowej na rok 2007. 

3. Ustawa o zmianie ustawy o NBP.
Ustawa ma zobowiązać NBP do dbania o wzrost gospodarczy państwa.

4. Projekt ustawy o finansach publicznych.
Projekty ustaw dotyczące usprawnienia systemu podatkowego:

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

IV. GOSPODARKA.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt zawiera korzystne dla przedsiębiorców doprecyzowanie przepisów dotyczących kontroli działalności gospodarczej oraz uproszczenie systemu ewidencji i opłat za wpis, a także skrócenie terminów i uproszczenia procedury rejestracji firm.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej i ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt dotyczy uregulowania w sposób jednoznaczny procedury przed Urzędem Patentowym RP uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych udzielanej w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia, wprowadzenia możliwości zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej i prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej, złagodzenia wymogów procedury dla zgłaszających, wprowadzenia mechanizmów pozwalających na przeciwdziałanie nadużyciom praw wyłącznych przez uprawnionych z rejestracji wzorów przemysłowych i inne.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.
Projekt ma na celu zmianę przepisów dotyczących gruntów oraz zasad udzielania wsparcia z Funduszu Strefowego.

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Projekt dotyczy korzystnej dla przedsiębiorców zmiany w opodatkowaniu działalności innowacyjnej.

5. Projekt ustawy o dotacji dla przedsiębiorstw, zakładów górniczych oraz zakładu górniczo-hutniczego, które wydobywają lub wydobywały sól, rudy cynku i ołowiu, a także dla Centralnej Pompowni "Bolko" Sp.zo.o.

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw.
Projekt zawiera transpozycję postanowień dyrektywy 2004/22/WE oraz doprecyzowanie przepisów w celu zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE w obszarze Nowego i Globalnego Podejścia.

7. Projekt ustawy o administrowaniu obrotem usługami z zagranicą oraz krajami trzecimi.
Projekt ma na celu zagwarantowanie, że podmioty gospodarcze wspólnoty nie czerpią żadnej korzyści z handlu, który ułatwia wprowadzanie w życie polityki dotyczącej kary śmierci, tortur, lub innego okrutnego i poniżającego traktowania i karania.

8. Projekt ustawy o azbeście oraz o zmianie niektórych ustaw.
Projekt ma na celu uporządkowanie w jednym akcie przepisów prawnych dot. problematyki azbestu oraz umocowanie prawne Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

9. Projekt ustawy o promocji gospodarki polskiej i wspieraniu przedsiębiorców działających na jednolitym rynku Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

10. Projekt ustawy o administrowaniu obrotem usługami z zagranicą oraz z krajami trzecimi.

Projekt ma na celu przygotowanie systemu wsparcia potencjału gospodarczego Polski za granicą, m.in. w zakresie udzielania pomocy publicznej dla: identyfikacji partnerów gospodarczych, w tym inwestorów zagranicznych, prowadzenie i udział w negocjacjach, gromadzenie i udostępnianie baz danych oraz informacji dla inwestorów i importerów, prowadzenie analizy BIZ, prowadzenie analiz rynków, szkolenie przedsiębiorców, monitorowanie polskiego eksportu oraz sytuacji polskich eksporterów oraz powołanie rządowej agencji ds. promocji gospodarczej.

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne wdrażający dyrektywę 2004/8/WE dotyczącą wspierania kogeneracji oraz dyrektywę 2004/67/WE dotyczącą środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.
Projekt ma na celu wdrożenie prawa unijnego.

12. Projekt zmian ustawy Prawo energetyczne w obszarze regulacji.
Projekt ma na celu uporządkowanie przepisów prawa energetycznego zgodnie z nowym programem Rządu.

13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Projekt ma na celu efektywniejsze wykorzystanie umów offsetowych
dla rozwoju gospodarczego kraju.

V. INSTYTUCJE FINANSOWE.

Projekt ustawy o nadzorze nad instytucjami finansowymi. Projekt ustawy zakłada pełną integrację organizacyjną organów nadzoru nad rynkiem finansowym. Jest on konsekwencją dokonanej w roku 2002 zmiany koncepcji z budowy nadzorów wyspecjalizowanych do budowy nadzoru zintegrowanego i powołania Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Ze względu na to, że między rynkiem bankowym a ubezpieczeniowym występuje najwięcej powiązań funkcjonalnych decyzja ta wymusza dalszą integrację nadzorów nad rynkiem finansowym. Docelowo nadzór nad całym rynkiem finansowym sprawowany będzie przez Prezesa Urzędu Nadzoru Finansowego, jednak proces budowy zintegrowanego nadzoru planowany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie Prezes Urzędu Nadzoru Finansowego przejmie kompetencje KNUiFE i KPWiG. W drugim etapie od 1 stycznia 2008 r. Prezes Urzędu Nadzoru Finansowego przejmie także kompetencje KNB i proces budowy zintegrowanego systemu nadzoru nad rynkiem finansowym zostanie zakończony. W celu zwiększenia sprawności funkcjonowania organu nadzoru dotychczasowe organy kolegialne o zmiennym składzie zostaną zastąpione organem jednoosobowym, powoływanym na 6-letnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów.

W celu zwiększenia nadzoru społecznego powołuje się Komitet Doradczy, którego część członków będzie posiadać rekomendację Komisji Trójstronnej.

Powołanie zintegrowanego organu nadzoru finansowego wzmocni pozycję Polski w strukturach Unii Europejskiej w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym i ułatwi utrzymanie statusu Polski w tym zakresie.

Jest to także elementem realizacji programu Tanie państwo i umożliwi lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na nadzór nad rynkiem finansowym, a także ograniczy uciążliwość nadzoru dla podmiotów nadzorowanych, dzięki koncentracji obowiązków informacyjnych w jednym podmiocie nadzorczym. Nowy organ ułatwi także nadzór nad konglomeratami finansowymi.
Ustawa utrzymuje finansowanie organu nadzoru przez podmioty nadzorowane. W związku z dublowaniem się zadań Prezes Urzędu Nadzoru Finansowego przejmie też kompetencje dotychczasowego Rzecznika Ubezpieczonych. Prezes Urzędu Nadzoru Finansowego będzie centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.
Projekt ma na celu przywrócenie dotychczasowego systemu opieki sprawowanej przez wojewodów nad grobami i cmentarzami wojennymi. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462), zwaną dalej "Ustawą Kompetencyjną", która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku, przekazała wójtom (burmistrzom i prezydentom miast) niektóre zadania i kompetencje wynikające z materialnego prawa administracyjnego. Przeniesienie zadań i kompetencji z wojewody na wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w założeniu inicjatorów takich rozwiązań ustawowych miało na celu spowodowanie zwiększenia roli samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych, a także zwiększenia sprawności funkcjonowania państwa. Ustawa Kompetencyjna, w zakresie zmiany ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z póĽn. zm.), nie tylko nie doprowadziła do osiągnięcia zamierzonego celu, ale dodatkowo zdestabilizowała zbudowany jeszcze przed wybuchem wojny - i dobrze funkcjonujący - system sprawowania przez państwo opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Należy dodać, iż system ten wynika z ducha i zapisów międzynarodowego prawa humanitarnego, a w szczególności Konwencji Genewskich. Projekt ustawy wprowadza również zmianę w art. 1 w ust. 1 poprzez rozszerzenie katalogu grobów wojennych w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych. Jest to istotne rozszerzenie obejmujące wszystkie kategorie grobów i cmentarzy wojennych, którymi, na co dzień z mocy powołanej ustawy zajmują się służby odpowiadające za opiekę i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

2. Projekt ustawy o miejscach pamięci narodowej.

Projekt zakładać będzie zastąpienie ustawy z dnia 21 stycznia 1988 roku o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, poz. 2 z póĽn. zm.) nową ustawą o miejscach pamięci narodowej. Przedłożony projekt ustawy w sposób kompleksowy ureguluje problematykę ochrony miejsc pamięci narodowej upamiętniających różne postaci i wydarzenia z dziejów Narodu i Państwa Polskiego zlokalizowanych na terenie kraju i polskich miejsc pamięci poza jego granicami. Po raz pierwszy zdefiniuje pojęcie miejsca pamięci narodowej, określi zasady ich ustanawiania, utrzymania i likwidacji. Wprowadzi także szczegółowe zasady odbywania zgromadzeń i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze miejsc pamięci narodowej i w ich bezpośrednim otoczeniu. Ponadto projekt ustanowi organy właściwe w sprawach miejsc pamięci narodowej, sprecyzuje zakres ich kompetencji i - co szczególnie ważne - odniesie się także do innych potrzeb związanych z szeroko pojętą sferą pamięci narodowej.

3. Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania.
W założeniu projekt ma dotyczyć wszystkich środków masowego komunikowania, w tym używanych w ramach reklamy zewnętrznej. W rozdziałach od II do VI zostały zgrupowane przepisy szczególne odnoszące się do poszczególnych mediów: prasy, radia i telewizji, filmu, programów komputerowych. Zakres regulacji ustawy pozostaje więc w styczności z przepisami prawa regulującymi powyższe środki przekazu ustawą z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe [Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.], ustawą z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji [Dz. U. z 2001 r., Nr 101, poz. 1114 ze zm.] oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem KRRiTV z 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich [Dz. U. Nr 152, poz. 1744] oraz ustawą z 16 lipca 1987 r. o kinematografii [Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 513]; ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.]. Przepisy ustawy prawo prasowe nie zawierają postanowień dotyczących opisywania i przedstawiania w prasie treści zawierających przemoc, wulgarność czy obsceniczność. Przepisy tej ustawy (art. 10 ust. 1) nakazują dziennikarzom wykonywać zawód zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Zakazują, w kontekście poprawności języka, używania wulgaryzmów (art. 12). Przepisy te zostały skonstruowane tak, aby zapewnić prawdziwość informacji oraz ochronę wolności wypowiedzi przy równoczesnym poszanowaniu dóbr osobistych osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych. Ustawa wprowadza zakaz zamieszczania w prasie skierowanej do dzieci i młodzieży scen przemocy, scen wulgarnych i obscenicznych. Jest to zakaz bezwzględny. Kryterium wyróżniającym prasę, która nie może publikować opisów ani przedstawień wymienionych scen stanowi grupa odbiorców, do której jest kierowana. Ustawa nie wymaga, aby dzieci i młodzież były wyłącznym odbiorcą tego rodzaju prasy. Ustalenie w praktyce, czy dana prasa jest kierowana do dzieci i młodzieży, nie jest trudne. Część prasy wprost wskazuje tę grupę jako swoich odbiorców, w pozostałym zakresie wystarczająca jest analiza podejmowanej tematyki i prezentowanych materiałów.

W prasie innej niż skierowana do dzieci i młodzieży umieszczanie materiałów zawierających sceny przemocy, sceny wulgarne i obsceniczne nie jest bezwzględnie zakazane. Ustawa wymaga od wydawcy oznaczenia egzemplarza czasopisma w sposób wskazujący na zawarte w nim treści oraz nakazuje takie ich prezentowanie, aby zdefiniowane ustawą sceny nie były publicznie prezentowane poprzez wyłożenie na przykład prasy w miejscu ogólnie dostępnym. Mechanizmem kontroli nad rozpowszechnianiem tego rodzaju prasy jest również proponowany zakaz jej sprzedaży w systemie samoobsługowym.
Sankcją za naruszenie norm dotyczących rozpowszechniania materiałów zawierających sceny przemocy, wulgarne lub obsceniczne zawartych w prasie skierowanej do dzieci i młodzieży jest kara grzywny. Przestępstwo opisane w art. 28 ust. 1 ustawy jest przestępstwem indywidualnym, obciążającym redaktora - osobę zgodnie z prawem prasowym odpowiedzialną za treść publikowanych materiałów prasowych.
Czyny polegające na nieoznaczeniu egzemplarzy prasy zawierającej sceny przemocy, wulgarne lub obsceniczne bądĽ prezentacji, albo rozpowszechniania jej egzemplarzy w sposób sprzeczny z przepisami ustawy, stanowią wykroczenia podlegające karze grzywny. Wykroczeń tych mogą dopuścić się osoby rozpowszechniające prasę w jakiejkolwiek formie.

VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej.
Projekt ma na celu wyeliminowanie błędów legislacyjnych i dokonanie niezbędnych zmian, koniecznych dla sprawnego funkcjonowania sportu w Polsce. Projekt zawiera zmiany usprawniające nadzór ministra nad polskimi związkami sportowymi, uściśla warunki jakie powinien spełniać związek sportowy, by móc starać się o status polskiego związku sportowego oraz wydłuża termin na dostosowanie przepisów wewnętrznych związków sportowych do nowych uregulowań ustawowych.

2. Ustawa o kulturze fizycznej.

VIII. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA.

Pakiet ustaw w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego i realizacji inwestycji.

1. Projekt ustawy o pomocy państwa w nabywaniu własnego mieszkania przez rodziny.
Projekt ma na celu stworzenie rynku popytowego w celu umożliwienia zakupu przez rodziny mało i średnio zamożne.

2. Projekt ustawy o budownictwie socjalnym.
Projekt ma umożliwić budowanie mieszkań socjalnych z obniżonym czynszem.

3. Projekt ustawy o rachunku powierniczym.
Projekt ma na celu zabezpieczenie interesów nabywców i inwestorów na rynku mieszkań nowo budowanych.

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Projekt ma celu urynkowienie działalności spółdzielni mieszkaniowych, wdrożenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, uporządkowanie prawa w celu zwiększenia udziału kontroli władz spółdzielni przez jej członków.

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo Budowlane.
Projekt zawiera zmiany zmierzające do uporządkowania przepisów.

6. Nowelizacja ustawy Prawo Spółdzielcze.

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt dotyczy uporządkowania i przyspieszenia procedur planowania przestrzennego.

8. Ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

IX. NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE.


1. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Funduszu Komisji Edukacji Narodowej.
Wejście w życie ustawy o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej spowodowało powstanie podwójnego systemu pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Przy obecnych potrzebach w zakresie pomocy materialnej, a zarazem w sytuacji niewystarczających środków na ten cel, w Polsce powinien istnieć jeden spójny i zintegrowany system pomocy materialnej. Ustawa o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej zawiera także szereg niespójnych norm, które sprawiły, iż już w trakcie prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów pojawiły się liczne trudności i problemy prawne.

2. Projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań Naukowych.

Uchwalenie ustawy ma na celu umocnienie zasad konkurencyjności w pozyskiwaniu przez jednostki naukowe środków budżetowych na działalność statutową oraz koncentrację i lepsze wykorzystanie nakładów na badania.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Nowelizacja ma na celu usprawnienie systemu kształcenia nauczycieli oraz usunięcie niespójności w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

X. OBRONA NARODOWA.


1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz innych ustaw.
Projekt ma na celu usprawnienie systemu strategicznego kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi poprzez likwidację zbędnych struktur dowódczych i administracyjnych.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt ma na celu zwiększenie stopnia uzawodowienia Sił Zbrojnych RP i profesjonalizacji armii. Zawiera m.in. zmiany w zakresie regulacji dotyczących weryfikacji przebiegu służby oraz kompetencji organów kadrowych. 

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE.

1. Projekt ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Wychowania.
Idea powołania Narodowego Instytutu Wychowania, centrum wymiany i upowszechniania myśli wychowawczej, jest jednym z przedsięwzięć, których celem jest przełamanie kryzysu wychowawczego w naszym Kraju. Wynika także z przekonania, że wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, ale także państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków, w których odbywa się wychowanie oraz wspomaganie rodzin i instytucji zajmujących się wychowaniem młodzieży. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie krajowego centrum upowszechniania wiedzy o wychowaniu oraz koordynacji programów i inicjatyw w sferze wychowania.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Projekt obejmuje m.in. zmianę art. 14 ust. 3 i art. 15 (objęcie dzieci 5-letnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz obniżenie o roku wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego) oraz wprowadzenie przepisów dotyczących prowadzenia stołówek szkolnych. Obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego i upowszechnienie wychowania przedszkolnego mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, szczególnie w środowiskach wiejskich i małych miast.

3.Projekt ustawy o utworzeniu Narodowego Ośrodka Monitoringu Mediów.

4. Projekt ustawy o edukacji narodowej.

5. Projekty ustaw dotyczące wdrożenia i zmian w Narodowym Programie Stypendialnym.

XII. PRACA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.

1. Projekt ustawy o wspieraniu zatrudnienia osób podejmujących pierwszą pracę.

Projekt ma na celu:

- obniżenie kosztów ubezpieczenia (rentowe, ZUS)

- obniżenie podstawy opodatkowania dla osób po raz pierwszy rozpoczynających pracę (przez okres 1 lub 2 lat).

2. Projekt ustawy o instrumentach wspierania rodziny i Funduszu Alimentacyjnym.

Fundusz alimentacyjny działał od 1974 roku. W 2004 weszła w życie ustawa o zaliczce alimentacyjnej, która zastąpiła ustawę o funduszu. Ta zmiana spowodowała protesty społeczne, do sejmu trafił nawet obywatelski projekt przywracania funduszu. MPiPS wspólnie z autorami projektu obywatelskiego pracuje nad nowa ustawą, która uporządkuje ten problem i wprowadzi mechanizmy pozwalające skuteczniej egzekwować długi alimentacyjne.

3. Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Projekt ma na celu:

-wzmocnienie funkcji kontrolnych,

-przejęcie kontroli legalności zatrudnienia przez administrację centralną,

-wzrost kar za naruszanie przepisów chroniących prawa pracownicze.

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiana ustawy umożliwiająca coroczną waloryzację emerytur i rent, uwzględniająca oprócz wskaĽnika wzrostu cen i usług także wzrost płac.

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Projekt ma na celu skorygowanie i wzmocnienie katalogu instrumentów aktywniej polityki społecznej wobec najtrudniejszych grup osób będących beneficjentami Pomocy Społecznej.

6. Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Projekt ma na celu wzmocnienie aktywizacji osób zaliczanych do grup szczególnego ryzyka na rynku pracy.

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt ma na celu określenie instrumentów aktywizujących osoby bezrobotne, wpływające na zmniejszenie poziomu bezrobocia. Wsparcie i kontrola pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw.

Projekt rozszerza powyższą sankcję utraty prawa do emerytury mundurowej w każdym przypadku prawomocnego skazania za zbrodnie nazistowskie, komunistyczne oraz przeciwko pokojowi i ludzkości, także wówczas, gdy czyn ten został popełniony przez funkcjonariusza, w tym sędziego, prokuratora i żołnierza zawodowego po zwolnieniu ze służby lub stanowiska. Ponadto funkcjonariuszom PRL, w tym sędziom, prokuratorom i żołnierzom zawodowym, co do których prokurator IPN wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a utrudnialiby oni postępowanie prokuratorskie, postępowanie sądowe, albo co do których został złożony wniosek o ekstradycję do państwa, w którym przebywa na wniosek Prezesa IPN organ emerytalny miałaby możliwość zawieszenia całego świadczenia.

9. Ustawa o ochronie pracy.

Nadzór na Państwową Inspekcją Pracy przejmuje Rada Ministrów.

10. Ustawa o telepracy i powszechnej informatyzacji społeczeństwa.

11. Ustawa o emeryturach pomostowych.

Ustawa ma pokazać, które stanowiska pracy będą objęte odrębnymi regulacjami emerytalnymi (np. górnicy). Będzie zawierała listę stanowisk pracy objętych tymi regulacjami.

12. Ustawa o wypłatach emerytur z II filaru.

Ustawa dotyczy sposobu, w jakim mają być wypłacane emerytury II filaru (prywatne fundusze emerytalne)

13. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Pracy.

Nowelizacja ta ma na celu wydłużenie urlopów macierzyńskich.

XIII. ROLNICTWO i ROZWÓJ WSI.

1. Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolnej.

Projekt ma na celu uregulowanie kwestii zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego przez producentów rolnych przy zakupie oleju napędowego na cele rolnicze, stosownie do możliwości budżetowych.

2. Projekt ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie.

Projekt ma na celu uregulowanie kwestii procedury udzielania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie w krajowym porządku prawnym.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Nowelizacja ustawy ma na celu ułatwienie hodowcy, chroniącemu odmianę wyłącznym prawem, egzekwowania opłaty z tytułu stosowania przez posiadaczy gruntów rolnych odstępstwa rolnego, a więc z tytułu korzystania przez te podmioty z wyłącznego prawa do odmian bez zgody hodowcy.

4. Projekt ustawy o działalności gospodarczej w zakresie produkcji napojów spirytusowych oraz nazwach pochodzenia geograficznego napojów spirytusowych.

Projekt ma na celu ustanowienie regulacji prawnej w zakresie zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz obrotu tymi napojami, warunków ochrony na terenie RP nazw pochodzenia geograficznego napojów spirytusowych, a także wymagań dla napojów spirytusowych o nazwach pochodzenia geograficznego odnoszących się do terytorium RP.

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych oraz o zmianie niektórych ustaw (implementacja do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2003/30/WE w sprawie promowania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych).

Projekt dotyczy wdrożenia prawa unijnego oraz objęcia kontrolą jakości gazu LPG i CNG stosowanego w pojazdach samochodowych.

6. Ustawa o zmianie ustawy o grupach producenckich.

7. Ustawa o promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

Przyjęte w projekcie propozycje zmian legislacyjnych:

1. uzupełniają dotychczasową ograniczoną listę biokomponentów i biopaliw,

2. określają sposób wyznaczania narodowego celu wskaĽnikowego,

3. regulują wprowadzanie na rynek paliw ciekłych określonego udziału biopaliw ciekłych określając ustawowo poziom Narodowego Celu WskaĽnikowego na lata 2006 -2010, wprowadzają obowiązek informowania opinii publicznej o dostępności biopaliw oraz ich specjalnego oznakowania, w tym podawania, istotnej dla kupującego, informacji o ich wartości energetycznej,

4. wprowadzają uproszczoną procedurę wytwarzania i stosowania przez rolników biopaliw wytworzonych na własny użytek. regulują zasady oraz zakres prowadzenia szeroko rozumianego monitoringu rynku biopaliw lub innych paliw odnawialnych w powiązaniu z obowiązkiem sprawozdawczości dla Komisji Europejskiej,

5. wprowadzają zmiany w ustawach o podatku akcyzowym oraz o służbie celnej gwarantujące wieloletnie zwolnienia biokomponentów z podatku akcyzowego oraz stosowania obniżonych stawek tego podatku w odniesieniu dla biopaliw ciekłych,wprowadzają obowiązek opracowania wieloletniego programu promocji biopaliw.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Nowelizacja ma na celu przekazanie nadzoru nad Agencją Nieruchomości Rolnych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

9. Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników .

Aktualizacja przepisów o związkach zawodowych rolników i rozważenie Ľródeł finansowania związków, organizacji i izb rolniczych.

10. Ustawa o ograniczeniu wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej oraz o zmianie ustawy o nawożeniu i zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

Ograniczenie ekspansji międzynarodowych koncernów zajmujących się przemysłowym niehumanitarnym tuczem zwierząt. Ochrona środowiska i ochrona dochodów polskiej ludności rolniczej.

XIV. ROZWÓJ REGIONALNY.

Pakiet ustaw w zakresie usprawnienia absorbcji środków pochodzących z Unii Europejskiej.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt jest w Sejmie (druk nr 127) i powinien być uchwalony jak najszybciej w postaci przedłożonej przez rząd.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy ma m.in. na celu: 

- odejście od ustanawiania aktami wykonawczymi do ustawy: uzupełnienia programu oraz wzorów podstawowych dokumentów.

- likwidację ustawowego wymogu istnienia Komitetów Sterujących (tym niemniej KS będą mogły nadal funkcjonować - jako element systemu wyboru projektów - w tych programach, gdzie ich działalność jest uzasadniona i niezbędna).

- wprowadzenie obligatoryjnych uzgodnień programów operacyjnych pomiędzy Zarządami Województw i Wojewodami oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Ministra Rozwoju Regionalnego;

- wzmocnienie roli Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty jako silnego centrum koordynującego wdrażanie funduszy strukturalnych we wszystkich programach operacyjnych.

- uporządkowanie zasad kontroli w funduszach strukturalnych.

- jednoznaczne przypisanie nowelizowanej ustawy do obecnego okresu programowania (lata 2004-2006).

- dostosowanie ustawowych zapisów do obecnego zakresu zadań ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

- zniesienie instytucji porozumień między Ministrem Finansów a pozostałymi ministrami zaangażowanymi w proces wdrażania NPR, które to porozumienia wprowadzały dodatkowe (poza przepisami prawa) warunki i obostrzenia w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

- utworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej, przeznaczonej na wydatki budżetu państwa związane z realizacją programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności, zarządzanej przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

- nadanie środkom budżetu państwa przeznaczonym na wydatki związane z realizacją programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności statusu środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

- zastąpienie finansowania wielostrumieniowego finansowaniem jednostrumieniowym wraz z odpowiednimi zmianami terminologicznymi.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych.

Celem proponowanych zmian jest zwiększenie absorpcji środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada wprowadzenie nowych instrumentów takich jak: gwarancja realizacji przedsięwzięcia, gwarancja dobrego wykonania kontraktu, regwarancja. Wprowadza się jednakową wysokość poręczenia (80 %) bez względu na przeznaczenie środków z kredytu lub emisji obligacji. Zakłada się również podniesienie maksymalnej kwoty poręczenia portfela kredytowego do 250 000 euro, a dla jednostek samorządu terytorialnego do 5 000 000 euro.

Projekt ustawy stwarza możliwość korzystania z poręczeń szerszemu kręgowi odbiorców, takim jak: firmy uczestniczące w realizowaniu przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE (wykonawcy), jednostki samorządu.

XV. SKARB PAŃSTWA.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Projekt jest aktualnie w Sejmie (druk nr 27) - przygotowywana jest do projektu autopoprawka, która będzie zawierała przepisy porządkujące wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach kapitałowych i w przedsiębiorstwach państwowych. Autopoprawka do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji jest istotna ze względu na:

- możliwość stworzenia ścieżki komercjalizacji przedsiębiorstw w celu ich komunalizacji (przekazania gminom),

- w odniesieniu do przedsiębiorstw znajdujących się w szczególnie złej sytuacji finansowej - stworzenie możliwości wniesienia takiego przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, Obie możliwości są konieczne w celu bardziej efektywnego, skutecznego i tańszego zarządzania mieniem publicznym.

2. Ustawa o nadzorze nad spółkami Skarbu Państwa.

Cel: określenie sposobu wyłaniania rad nadzorczych przy pełnym zachowaniu transparentnych procedur i prymatu kryteriów merytorycznych.

3. Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej.

Celem projektu jest wyposażenie Prokuratorii Generalnej w rozszerzone uprawnienia kontrolne.

XVI. SPRAWIEDLIWOŚĆ.

1. Ustawa o sądach 24-godzinnych wspierających sprawy karne o charakterze chuligańskim.

Cel: wprowadzenie do kodeksu karnego definicji czynu o charakterze chuligańskim oraz w konsekwencji zaostrzenie represji karnej za przestępstwa o takim charakterze. W konsekwencji pozwoli to na skuteczniejsze rozprawienie się z drobną, acz uciążliwą przestępczością. W kodeksie postępowania karnego - wprowadzenie skróconego i uproszczonego do niezbędnego minimum (24-godzinnego) trybu rozpatrywania spraw, w których sprawca został złapany na gorącym uczynku. W ten sposób zrealizowana zostaje potrzeba szybkiego karania przestępców.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Karnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Cel: zwiększenie efektywności pracy sądów poprzez wyposażenie sędziów w skuteczne instrumenty prawne dyscyplinowania uczestników postępowania karnego - przede wszystkim świadków i biegłych w zakresie subordynacji procesowej i przestrzegania powagi sądu; ponadto - wprowadzenie takich instrumentów, nie przewidzianych w obecnym stanie prawnym, w stosunku do adwokatów i radców prawnych.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ustroju sądów powszechnych (rozszerzenie uprawnień referendarzy sądowych).

Cel: usprawnienie i przyspieszenie postępowań sądowych, zwiększenie efektywności pracy sądów przez spowodowanie mniejszego obciążenia sprawami.

4. Projekt ustawy o wprowadzeniu wspólnego postępowania dyscyplinarnego dla wszystkich zawodów prawniczych.

Cel: skupienie uprawnień sądowo-dyscyplinarnych w gestii specjalnych wydziałów dyscyplinarnych w Sądach Apelacyjnych, co zapewni jawność postępowań i uniezależnienie ich wyników od poszczególnych korporacji prawniczych.

5. Ustawa o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów;

Cel: reforma obecnego systemu kształcenia aplikantów sądowych i prokuratorskich, stworzenie ram prawnych przejęcia przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury prowadzenia aplikacji sądowo - prokuratorskich zgodnie z obowiązującymi europejskimi standardami dotyczącymi ujednoliconego, scentralizowanego szkolenia wstępnego kandydatów do zawodu sędziego, prokuratora, referendarza. Zapewnienie fachowych kadr dla wymiaru sprawiedliwości. 

6. Ustawa o biegłych sądowych.

Cel: kompleksowe unormowanie w akcie prawnym rangi ustawy kwestii związanych ze statusem biegłych sądowych, jak również zasad wydawania przez nich opinii niezależnie od rodzaju postępowania, w którym występują; określenie warunków i trybu wydawania opinii przez instytucje i instytuty naukowe, naukowo-badawcze i specjalistyczne.

7. Nowela ustawy o komornikach sądowych;

Cel: poprawa skuteczności egzekucji sądowej poprzez m.in. poszerzenie arsenału uprawnień komorników, poszerzenie nadzoru nad komornikami, znaczące zwiększenie liczby komorników sądowych.

8. Reforma więziennictwa, w tym zmiana ustawy o służbie więziennej.

Cel: zwiększenie liczby miejsc zakwaterowania dla skazanych; racjonalizacja wykorzystania miejsc w zakładach karnych; zlikwidowanie zjawiska przeludnienia występującego w zakładach karnych i aresztach śledczych; zapewnienie egzekwowalności orzeczonych kar; zwiększenie zatrudnienia osób pozbawionych wolności; określenie nowych standardów ustrojowych i pragmatycznych, mających obowiązywać w Służbie Więziennej; wprowadzenie nowego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 6 miesięcy albo do roku, jeżeli czas pozostały do odbycia tej kary nie jest dłuższy niż 6 miesięcy - dozoru elektronicznego.

9. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Cel: przyspieszenie postępowań. Uproszczenie procedury karnej i cywilnej.

10. Pakiet ustaw "Spokojny dom" (eliminacja drobnych uciążliwych

przestępstw).

Cel: ochrona spokoju obywateli, skuteczniejsza penalizacja naruszania spokoju i porządku publicznego, ciszy nocnej, obyczajności; również zaostrzenie kodeksu wykroczeń poprzez obniżenie wieku odpowiedzialności, uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawach o wykroczenia, zwalczanie drobnej, ale uciążliwej recydywy.

11. Reforma prokuratury: zmiany w KPK, ustawie o prokuraturze oraz ustawie o pracownikach sądów i prokuratury.
Cel: przesunięcie prokuratorów pracujących w wydziałach postępowania przygotowawczego w nadzorze instancyjnym na pierwszą linię frontu walki z przestępczością. Reorganizacja prokuratury tak, aby mogła skutecznie wyjść naprzeciw potrzebie sprawnego prowadzenia postępowań przeciwko przestępczości zorganizowanej.

12. Zmiana ustawy o Ustroju Sadów Powszechnych.
Ograniczenie udziału ławników w postępowaniu przed sądem. Celem ustawy jest profesjonalizacja wymiaru sprawiedliwości przez oparcie się na fachowych kadrach. W konsekwencji dalsze uproszczenie orzekania przez upowszechnienie zasady składu jednoosobowego.

13. Zwiększenie uprawnień Ministra Sprawiedliwości wobec korporacji prawniczych.
Cel: wprowadzenie jasnych kryteriów i zasad sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad korporacjami prawniczymi.

14. Zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej.
Cel: reforma instytucjonalna wymiaru sprawiedliwości. Sformułowanie nowych zadań dla KRS.

15. Zmiana ustawy Kodeks postępowania cywilnego (usprawnienie sądownictwa gospodarczego).
Cel: zwiększenie efektywności pracy sądów przez zwiększenie szybkości orzekania.

16. Ustawy o nowych rodzajach kar (weekendowa, albo odbywana w trybie dozoru elektronicznego).
Cel: wprowadzenie nowego systemu wykonywania kar krótkoterminowych, co sprzyja ograniczeniu przeludnienia w jednostkach penitencjarnych oraz urealnienie wykonania kary ograniczenia wolności.

17. Zmiana ustawy Kodeks karny wykonawczy;

XVII. TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA.

A) TRANSPORT.
Pakiet ustaw w zakresie wspierania budowy dróg, autostrad i kolei.

1. Projekt ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Projekt ma na celu regulacje zasad inwestycji infrastrukturalnych (znajdujące się w innych ustawach) oraz skuteczną absorpcję środków unijnych.

2. Projekt ustawy o podmiotach specjalnego przeznaczenia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Projekt ma na celu uelastycznienie budżetowego procesu finansowania inwestycji drogowych.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
Projekt zawiera przepisy dostosowawcze do prawa UE i innych ustaw.

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym.
Projekt zawiera przepisy dostosowawcze do prawa UE i innych ustaw.

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Projekt ma na celu wdrożenie dyrektywy dotyczącej szklenia kierowców wykonujących transport drogowy.

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Projekt ma na celu wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP.
Projekt ma na celu wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania Grupy PKP.

B) USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE.

1. Projekt ustawy w sprawie programu rozwoju infrastruktury w obszarach wiejskich.
Projekt dotyczy konwersji opłat koncesyjnych za UMTS na inwestycje telekomunikacyjne na obszarach wiejskich.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
Projekt ma na celu dostosowanie przepisów do prawa UE.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o p.p.u.p Poczcie Polskiej.
Projekt ma na celu komercjalizację p.p.u.p. Poczta Polska w spółkę akcyjną prawa handlowego.

4. Ustawa o strategii rozwoju telekomunikacji.

C) TRANSPORT LOTNICZY.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo Lotnicze.
Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące:
- infrastruktury lotnicze dla przyszłości,
- konkurencyjności lotnictwa,
- bezpieczeństwa lotnictwa,
- ochrony prawa pasażerów.

2.Projekt ustawy o Państwowym Organie Zarządzania Ruchem Lotniczym.
Projekt zawiera regulacje dotyczące zasad i powołania organu do zarządzania ruchem lotniczym.

D) GOSPODARKA MORSKA.

1. Projekt ustawy o podatku tonażowym.
Projekt ma na celu zmianę formy opodatkowania oraz wprowadzenie podatku tonażowego, co umożliwi konkurowanie na równych zasadach polskich i zagranicznych podmiotów.

XVIII. ŚRODOWISKO.

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody.
Ustawa ma na celu wprowadzić zmiany w celu ujednolicenia i uproszczenia procedur związanych z procesami inwestycyjnymi, jak również z realizacja zadań w obszarze Natura 2000.

2. Ustawa Prawo wodne.
Wprowadza regulacje w zakresie reformy systemów zaradzania i finansowania gospodarki wodnej.

3. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze.
Ustawa reguluje zagadnienia w zakresie geologii powiatowej w celu lepszego wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi do zrównoważonego rozwoju regionu.

4. Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
Wprowadza regulacje w zakresie administratora handlu uprawnieniami do emisji.

5. Zmiana Ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o finansach publicznych.
Ustawa ta ma na celu wprowadzenie regulacji w zakresie dotyczącym zbywania, obejmowania i nabywania akcji i udziałów w spółkach oraz w sprawie nabywania i zbywania obligacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Zmiana ma doprowadzić do ujednolicenia tych zasad.

6. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Z dniem 13 kwietnia 2006 roku. Wygasną decyzje administracyjne, w oparciu o które przedsiębiorcy górniczy prowadzą rekultywację terenów poprzemysłowych wykorzystując do tego odpady górnicze (głównie skałę płonną). Termin wygaśnięcia w/w decyzji wydaje się być za krótki na to , aby spółki węglowe i kopalnie samodzielnie przeprowadziły stosowne działania mające na celu unikniecie negatywnych konsekwencji. - projekt ustawy złożono do laski marszałkowskiej 27.01.2006 r.

7. Ustawa o gospodarowaniu odnawialnymi zasobami energii i wspieraniu rozwoju energetyki odnawialnej.

Projekt ustawy ma na celu zasadnicza zmianę dotychczasowego systemu wsparcia (zarówno finansowego jak i prawnego, administracyjnego oraz informacyjnego) energetyki odnawialnej. Zakres proponowanych regulacji ustawowych obejmuje związane z promocją dodatkowych, poza produkcją samej energii, efektów generowanych przez wykorzystanie odnawialnych zasobów energii, a nie tylko formalne wypełnienie przyjętych celów ilościowych.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Projekt zwiera zmiany w zakresie dotyczącym zamówień publicznych w lasach państwowych.

XIX. SPRAWY ZAGRANICZNE.

1.Projekt ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Projekt ma na celu stworzenie nowego - odpowiadającego wyzwaniom wynikającym z członkostwa RP w UE modelu obsługi problematyki współpracy z Unią Europejską oraz zasad współdziałania i koordynacji centralnej administracji rządowej w sprawach wspólnotowych.

2.Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.
Nowelizacja ustawy ma na celu uściślenie jej przepisów i wyjaśnienie wątpliwości, jakie wynikają z praktyki jej stosowania, zwłaszcza w odniesieniu do ustawy o służbie cywilnej. Celem nowelizacji jest także stworzenie przejrzystych kryteriów przyznawania stopni dyplomatycznych oraz wprowadzenie w służbie zagranicznej obowiązku udokumentowania braku pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, przed otrzymaniem stopnia dyplomatycznego.

XX. ZDROWIE.

1. Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Projekt ma regulować działania ratownicze w przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, w tym w sytuacjach wypadków masowych. Określi również koordynację działań ratowniczych.

2. Projekt ustawy o koszyku świadczeń zdrowotnych gwarantowanych ze środków publicznych.
Projekt określi zakres świadczeń, jakie władze publiczne zapewniają obywatelom w ramach obowiązującej składki zdrowotnej. Ureguluje również zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których nie można udzielić pacjentom z różnych względów w trybie natychmiastowym. Określi również sposoby kwalifikacji świadczeń zdrowotnych do pakietu gwarantowanego ze środków publicznych.

3. Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.
Projekt wprowadzi możliwość dobrowolnych ubezpieczeń na świadczenia nie objęte "koszykiem świadczeń gwarantowanych". Są to świadczenia mające charakter ponadstardardowy (o podwyższonym komforcie lub luksusowych).

4. Projekt ustawy o ustroju ochrony zdrowia i zdrowiu publicznym.
Projekt precyzuje odpowiedzialność państwa, poszczególnych poziomów samorządów lokalnych i korporacji zawodowych za problemy zdrowotne obywateli. Reguluje zasady funkcjonowania zawodów medycznych w ochronie zdrowia, sposób zbierania informacji zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej. Określa również organizację placówek medycznych, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz standardy jakościowe udzielanych świadczeń.

5. Projekt ustawy "Sieć szpitali w Polsce".
Projekt ureguluje standardy placówek ochrony zdrowia, w których udzielane są świadczenia lecznictwa zamkniętego. Określi rozmieszczenie placówek szpitalnych dostosowując ich ilość, jakość i położenie do rzeczywistych potrzeb zdrowotnych obywateli.

6. Projekt ustawy o ubezpieczeniach alternatywnych i komercyjnych.
Projekt zniesie monopol Narodowego Funduszu Zdrowia jako jedynego płatnika za świadczenia zdrowotne. Ubezpieczony będzie mógł dokonywać wyboru instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, która w jego imieniu będzie zarządzała składką i dokonywała zakupów świadczeń u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.

7. Projekt ustawy o ubezpieczeniach pielęgnacyjnych.
Projekt wprowadza system ubezpieczeń na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku i niedołężnych. Jest to niezbędne w obliczu przemian demograficznych związanych z procesem starzenia się społeczeństwa polskiego.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zmiany polegają na zwiększeniu nadzoru Ministra Zdrowia nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uprawnieniu gospodarki finansowej Funduszu .

9.Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z autopoprawką przyjętą przez Rząd Kazimierza Marcinkiewicza, wprowadza regulacje dotyczące czasowego zaprzestania działalności szpitali, łączenia publicznych placówek ochrony zdrowia, prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Określa zasady funkcjonowania placówek klinicznych oraz powoływania konsultantów w określonych dziedzinach medycyny.

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Projekt wprowadza zasady dodatkowej pomocy finansowej restrukturyzowanym zakładom opieki zdrowotnej. Zmiany polegają na umożliwieniu skorzystania z limitu środków finansowych, zagwarantowanych w znowelizowanej ustawie.

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Zmiany polegają na implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do prawo polskiego.

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Projekt ma na celu usamodzielnienie Urzędu i nadanie mu uprawnień do wydawania decyzji w pierwszej instancji co pozwoli na przyśpieszenie procesu rejestracji produktów leczniczych.

XXI. SAMORZˇD.

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa wprowadza regulacje w zakresie dotyczącym odpowiedzialności gminy oraz wzmocnienia roli gminy w zakresie dotyczącym odpowiedzialności gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - bezreferendalne przyjęcie od mieszkańców gmin prawa do dysponowania odpadami komunalnymi,

2. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym,
Zmiany w zakresie zobowiązania samorządów do realizacji inwestycji wynikających z Traktatu Akcesyjnego.

3. Projekt ustawy o samorządnym o ogrodnictwie działkowym.

Projekt zakłada realizację idei uwłaszczenia ogrodów działkowych oraz idei samorządności w ogrodnictwie działkowym. Ma to polegać na umożliwieniu uzyskania Stowarzyszeniom utworzonym na warunkach wskazanych w ustawie, tytułów prawnych do gruntów stanowiących ogrody działkowe.

4. Ustawa o pracownikach samorządowych.
Celem niniejszego projektu jest zakazanie osobom skazanym prawomocnie za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego pracy w administracji oraz jednostkach organizacyjnych gmin, powiatów i województw.

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.