Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
3 lutego 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników zarówno tych na dole, jak i "władzy" w jak najszerszym tego znaczeniu - taka  ciężka urzędnicza dola? 
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej.

                                                                                                              Stolec, 12 lutego 2005 r.

 Witold Duchiewicz
Stolec 1A
57 – 200 Ząbkowice Śl.
L. dz. 58/2005 

                                                                                        Dyrekcja 
NORDEA Bank Polska S.A.
I O/Wrocław
ul. Kazimierza Wielkiego 60

50 – 077 Wrocław

 Oświadczenie dotyczące wyliczenia należnego odszkodowania dla firm grupy „EuroFarm” z tytułu przyczynienia się  NORDEA Bank Polska S.A. I/O Wrocław i innych Banków oraz instytucji do ogłoszenia upadłości  BHU „EuroFarm” oraz ciągłego działania na szkodę tego przedsiębiorstwa m.in. poprzez uczestniczenie i poświadczenie nieprawdy na tzw. posiedzeniu niezgodnym z prawem tzw. Rady Wierzycieli w dniu 08 grudnia 2004 roku.    

Nordea Bank Polska S.A. I/O Wrocław uczynił BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz szereg zamierzonych krzywd, mających na celu całkowite zniszczenie nie tylko BHU „EuroFarm”, ale i innych podmiotów grupy „EuroFarm”, należących do Witolda Duchiewicz i Jego Rodziny.  

A mianowicie:

1.      Nordea Bank Polska S.A. I/O Wrocław w kwietniu 2004r. bezpodstawnie, pod przymusem, odebrał BHU „EuroFarm” wiele maszyn i urządzeń branży rolniczo-spożywczej, uniemożliwiając w ten sposób terminowe wykonanie prac polowych w grupie firm „EuroFarm” oraz Indywidualnym Gospodarstwie Rolnym Jolanta i Witold Duchiewicz.

2.      Nordea Bank Polska S.A. I/.O Wrocław, bezpodstawnie wypowiedział umowę kredytową i wezwał BHU „EuroFarm” z datą 14 maja 2004r. do wykupu weksla, składając bezprawnie wcześniej tj. w dniu 04 maja 2004r. do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wniosek o upadłość BHU „EuroFarm” w drodze likwidacji – wykazanie właściwego zamierzenia tj. doprowadzenia do upadłości BHU „EuroFarm” w drodze likwidacji. 

3.      Noreda Bank Polska S.A. I/O Wrocław zawiadamiany był wielokrotnie przez firmę konsultingową ACC Consulting Centre o przebiegu prac projektowych nad restrukturyzacją BHU „EuroFarm” oraz proszony był  przekazanie przez Przedstawicieli Banku wszelkich sugestii, mających na celu sporządzenie propozycji układowych, zgodnie z życzeniem Banku (czerwiec 2004r.).

4.      W sierpniu 2004r., Noreda Bank Polska S.A. I/O Wrocław, otrzymał od ACC Consulting Centre opracowanie pt. Projekt Restrukturyzacji i Propozycje Układowe BHU „EuroFarm” dla Wierzycieli, z prośbą o zapoznanie się z projektem i wyrażeniem swojej opinii na spotkaniu z Przedstawicielami firmy konsultingowej, w terminie dogodnym dla Kierownictwa Banku – bez odpowiedzi.      

5.      We wrześniu 2004r., Nordea Bank Polska SA I/O Wrocław, otrzymał opracowanie pt. Wycena Firm Grupy „EuroFarm” z prośbą o wyrażenie opinii – bez odpowiedzi.    

Wszystkie w/w fakty, stanowią materiał dowodowy świadczący dobitnie o złej woli Banku, któremu nie chodziło i nie chodzi o zaspokojenie swojej wierzytelności, w terminie akceptowalnym przez Bank i BHU „EuroFarm”, tylko o działanie wraz z niektórymi Wierzycielami w celu likwidacji Przedsiębiorstwa i przejęcie go za bezcen przez Bank i firmy konkurencyjne.

Dobitnym wyrazem tego, jest także udział Pana Dyrektora Adama Wąsiewicza w niezgodnym z prawem spotkaniu Rady Wierzycieli w dniu 08 grudnia 2004 roku.  

Posiedzenie to odbyło się bez podania godziny i miejsca, według listy obecności, która jest także niezgodna z zasadami puin., a jej treść jest poświadczeniem nieprawdy, a sam dokument-protokół i tzw. lista obecności, są dowodem przestępstwa, którym posługiwano się w złej wierze na szkodę upadłego, Wierzycieli i organów sądowniczych.  

Na popełnione przestępstwa m.in. na tzw. posiedzenie Rady Wierzycieli, złożono 20 stycznia 2005r. do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o popełnieniu szeregu przestępstw na podstawie art. 304 KPK opisanych w art. 265 kk, 266 kk, 270 kk, 271 kk, 272 kk, 273 kk, 296 kk oraz szeregu innych przepisów w tym KC, KPC, puin. i prawa bankowego, skutkującym naruszenie art. KK. 

Przytoczone powyżej fakty oraz brak jakiejkolwiek chęci ze strony Dyrektora Oddziału Regionalnego Wrocław przedmiotowego Banku do przeprowadzenia rozmów z moimi Przedstawicielami, w sprawie przedyskutowania propozycji układowych, upoważnia mnie do wszczęcia wobec Nordea Bank Polska S.A. I/O Wrocław i innych współodpowiedzialnych Banków oraz instytucji, procedury wyliczenia należnego BHU „EuroFarm” oraz pozostałym firmom grupy „EuroFarm”, odszkodowania.      
Odszkodowanie to obliczone zostanie na podstawie wyników prognozy zysku operacyjnego z poszczególnych rodzajów działalności grupy firm „EuroFarm”  za okres VI - XII 2004 r. Wyniki  przedstawia tabela 1.
na postawie Projektu Restrukturyzacji i Propozycji Układowych BHU „EuroFarm” dla Wierzycieli. 

Tabela 1.
Prognoza zysku operacyjnego z poszczególnych rodzajów działalności Grupy Firm „EuroFarm” za okres VI - XII 2004r.  

Wyszczególnienie

Wartość w złotych

1. Młyn Kukurydziany EuroFarm 

3 878 562

2. Wytwórnia Pasz i Koncentratów EuroFarm

1 568 919

3. Przechowalnictwo EuroFarm

19 159 111

4. Montaż i Sprzedaż Suszarni EuroFarm

3 327 394

5. Produkcja Rolna EuroFarm

12 900 000

6. Usługi Rolnicze i Serwisowe EuroFarm

7 393 808

RAZEM

48 227 994

Źródło: Projekt Restrukturyzacji i Propozycje Układowe BHU EuroFarm dla Wierzycieli  

Uwaga!
Dokonano już na zasadzie Art. 498 i 499 KC potrąceń całości kredytu z tytułu odszkodowania oraz nadpłaty z umowy faktoringu wobec Banku Millenium S.A.

Kwota należnego BHU „EuroFarm” i pozostałym firmom grupy „EuroFarm”, odszkodowanie wynosi: 40.849.266,35 zł.(słownie: czterdzieści milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 35/100).
Zobowiązanie do wypłaty należnego wyliczonego odszkodowania, mają wszyscy, którzy spowodowali ogłoszenie upadłości, jednocześnie uniemożliwiając wdrożenie programu restrukturyzacyjnego, który gwarantował osiągnięcie zysku operacyjnego, przedstawionego w powyższej tabeli nr 1, która przedstawia właśnie wartość przedmiotowego odszkodowania.

                                                                                            Witold Duchiewicz    

 Do wiadomości:
1.      Pan Andrzej Kalwas –Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP
2.      
Centrala Nordea Bank Polska S.A.  
3.      Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
4.      Pan Jarosław Iwanek -Sędzia Komisarz
5.      Syndyk BHU „EuroFarm” -Pan Włodzimierz Bernacki

     

                                                                                             Stolec, 13 lutego 2005 r.

 Witold Duchiewicz
Stolec 1A
57 – 200 Ząbkowice Śl.
L. dz. 59/2005

                                                                                         Dyrekcja 
NORDEA Bank Polska S.A.
I O/Wrocław
ul. Kazimierza Wielkiego 60

50 – 077 Wrocław

 Oświadczenie o dokonaniu potrącenia na zasadzie Art. 498 KC i Art. 499 KC z należnego BHU „EuroFarm” i pozostałym firmom grupy „EuroFarm” odszkodowania z tytułu wszczęcia procesu upadłości  BHU „EuroFarm” w drodze likwidacji oraz działania na szkodę tego przedsiębiorstwa poprzez uczestniczenie i poświadczenie nieprawdy na tzw. posiedzeniu niezgodnym z prawem  tzw. Rady Wierzycieli w dniu 08 grudnia 2004 roku działającej na szkodę BHU „EuroFarm” i pozostałym firmom grupy „EuroFarm”   

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lutego 2005r. (L.dz. 58/2005) na podstawie Art. 488 KC i Art. 499 KC Przedsiębiorstwo BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz, z dniem 13 lutego 2005r., dokonuje następujących potrąceń z należnego firmie odszkodowania w wysokości:40.849.266,35 zł. (słownie: czterdzieści milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 35/100).  

1.      Kredytu odnawialnego – Umowa FLK-PLN-OWRO1-03-000004 z dnia 10.04.2003r. w kwocie: 1.999.355,02 zł według stanu na dzień 30.06.2004r.

2.     Umowy organizacji prow. i obsł. dyskonta weksli – Umowa z dnia 21.10.2002r. w kwocie: 2.500.000,00 zł według stanu na dzień 30.06.2004r.    

Łącznie kwota potrącenia: 4.499.355,02 zł 

 40.849.266,35 zł        4.499.355,02 zł = 36.349.911,33 zł                                                     minus 

Na zasadzie Art. 498 i 499 KC, z dniem 13 lutego 2005r., od należnego nam odszkodowania w wysokości 40.849.266,35 zł -potrącamy w całości oba kredyty w wysokości 4.499.355,02 zł.     
Pozostałość należnego odszkodowania dla firm grupy „EuroFarm”, wynosi
36.349.911,33 zł.

Tym samym uważamy, że rozliczenie BHU „EuroFarm” z Nordea Bank Polska S.A. I/O Wrocław z tytułu kredytu odnawialnego, zgodnie z Umową  FLK-PLN-OWRO1-03-000004 z dnia 10.04.2003r. oraz z tytułu Umowy organizacji prowadzenia i obsługi dyskonta weksli z dnia 21.10.2002r., zostało dokonane w całości, co zostanie uwidocznione w naszych księgach rachunkowych. 

W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownej korekty ciążących  na BHU „EuroFarm” zobowiązań kredytowych poprzez obniżenie o równowartość zgłoszonej do potrącenia należności oraz poinformowanie nas o dokonanej korekcie z dniem 13.02.2005r. zgodnie z w/w oświadczeniami o potrąceniach. 

Jednocześnie oświadczam, że już nie posiadam żadnych zobowiązań wobec Nordea Bank Polska S.A. i wzywam do zwolnienia wszelkich zabezpieczeń dotyczących przedmiotowych umów kredytu odnawialnego oraz dyskonta weksli.  
                                                                              
Witold Duchiewicz   

Do wiadomości:
1.      Pan Andrzej Kalwas –Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP
2.      
Centrala Nordea Bank Polska S.A.  
3.      Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
4.      Pan Jarosław Iwanek -Sędzia Komisarz
5.      Syndyk BHU „EuroFarm” -Pan Włodzimierz Bernacki

       Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 
Po zgłoszeniu  nieproceduralnego postępowania syndyka - przestępstw dokonanych na firmie EuroFarm- prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu Ewa Grzeszczak postanowieniem z dnia 06.04.2005r sygn.akt 3Ds 64/05/S wszczyna śledztwo.   
Podobnie postępuje prokurator Maciej Kroczak z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich. 
Zostaje też wniesiona do Sądu Najwyższego skarga:
o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadamiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej. Zadziwiające, jak łatwo im kraść czyjąś pracę, jak łatwo unikają odpowiedzialności, jak bardzo skorumpowana jest władza w Polsce...
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 
Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW
Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię bank - każdy przekręt jest możliwy w
NORDEA Bank Polska S.A. - tylko błąd urzędników CITI BANK HANDLOWY S.A. i Leszka Balcerowicza, 
oraz  DRESDNER BANK POLSKA S.A.
KRERDYT LEASE S.A.  oraz informacja - Marek Goliszewski - BUSINESS CENTER CLUB
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA 

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

http://WWW.AFERYPRAWA.COM - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Coco
23-12-2014 / 14:52
Depends if you want to hit the ball with power or make a slapping pass at the ball. Use the left side if you want to hit the ball" rel="nofollow">nmzhwbttan.com"> sharigtt or create a draw. If your swing is all right handed you can count on inconsistent shots such as the slice or pull hooks. Your choice.
~Manying
19-12-2014 / 23:34
I note the question is right/left arm .For a right-hander its got to be right arm .why??The left arm don't rellay bend as much as the right arm throughout the swing.At the impact area1) Your left elbow is already straight so there's little power you can add to it2) Your right elbow is still bent and must be straighten to hit the ball. .