Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze się i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników zarówno tych na dole, jak i tych " u władzy" w jak najszerszym tego znaczeniu - taka  ciężka urzędnicza dola? 
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej. Zadziwiające, jak łatwo im kraść czyjąś pracę, jak łatwo unikają odpowiedzialności, jak bardzo skorumpowana jest władza w Polsce...

       Stolec, dnia 09.05.2005r. 

Prokurator Prokuratury Rejonowej
w Wałbrzychu 
Pani Ewa Grzeszczak
pl. Magistracki 7
58 – 300 Wałbrzych

 Pokrzywdzony: Witold Duchiewicz, zam. Stolec 1A 57 – 200 Ząbkowice Śl. –  właściciel BHU „EuroFarm” w upadłości z siedzibą Stolec 1A 57 – 200 Ząbkowice Śląskie 

Zawiadomienie o przestępstwie

          W wykonaniu obowiązku określonego w art. 304 k.p.c. zawiadamiam o popełnieniu przez Syndyka masy upadłości BHU „EuroFarm” Włodzimierza Bernackiego przestępstw opisanych w:

1. art. 231 k.k. i 296 k.k. wraz z art. 308 k.k. poprzez to, że przekraczając uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535, ze zm.) oraz nie dopełniając wynikającego z tego aktu prawnego obowiązku ochrony przejętego mienia, dopuścił do dokonania przez banki – tj.

a) BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zielna 41/43 (kod pocztowy: 00-108 Warszawa),

b) Nordea Bank Polska S.A. I Oddział we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 60 (kod pocztowy: 50-077 Wrocław) oraz

c) BEL Leasing Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czackiego 19 (kod pocztowy: 00-043 Warszawa) – bezprawnego zaboru mienia znacznej wartości oraz nie podjął czynności w celu uzyskania zwrotu tych rzeczy.  

2. art. 300 k.k. i 301 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. poprzez to, iż Syndyk dopuścił do zabrania przez banki określone w pkt 1 nie należących do nich ruchomości oraz nie dokonał żadnych czynności w celu doprowadzenia  do zwrotu tego mienia, czym uszczuplił mienie, które powinno służyć zaspokojeniu ogółu Wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym, uniemożliwiając w ten sposób osiągnięcie celu upadłości, którym jest jak najpełniejsze zaspokojenie wszystkich Wierzycieli, a tym samym – pełne wykonanie postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu  VI Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości.

          Ponadto, zawiadamiam o popełnieniu przez Sędziego-Komisarza Jarosława Iwanka, przestępstwa opisanego w art. 231 k.k. i 296 k.k. w związku z art. 308 k.k. poprzez zaniedbanie obowiązków nadzoru nad Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, a następnie nad Syndykiem masy upadłości, skutkiem czego powstała szkoda w znacznych rozmiarach.

 Uzasadnienie

          W dniu 24.06.2004r. Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości połączonej z likwidacją majątku BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz. W tym postanowieniu, Syndykiem masy upadłości, został ustanowiony dotychczasowy Tymczasowy Nadzorca Sądowy Włodzimierz Bernacki.(dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 24.06.2004r. – sygn. akt VI GU 37/04, znajdujące się w aktach postępowania upadłościowego).

         Należy tu wskazać, że od momentu objęcia przez Pana Włodzimierza Bernackiego funkcji Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, co miało miejsce w maju 2004r., zostałem pozbawiony dostępu do majątku i dokumentacji BHU „EuroFarm”, a także nie miałem możliwości skutecznego przeciwdziałania czynnościom wskazanych wyżej banków i instytucji finansowych, a w szczególności nie mogłem zapobiec zabraniu przez wskazane w zawiadomieniu banki składników majątkowych. 

         W dniu 28.04.2004r., wskazane wyżej podmioty zabrały bezprawnie:

I. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. w Warszawie, zabrał:

1. przystawkę do zbioru kukurydzy marki Geringhof model RD 800 FB              Nr 94202875FB

2. przystawkę do zbioru kukurydzy marki Geringhof model RD 800 FB                 Nr 94212875FB

3. kombajn zbożowy marki CASE 2388E Axial Flow Combine Nr JJC 0290740

4. kombajn zbożowy marki CASE 2388E Axial Flow Combine                              Nr JJC 0290739

5. naczepę do przewozu kaszek i mąki MENCI SL 115 nr rej. WI 475AK

6. ciągnik siodłowy Mercedes 1844lS ACTROS nr rej. WI 81023

7. ciągnik rolniczy AGROTRON marki Deutz-Fahr TT5-165 Nr 2212                    Nr rej. WJ 361A

8. ciągnik rolniczy AGROTRON marki Deutz-Fahr TT5-165 Nr 2288                      Nr rej. WI 362A 

II. Nordea Bank Polska S.A. Oddział we Wrocławiu, zabrał bezprawnie                       w dniu 28.04.2004r.: 

1.     dwa wózki zbożowe „Cornex” 15/4

2.     wózek zbożowy „Cornex” 10/2

3.     wózek widłowy marki HYSTER H3 00XM–D Nr H 177 B05392

4.     wózek widłowy marki HYSTER H3 00XM–D Nr D 001 B07244

5.     ładowarkę Ł 201 marki Fadroma nr 236907 

W czerwcu 2004r., podmiot ten zabrał: 

1. wózek zbożowy marki „Cornex” 10/2

2. wózek zbożowy marki „Cornex” 15/4 

III. W czerwcu 2004r., a więc już po ogłoszeniu upadłości, Bel Leasing                  Spółka z o.o., zabrała bezprawnie: 

1.     samochód ciężarowy marki Fiat Doblo ELX nr rej. WI 35571

2.     samochód ciężarowy marki Fiat Doblo ELX nr rej. WI 34855

3.     samochód ciężarowy marki Fiat Doblo ELX nr rej. WI 74761

4.     samochód ciężarowy marki Fiat Doblo ELX nr rej. WI 31864 

Wszystkie wyżej wymienione ruchomości, znajdowały się na stanie majątkowym BHU „EuroFarm” (dowód: zestawienie stanu majątkowego na dzień 31.05.2004r. znajdujące się w aktach postępowania upadłościowego na k. 539 – 544 – tom III akt sygn. VI GU 37/04).        

         Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U Nr 60, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „puin” w skład masy upadłości, wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości. W myśl art. 69 ust. 3 puin domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do majątku upadłego.
         Art. 70 puin stanowi, że składniki mienia należące do majątku upadłego, podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Zgodnie z art. 73 puin, wniosek o wyłączenie z masy upadłości, rozpoznaje Sędzia-Komisarz, wydając w tej sprawie postanowienie.
        
Zatem bez wydania przez Sędziego-Komisarza prawomocnego postanowienia o wyłączeniu, Syndyk nie może wydawać żadnych rzeczy znajdujących się we władaniu upadłego. 
        
Zgodnie z art. 75 ust.1 puin – jeżeli ogłoszenie upadłości obejmuje likwidację majątku upadłego, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości.

Z uwagi zatem na to, że zabór mienia przez w/w banki i instytucje finansowe, został dokonany w znacznej części już po objęciu przez Włodzimierza Bernackiego funkcji Syndyka masy upadłości, który w dodatku do dnia ogłoszenia upadłości pełnił funkcję Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, to jest on odpowiedzialny za nie dopełnienie obowiązku należytego zabezpieczenia i ochrony tego mienia. 

         Należy tu wskazać, że omawiane ruchomości, nie były zabezpieczone przed zabraniem ich przez osoby niepowołane, co umożliwiło ich zabór. Ponadto zabranie tego majątku, nastąpiło przy biernej postawie Pana Włodzimierza Bernackiego, co jest równoznaczne z jego milczącą zgodą na ten zabór. W konsekwencji omawiana osoba nie tylko zaniedbała wykonywanie swoich obowiązków, ale też przekroczyła zakreślone w puin uprawnienia akceptując milcząco omawiane działania banków. 

         Trzeba także wskazać, że zgodnie z art. 160 ust. 3 puin Syndyk i nadzorca sądowy, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonywania przez nich obowiązków. W myśl tego przepisu, Tymczasowy Nadzorca Sądowy, zarządza powierzonym mu majątkiem, a więc ponosi odpowiedzialność za właściwe jego zabezpieczenie. 

         Zgodnie z art. 173 puin, Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne. 

         Z tych przepisów wynika, że Włodzimierz Bernacki powinien nie tylko zapobiec zaborowi majątku zawłaszczonego po objęciu przez niego funkcji Syndyka, ale również podjąć działania zmierzające do uzyskania zwrotu do masy upadłości zabranych wcześniej ruchomości.

Należy tu wskazać, że ruchomości odebrane przez Nordea Bank Polska S.A. i BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., stanowiły przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie, a umowa przewłaszczenia,  nie powoduje przeniesienia własności przewłaszczonych rzeczy.  W konsekwencji, powinny one znaleźć się w masie upadłości zgodnie z art. 62 puin.
          
Nie podjęcie działań w celu wyegzekwowania zwrotu tych rzeczy, stanowi zaniedbanie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego oraz Syndyka masy upadłości, które to funkcje pełnił i nadal pełni Pan Włodzimierz Bernacki. 

Należy ponadto wskazać, że w dniu 28.06.2004r. wystąpiłem do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy o podjęcie działań w celu doprowadzenia do zwrotu bezprawnie zabranego mienia, jednakże do dnia dzisiejszego, żadne działania w tym kierunku, nie zostały podjęte.  

Stanowi to zaniedbanie obowiązków przez Sędziego-Komisarza Jarosława Iwanka, który zgodnie z art. 152 puin, pełnił nadzór nad czynnościami Tymczasowego Nadzorcy Sądowego i pełni także nadzór nad czynnościami Syndyka. 

         Należy tu wskazać, że BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., nie składał wniosku o wyłączenie z masy upadłości wymienionych w niniejszym piśmie, a zabranych ruchomości. Podmiot ten złożył jedynie wniosek o wyłączenie dwóch suszarni również będących przedmiotem przewłaszczenia  na zabezpieczenie, który to wniosek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy oddalił w całości postanowieniem z dnia 15.10.2004r. (dowód: postanowienie z dnia 15.10.2004r. – w aktach sprawy upadłościowej).  

         Również Nordea Bank Polska S.A., występował jedynie o wyłączenie z masy upadłości sześciu suszarni, który to wniosek został postanowieniem w/w Sądu z dnia 15.10.2004r. uwzględniony tylko co do jednej suszarni (dowód: postanowienie Sądu z dnia 15.10.2004r. – w aktach upadłościowych).  

         Postanowieniem omawianego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 15.10.2004r. pod przewodnictwem Sędziego Jarosława Iwanka dotyczącym Bel Leasing Sp. z o.o., został wyłączony z masy upadłości jedynie samochód Fiat Doblo ELX Nr rej. WI 35571, a pozostałe 3 samochody Fiat Doblo nie zostały wyłączone z masy upadłości, co jest kolejnym dowodem rażącego zaniedbania, pomimo skierowania szeregu pism w tej sprawie do Włodzimierza Bernackiego i Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.  

Pomimo otrzymania w/w pism, Syndyk nie zażądał zwrotu tych samochodów, a również i Sędzia-Komisarz, nie podjął żadnych działań w tym kierunku.        

Ponadto, Pani Donata Czachor, złożyła (gdyż ja leżałem w tym czasie  w Klinice Okulistycznej we Wrocławiu ze względu na chorobę oka prawego, spowodowanego infekcją bakterii -bardzo groźnej dla oczu) pismo L.dz. 28/2004 w dniu 02 listopada 2004r. do Sędziego Komisarza za pośrednictwem Syndyka -Włodzimierza Bernackiego z prośbą o wyegzekwowanie zwrotu sprzętu bezprawnie zabranego przez firmy leasingowe oraz Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna. 

Tak rażące zaniedbania w zakresie braku majątku ruchomego na wartość około 4,5 mln złotych, jest zastanawiające czy aby nie jest to bezinteresowne…  

Taki ewidentny brak nadzoru ze strony Syndyka i Sędziego Komisarza, ma swoje przyczyny w bardzo dobrych kontaktach z reprezentantami instytucji, których te zaniedbania dotyczą. 

Na okoliczności wskazane w niniejszym zawiadomieniu, wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka Donaty Czachor, zamieszkałego Pl. Kościelny 3/2, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.  

         Jednocześnie podaję, iż w zakresie przestępstwa określonego w art. 300§ 1 k.k., niniejsze pismo proszę traktować jako wniosek o ściganie tego przestępstwa. 

Załączam także stosowne pisma i postanowienia potwierdzające podstawę złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie.

   
Z poważaniem
Witold Duchiewicz

      Jak już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 

Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA 

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

http://WWW.AFERYPRAWA.COM - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.