Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

      Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 

KONCEPCJA - Przekształcenia Spółki EURO-CORN SP. Z O.O

w Spółkę Akcyjną EURO-CORN S.A.  

Aktywa Firmy: 

1.           Kapitał zakładowy wynosi 1.250.000 zł i dzieli się na 12.500 udziałów o wartości 100 zł. każdy, z czego 100 % należy do Witolda Duchiewicza.

2.           Działka nr 5 o powierzchni 8.2247 ha, obręb Słupiec, Nowa Ruda, księga wieczysta 14884 -Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wartość rynkowa działki wynosi 8.224.700 zł  

3.           Wycena kontraktu na odbiór bioetanolu w Europie Zachodniej,  jako aportu know-how Spółki Euro-Corn Sp. z o.o.  (na zasadzie wyłączności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) na  lata 2005-2014 w kwocie:

24.728.735, zł  
Słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych. 

Łącznie aktywa Euro-Corn Sp. z o.o. wynoszą: 34.203.435 zł = 8.566.922 Euro
 
Słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych
Kurs Euro według NBP z dnia 18 lutego 1 Euro = 3,9925 zł  

Wstępny kapitał akcyjny wynosi  34.203.435 zł i dzieli się na 342.034 akcje, po 100 zł każda.   

Kapitał akcyjny Euro-Corn S.A. = 8.566.922 Euro  

Koncepcja dokapitalizowania Euro-Corn S.A. przez Partnera Europejskiego   

Wstępny kapitał akcyjny Witold Duchiewicz = 8.566.922 Euro – aport rzeczowy  

Niezbędne nakłady finansowe na  budowę Fabryki Bioentanolu i Wysokobiałkowego Koncentratu Paszowego (DGS) przedstawia tabela 1 i rysunek 2.  

Tabela 1

Nakłady finansowe na budowę fabryki

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w USD

Wartość

 w 

% udział

1.

Zakup licencji

785 000

3 140 000 zł

2,62

2.

Prace projektowe, budowlane i geodezyjne

700 000

2 800 000 zł

2,33

3.

Usługi inżynieryjno-technologiczne

1 425 000

5 700 000 zł

4,75

4.

Koszt wyposażenia technologicznego

22 000 000

88 000 000 zł

73,33

5.

Obiekty kubaturowe

4 000 000

16 000 000 zł

13,33

6.

Nadzór nad budową, rozruch technologiczny

90 000

360 000 zł

0,30

7.

Rezerwa

1 000 000

4 000 000 zł

3,33

RAZEM

30 000 000

120 000 000

100,00

Źródło: Feasibility study budowy fabryki

 Rysunek 2.

Nakłady finansowe w tys. zł

 Partner Europejski  

1. Udział Partnera Europejskiego = 30 mln USD = 22.969.067 Euro = 120 mln zł = na budowę fabryki (przelicznik USD na EURO = 0,7656) 

2. Udział Partnera Europejskiego =  30 mln zł   = 9.814.185 USD = 7.514.089 Euro na dodatkowy zakup kukurydzy kontraktowej

___________________________________________________________________________

Razem :                      150 mln zł =  39.814.185 USD       = 30.483.156 Euro 

Kapitał akcyjny EURO-CORN S.A. po dokapitalizowaniu 

1.      Partner Europejski                                        = 150.000.000 zł = 30.500.000 Euro

  1. Euro-Corn Sp. z o.o.  Witold Duchiewicz        =   34.203.435 zł =   8.566.922 Euro  

___________________________________________________________________________

Razem:                                                                       = 184.203.435 zł   = 39.066.922 Euro  

 

Objęcie kapitału akcyjnego i procentowy udział w zyskach  

  1. Partner Europejski                                          - 81,43%
  2. Euro-Corn Sp. z o.o. Witold Duchiewicz         - 18,57%

________________________________________________

  Razem                                                                     100,00%                   

 Rysunek 3.

Objęcie kapitału akcyjnego i procentowy udział w zyskach 

 
 

 

 

 

 

 

  

Łączny kapitał akcyjny wynosi  184.203.435 zł  i dzieli się na 1.042 034 akcji, po 100 zł każda.   

1. Partner Europejski obejmie  81,43% akcji, co stanowi 1.499 969 akcji, po 100 zł każda.

2. Witold Duchiewicz  obejmie 18,57% akcji, co stanowi 342.066 akcji, po 100 zł każda. 

W tabeli 4 przedstawiono prognozowany zysk na 1 akcję oraz zyski z akcji według objęcia w latach 2006 – 2015

 Tabela 4

Prognozowany zysk z 1 akcji oraz zyski według objęcia w kapitale akcyjnym
Euro-Corn S.A. w latach 2006-2015

Lata

Zysk na 1 akcję

Zysk z akcji dla Partnera Europejskiego

Zysk z akcji dla Witolda Duchiewicza

2006r.

40,19 zł

60 283 754 zł

13 747 633 zł

2007 r.

40,60 zł

60 898 741 zł

13 887 880 zł

2008 r.

42,22 zł

63 328 691 zł

14 442 027 zł

2009 r.

43,91 zł

65 893 639 zł

15 020 118 zł

2010 r.

45,67 zł

68 503 584 zł

15 622 154 zł

2011 r.

47,49 zł

71 233 528 zł

16 244 714 zł

2012 r.

49,39 zł

74 083 469 zł

16 894 640 zł

2013 r.

51,37 zł

77 053 408 zł

17 571 930 zł

2015 r.

53,42 zł

80 128 344 zł

18 273 166 zł

 Lokalizacja 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. udzieliła w dniu 22 grudnia 2000 roku zezwolenia Nr 44 firmie Euro-Corn Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. 

Spółka posiada odpowiednie zezwolenie (Decyzja nr Z-6/2003 Burmistrza Miasta Nowa Ruda) na zabudowę i zagospodarowanie wyżej wymienionego terenu pod „Zakład Produkcji Wysokobiałkowego Granulatu Paszowego i Bioetanolu”. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce. Została ona ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 roku. Położona jest w południowo - zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim.

 SSE - to 7 podstref, które łącznie obejmują obszar o powierzchni 492,6128 ha. Głównymi atutami Strefy są możliwe do uzyskania przez inwestorów ulgi podatkowe oraz inne zachęty. Inwestując w SSE można otrzymać pomoc publiczną w wysokości do 50 % poniesionych nakładów inwestycyjnych lub do 50 % dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu, intensywność pomocy publicznej podwyższona jest o 15 punktów procentowych.

 Wszystkie podstrefy posiadają w pełni rozwiniętą, nowoczesną infrastrukturę techniczną. Znajdują się one w dogodnym geograficznie położeniu względem stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia oraz w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Republiką Czeską i w bliskiej odległości od granicy Niemieckiej. Stanowi to dodatkowy atut pozwalający prognozować skuteczny rozwój inwestycji ulokowanych w strefie. Atrakcyjność strefy podwyższa dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna - system drogowy i kolejowy oraz istniejąca i modernizowana autostrada A4. Znajdujące się w regionie Międzynarodowe Pasażersko - Towarowe Lotnisko we Wrocławiu umożliwia szybkie połączenia lotnicze, zarówno krajowe jak i zagraniczne. 

Bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia efektywności inwestycji jest fakt, że koszty pracy w regionie są wielokrotnie niższe niż w innych krajach Europy, a także relatywnie niższe niż w innych regionach Polski. 

Atrakcyjne warunki inwestycyjne w strefie w powiązaniu z istniejącym rynkiem pracy, potencjałem gospodarczym regionu oraz z korzystną lokalizacją, gwarantuje oczekiwaną przez inwestorów dynamikę rozwoju. Przedsiębiorcy inwestujący w SSE mogą liczyć również na przychylność władz lokalnych oraz fachową pomoc ze strony Spółki zarządzającej Strefą. Główne walory lokalizacji zakładu w SSE przedstawia rysunek 5.   

Rysunek 5

Walory lokalizacji zakładu w SSE 

Źródło: opracowanie własne

Korzystne warunki inwestowania oraz profesjonalną obsługę dostrzegli również tacy producenci, jak: Toyota Motor Corporation, NSK, General Electric, Cersanit, Metzeler Automotive HS, Faurecia, Henkel - Ceresit i inne. Całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców w strefie do końca 2002 r. - to 980 mln zł., a funkcjonujące w strefie zakłady zatrudniały na dzień 31.12.2002 r.  - 6.098 pracowników. 

Reasumując, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej warto inwestować z następujących powodów:
·        
istniejącego systemu ulg podatkowych,
·        
pełnej dostępności do infrastruktury technicznej oferowanych w strefie terenów,
·        
stosunkowo niskich kosztów pracy,
·        
wysokich kompetencji pracowników Spółki Zarządzającej Strefą, którzy zapewniają wszechstronną pomoc,
·        
korzystnego położenia geograficznego w pobliżu granic z Czechami
i Niemcami,
·        
dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej,
·        
rozbudowanego systemu usług finansowo-bankowych,
·        
wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

  • dostępności surowców,
  • rozwiniętego systemu szkolnictwa,
  • przychylności i pomocy administracji samorządowej i rządowej,
  • licznych atrakcji turystycznych,
  • dostępności różnorodnych form wypoczynku dla załogi.

 Technologia produkcji   

Wstępnie proponuje się zakup licencji amerykańskiej co spowoduje, że Euro-Corn SA. dysponować będzie  najnowocześniejszą technologią do produkcji paszy i bioetanolu. Podstawowym surowcem do produkcji będzie kukurydza. Technologia ta gwarantuje również bezściekową produkcję z wykorzystaniem wszystkich produktów ubocznych. 

Dalszymi zaletami wybranej technologii jest:
·       
najwyższy wskaźnik opłacalności produkcji etanolu z zapewnieniem jego wysokiej jakości,
·       
niskie zużycie energii,
·       
uzyskanie wysokobiałkowej paszy dla zwierząt,
·       
możliwość wykorzystania dwutlenku węgla (po oczyszczeniu). 

Firma amerykańska  gwarantuje także, że po bezpośrednim ukończeniu budowy zakładu opisanego w Kontrakcie oraz Umowie Licencyjnej, powyższy zakład będzie spełniać następujące specyfikacje:

·        wydajność                               - 280.000 litrów/dzień MFGE (odwodniony 99,8% v/v),

·        wydajność                               - 0,40 litra MFGE/1 kg kukurydzy o zawartości skrobi 71%

                                                  i technologii  mielenia ziarna na sucho,

·        zużycie energii elektrycznej - £ 0,35 kWh/1 l MFGE,

·        zużycie pary                     - £ 3,02 kg/1 l MFGE.

 W tabeli 6 przedstawiono zapotrzebowanie na substraty do produkcji oraz produkty fabryki produkcji wysokobiałkowego granulatu paszowego i bioetanolu.

Tabela 6.

Zapotrzebowanie na substraty do produkcji oraz produkty fabryki

Wyszczególnienie

Wartość

Jednostka

Wartość

Jednostka

Rok operacyjny

345

dni bazowych

 

 

Zapotrzebowanie

Ziarno kukurydzy

Zawartość skrobi (mokra masa)

Wilgotność

 

30 295

60,4%

15,00%

 

kg/h

w/w

w/w

 

727,10

2,49

 

ton/dzień

kg/l alkoholu

Produkty

Etanol do zasilania silników (niedenaturowany)

Technicznie oczyszczony

Suma alkoholu (podstawa całkowita)

DDGS (wilgotność bazowa 10%)

Produkcja CO2

CO2  po oczyszczeniu

 

9 556

  108

9 664

8 918

9 881

6 916

 

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

kg/h

 

289 275

3 280

292 555

214,0

237,1

166,0

 

l/dzień

l/dzień

l/dzień

ton/dzień

ton/dzień

ton/dzień

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Spółki   


Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA    kolejne informacje w sprawie.
I przekręty sądowe w sprawie firmy Cornex.   

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

http://www.aferyprawa.com - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.