Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
8 grudnia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy o strukturze korupcyjnej w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

Dnia 19 sierpnia 2009 roku

Violetta Aldona Malcher

Pan Andrzej Czuma

Minister Sprawiedliwości RP

S K A R G A

na czynności Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

W nawiązaniu do zleconej przez Pana Ministra Andrzeja Czumę kontroli, a także na podstawie art. 304 par 2 k.p.k., mówiącego o obowiązku denuncjacji o przestępstwie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz o obowiązku przedsięwzięcia niezbędnych czynności do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, co stanowi podstawę odpowiedzialności za nadużycie władzy publicznej stypizowane w art. 231 k.k. (przeciwko i na szkodę Sądu Rejestrowego) oraz na podstawie pokontrolnego pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 3 lipca 2009 roku o sygnaturze akt Wiz-04-296/09/G, stwierdzającego błędną praktykę, wynikającą z akt rejestrowych KRS 25405, dotyczących Spółki z o. o. „Centrum Mody-Warszawa”, jak i na podstawie zapowiedzi w piśmie z 10 lipca 2009 roku Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie usunięcia na podstawie art. 12 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stwierdzonych nieprawidłowości, Informuję, iż Prokurator Okręgowy Andrzej Janecki dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, postępując niezgodnie z prawem i ślubowaniem prokuratorskim, co uzasadnia wniosek o wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Uzasadnienie:

I. Aspekt prawny


Prokuratura Okręgowa przejęła prowadzenie śledztwa w sprawie w której złożyłam zawiadomienie o przestępstwie w 2001 roku, prowadzonej przez Prokuraturę w Pruszkowie, która zamiast zgodnie z art. 21 Konstytucji RP, chronić własność to pomagała przez lata w zagrabianiu mojego mienia przez fałszywy organ spółki. Sprawa dotyczy przestępstw ściganych z urzędu (art. 133 k.k. oraz art. 256 k.k.). Do dzisiaj (czyli już osiem lat) fałszywy organ Spółki z o.o. „Centrum Mody – Warszawa„
prowadzi nierzetelną dokumentację działalności gospodarczej (art. 303 k.k.), a od roku parasol ochronny rozpostarła nad dalszym przestępstwem z art. 303 k.k. Prokuratura Okręgowa. Również parasolem ochronnym dla dalszej działalności fałszywego organu Spółki „Centrum Mody – Warszawa” jest dalsze legalizowanie przez Sąd KRS błędnego wpisu stwierdzonego pokontrolnym pismem Prezesa Sądu Apelacyjnego o nr Wiz-04-296/09/G. Przestępstwa przeciwko Sądowi Rejestrowemu wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy (potrzebnej fałszywemu organowi spółki w jego dalszym działaniu) dotyczącej wpisu w Sądzie Rejestrowym KRS 25405 dopuszczają się Prezesi Sądów. (art. 272 k.k.) W obronie przestępstwa Prezesów Sadów otwarcie występuje dalszych łamiących prawo 30 sędziów i funkcjonariuszy publicznych potwierdzających niedorzeczne stanowisko Prezesów Sądów sprzecznie z ustawami , Konstytucją RP oraz pokontrolnym stanowiskiem prezesa Sądu Apelacyjnego stwierdzonym pismem o nr Wiz-296/09/G. Gwarancją bezkarności dla bezprawia Prezesów Sądów i innych funkcjonariuszy publicznych jest bezprawna postawa Prokuratury Okręgowej.

Obowiązek wszechstronnego wyjaśniania okoliczności przez Prokuraturę jest zasłoną dymną dla niedopełniania obowiązku służbowego wynikającego z art. 304 par 2 k.p.k dotyczącego przedsięwzięcia niezbędnych czynności do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, oraz umożliwianie popełniania przestępstwa ściganego przez art. 303 k.k. dalszego bezprawnego funkcjonowania fałszywego organu Spółki na podstawie fałszerstwa dokumentu (art. 270 k.k. - podrobienie lub przerobienie w celu użycia za autentyczny albo używanie takiego dokumentu jako autentycznego), i udzielenia mu pośredniej pomocy w dalszym popełnianiu przestępstw ściganych z urzędu w tym jego reprezentacji przed państwowymi organami publicznymi. (w czerwcu 2009 roku fałszywy organ spółki złożył w imieniu spółki bilans do Urzędu Skarbowego oraz Sadu Rejestrowego) Prokurator Andrzej Janecki pomimo pełnej wiedzy nie podjął czynności do których zobowiązuje go art. 304 par 2 k.p.k., mówiący o obowiązku przedsięwzięcia niezbędnych czynności uniemożliwiających prowadzenie nierzetelnej dokumentacji działalności gospodarczej przez fałszywy organu spółki do czasu wydania przez organ Prokuratury stosownego zarządzenia.

Bezsprzecznym obowiązkiem Prokuratora Andrzeja Janeckiego było wylegitymowanie Adolfa Quagli jako organu Spółki z o.o. „Centrum Mody – Warszawa” i w przypadku braku niezbędnych dokumentów do których posiadania bezwzględnie obowiązany jest przez art. 201 par 4 k.s.h. ( stanowiący, że członek zarządu powoływany jest uchwałą wspólników) organ reprezentujący spółkę. Wpis w sądzie rejestrowym ma charakter deklaratoryjny i nie jest podstawą pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i reprezentowania spółki. O czym wielokrotnie Andrzeja Janeckiego informowałam obalając domniemanie prawdziwości wpisu KRS 25405.

II Aspekt nieformalnej struktury korupcyjnej


Poczynania Prokuratury Okręgowej w tej sprawie stanowią istotne naruszenie prawa. Bowiem trudno uznać, iż kwalifikowani prawnicy, jakimi bez wątpienia są prokuratorzy, mogą mieć problemy z rozstrzygnięciem tak banalnych kwestii prawnych. Poczynania te dokonywane są umyślnie w celu pozbawienia mnie jako pokrzywdzonej należnych mi praw. Przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (Sądowi Rejestrowemu) popełniane nadal przez Prezesów Sądów jest obecnie również chronione przez Prokuraturę Okręgową.

Gwarancją bezkarności wysokich rangą funkcjonariuszy publicznych ( Prezesów Sądów) pomagających fałszywemu organowi spółki w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy dotyczącej wpisu w Sądzie Rejestrowym KRS 25405 (art. 272 k.k.) , jest właśnie postawa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prezesi Sądów poprzez blokowanie usunięcia bezprawnego wpisu pomagają fałszywemu organowi spółki w całkowitym rozporządzeniu moim mieniem o obecnej szacunkowej wartości 20 000 000 Euro oraz pomagają w osiągnięciu nieuprawnionych korzyści majątkowych przez fałszywy organ spółki czyli praw przysługujących mi jako wspólnikowi w tym prawa do wysokiej dywidendy. Jednocześnie pomagają w popełnianiu dalszych przestępstw z udziałem fałszywego organu spółki, bazując na funkcji legalizacyjnej Sądu KRS. Prezesi Sądów swoje bezprawne stojące w sprzeczności z ustawami i Konstytucją oraz pismami pokontrolnymi Prezesa Sądu Apelacyjnego o sygn. Wiz-04/296/09/G stanowisko, uzasadniają niedorzecznymi treściami ośmieszającymi wymiar sprawiedliwości. ( dane w Prokuraturze)

Moje zawiadomienia o przestępstwie, kierowane do Prokuratora Okręgowego Andrzeja Janeckiego, przesyłane są do prokuratur lokalnych np. na Wolę, a tam będący w przestępczej zmowie prokuratorzy odmawiają wszczęcia śledztwa nawet mnie jako poszkodowaną ani razu nie przesłuchując (co jest oczywistym bezprawiem), uzasadniając je jeszcze większymi bredniami oczywiście stojącymi w sprzeczności z ustawami i Konstytucją oraz pismami pokontrolnymi Prezesa Sądu Apelacyjnego o sygn. Wiz-04/296/09/G. Wśród nich są :

1. Prokurator Rejonowy Warszawa Wola,

2. Asesor Prokuratury Warszawa Wola Elżbieta Karwowska,

3. Asesor Prokuratury Warszawa Wola Izabela Dołgań – Szymańska,

4. Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli SSR Beata Machowska - Nowak,

5. Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli SSR Zbigniew Dzięgielewski.

Jako uzasadnienie swojej odmowy wszczęcia śledztwa wyżej wymienieni podają argumenty, nie tylko stojące w sprzeczności z ustawami i Konstytucją oraz pokontrolnymi pismami Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale również żenujące i ośmieszające Wymiar Sprawiedliwości. (dane w Prokuraturze)

Wzajemne powiązania Prezesów Sądów oraz Prokuratorów dają im poczucie siły i bezkarności. Obowiązuje struktura typowo mafijna - wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, do tego stopnia, że członkowie wspólnoty skłonni są otwarcie występować w obronie kolegi np. mataczenia prawem, nie bacząc na środki ostrożności. Przykładem jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beata Waś, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Kaja Angerman oraz Przewodnicząca Sądu Rejestrowego Danuta Brejtkopf. Pomimo stwierdzenia nieprawidłowości spowodowanych ich „niewłaściwą interpretacją prawa” przez Prezesa Sądu Apelacyjnego jak i zapowiedzi usunięcia tych nieprawidłowości to w.w. funkcjonariusze publiczni stawiają obronę interesów własnej grupy ponad wszelkim rozsądkiem Są to grupki wyrywające władzę konstytucyjnej władzy nastawione wyłącznie na załatwianie własnych interesów. Nielegalna prywatyzacja władzy publicznej !

III Aspekt przewlekłości prowadzonego postępowania

Ściganie przestępstw, poza strzeżeniem praworządności, jest podstawowym zadaniem prokuratury. Jednak gdy prokuratura - która powinna stać na straży praworządności w Państwie – działa w interesie przestępczej struktury, wyrywającej władzę konstytucyjnym organom państwowym to niezwłoczne działania przeciwko tej strukturze powinien podjąć Prokurator Generalny – Minister Sprawiedliwości.

W całej mojej sprawie nasuwa się makabryczna refleksja: przewlekłość prowadzonego postępowania jest konieczna do ukrycia tych wszystkich przekrętów, nieproceduralnych postępowań i zachowań prokuratorów, sędziów a tzw. niezawisły wymiar sprawiedliwości jest orężem w walce o zagrabienie mojego mienia o ogromnej wartości.

Dlatego też stosowana jest taka praktyka :

  1. w kompromitujący sposób fałszują obowiązujące ich procedury,
  2. gra na zwłokę, czyli "numer na przedawnienie"
  3. zwlekanie z przesłuchaniem głównych podejrzanych, czyli Edoarda Miroglio i Adolfa Quaglii
  4. przeciąganie rozpatrzenia spraw pod wpływem różnych nacisków nieformalnych, często aż do ich przedawnienia,
  5. przewlekanie śledztwa i jego gmatwanie
  6. śledztwo rozmywa się w dziesiątkach wątków

Wyżej wymieniona postawa prokuratury oznacza też dodatkowe ogromne koszty dla podatników, którzy przez 8 lat finansują nieuzasadnioną (lub przestępczą) przewlekłość Prokuratury.

IV Podsumowanie


Postawa Prokuratury w sposób rażący i bezprawny naruszyła przepisy ustawy o prokuraturze z dnia 29 czerwca 1985 r. Zgodnie z art. 7 przedmiotowej ustawy, prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli. W świetle art. 44 ust. 1 ustawy o prokuraturze, prokurator jest także obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim. Wedle art. 44 ust. 2, powinien on w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności. Przy powołaniu prokurator składa ślubowanie wobec Prokuratora Generalnego według następującej roty: Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku (...) stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, (...) a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości (art. 44 ust. 4).


Wobec powyższego – na podstawie m.in. art. 66 ust. 1 i 2 oraz art. 69 ustawy o prokuraturze – zwracam się z wnioskiem, jak na wstępie.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.