Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?


BEZPRAWIE SĄDU REJ. W WAŁBRZYCHU WOBEC EUROFARMU!

Czy znajdzie się na tyle inteligentny prawnik i z wiedzą, żeby odpowiedzieć na te pytania - wątpliwe...
tego akurat w tym zawodzie trudno oczekiwać.

          OTO PYTANIA DO SĄDU REJONOWEGO UPADŁOŚCIOWEGO

W WAŁBRZYCHU, KTÓRY NIE MOŻE  LUB NIE POTRAFI UDZIELIĆ NA NIE ODPOWIEDZI, DAJĄC DOWÓD TOTALNEJ TENDENCYJNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZNISZCZENIE FIRMY O OGROMNEJ WARTOŚCI NA ZLECENIE OSÓB, KTÓRZY Z SYNDYKIEM ZAPLANOWALI  JEJ PRZEJĘCIE ZA 15% WARTOŚCI DZIAŁAJĄC NA SZKODĘ WIELKIEGO ROZMIARU PRZY BIERNEJ I CZYNNEJ AKCEPTACJI  WŁADZ SĄDU REJONOWEGO W WAŁBRZYCHU POMIMO TAK RAŻĄCYCH BŁĘDÓW POST. UPADŁOŚCIOWEGO! 

1.     Kto i kiedy złożył wniosek o upadłość BHU „EuroFarm”

2.     Jaki procent ogólnej kwoty wierzytelności stanowiły wierzytelności podmiotów, które złożyły wniosek o upadłość

3.     Jaka była wartość majątku Witolda Duchiewicza w czasie, kiedy został złożony wniosek  o upadłość, a jaka była łączna wysokość zobowiązań. Czy wartość zobowiązań Witolda Duchiewicza przekraczała wartość jego majątku.

4.     Czy i kiedy został wyznaczony Tymczasowy Nadzorca Sądowy oraz kto została wyznaczony na Nadzorcę.

5.     Czy przed ustanowieniem Nadzorcy Sąd  występował do Krajowego Rejestru Karnego o wydanie informacji, celem ustalenia czy osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji figuruje w tym rejestrze ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24.05.2000r. o Krajowym  Rejestrze Karnym – Dz.U. Nr 50, poz. 580, ze zm.).

6.     Czy to prawda, że osoba wyznaczona  na Tymczasowego Nadzorcę Sądowego została wyznaczona na funkcję Syndyka masy upadłości „BHU „EuroFarm”.

7.     Czy przed ustanowieniem Syndyka Sędzia Komisarz sprawdził, czy wyznaczona na tę funkcję osoba spełnia warunki określone w rozporządzeniu  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 16.04.1998r. w sprawie szczególnych kwalifikacji  oraz warunków wymaganych od kandydatów  na syndyków (Dz.U. z 1998r. nr 55, poz. 359), tj. czy posiada 5 letni okres pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz posiada znajomość prawa gospodarczego, cywilnego, pracy a także finansów. Czy osoba ta znajduje się na liście syndyków prowadzonej przez Sąd Okręgowy w  Świdnicy.

8.     Kiedy została ogłoszona upadłość połączona z likwidacją BHU „EuroFarm” i jakie przesłanki stanowiły podstawę do ogłoszenia  upadłości likwidacyjnej.

9.     Czy przed ogłoszeniem upadłości Sąd badał czy w ramach upadłości likwidacyjnej  wierzyciele  uzyskają możliwością zawarcia układu.

10. Dlaczego Sąd przed wydaniem postanowienia  o ogłoszeniu upadłości w trybie likwidacyjnym nie zwołał – zgodnie z art. 44 prawa  upadłościowego i naprawczego – Wstępnego Zgromadzenia Wierzycieli, na którym  zgodnie z art. 45 tej ustawy dłużnik mógłby przedstawić swoje stanowisko w sprawie trybu upadłości, w tym zgłosić propozycje układowe.

11. Czy został spełniony jakikolwiek warunek zawarty w art. 44 prawa upadłościowego i naprawczego  umożliwiający  wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości bez zwołania Wstępnego Zgromadzenia Wierzycieli, a mianowicie  czy i dlaczego miało być oczywistym to, że dalsze postępowanie może być prowadzone tylko w celu likwidacji majątku BHU „EuroFarm”,

12. Dlaczego w uzasadnieniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie wskazano przesłanek, którymi kierował się Sąd uznając, że dalsze postępowanie może być prowadzone jedynie w celu likwidacji BHU „EuroFarm”.

13. Czy to prawda, że w postanowieniu Sądu Okręgowego w Świdnicy wydanym na skutek zażalenia upadłego na postanowienie o ogłoszeniu  upadłości podano, iż uzasadnienie tego postanowienia nie nadaje się do kontroli instancyjnej wobec braku wskazania przesłanek do ogłoszenia upadłości likwidacyjnej.

14. Czy to prawda, że inwentaryzacja  przeprowadzona przy objęciu funkcji przez Tymczasowego Nadzorcę Sądowego a następnie objęciu przez tę osobę funkcji Syndyka odbyły się bez udziału Witolda Duchiewicza, a jeśli tak to dlaczego. Czy Witold Duchiewicz został zawiadomiony na piśmie o tych inwentaryzacjach.

15. Czy Sąd skontrolował prawidłowość przeprowadzenia przez Tymczasowego Nadzorcę Sądowego, a następnie Syndyka inwentaryzacji a w szczególności zgodności protokołów inwentaryzacji ze stanem księgowym  tego majątku.

16. Czy Sąd skontrolował prawidłowość zabezpieczenia przez Tymczasowego Nadzorcę Sądowego  przejętego przez niego mienia upadłego.

17. Dlaczego Sąd nie zareagował na pisma Witolda Duchiewicza, w których prosił on o interwencję w sprawie przejmowania przez Syndyka jego osobistej korespondencji oraz uniemożliwiania mu dostępu do majątku  i dokumentacji celem spisania tego majątku i złożenia  oświadczenia stanie majątkowym w trybie art. 57 prawa upadłościowego i naprawczego.

18. Jakie Sąd zgromadził dowody, które by wskazywały na to, iż majątek upadłego (przejęty przez Tymczasowego Nadzorcę Sądowego a następnie Syndyka) został rzetelnie wykazany w sporządzonych przez niego inwentaryzacjach.

19. Czy Sąd rozpatrzył wnioski upadłego oraz  jego żony Jolanty Duchiewicz, a także przedstawicieli spółek kapitałowych o wyłączenie z masy upadłości mienia należącego do Gospodarstwa Rolnego Jolanty i Witolda Duchiewicz  i spółek „CORNEX Ltd.” Sp. z o.o., „Eurofarm” Sp.  z o.o., RS „Trade” Sp.  z o.o. , a jeśli nie – to dlaczego?

20. Czy Sąd był informowany o tym, że Syndyk  wywozi  w nocy  objęte przez niego mienie i dlaczego na tę informację nie zareagował

21. Czy Sąd był informowany o stwierdzeniu  przez przedstawicieli  upadłego, że w siedzibie BHU „EuroFarm” nie ma wielu składników majątkowych, które zostały włączone do masy upadłości, a których  łączna wartość zamyka się kwotą ok. 20 mln. zł i dlaczego na tę informację nie zareagował.

22. Czy upadły złożył zażalenie na postanowienie o pozbawieniu go uprawnień  organizacyjnych  w innych formach i czy  zostało ono rozpatrzone ; czy postanowienie to uprawomocniło się i kiedy?

23. Czy postanowienia o wyłączeniu składników  majątkowych  wydane na wniosek banków  zostały obwieszczone w budynku Sądu i  w gazecie lokalnej, a jeśli tak to gdzie i kiedy

24. Czy to prawda, że syndyk słuchany na rozprawie w dniu 13.05.2005r. nie potrafił  powiedzieć jaka jest wartość majątku wchodzącego w skład masy upadłości

25. Czy to prawda, że syndyk  na wyżej wskazanej rozprawie  powiedział,  że  nie mógł ustalić stanu majątkowego i ustalał go przy pomocy informacji uzyskanych  od pracowników w sytuacji gdy w dokumentacji księgowej znajdował się kompletny  wykaz składników majątkowych.

26. Czy to prawda, że Syndyk oświadczył na rozprawie  w dniu 13.05.2005r. że:

- ściągał wierzytelności BHU „EuroFarm” na podstawie bilansu,

- nie potrafił wskazać czy wierzytelności  BHU „EuroFarm”  zostały ściągnięte

- nie potrafił powiedzieć, co dzieje się z istotnymi składnikami majątkowymi, takimi jak samochody ciężarowe czy suszarnie,

- przyznał, że suszarnie mogły być  sprzedane oraz że na ich sprzedaż  nie miał zezwolenia Sędziego Komisarza,

- potwierdził, iż wydał Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa bez  zezwolenia Sędziego Komisarza grunty, które są przedmiotem umów dzierżawy zawartych przez Agencję z Gospodarstwem Rolnym Jolanty i Witolda Duchiewicz.

27. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostało wyłączone z masy upadłości Gospodarstwo Rolne Witolda i Jolanty Duchiewicz, pomimo iż  na mocy art. 6 pkt. 5 prawa upadłościowego i naprawczego nie podlega ono w ogóle postępowaniu upadłościowemu.

28. Na jakiej podstawie Sąd wyłączył z masy upadłości linię technologiczną i zespół urządzeń stanowiących integralną część Młyna Kukurydzianego i czy ten Młyn może funkcjonować bez tych linii i urządzeń,

29. Czy Sąd wie o tym, że na podstawie postanowienia o pozbawieniu upadłego uprawnień organizacyjnych Syndyk likwiduje spółki kapitałowe, które miały uczestniczyć w procesie restrukturyzacji , stanowiącym  istotny warunek zawarcia układu z wierzycielami.

30. Czy Sąd w trybie nadzoru nad Syndykiem zwrócił się do niego o wyjaśnienie co stało się przyczyną podjęcia przez niego – w imieniu upadłego – uchwały o likwidacji „Eurofarm” Sp. z o.o.  Jaki ta spółka posiada majątek i jaka jest wysokość jej zobowiązań , czy przy takim stanie  finansowym jest ona w stanie prowadzić normalną działalność gospodarczą i uzyskiwać z niej dochody,

31. Czy w ramach nadzoru Sąd sprawdził, czy upadły jest wspólnikiem „Eurofarm” Sp. z o.o. i czy Syndyk mógł za niego jednoosobowo podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki o kapitale ponad 102 mln zł.?.

 UWAGA!                                                                                                               

TAKIE PYTANIA PADAŁY W SĄDZIE REJ. WAŁBRZYCH, A SĘDZIA S-R P. BOŻENA PYSZEL W WIĘKSZOŚCI JE UCHYLAŁA  UNIEMOŻLIWIAJĄC JAKIEKOLWIEK PRAWO DO OBRONY URĄGAJĄC W SPOSÓB WRĘCZ NIEPRAWDOPODOBNY ZASADZIE  BEZSTRONNOSCI  SĘDZIOWSKIEJ, AKCEPTUJĄCE RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA PRZEZ SYNDYKA WŁ. BERNACKIEGO I S. KOMISARZA J. IWANKA, KTÓRZY SĄ SWOJĄ BEZKARNOŚCIĄ WRĘCZ TAK ZACHWYCENI, ŻE NAWET NIE ODNIEŚLI SIĘ DO WYKAZANEGO FAKTU BRAKU MAJĄTKU RUCHOMEGO NA PONAD 20 MLN ZŁ.

PONADTO SĘDZIA  P. BOŻENA PYSZEL ODRZUCIŁA B. ISTOTNY WNIOSEK DOWODOWY W POSTACI LISTÓW INTENCYJNYCH KONCERNÓW ZACHODNICH, KTÓRZY ZADEKLAROWALI BARDZO POWAŻNE KWOTY DO PROGRAMU NAPRAWCZEGO, A TO PRZECIEŻ WRĘCZ NAKAZUJE SĄDOWI ZMIANĘ POSTANOWIENIA A TYM CZASEM WNIOSEK SĄD NIE PRZYJMUJE JAK WIELE INNYCH, PONIEWAŻ JUŻ USTALONO NABYWCĘ NA FIRMĘ, KTÓRA MA OGROMNA WARTOŚĆ, A SYNDYK MA ZAMIAR Z JUŻ USTALONYMI  PSEUDO-INWESTORAMI SPRZEDA FIRMĘ ZA  15% JEJ RZECZYWISTEJ WARTOŚCI, A MA TO JUŻ PRZEĆWICZONE Z OSOBAMI Z KTÓRYMI SIĘ SPOTYKA OD LAT I TAKI ZAMACH NA MOJEJ RODZINIE, OSOBIE I FIRMIE ZAPLANOWALI I SĄ TEGO FAKTU ŚWIADKOWIE, KTÓRZY SĄ OBURZENI TAKIM TOLEROWANIEM BEZPRAWIA W IMIENIU SĄDU W WAŁBRZYCHU!         

                                                                          Z WYRAZAMI SZACUNKU 

                                                                                    Witold Duchiewicz

  

      Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. 

Działanie syndyka i wielu instytucji też. Kolejna afera skompromitowanego rządu SLD?
Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale 
zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
cdn.

A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 

Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA    kolejne informacje w sprawie.
I przekręty sądowe w sprawie firmy Cornex.   

  www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~pgrfdsfvanq
04-02-2013 / 06:53
~mobnmdmnn
04-02-2013 / 06:53
~bvphzdzk
03-02-2013 / 13:18
~Marco
02-02-2013 / 12:12
Witam,Proszę o wyjaśnienie czy jako dowody na swoje wiyezetrlności mogą być wysłane do sądu kopie certyfikatf3w i innych dokumentf3w związanych z lokatami, czy muszą to być kopie potwierdzone notarialnie bądź oryginały dokumentf3w?Czy w razie niekompletności zgłoszenia wiyezetrlności bądź wątpliwości syndyk może nie uznać wiyezetrlności czy też będzie wzywał do poprawek i uzupełnień?