Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
7 maja 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA JANUSZ KOCHANOWSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH OTWARTY LIST INTERWENCYJNY

Kochanowski Janusz - Rzecznik Praw Obywatelskich - otwarty list interwencyjny - jak żyć w polskiej biedzie. Wysokość świadczeń rodzinnych.

Tą drogą wnoszę o rozpowszechnianie mego pisma gdzie tylko jest to możliwe z
uwagi na ważki problem dotyczący znacznej grupy naszych obywateli a w skutek
działania owej Ustawy KP Art.87 powoduje marginalizację z wykluczeniem
społecznym włącznie . Mimo moich usilnych próśb żadna z komórek do tego
powołanych nawet nie próbuje przyjrzeć się problemowi z bliska. Jedyna
odpowiedzią jak dotychczas jest groźba zaostrzenia kar w postaci odbierania
praw jazdy . Jest to jak widać jedyna alternatywa jaką Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej przewiduje wdrożyć by przyspieszyć  rozwiązanie owego
problemu. Pozostawię to bez komentarza .

Wnioskodawca:                                                     Opole dn. 24.maja 2006

Andrzej Kostyrka
45-054 Opole
 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wniosek: 

Dotyczy: nowelizacji Art.871.§ 1. Kodeksu Pracy ( Dz.U. z 1989 r. Nr 21,poz.94 )      

Wnoszę o jak najszybszą zmianę zapisu  Art.871.§ 1.pkt 1   ustanawiając kwotę wolną od zajęć komorniczych dla wszystkich grup społecznych w tym płatników świadczeń alimentacyjnych. 
Dla przypomnienia: Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 
1/ minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie
należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 

Problem dotyczy około 1 mln  lub  nawet i większej liczby obywateli naszego kraju . Nie ma dokładnych danych gdyż GUS  nie prowadził żadnych badań w tym kierunku , powód pominę milczeniem . Przy 18 % bezrobociu w skali kraju a  lokalnie i większym  każda próba znalezienia dodatkowego zatrudnienia w celu poprawy sytuacji materialnej graniczy z cudem stąd tego typu propozycje są mało realne i jako takie nie mogą być podstawą do merytorycznej dyskusji.

Dla przykładu:   

   899.10 ( brutto)       1000.00 ( brutto)        1500.00 ( brutto)        2500.00  ( brutto)       
  
647.93 (    netto )       713.92 ( netto )         1039.08 ( netto )         1689.40  ( netto )
-  388.75 ( 60% )        - 428.35 ( 60% )          - 623.44 ( 60% )         - 1013.64  ( 60%
potr. komorn.)         -------------------        -----------------           -------------------          -------------------
  
259.18 (
do wypłaty.)    285.57                        415.64                         675.76                    

 Z przykładów zamieszczonych powyżej jednoznacznie wynika że zastosowanie Art. 87 § 3 pkt.1 oraz Art. 871.§ 1.pkt.1 dla grup społecznych o zarobkach w przedziale do 1500 zł ( brutto)  stanowi bezpośrednie zagrożenie bytu biologicznego – fizycznego istnienia , może być traktowane jako pogwałcenie Konstytucji i stosownie jej artykułów  w tym  prawa człowieka do godnego życia . Nie zrozumiałym dla mnie jest zatem pozostawienie zapisu ustawy w obecnej formie, której jedynym realnym skutkiem jest ekonomiczna eksterminacja  milionowej  grupy naszych obywateli tylko z tego tytułu że są winni państwu pewne sumy wynikające z zadłużenia w stosunku do dawnego „Funduszu Alimentacyjnego.  

Wnioski końcowe:

Pomimo najszczerszych chęci regulowania takich zobowiązań ze strony dłużnika, nie jest mu dane uczestniczyć w zdrowo pojętym rachunku ekonomicznym .

Obecnie obowiązujący zapis ustawy o której mowa powyżej powoduje co najwyżej odpływ pracowników z rynku kontrolowanego przez państwo , na rzecz tzw.” szarej strefy” a tym samym zubaża budżet państwa co w konsekwencji daje odwrotny efekt od zakładanego .

Czyli nie ma uzasadnienia dalsze funkcjonowanie ustawy w takiej formie jak obecnie.

Nie jest też tajemnicą że dotychczasowa skuteczność egzekucji komorniczych z tytułu świadczeń alimentacyjnych jest niezadowalająca  wręcz mizerna, mało efektowna a w dodatku jest niehumanitarna . Wnoszę zatem o szeroką i merytoryczną dyskusję w tym temacie .

Jestem przekonany że wprowadzenie nowelizacji do Art. 871.§ 1. pkt.1 . polegającej na  ustanowieniu kwoty wolnej od zajęć komorniczych również dla płatników świadczeń alimentacyjnych  w efekcie przełoży się  na - realne zmniejszenie bezrobocia powodując „wyrwanie” z objęć szarej strefy przynajmniej milionowej rzeszy pracowników którzy, zechcą skorzystać na powrót z możliwości legalnego zatrudnienia  z wszystkimi pozytywnymi skutkami  wynikającymi z tego faktu .

 Tym samym spowoduje znaczny przypływ środków finansowych do budżetu w tytułu należnych składek ZUS , podatku od osób fizycznych jak i  kwot świadczeń alimentacyjnych oczywiście po uwzględnieniu proponowanej noweli do Art. 871.§ 1. pkt.1.

Niech fakty mówią same za siebie.

                                                                                                        Andrzej Kostyrka

Od redakcji - GUS podaje - 12% Polaków żyje w skrajnej nędzy. 90% osób bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku z PUP. Wśród krajów Unii Europejskiej najwięcej osób biednych jest w Polsce. Ponad połowa z nich to dzieci. Mówią: prof. Elżbieta Tarkowska, prof. Stanisława Golinowska, prof. Mieczysław Kabaj, prof. Jolanta Supińska - Wydarzenia POLSAT

Przypominamy:
Minimum socjalne – to wskaźnik określający koszty utrzymania służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Ma wystarczyć nie tylko dla podtrzymania życia lecz dla posiadania i wychowania dzieci a także dla utrzymania minimum więzi społecznych. Do pierwszej grupy składników zalicza się tu wydatki na mieszkanie, żywność, odzież, obuwie, ochronę zdrowia i higienę; do drugiej grupy: koszty komunikacji i łączności (np. dojazdy do pracy), wydatki na kształcenie i wychowanie dzieci, na kontakty rodzinne i towarzyskie oraz skromne uczestnictwo w kulturze. Jest to więc model zaspokajania potrzeb na poziomie „minimalnego dobrobytu”. Minimum socjalne nazywane jest też „granicą wydatków gospodarstw domowych, mierzącą godziwy poziom życia”
Minimum egzystencji - to minimum niezbędne do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej. Uwzględnia on jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia. W skład wchodzą potrzeby mieszkaniowe i artykuły żywnościowe. Łączny koszt nabycia (zużycia) tych dóbr określa wartość koszyka, która stanowi granicę ubóstwa skrajnego.
Ubóstwo absolutne - to pojęcie na oznaczenie krańcowej biedy. Skrajnie (absolutnie) ubogim jest ten, kto może wydać na swoje utrzymanie mniej niż równowartość jednego dolara dziennie (w Polsce jest to 2,5 raza więcej). 
Takich osób jest na świecie około 2 mld, czyli ponad 1/3 ludzkości. Większość stanowią mieszkańcy skorumpowanych państw Afryki i Azji Południowej. Ilość afer, kradzież majątku narodowego, mafijna struktura sądowo-prokuratorska doprowadza do tego, że w tych warunkach polityczno-gospodarczych szybko rośnie ubóstwo społeczne. 

Czy PiS wygra z wojnę o dobrobyt obywateli z masonerią i globalizacją dla Polaków, czy Polacy będą musieli opuścić kraj? 

Skalę nędzy nie zmniejszają nowe wysokości świadczeń rodzinnych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2006r. Nr 130 poz. 903 (informacja za www.prawo.lex.pl oraz stroną internetową MPiPS.)

Dz. U. Nr 130, poz. 903.                                                                                                   

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2006 r.

w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.  ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą
o świadczeniach rodzinnych”, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:
1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

§ 2. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

§ 3. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:
1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

§ 4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
o którym mowa w art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 100,00 zł na dziecko.

§ 5. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi:
1) 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
2) 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 6. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 153,00 zł miesięcznie.

§ 7. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 września 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 504, 00 zł.

§ 8. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 września 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 583, 00 zł.

§ 9. Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości pozostałych świadczeń , które wynoszą:
1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  – 1.000,00 zł;
2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400, 00 zł miesięcznie;
3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
a) 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci,
b) 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci; 
4) świadczenie pielęgnacyjne – 420,00 zł miesięcznie;
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1.000,00 zł na jedno dziecko.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
źródło: www.mops.stargard.pl

Podobne tematy znajdziesz w działach: 
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
a dla inteligentnych:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych w działach czasopisma "AFERY PRAWA"

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Krystek
24-02-2010 / 00:00
Pan Andrzej Kostyrka źle obliczył zajęcie komornicze 60% w praktyce owe 60% naliczane jest od kwoty brutto a nie netto np.od kwoty 2500,00(brutto) dla komornika zostanie przekazane 1500,00 tak przynajmniej postępuje moje biuro emerytalne:(