Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA EURO-FARMU Witold Duchiewicz - bezprawie a PRAWO?

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników zarówno tych na dole, jak i "władzy" w jak najszerszym tego znaczeniu - taka  ciężka urzędnicza dola? 
Przedstawiamy kolejny dowód korupcji urzędniczej. Jaką rolę w tej skorumpowanej polskiej rzeczywistości pełnią urzędnicy bankowi?
Logiczne, że większość z firm korzysta z kredytów bankowych. Mamy jedno z najwyższych na świecie (tym cywilizowanym) oprocentowanie takich kredytów - tak więc banki nie sieją, a zabierają swoją lichwę za usługi. Czy mogą działać dodatkowo na niekorzyść firm, które zawierzyły swój rozwój bankom?
Niestety, są przykłady w naszej skorumpowanej rzeczywistości, że w rozgrywce o rynek, o dobra materialne są zamieszani nieuczciwi bankowi urzędnicy. 

Jak te fakty widzi biznesmen Witold Duchiewicz? - zapoznajmy się z jego opinią w piśmie do Marka Goliszewskiego - Prezesa Business Centre Club

                                                                                                              Stolec, 14 lutego 2005 r.

Witold Duchiewicz
Stolec 1A
57 – 200 Ząbkowice Śl.
L. dz. 60/2005

                                                                                         Zarząd  
           
DRESDNER BANK POLSKA S.A. 

                 
Al. Jerozolimskie 122 a
                                                                                       
02 - 017 Warszawa 

 

Oświadczenie dotyczące wyliczenia należnego odszkodowania dla firm grupy „EuroFarm” z tytułu przyczynienia się DRESDNER Bank Polska S.A. i innych Banków oraz instytucji do ogłoszenia upadłości BHU „EuroFarm” oraz ciągłego działania na szkodę tego przedsiębiorstwa m.in. poprzez uczestniczenie i poświadczenie nieprawdy na tzw. posiedzeniu niezgodnym z prawem tzw. Rady Wierzycieli w dniu 08 grudnia 2004 roku.  

Dresdner Bank Polska S.A., uczynił BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz szereg zamierzonych krzywd, mających na celu całkowite zniszczenie nie tylko BHU „EuroFarm”, ale i innych podmiotów grupy „EuroFarm”, należących  do Witolda Duchiewicz i Jego Rodziny.  

A mianowicie: 

1.      O wszystkich problemach, jakie w związku z powyższym zaczęły spotykać moją firmę, informowałem na bieżąco osobiście Prezesa Dresdner Bank Polska S.A. -Pana Rolfa Michela, który też doradził mi, abym zatrudnił firmę konsultingową „Inter Consulting” z Warszawy, która sporządzi  niezbędne analizy i przedstawi Plan Naprawczy uratowania przed „wymuszoną” niewypłacalnością BHU „EuroFarm”. 

2.      W momencie pierwszych sygnałów z rynku, że Bank Millenium S.A.  oraz powiązana z nim firma „Forin” Sp. z o.o. działa na szkodę BHU „EuroFarm”, poinformowałem osobiście Pana Prezesa Rolfa Michela o zaistniałych problemach przedsiębiorstwa.

Pan Prezes Rolf Michel doradził mi, abym zatrudnił firmę konsultingową „Inter Consulting” z siedzibą w Warszawie, która sporządzi niezbędne analizy  i przedstawi Plan Naprawczy BHU „EuroFarm”, który Dresdner Bank Polska S.A. poprze, co uchroni przedsiębiorstwo przed „wymuszoną” niewypłacalnością.           

3.      Z uwagi na fakt, że całkowicie zastosowałem się do rady Pana Prezesa Rolfa Michela i zatrudniłem w/w firmę, która opracowała materiały niewłaściwe pod względem formalnym i merytorycznym, BHU „EuroFarm” straciła możliwość zaproponowania Wierzycielom Planu Naprawczego, który by uchronił firmę przed niewypłacalnością.

4.      Strata czasu i niemożność szybkiej reakcji na pierwsze problemy BHU „EuroFarm” spowodowały, że Nordea Bank Polska S.A. i Kredyt Lease S.A.  zgłosili wniosek o upadłość firmy w drodze likwidacji.

Jednoznacznie stwierdzam, że fakt ten zawdzięczam Panu Prezesowi Rolfowi Michelowi, gdyż to On osobiście doradził mi zatrudnienie firmy „Inter Consulting”.

5.      Jednocześnie Dresdner Bank Polska S.A. w tym samym czasie prowadził celowe działania zmierzające do upadłości BHU „EuroFarm” i zagarnięcia na podstawie umowy kredytowej z dnia 06.11.2002 roku Młyna Kukurydzianego „EuroFarm”, którego wartość wielokrotnie przewyższa zadłużenie BHU „EuroFarm” wobec Dresdner Bank.

6.      W kwietniu 2004r. Dresdner Bank Polska S.A. wypowiedział również BHU „EuroFarm” w/w umowę kredytową, choć Pan Prezes Rolf Michel wiedział ode mnie osobiście, jaka jest sytuacja firmy oraz, że jestem zmuszony zatrudnić innych konsultantów, którzy opracują stosowny projekt restrukturyzacji i naprawy firmy.           

7.      W miesiącu czerwcu 2004r. Dresdner Bank Polska S.A. zawiadomiony został przez firmę konsultingową ACC Consulting Centre o przebiegu prac projektowych nad restrukturyzacją BHU „EuroFarm” oraz proszony został o  przekazanie przez Przedstawicieli Banku wszelkich sugestii, mających sporządzenie propozycji układowych, zgodnie z życzeniem Banku – pismo bez odpowiedzi.

8.      W sierpniu 2004r., Dresdner Bank Polska S.A. otrzymał od ACC Consulting Centre opracowanie pt. Projekt Restrukturyzacji Propozycje Układowe BHU „EuroFarm” dla Wierzycieli, z prośbą o zapoznanie się z projektem i wyrażeniem swojej opinii na spotkaniu z Przedstawicielami firmy konsultingowej, w terminie dogodnym dla Zarządu Banku – bez odpowiedzi.      

9.      We wrześniu 2004r., Dresdner Bank Polska S.A. otrzymał opracowanie pt. Wycena Firm Grupy „EuroFarm” z prośbą o wyrażenie opinii  – bez odpowiedzi.

10.  Dopiero w dniu 06 grudnia 2004r. za pośrednictwem Pana Wiesława Buchowieckiego, który jak się okazało ma większe wpływy na możliwość zorganizowania spotkania z Zarządem Banku, aniżeli usilne prośby w kolejnych pismach moich Przedstawicieli – doszło do spotkania z Panem Prezesem Rolfem Michelem oraz Panem Dyrektorem Gunnarem Kockerols moich Przedstawicieli z firmy ACC Consulting Centre w osobach: Halina Korzeniewska i Marian Napierała oraz z Panem Wiesławem Buchowieckim. Na spotkaniu tym moi Przedstawiciele usłyszeli jednoznacznie od Pana Prezesa Rolfa Michela, że „nazwiska Duchiewicz nie można nawet wymieniać oraz, iż możliwość zaakceptowania układu, dotyczy jedynie sytuacji, gdy Duchiewicza tam nie będzie, a firmę i interesy przejmie inny, niezwiązany z Duchiewiczem zarząd”.

11. Oświadczam, że jednoznacznie odbieram ten fakt, jako zamierzone działanie Zarządu Banku w celu pozbawienia mnie oraz mojej Rodziny prawa własności.

Na spotkaniu tym nie dyskutowano w ogóle o propozycjach układowych BHU „EuroFarm”, Zarząd Banku nie przedstawił również żadnych swoich w tym względzie opinii i sugestii.

W związku z tym spotkanie to miało jedynie cel „wysondowania” stanowiska moich Przedstawicieli, co do ich zdania, zgody a mogę wraz z nimi przypuszczać, że też i udziału w celowym pozbawieniu mnie majątku na rzecz Dresdner Bank Polska S.A.  

Wszystkie w/w fakty, stanowią materiał dowodowy świadczący dobitnie o złej woli Banku, któremu nie chodziło i nie chodzi o zaspokojenie swojej wierzytelności, w terminie akceptowalnym przez Bank i BHU „EuroFarm”, tylko o działanie wraz z niektórymi Wierzycielami w celu likwidacji Przedsiębiorstwa i przejęcie go za bezcen przez Bank i firmy konkurencyjne.  

Dobitnym wyrazem tego, jest także udział Pana Prezesa Rolfa Michela wraz  z dwoma swoimi doradcami prawnymi w niezgodnym z prawem spotkaniu Rady Wierzycieli w dniu 08 grudnia 2004 roku. Posiedzenie to odbyło się bez podania godziny i miejsca, według listy obecności, która jest także niezgodna z zasadami puin., a jej treść jest poświadczeniem nieprawdy, a sam dokument-protokół i tzw. lista obecności, są dowodem przestępstwa, którym posługiwano się w złej wierze na szkodę upadłego, Wierzycieli i organów sądowniczych.  

Na popełnione przestępstwa m.in. na tzw. posiedzenie Rady Wierzycieli, złożono 20 stycznia 2005r. do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o popełnieniu szeregu przestępstw na podstawie art. 304 KPK opisanych w art. 265 kk, 266 kk, 270 kk, 271 kk, 272 kk, 273 kk, 296 kk oraz szeregu innych przepisów w tym KC, KPC, puin. i prawa bankowego, skutkującym naruszenie art. KK.

Przytoczone powyżej fakty oraz brak jakiejkolwiek chęci ze strony Prezesa Rolfa Michela do przeprowadzenia rozmów z moimi Przedstawicielami, w sprawie przedyskutowania propozycji układowych, upoważnia mnie do wszczęcia wobec Dresdner Bank Polska S.A. i innych współodpowiedzialnych Banków oraz instytucji, procedury wyliczenia należnego  BHU „EuroFarm” oraz pozostałym firmom grupy „EuroFarm”, odszkodowania.     

Odszkodowanie to obliczone zostanie na podstawie wyników prognozy zysku operacyjnego z poszczególnych rodzajów działalności grupy firm „EuroFarm”                  za okres VI - XII 2004 r. Wyniki  przedstawia tabela 1. na postawie Projektu Restrukturyzacji i Propozycji Układowych BHU „EuroFarm” dla Wierzycieli.

Tabela 1.
Prognoza zysku operacyjnego z poszczególnych rodzajów działalności Grupy Firm „EuroFarm” za okres VI - XII 2004r.  

Wyszczególnienie

Wartość w złotych

1. Młyn Kukurydziany EuroFarm 

3 878 562

2. Wytwórnia Pasz i Koncentratów EuroFarm

1 568 919

3. Przechowalnictwo EuroFarm

19 159 111

4. Montaż i Sprzedaż Suszarni EuroFarm

3 327 394

5. Produkcja Rolna EuroFarm

12 900 000

6. Usługi Rolnicze i Serwisowe EuroFarm

7 393 808

RAZEM

48 227 994

Źródło: Projekt Restrukturyzacji i Propozycje Układowe BHU EuroFarm dla Wierzycieli  

Uwaga!
Dokonano już na zasadzie Art. 498 i 499 KC potrąceń całości kredytu z tytułu odszkodowania oraz nadpłaty z umowy faktoringu wobec Banku Millenium S.A. oraz kredytów i zobowiązań finansowych wobec Nordea Bank Polska S.A.
Po dokonaniu w/w potrąceń, kwota należnego BHU „EuroFarm” i pozostałym firmom grupy „EuroFarm” odszkodowania wynosi: 36.349.911,33 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 33/100 ).                                              

Zobowiązanie do wypłaty należnego wyliczonego odszkodowania, dotyczy  wszystkich, którzy spowodowali ogłoszenie upadłości, jednocześnie uniemożliwiając wdrożenie programu restrukturyzacyjnego, który gwarantował osiągnięcie zysku operacyjnego, przedstawionego w powyższej tabeli nr 1, która przedstawia właśnie wartość przedmiotowego odszkodowania.

                                                                                                                      Witold Duchiewicz    

Do wiadomości:
1.      Pan Andrzej Kalwas –Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP
2.      Pan Prof. Leszek Balcerowicz –Prezes Narodowego Banku Polskiego
3.     
Pan Wojciech Kwaśniak –Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
4.      Pan Jarosław Kaczyński –Prezes Partii „Prawo i Sprawiedliwość”, Poseł na Sejm RP
5.      Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
6.      Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

                                                                                              Stolec, 15 lutego 2005r.

Witold Duchiewicz}
Stolec 1A
57 – 200 Ząbkowice Śl.
L. dz. 61/2005

                                                                                        Zarząd  
           
DRESDNER BANK POLSKA S.A. 

                 
Al. Jerozolimskie 122 a
                                                                                       
02 - 017 Warszawa 

 Oświadczenie o dokonaniu potrącenia na zasadzie Art. 498 KC i Art. 499 KC z należnego BHU „EuroFarm” i pozostałym firmom grupy „EuroFarm” odszkodowania z tytułu ciągłego działania na szkodę, które doprowadziło do bezprawnego wszczęcia procesu upadłości BHU „EuroFarm” w drodze likwidacji oraz działania na szkodę tego przedsiębiorstwa, a także poprzez uczestniczenie i poświadczenie nieprawdy na tzw. posiedzeniu niezgodnym z prawem  tzw. Rady Wierzycieli w dniu 08 grudnia 2004 roku działającej na szkodę BHU „EuroFarm” i pozostałym firmom grupy „EuroFarm”.   

W nawiązaniu do pisma z dnia 14 lutego 2005r. (L.dz. 60/2005)  na podstawie Art. 488 KC i Art. 499 KC Przedsiębiorstwo BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz, z dniem 15 lutego 2005r., dokonuje następującego potrącenia z należnego firmie odszkodowania w wysokości: 36.349.911,33 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 33/100).  

Z kredytu w linii kredytowej – Umowa kredytowa z dnia 06.11.2002r. w kwocie należności głównej: 18.500.000,00 zł  według stanu na dzień 30.06.2004r. oraz odsetki w kwocie: 475.445,79 zł według stanu na dzień 30.06.2004r. – łącznie kwota: 18.975.445,79 zł 

36.349.911,33 zł        18.975. 445,79 zł = 17.374.465,54 zł 

                                                    minus 

Na zasadzie Art. 498 i 499 KC, z dniem 22 lutego 2005r., od należnego nam odszkodowania w wysokości 36.349.911,33zł -potrącamy w całości kwotę główną kredytu w wysokości 18.975.445,79 zł. 
Pozostałość należnego odszkodowania dla firm grupy „EuroFarm”, wynosi 17.374.465,54
zł.  

Tym samym uważamy, że rozliczenie BHU „EuroFarm” z Dresdner Bank Polska S.A. z tytułu kredytu w linii kredytowej, zgodnie z Umową z dnia 06.11.202r. zostało dokonane w całości, co zostanie uwidocznione w naszych księgach rachunkowych. 

W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownej korekty ciążących  na BHU „EuroFarm” zobowiązań kredytowych poprzez obniżenie o równowartość zgłoszonej do potrącenia należności oraz poinformowanie nas o dokonanej korekcie z dniem 15.02.2005r. zgodnie z w/w oświadczeniami o potrąceniach. 

Jednocześnie oświadczam, że nie posiadam już żadnych zobowiązań wobec Dresdner Bank Polska S.A. i wzywam Was do zwolnienia wszelkich zabezpieczeń dotyczących przedmiotowej umowy kredytu.   

                                                                                    Witold Duchiewicz   

 Do wiadomości:
1.      Pan Andrzej Kalwas –Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP
2.      Pan Prof. Leszek Balcerowicz –Prezes Narodowego Banku Polskiego
3.     
Pan Wojciech Kwaśniak –Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
4.      Pan Jarosław Kaczyński –Prezes Partii „Prawo i Sprawiedliwość”, Poseł na Sejm RP
5.      Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
6.      Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

  Już wiemy, że postawienie firmy EuroFarm w stan upadłości było bezprawne. Działanie syndyka i wielu instytucji też. Urzędnicy władzy, ministerstwa, organów sprawiedliwości są stale  zawiadomiani i informowani o pozaproceduralnych (opis przekrętów w Agencji Nieruchomości Rolnych)  działania lokalnych urzędów i sądów. 
O przebiegu tej afery będziemy na bieżąco informować. 
A kto tak naprawdę rządzi w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy Krajowej Radzie Sądownictwa? Czy POLACY mają coś jeszcze do powiedzenia? 
Udowodniono, że w Polsce rządzi GTW. Czy mafia opanowała banki?
Uważaj przedsiębiorco jeżeli kredytują Cię banki - każdy przekręt jest możliwy...
ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE SYNDYKA    kolejne informacje w sprawie.
I przekręty sądowe w sprawie firmy Cornex.   

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...

http://www.aferyprawa.com - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Tallin
03-01-2015 / 22:35
That saves me. Thanks for being so seslibne! lvwswsw.com [url=scprhz.com]scprhz[/url] [link=cpbtww.com]cpbtww[/link]
~Alirio
19-12-2014 / 14:52
I'm imrsepsed. You've really raised the bar with that.
~Ciekawy
22-11-2011 / 13:37
Raczej dłużnik nie może sobie sam przyznać odszkodowania. Potrącać można od kwoty wymagalnej, a nie od wydumanej.