Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:





Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA EURO-FARMU
 ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE:
SYNDYKA W OSOBIE WŁODZIMIERZA BERNACKIEGO,
adwokata Sylwestra Gardockiego

SĘDZIEGO KOMISARZA JAROSŁAWIA IWANKA - SRR W WAŁBRZYCHU
Sędziego SSR w Wałbrzychu -Bożeny Pyszel
adwokata  - Jakuba Muszyńskiego z Wrocławia 
i inne osoby biorące udział w przekręcie przejęcia majątku firmy EuroFarmu
 Prokuratura już wszczęła dochodzenie przeciwko tym urzędnikom.  - o tym będziemy informować na bieżąco.
(strona w opracowaniu)

POSZKODOWANY:                                                               
Witold Duchiewicz
Stolec 1A
57 – 200 Ząbkowice Śl.
L.dz. 13/2004

 

Pan Andrzej Kalwas
Prokurator Generalny RP,
Minister Sprawiedliwości

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw na podstawie art. 304 KPK opisanych w art. 265 kk, 266 kk, 270 kk, 271 kk, 272 kk, 273 kk, 296 kk oraz szeregu innych przepisów w tym KC, KPC, puin. i prawa bankowego skutkującym naruszenie art. KK przez następujące osoby:

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO, PEŁNIONA FUNKCJA,

W RADZIE WIERZYCIELI BHU „EUROFARM” (RW)

LUB INNA FUNKCJA

MIEJSCE PRACY                                        I REPREZENTACJA INSTYTUCJI LUB FIRMY

 

SIEDZIBA CENTRALI

 

1.

-Pana Włodzimierza Bernackiego          

 (pełniącego funkcję Syndyka  masy upadłości

(Biuro Syndyka)

Al. Wyzwolenia 6/4

58 – 300 Wałbrzych

tel./fax (074) 842 98 57

2.

-Pana Ronalda Olszewskiego

(Pełnomocnika Syndyka Pana Włodzimierza Bernackiego)

j/w

j/w

3.

-Pana Mariana Golenię

(pełniącego funkcję Członka RW)

Radca Prawny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Pl. Grunwaldzki 1

58 – 300 Wałbrzych

 

ZUS WARSZAWA

ul. Czerniakowska 16

00 – 980 Warszawa

4.

-Pana Bartłomieja Cichutę

(pełniącego funkcję Członka RW)

 

Analityk

Departament Kredytów

Zwiększonego Ryzyka

Citi Bank Handlowy S.A.

ul. Senatorska 16

00 – 923 Warszawa

 

Centrala Zarządu

Citi Bank Handlowy S.A.

ul. Senatorska 16

00 – 923 Warszawa

5.

-Pana Adama Wąsiewicza

(pełniącego funkcję Członka RW)

Dyrektor I O/ Regionalnego Wrocław

NORDEA Bank Polska S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 60

50 – 077 Wrocław

Centrala Zarządu

NORDEA Bank Polska S.A.

ul. Kielecka 2

81 – 303 Gdynia

6.

-Pana Grzegorza Sobczyńskiego

(pełniącego funkcję Członka RW)

Dyrektor

KREDYT Lease S.A.

ul. Kasprzaka 2/8

01 – 211 Warszawa

Centrala Zarządu

KREDYT Lease S.A.

ul. Kasprzaka 2/8

01 – 211 Warszawa

7.

-Pana Rolfa Michela

(pełniącego funkcję Członka RW)

Prezes Zarządu

Dresdner Bank Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 123

02 – 017 Warszawa

Centrala Zarządu

Dresdner  Bank Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 123

02 – 017 Warszawa

8.

 -Pana Macieja Sławińskiego

(pełniącego funkcję Zastępcy -Członka RW)

Radca Prawny

Departament Windykacji

Bank Millenium S.A.

ul. Mińska 25

03-808 Warszawa

Centrala Zarządu

Bank Millenium S.A.

Millenium Plaza

Al. Jerozolimskie 123

02 – 017 Warszawa

9.

-Panią Annę Kryńską - Górską

(nie będącej Członkiem RW)

Radca Prawny

Zarząd Dresdner  Bank Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 123

02 – 017 Warszawa

 

Centrala Zarządu

Dresdner Bank Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 123

02 – 017 Warszawa

10.

-Pana Jakuba Muszyńskiego 

(nie będący Członkiem RW)

Adwokat

Dresdner Bank Polska S.A.

O/RegionalnyWrocław

Rynek 7

50 – 160 Wrocław

 

Centrala Zarządu

Dresdner Bank Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 123

02 – 017 Warszawa

 

 

którzy w dalszej części zawiadomienia, będą także występowali z numerami L.p. lub poz.
wyżej powołanymi, aby ułatwić odnoszenie się do konkretnych osób.

 

Uzasadnienie

  

W dniu 24 czerwca 2004 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości w drodze likwidacji BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz (sygn. akt VI GU 37/04).

W dniu 28 października 2004 roku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy (na posiedzeniu niejawnym), któremu przewodniczył Sędzia Komisarz  - Pan Jarosław Iwanek, wydał postanowienie w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli (sygn. akt VI GU 9/04). Postanowienie to jest wadliwe ze względu na złą sygnaturę akt, którą celowo wprowadzono, aby mylić uczestników postępowania upadłościowego.

Powszechnie jest przecież praktykowane, że przed ogłoszeniem upadłości (sygn. akt jest    VI GU 37/04, a po ogłoszeniu, dodaje się tylko literkę P czyli VI GUP 37/04.

W taki sposób zainteresowani nawet nie wiedzą, że poszukiwane przez nich akta, są pod inną sygnaturą, którą wie tylko Sędzia Komisarz i Przewodniczący -Szef VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Mamy dowód, że wiele osób, w tym Wierzycieli, zostało wprowadzonych w błąd przez mylącą zmianę numeru sygnatury akt.   

       Ponadto niezgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego i Naprawczego zwanego dalej puin. w dniu 08 grudnia 2004 roku (bez podania godziny i miejsca), odbyło się tzw. „posiedzenie” Rady Wierzycieli według listy obecności w (załączeniu), która jest także niezgodna z zasadami puin., a jej treść jest poświadczeniem nieprawdy, a sam dokument jest dowodem przestępstwa, którym posługiwano się w złej wierze na szkodę upadłego, Wierzycieli i organów sądowniczych.

   - „Posiedzeniu” nie wiadomo gdzie, przewodniczył (prawdopodobnie) Syndyk masy upadłości „EuroFarm”, który zwołał je (prawdopodobnie) za listami poleconymi wraz z „niezbędnymi materiałami” oraz porządkiem obrad. Przy tym w aktach upadłościowych, brak jest dowodów nadania zawiadomień o posiedzeniu Rady Wierzycieli oraz listy osób, do których powinno być wysłane to zawiadomienie.

 - Z tego „posiedzenia” został sporządzony przedmiotowy protokół w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i naruszeniem szeregu artykułów puin.

Zgodnie z art. 207 pkt. 1  puin. i Kodeksu Cywilnego, Rada Wierzycieli wykonuje czynności poprzez podjęcie konkretnych Uchwał na posiedzeniach Rady.  

- Otóż zgodnie z art. 209 pkt. 1 puin., z posiedzeń Rady spisuje się protokół, który powinien zawierać czas, miejsce, godzinę oraz imiona i nazwiska, nazwy obecnych w posiedzeniu Rady Wierzycieli z wymienieniem instytucji lub firmy Wierzyciela, którego reprezentuje konkretna osoba, a także funkcję, jaką sprawuje w Radzie Wierzycieli lub innej instytucji, którą na posiedzeniu reprezentuje, a dotyczącego konkretnego postępowania upadłościowego.

             - Następnie szczegółowo opisuje się przebieg posiedzenia z informacją kto dokładnie (imię i nazwisko) i w jakiej sprawie zabierał głos, itp. 

Na końcu protokołu, powinny być podpisy złożone obok wymienionych ponownie z imienia i nazwiska oraz ich funkcji, jak również reprezentujących dane instytucje podpisujących i dopiero takie złożone obok podpisy wraz z informacją, że z protokołem się zapoznano i potwierdza treść lub zaznacza uwagi, jeśli takie są i kto te uwagi konkretnie złożył na piśmie.

 Za powyższym rozumieniem art. 209 pkt. 1, przemawia jednoznacznie stanowisko wyrażone w piśmiennictwie, które powinno być znane osobom wymienionym w niniejszym zawiadomieniu z racji ich zawodu i pełnionych funkcji (vi de: Stanisław Gargul .Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wydawnictwo CH Beck. 5 wydanie. Warszawa 2004, A. Jakubecki, F. Zedler. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Zakamycze 2003.  

Ponadto niezgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza -Pana Jarosława Iwanka  z dnia 28 października 2004 roku w przedmiocie ustalenia imiennego i reprezentatywnego składu Rady Wierzycieli tj. 5 Członków i 1 Zastępcy członka Rady Wierzycieli, w posiedzeniu tzw. Rady Wierzycieli uczestniczyły osoby, które nie wchodziły w skład Rady Wierzycieli, a pomimo tego, ujęte zostały na liście obecności Członków Rady Wierzycieli sporządzonej jako załącznik do protokołu i Uchwały, której nie było, a notabene na bazie której w dniu 14 stycznia 2005r., odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym VI Wydział Gospodarczy w Wałbrzychu, a dotycząca kolejnego, zaplanowanego już z góry postanowienia odmowy zasadnej zmiany -bezpodstawnie ogłoszonej upadłości z likwidacją na upadłość z możliwością zawarcia układu przez firmę BHU „EuroFarm” Witold Duchiewicz.

Syndyk masy upadłości Pan Włodzimierz Bernacki, bezprawnie dołączył siebie do składu Rady Wierzycieli, tytułując się także bezprawnie Wierzycielem, jak również  Członkiem i Przewodniczącym Rady Wierzycieli oraz swojego Pełnomocnika -Pana Ronalda Olszewskiego jako Członka Rady Wierzycieli, a także prawników Dresdner Bank Polska S.A. na Członków Rady Wierzycieli reprezentujących tychże Wierzycieli pomimo, że osoby te,    nie zostały powołane na Członków Rady Wierzycieli. 

Tak więc do składu Rady Wierzycieli, Pan Włodzimierz Bernacki, niezgodnie z prawem dołączył przedstawicieli Dresdner Bank Polska S.A. w Warszawie w osobach Radcy Prawnej z Warszawy -Pani Anny Kryńskiej-Górskiej oraz Adwokata z Wrocławia -Pana Jakuba Muszyńskiego.

          Otóż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, w osobie Sędziego Komisarza -Pana Jarosława Iwanka (sygn. akt VI GU 9/04 z dnia 28 października 2004r.), Dresdner Bank Polska S.A. w Warszawie, reprezentowany jest tylko i wyłącznie przez 1-ą osobę czyli Prezesa -Pana Rolfa Michela.

        Wobec braku w ustawie Prawa upadłościowego i naprawczego wyraźnej regulacji dotyczącej protokołów z posiedzeń Rady Wierzycieli tak, co do treści, jak i sposobu ich prowadzenia i dokumentacji, stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego o protokołach.

 Są to przepisy art. 158 – 162 k.p.c., które stosuje się poprzez art. 229 ustawy puin. Przepisy te doznają jednak modyfikacji przez postanowienie art. 209 ust. 1 zdanie 1 puin. zgodnie, z którym protokół obowiązani są podpisać wszyscy Członkowie Rady Wierzycieli obecni na posiedzeniu. W tym zakresie uchybiono przepisom postępowania, gdyż w posiedzeniu brały udział osoby nieuprawnione.

 Identyczny pogląd, został wyrażony w opracowaniu: A. Jakubecki, F. Zedler.
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Zakamycze 2003, a jeszcze dokładniej  w opracowaniu S. Gargul. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. 5 wydanie. Wydawnictwo CH Beck.

 Zgodnie z art. 158. § 1 k.p.c. protokół powinien zawierać: 

            1)            oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy tudzież wzmiankę     co do jawności;

            2)            przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski i twierdzenia stron, wyniki postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone; jeżeli sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, wystarcza zamieszczenie w protokole treści samego rozstrzygnięcia; zamiast podania wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze;

3)                 czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu). 

§ 2. Protokół podpisują przewodniczący i protokolant, który musi być określony z imienia i nazwiska oraz funkcji jaką pełni oraz wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodnie z informacją czytelną imienia i nazwiska oraz pełnienia funkcji. 

Przedmiotowemu protokołowi zarzucić można w szczególności brak miejsca sporządzenia oraz nazwiska osoby protokolanta, jak również wykazu imion i nazwisk, a także firm reprezentowanych oraz funkcję w Radzie Wierzycieli lub innych funkcji dot. postępowania upadłościowego. 

W przypadku, kiedy taki protokół posiedzenia Rady Wierzycieli jest sprzeczny z wyżej powołanymi przepisami, zastosowanie znajduje art. 210 prawa upadłościowego.

Zgodnie, z art. 210 puin. którym Sędzia Komisarz musi w terminie trzech dni od dnia przedłożenia mu odpisu protokołu uchylić Uchwałę Rady Wierzycieli oraz jeżeli Uchwała jest sprzeczna z prawem albo narusza dobre obyczaje lub interesy Wierzycieli. 

Tutaj jest rzecz szczególna, gdyż żadnych Uchwał nie podjęto, a Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy, powołał się na takową, w tym nieistniejącą (fikcyjną) Uchwałę, w oparciu o informację uzyskaną od Przewodniczącej Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu pomimo, że jest o tym wzmianka w protokole (w załączeniu) pkt. 4 pp. c.   

W przypadku, jeżeli protokołowi brak podstawowych cech wymaganych,  stwierdzić należy, iż nie jest to protokół, a bliżej nieokreślony dokument, gdyż zgodnie z art. 73. § 1 KC i puin., jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności, jeżeli treść protokołu także w treści, est niezgodna z prawem i jest używana do działania na szkodę -jest przestępstwem szczególnym.  

A zgodnie z art. 73 § 2 KC jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy, jest nieważna.

Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

 Z uwagi na powyższe, Syndykowi Panu Włodzimierzowi Bernackiemu, również jego Pełnomocnikowi -Panu Ronaldowi Olszewskiemu oraz osobom będącymi Członkami Rady Wierzycieli poz. 3÷7, a także zastępcy -członka Rady Wierzycieli poz. 8, jak również z dołączonymi niezgodnie z prawem jako 2 Członków Rady Wierzycieli tj. Prawników centrali Dresdner Banku S.A. tj. Radcy Prawnego -Panią Annę Kryńską-Górską poz. 9 i Adwokata -Pana Jakuba Muszyńskiego poz. 10, zarzucam popełnienie następujących przestępstw opisanych w: 

A) Art. 271. § 1. k.k., gdyż jako funkcjonariusze publiczni, będący uprawnionymi i zobowiązanymi do zapewnienia sporządzenia protokołu z posiedzenia Rady Wierzycieli zgodnie z prawem, poświadczyli w nim nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, mianowicie dopuszczono do składu Rady Wierzycieli jako członków Rady Wierzycieli, osoby nimi nie będące oraz czynnie przygotowując i podpisując dokumenty niezgodnie z prawem, które posłużyły do działania na szkodę upadłego, Wierzycieli oraz organów sądowniczych w osobie Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

B) Art. 308 k.k. w zw. z art. 303 k.k. i art. 296. § 1. k.k., gdyż będąc obowiązani na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w osobie Sędziego Komisarza -Pana Jarosława Iwanka o powołaniu Pana Włodzimierza Bernackiego na stanowisko Syndyka, który powołał sobie pełnomocnika -Pana Ronalda Olszewskiego, a Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w osobie Sędziego Komisarza -Pana Jarosława Iwanka 5 Członków  i 1 Zastępcy Członka Rady Wierzycieli do zajmowania się sprawami majątkowymi poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień i niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku, wyrządzili ogromne szkody majątkowe, poprzez celowe i podstępne wprowadzenie w błąd poprzez (jak się później okazało) rzekome powzięcie 08.12.2004r. Uchwały przez Radę Wierzycieli, mającej na celu niedopuszczenie zmiany postanowienia o upadłości likwidacyjnej na zmianę postanowienia o upadłości z możliwością zawarcia układu oraz szeregu bardzo szkodliwych gospodarczo i społecznie ustaleń opisanych w protokole posiedzenia Rady Wierzycieli z dnia 08.12.2004r. w formie niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególnie szkodliwych dla upadłego, jego firmy, rodziny i gospodarstwa rolnego, uniemożliwiających wdrożenie projektu restrukturyzacji i propozycji układowych w postępowaniu upadłości z możliwością zawarcia układu.

 C) Przedmiotowy protokół, został sporządzony wspólnie i podpisany przez w/w osoby tj. L.p. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 co wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w art. 270 k.k., 271 k.k., 286 k.k. Ponadto Radca Prawny Dresdner Bank Polska S.A. -Pani Anna Kryńska-Górska, powołując się na Wierzyciela i Członka (osoba wyst. pod poz. 9) Rady Wierzycieli oraz Adwokat także Dresdner Bank Polska S.A. -Pan Jakub Muszyński, powołujący się na Członka Rady Wierzycieli (osoba wyst. pod poz. 10), wykorzystują do przestępstwa swoją funkcję pełnomocników prawnych, pomimo obowiązku posiadania odpowiedniej wiedzy prawniczej, co wyczerpuje znamiona przestępstwa opisanego w art. 270 k.k., jak również przestępstwa opisanego w art. 271 k.k., gdyż nie jest Członkiem Rady, a na liście obecności, poświadczyli nieprawdę.

       D) Należy ponadto wskazać, że wykorzystanie w powyższy sposób pełnionej funkcji przy znajomości prawa, nie mogło być dokonane w innym celu, niż w celu osiągnięcia korzyści majątkowej moim kosztem, mojej rodziny, firmy oraz Wierzycieli. 

       E) Występującym w posiedzeniu Rady Wierzycieli w imieniu Dresdner Bank Polska S.A. w Warszawie osoby poz. 9 i poz. 10, występują również w imieniu i na rzecz Dresdner Bank Polska S.A., podpisują listę jako Członkowie Rady Wierzycieli nie będąc nimi, też ewidentnie poświadczali nieprawdę. 

F) Ponadto wszyscy uczestniczący w tzw. posiedzeniu Rady Wierzycieli z 08.12.2004r. tj. osoby od poz. 1 do poz. 10 wypełnili w sposób szczególny przestępstwa opisane w art. 270 k.k., 271 k.k., i 286 k.k. czym działali na szkodę upadłego i Wierzycieli, dopuszczając się przestępstw określonych w art. 296 k.k., art. 300 – art. 304 k.k. i art. 308 k.k.  

Pan Jakub Muszyński z Wrocławia będący Adwokatem, wbrew art. 6 pkt. 1 ustawy  z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, zgodnie z którym adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej i pkt. 2, zgodnie z którym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej,  nie może być ograniczony w czasie, wykorzystał informację uzyskaną w okresie wykonywania zadań jako pełnomocnika upadłego Witolda Duchiewicza firmy BHU „EuroFarm” w maju i czerwcu 2004r. do uzyskania ogromnej korzyści majątkowej wspólnie z ojcem -Panem Janisławem Muszyńskim nawiązując szkodliwy dla upadłego kontakt  z Zarządem i pracownikami Dresdner Banku S.A., którzy działają począwszy od lipca 2003r. na szkodę osobistą Witolda Duchiewicza, jego rodziny i firmy oraz Wierzycieli. 

Dlatego zgodnie z art. 80 cytowanej wyżej ustawy, Pan Jakub Muszyński, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Art. 80 stanowi, iż adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.  

Podobnie Radca Prawny Zarządu Dresdner Bank Polska S.A. -Pani Anna Kryńska-Górska, też powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności dyscyplinarnej  i karnej, gdyż jej odpowiedzialność jako prawnika, jest znacznie wyższa, jeśli uczestniczy czynnie w przygotowywaniu dokumentów niezgodnych z prawem i w ewidentnym działaniu, które mają znamiona przestępstwa.  

Z uwagi na powyższe, pokrzywdzony zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o adwokaturze, zwraca się do samorządu adwokackiego czyli Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie i Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, do którego zadań należy zgodnie z pkt. 5 ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie.

Działania podejmowane przez Adwokata -Pana Jakuba Muszyńskiego z Wrocławia, wypełniają znamiona przestępstwa określonego w art. 266 § 1 k.k., zgodnie z którym, kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Ponadto przedstawiciel ZUS Oddział Wałbrzych -Pan Marian Golenia, też jest Radcą Prawnym tej instytucji i także uczestniczył w prokurowaniu tych niezgodnych z prawem dokumentów, za co powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej  i karnej, przewidzianej w ustawie o wykonywaniu zawodu Radcy Prawnego. 

W zakresie Radcy Prawnego Dresdner Bank Polska S.A. (L.p. 9), Radcy Prawnego ZUS Oddział Wałbrzych (L.p. 3), Radcy Prawnego Banku Millenium S.A. (L.p. 8), niezależnie wystosujemy stosowne pismo do Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie i we Wrocławiu o podjęciu stosownego postępowania dyscyplinarnego.   

Ponadto na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 14 stycznia 2004r. Radca Prawny ZUS O/Wałbrzych będący równocześnie członkiem Rady Wierzycieli pytany informacyjnie przez prowadzącego rozprawę sądową Sędziego SSR -Panią Bożenę Pyszel stwierdził, że na posiedzeniu Rady Wierzycieli 08 grudnia 2004r., podjęto Uchwały, których jak się okazało, nie było, czym dodatkowo po raz kolejny poświadczył nieprawdę. 

Jest to zaprotokołowane przez protokolanta rozprawy -Panią Małgorzatę Herman.

Podobnie stwierdzili pozostali (poz. 3÷8) Członkowie Rady Wierzycieli i Zastępca -Członka Rady Wierzycieli tj. Radca Prawny Banku Millenium S.A. -Pan Maciej Sławiński, który podobnie jak w/w Radcy Prawni, powinni ponieść konsekwencje dyscyplinarno-służbowe i karne. 

Gdy poprosiłem na rozprawie Sędziego SSR -Panią Bożenę Pyszel o okazanie na sali sądowej dokumentów z tego tzw. „posiedzenia” Rady Wierzycieli Członkom i Zastępcy Rady Wierzycieli w postaci niezgodnych z prawem dokumentów tj. 1) przedmiotowego protokołu oraz 2) listy obecności Członków Rady Wierzycieli, to wszyscy stwierdzili, że te dokumenty podpisali, ale do końca nie wiedzieli, co to było, czym udowodnili że wszystko było wcześniej ukartowane oraz przygotowane (sfingowane) prawdopodobnie przez Syndyka -Pana Włodzimierza Bernackiego i tzw. „posiedzenie” Rady Wierzycieli, było praktycznie fikcyjne, gdyż nawet  w/w nie wiedzieli, jakie dokumenty podpisywali dając dowód, że nie znają prawa upadłościowego-naprawczego i odpowiedzialności karno-odszkodowawczej Członków i Zastępcy Rady Wierzycieli, zgodnie z Prawem Upadłościowym i Naprawczym art. 212, art. 415 i inne Kodeksu Cywilnego oraz KK i KPK.   Według informacji od pracowników firmy BHU „EuroFarm” w Elewatorze w Ząbkowicach Śl., które obserwowały tzw. „posiedzenie” Rady Wierzycieli, okazało się, że spotkanie to trwało tylko 15 minut, gdzie podpisano ten „sprokurowany” (przywieziony -przygotowany wcześniej) protokół oraz listę obecności Członków Rady Wierzycieli, po czym wszyscy się rozjechali. 
Tym samym potwierdza się fakt popełnienia przestępstwa -z góry zaplanowanego. 
 

Niezależnie ponadto podnoszę rażące naruszenie prawa przez Sędziego Komisarza -Pana Jarosława Iwanka, który wydając Postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o ustanowieniu Rady Wierzycieli w dniu 28 października 2004r., napisał złą sygnaturę akt, a mianowicie VI GUP 9/04, a powinno być VI GU 37/04 i VI GUP 37/04, a tym samym naruszył szereg przepisów KC, KPK,     puin. i K.K. 

Sygnatura VI GUP 9/04 dotyczy wyłączeń z masy oraz zgłoszeń wierzytelności i powołanie się na tę sygnaturę, powoduje nieważność tego dokumentu, a tym samym samo funkcjonowanie Rady Wierzycieli w oparciu o ten dokument, jest niezgodne z prawem, a dokument ten, jest poświadczeniem nieprawdy, dowodzącym działanie Sędziego Komisarza niezgodnie z prawem, więc proszę o wszczęcie stosownego postępowania wobec Sędziego Komisarza -Pana Jarosława Iwanka. 

Obecnie, aby zacierać ślady nieprawidłowości w postępowaniu upadłościowym, w sygn. akt posługuje się tym niewłaściwym numerem sygnatury dla wprowadzenia w błąd i uniemożliwienia uczestnikom bieżącego śledzenia akt postępowania. Numeracja stron jest kilkakrotnie kreślona, zdrapywana, zmazywana, poprawiana, itp.  

Rozprawa sądowa w dniu 14 stycznia 2004r., także miała na wokandzie VI GUP 9/04 czyli była niewłaściwa, bo powinno być VI GU 37/04 i VI GUP 37/04 czym dowodzi się, że w tym Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, panuje ogromne bałaganiarstwo lub celowo wprowadza się w błąd upadłego i Wierzycieli. 

Podobny prawdopodobnie celowy błąd, był w wezwaniu mojej osoby na rozprawę, gdzie widniała błędna sygnatura akt VI GUP 9/04 oraz niewłaściwy rok, gdyż data dotyczyła 14 stycznia 2004r., a nie 14 stycznia 2005 roku. 

  Na tablicy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przed salą 204, gdzie 14 stycznia 2005r. odbywała się przedmiotowa rozprawa, także była błędna sygnatura akt sprawy VI GU 9/04, co po raz kolejny dowodzi o celowym prawdopodobnie wprowadzeniu w błąd uczestników postępowania. 

W tym zakresie w oparciu o art. 9 i art. 37 § 3 Ustawy -Prawo o ustroju Sądów Powszechnych z 27 lipca 2001r., powinno być przeprowadzone przez Ministra Sprawiedliwości, stosowne postępowanie kontrolne organów nadzorczych i sądowniczych wobec wszystkich Sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu -VI Wydział Gospodarczy oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, który oparł się na fałszywych informacjach, pochodzących z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, a nie zrobił tego osobiście, opierając się na informacjach Syndyka, Sędziego Komisarza, których skargi dotyczyły, czym dowodzi się rażącego zaniedbania w zakresie przeprowadzenia bezstronnej, obiektywnej procedury kontroli nadzorczej nad podległą jednostką Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, pomimo takiego zalecenia kontroli przez Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu -w oparciu o złożoną przeze mnie skargę, a tym samym właściwe ich ukaranie. 

Prowadzenie rozprawy sądowej przez Sędziego SSR -Panią Bożenę Pyszel, urągało wszelkim zasadom wspomnianej Ustawy -Prawo o ustroju Sądów Powszechnych z 27 lipca 2001r. Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Prawa Upadłościowo-Naprawczego, dowodząc konieczność oczywistego wyłączenia także tego Sędziego z postępowania sądowego w mojej sprawie. 

Pomimo wielokrotnych moich i mojego pełnomocnika wniosków o sprostowanie uchybień proceduralnych, Przewodnicząca jednoosobowo -Sędzia Pani Bożena Pyszel, bardzo opryskliwie nas traktowała, odmawiając rozpatrzenia wniosków oraz wpisywania ich do protokołu, a tym samym skompromitowała Wymiar Sprawiedliwości RP Rażąco złamano szereg przepisów przewidzianych w procedurze sądowej, polegające m.in. na powoływaniu się na nie istniejące dokumenty (Uchwały Rady Wierzycieli) oraz niezgodne z prawem dokumenty tj. protokół z posiedzenia Rady Wierzycieli, listę obecności Członków Rady Wierzycieli, które poświadczają nieprawdę, a także postanowienie Sędziego Komisarza o ustanowieniu z dniem 28 października 2004r. Rady Wierzycieli, zawierającego niewłaściwą sygnaturę akt, a tym samym powodując także nieważność tego dokumentu, a samo posługiwanie się nimi, jest wypełnieniem szeregu przestępstw i występków (akta są źle ponumerowane, są skreślenia, brakuje stron, co dowodzi ewidentnym matactwom, w celu działania na szkodę mojej osoby, rodziny, firmy i Wierzycieli). 

Wobec powyższego, proszę Pana Ministra o natychmiastowe wszczęcie stosownego śledztwa i zabezpieczenie wszelkich dokumentów dotyczących tego postępowania  w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, aby nie dopuścić do dalszego matactwa, a następnie przeniesienia tego postępowania do Sądu we Wrocławiu. 

Sędzia prowadzący sprawę 14 stycznia 2005r. -Pani Bożena Pyszel, pomimo moich i mojego pełnomocnika wielokrotnych wniosków dot. konieczności zabezpieczenia (zgodnie z procedurą) dokumentów będących dowodem fałszerstwa, a szczególnie tych znajdujących się w XVI tomie akt VI GUP 37/04, a obecnie pod numerem VI GUP 9/04 na stronach 3210÷3213, odmówiła ich zabezpieczenia i oplombowania czym naruszyła przepisy KK i KPK narażając te dokumenty na dalsze manipulacje i matactwa. 

Proszę o szczególne potraktowanie mojego zawiadomienia o przestępstwie  ze względu na osoby z tzw. Elit (reprezentujące Banki, instytucje rządowe oraz organy sądownicze), które oskarżam za celowe działanie z premedytacją -na moją szkodę, mojej rodziny, firmy oraz Wierzycieli. 

Szczególnie ważne jest także poinformowanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego o działaniach niezgodnych z prawem przedstawicieli Banków i instytucji finansowych objętych nadzorem bankowym, a także Wicepremiera i Ministra Gospodarki -nadzorującego ZUS.     

Dowodem dodatkowym kompromitującym zasadę bezstronności Sędziego -Pani Bożeny Pyszel, jest fakt, że Sędzia na tak wielką rozprawę, przewidziała tylko 30 minut według rozpiski  z wokandy, mało tego -na sali sądowej zamiast 35 tomów akt dot. postępowania sygn. akt VI GU 37/04 i VI GUP 37/04, VI GU 6/04, były tylko 3 tomy akt, pomimo moich i mojego pełnomocnika wielokrotnych wniosków o dołączenie kompletu wszystkich akt (zgodnie z obowiązującą procedurą sądową w Polsce), co dowodzi, że zamiarem Sądu nie było wnikliwe i dogłębne zbadanie w tym dniu materiału dowodowego oraz wysłuchanie stron. 

Ponadto Sędzia -Pani Bożena Pyszel, gdy zobaczyła, że wykazałem wspólnie z pełnomocnikiem przestępstwo na dokumentach popełnione przez Syndyka i Członków Rady Wierzycieli, zamiast zabezpieczyć dowody, przerwała rozprawę nie zamykając jej formalnie pod względem procesowym, wyrzucając wszystkich z sali sądowej, a sama szybko uciekła.

Świadkami takiego zachowania oprócz mnie, moich 2 pełnomocników, było jeszcze kilka osób obecnych na tejże sali sądowej, w tym przedstawiciele Wierzycieli kilku Banków.   

Wnoszę o wszczęcie stosownej procedury wobec tych dokumentów i Sędziego, który odmówił zabezpieczenia dowodowego oraz prowadzi rozprawę łamiąc wszelkie procedury obowiązujące Sędziego w czasie rozprawy sądowej. 

Ze względu na szczególny charakter sprawy i przewidywane kontynuowanie przestępczego procederu zorganizowanego przez Syndyka -Pana Włodzimierza Bernackiego, jego Pełnomocnika -Pana Ronalda Olszewskiego przy akceptacji Sędziego Komisarza -Pana Jarosława Iwanka oraz Sędziego -Pani Bożeny Pyszel, a także osób powołanych na Członków i Zastępcę Rady Wierzycieli BHU „EuroFarm” oraz prawników Zarządu Dresdner Bank Polska S.A. czyli wszystkich na liście  l.p. od 1÷10 (wymienionych na 1-ej stronie niniejszego zawiadomienia) i otrzymanych poufnych informacji od pracowników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, że wszystko jest przygotowane i na sprawie sądowej będzie Sędzia -Pani Bożena Pyszel naruszać szereg procedur sądowych na moją szkodę, rodziny, firmy i Wierzycieli, rozprawa ta została zarejestrowana poprzez nagranie, które jest dowodem kompromitującym totalnie Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Nagranie jest właściwie zabezpieczone i może zostać udostępnione zgodnie z procedurą dla mediów oraz wszystkich zainteresowanych ujawnieniem tej sprawy, a w szczególności instytucjom nadzorującym Sądy, Banki i instytucje państwowe, a także adwokatów i radców prawnych. 

Uważam za konieczne zgodnie z treścią art. 9 i art. 37 § 3 Ustawy Prawo o ustroju Sądów Powszechnych z 21 lipca 2001r., zastosować procedury nadzorcze, jako organu zwierzchniego wobec Sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, a także wyłączyć ten Sąd z postępowania wobec moich firm.  

Pismo wysyła się:  
faxem, a wraz z załącznikami
- listem poleconym.

               Z poważaniem

             Witold Duchiewicz

 Załączniki:
1.
Protokół z Rady Wierzycieli BHU „EuroFarm” z dnia 08.12.2004r. - (nieprawidłowy)
2.
Lista obecności Rady Wierzycieli BHU „EuroFarm” z 08.12.2004r. - (nieprawidłowa)
3.
Postanowienie o ustanowieniu Rady Wierzycieli z dnia 28 października 2004r. 
  
(sygn. akt VI GUP 9/04) - (nieprawidłowa)

4.
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 07 stycznia 2005r.

  Do wiadomości: 

1.

Pan Włodzimierz Cimoszewicz -Marszałek Sejmu RP 

2.

Pan Longin Pastusiak -Marszałek Senatu 

3.

Pan Marek Belka -Premier RP 

4.

Pan Jerzy Hausner -Wicepremier, Minister Gospodarki 

5.

Pan Mirosław Gronicki -Minister Finansów 

6.

Pan Jarosław Kaczyński -Prezes Klubu Parlamentarnego PiS, Poseł na Sejm RP 

7.

Prezes Sądu Najwyższego  

8.

Pan Ryszard Kalisz -Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

9.

Pan Prof. Leszek Balcerowicz -Prezes NBP 

10.

Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego  

11.

Pan Krzysztof Pietraszkiewicz -Prezes Związku Banków Polskich 

12.

Prokuratura Krajowa w Warszawie 

13.

Komenda Główna Policji w Warszawie 

14.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie 

15.

Centralne Biuro Śledcze w Warszawie 

16.

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

17.

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu 

18.

Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie 

19.

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie 

20.

Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie 

21.

Pan Marek Goliszewski -Prezes Business Centre Club 

22.

WOLNE Media tj. Prasa, Radio, Telewizja


Po wszczęciu przez
prokuraturę dochodzenie przeciwko urzędnikom syndyka - zaczyna się akcja odwetowa tych urzędników. Swoją brudną łapę postanawiają położyć też na majątek prywatny rodziny Duchiewiczów - już nie wystarcza im rozkradanie majątku firmy?
Urzędnicy postanawiają 28.04.05r wejść do pomieszczeń prywatnych i zinwentaryzować wszystko co martwe i jeszcze żywe...  kolejne informacje w sprawie.
I przekręty sądowe w sprawie firmy Cornex.   

Pisze i mówi się o Polsce jako o państwie aferzystów, złodziei, skorumpowanych urzędników zarówno tych na dole, jak i "władzy" w jak najszerszym tego znaczeniu - taka  ciężka urzędnicza dola? 

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005R. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
 
POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERYPRAWA.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bettie
04-01-2015 / 15:37
There's a secret about your post. ICTHBTIYTKY jebguuzvks.com [url=vwekfhn.com]vwekfhn[/url] [link=qdebxo.com]qdebxo[/link]
~Jameel
24-12-2014 / 08:47
kasia & Meggy pisze:A my od siebie narpjo" rel="nofollow">askclh.com">narpjościej powiemy wam na przf3d!Mknijcie z tą pozytywną energią przez miasto uskrzydleni radością z wzajemnego przebywania!Do zobaczenia!
~Gustavo
20-12-2014 / 02:39
Bastian i smok. pisze:Pako jest fantastyczny!!!Wiem jak czuje się Dorotka, pamiętam swf3j peiswrzy raz!Pakuś w chwilach przerwy dosłownie podlizuje się Rollkowi.Gnają pewnie przez miasto, czasem ich wyprzedzamy, wtedy Dorotka wrzuca drugi bieg i zrywają kostke mknąc przed siebie.Szczerze ja jestem troszkę zazdrosny z Rollkiem, jednak widzimy ile radości ten psiak wnosi w życie naszej Iskierki.Tak więc ludziska do zobaczyska na mieście.