Dlaczego  
istnieje potrzeba uchwalenia nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ?

 

      Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary, ale jego cechą najbardziej widoczną wydaje się wielkie zamieszanie, całkowita niejasność, co do reguł, jakie określają funkcjonowanie naszego życia społecznego i publicznego. Dlatego Polska potrzebuje dzisiaj:

1.   jasnej idei państwa narodowego odwołującej się do tradycji niepodległościowej i demokratycznej odrzucającej zniewolenie i komunizm;

2.   jasnej koncepcji celów państwa, które ma służyć obywatelom i narodowi jako zbiorowości;

3.   jasnej koncepcji prawa, którego treść musi być zawsze zrozumiana w sposób odpowiadający wskazanym wyżej celom państwa;

4.   jasnego określenia miejsca poszczególnych władz, a szczególnie władzy wykonawczej, spójnej, silnej i opartej na zasadzie wyraźnie sprecyzowanych uprawnień i odpowiedzialności

5.   jasnej koncepcji sądownictwa jako trzeciej władzy mieszczącej się jednak wyraźnie w ramach państwa i służącej obywatelom;

6.   jasnego porządku administracyjnego opartego na zasadzie klarownego podziału kompetencji i oszczędnego gospodarowania groszem publicznym;

7.     jasnej koncepcji kontroli państwowej, która obejmuje wszystkie dziedziny życia publicznego nie pozostawiając sfer niczyich.

  /wypis z projektu Konstytucji RP wg PiS/

  

W imię Boga Wszechmogącego!  
My, Naród Polski,  
składając Bożej Opatrzności dziękczynienie  
za dar odzyskanej niepodległości,  
wdzięczni poprzednim pokoleniom  
za ich wytrwałą pracę, poświęcenie i ofiary dla Polski,  
zrzuciwszy jarzmo obcej przemocy i komunizmu,  
zobowiązani do zachowania i umocnienia  
niepodległości Państwa Polskiego,  
pomni ponadtysiącletnich dziejów związanych z chrześcijaństwem,  
pragnąc Rzeczpospolitej silnej prawdą, uczciwością  i sprawiedliwością,  
naszą wolność i odpowiedzialność za los  
współczesnych i przyszłych pokoleń Narodu  
wyrażamy na kartach tej Konstytucji,  
która jest najwyższym prawem dla Rzeczypospolitej Polskiej.

/projekt preambuły/

 Powód 1. – umocnienie pozycji konstytucji

 Obecna konstytucja:

§        skomplikowany system źródła prawa, w którym umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami;

§        Trybunał Konstytucyjny stosuje niezapisaną w konstytucji zasadę „przychylności dla integracji europejskiej”;

Projekt PiS:

§        jednoznacznie wyrażony prymat konstytucji w hierarchii aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej;

§        podporządkowanie wprost wszystkich aktów normatywnych (w tym umów międzynarodowych) konstytucji;

§        silny Trybunał Konstytucyjny, zobowiązany do stania na straży nadrzędności konstytucji w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jako suwerennego i demokratycznego państwa prawnego.

 Powód 2. – ochrona suwerenności RP

      W obecnej konstytucji brak jakichkolwiek ograniczeń co do zakresu kompetencji przekazywanych Unii Europejskiej.

 Projekt PiS:

§        państwo może przekazać organizacji międzynarodowej tylko takie kompetencje, które nie naruszają istoty suwerenności i podstawowych wartości konstytucji;

§        Rzeczypospolita polska kształtuje swoje stosunki z innymi państwami i z organizacjami międzynarodowymi na fundamencie wzajemnego poszanowania prawa międzynarodowego oraz zasady solidarnej współpracy suwerennych państw.

 Powód 3. – aksjologicznie jednoznaczna preambuła

Obecna konstytucja:

§        rozwlekły, kompromisowy i ogólny tekst preambuły;

§        brak wskazania na niepodległościowe tradycje i moment odzyskania niepodległości (konstytucja w ogóle nie używa tego pojęcia).

 Projekt PiS:

§        Rzeczypospolita wierna dziedzictwu chrześcijańskiemu;

§        państwo wyrastające z tradycji niepodległościowej.

Powód 4. – siła państwa

      W obecnej konstytucji nie przedawniają się jedynie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Jest możliwość działania licznych pozabudżetowych funduszy i agencji.

 Projekt PiS:

§        zbrodnie przeciwko Rzeczypospolitej i przestępstwa korupcyjne osób publicznych nie ulegają przedawnieniu;

§        żadna instytucja publiczna nie może realizować celów prywatnych ani pozostawać poza kontrolą państwa. 

Powód 5. – oszczędność państwa i precyzyjne regulacje

     Obowiązująca konstytucja ma 243 artykuły, z czego aż 52 o wolnościach i prawach obywatelskich pełnych deklaratywnych, pustych przepisów.

 Projekt PiS:

§        170 artykułów;

§        zwięźle wyrażona ochrona praw obywatelskich ( 31 artykułów ).

 Powód 6. – otwarcie dostępu do zawodów zaufania publicznego

 Obecna konstytucja:

§        brak ograniczenia uprawnień samorządów zawodowych;

§        liczne przywileje samorządów tworzone przez ustawy.

 Projekt PiS:

§        zasady naboru do wykonywania zawodu mogą być ustalane tylko przez państwo;

§        samorząd sprawuje jedynie nadzór nad wykonywaniem zawodu.

 Powód 7. – państwo spójne i zintegrowane

     W obecnej konstytucji nieograniczone prawo weta zachęca prezydenta do blokowania rządu.

 Projekt PiS:

§        usunięcie pól konfliktu pomiędzy prezydentem a rządem;

§        stworzenie zachęt do wspólnego działania (wydawanie rozporządzeń z mocą ustaw, rozszerzenie katalogu uprawnień wykonywanych za kontrasygnatą premiera);

§        ograniczenie prawa weta do przypadków, kiedy ustawa narusza podstawowe interesy państwa albo wolności obywatelskie.

 Powód 8. – prezydent jako strażnik konstytucji i zasad naczelnych państwa

     W konstytucji ustrojowa pozycja prezydenta jest niejasna.

 Projekt PiS:

§        wyposażenie prezydenta w realne kompetencje, które stawiają go na czele państwa i pozwalają na interweniowanie w sytuacjach nadzwyczajnych;

§        prawo do odmowy powołania premiera lub ministra, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie będzie przestrzegał prawa albo ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa;

§        prezydent zapewnia właściwy poziom kwalifikacji oraz rzetelność i apolityczność urzędników Służby cywilnej, powołuje jej szefa.

 Powód 9. – oszczędny i reprezentatywny ustrój

 Obecna konstytucja:

§        460 posłów i 100 senatorów.

 Projekt PiS:

§        360 posłów i 30 senatorów.

 Powód 10. – nowa formuła senatu

 Obecna konstytucja:

§        brak specyficznych uprawnień senatu, który pełni głównie funkcję korekcyjną w procesie ustawodawczym.

 Projekt PiS:

§        wyposażenie senatu w kompetencje kreacyjne (powoływanie prezesa NIK, Urzędu Pomocy Ofiarom Bezprawia, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Stanu);

§        bierne prawo wyborcze dla osób, które ukończyły 35 lat i pełniły przez min. 5 lat funkcję publiczną;

§        wybory w okręgach jednomandatowych;

§        rozdzielenie kadencji sejmu i senatu, senat nie może być rozwiązany.

 Powód 11. – uporządkowanie procesu legislacyjnego

 Obecna konstytucja:

§        możliwość psucia prawa przez niekontrolowany proces wnoszenia poprawek;

 §        projekt ustawy może być wniesiony przez 15 posłów (ok. 3% składu sejmu).

 Projekt PiS:

§        prezydent może na wniosek rządu wydawać rozporządzenia z mocą ustaw zatwierdzane w całości przez sejm, bez prawa wnoszenia poprawek;

§        inicjatywa ustawodawcza przysługuje 36. posłom (10% składu sejmu).

 Powód 12. – sądownictwo przywrócone państwu

 Obecna konstytucja:

§        Krajowa Rada Sądownictwa zdominowana przez przedstawicieli samorządu sędziowskiego;

§        tajność postępowań dyscyplinarnych;

§        brak jakiejkolwiek odpowiedzialności sędziów za czyny niezgodne z powołaniem sędziowskim;

§        każdy sędzia zostaje od razu powołany na czas nieoznaczony i jest w pełni nieusuwalny.

 Projekt PiS:

§        państwowa a nie samorządowa formuła Krajowej Rady Sądownictwa na czele z prezydentem;

§        możliwość złożenia z urzędu sędziego, jawność postępowań dyscyplinarnych;

§        mianowanie sędziego po raz pierwszy – na czas określony.

 Powód 13. – oszczędność

     Projekt PiS likwiduje Krajową radę Radiofonii i Telewizji oraz Radę Polityki Pieniężnej.

 Powód 14. – Urząd Pomocy Ofiarom Bezprawia

     Projekt PiS w miejsce Rzecznika Praw Obywatelskich, skupiającego się na komentowaniu i interpretowaniu prawa, powołuje Urząd Pomocy Ofiarom Bezprawia, nakierowany na pomoc osobom poszkodowanym przez władze i instytucje publiczne oraz przestępców.

Powód 15. – określenie misji telewizji publicznej

     W konstytucji brak zdefiniowania misji mediów publicznych.

 Projekt PiS:

§        media publiczne zobowiązane są do promowania tradycji narodowych i wartości patriotycznych, przyczyniania się do zaspokajania duchowych potrzeb odbiorców, zapewnienia dostępu do obiektywnej informacji.

 Powód 16. – IV RP, zerwanie ciągłości z PRL

Obecna konstytucja:

§        brak cezury określającej moment przejścia z PRL do niepodległego państwa i mechanizmów  zrywających ciągłość z systemem totalitarnym.

 Projekt PiS:

§        prawo do prawdy historycznej;

§        obowiązek złożenia nowej przysięgi państwowej przez tych, którzy składali przysięgę przed 1990 r.;

§        konstytucjonalizacja IPN.

 Powód 17. – lustracja i stworzenie możliwości dekomunizacji

 Obecna konstytucja:

§        lustracja uznana wprawdzie za zgodną z ustawą zasadniczą,ale bez trwałych konstytucyjnych podstaw.

 Projekt PiS:

§        lustracja osób piastujących funkcje publiczne, wykonujących zawody zaufania publicznego, wykładowców szkół wyższych, zasiadających we władzach spółek z udziałem skarbu państwa;

§        możliwość usunięcia z życia publicznego i gospodarczego agentów, funkcjonariuszy służb PRL-owskich i działaczy PZPR z okresu 1982 – 1989.

Powód 18. – przeciwko korupcji i udziałowi przestępców przestępców życiu publicznym 

Obecna konstytucja:

§        brak szczególnych przepisów umożliwiających walkę z korupcją;

§        brak możliwości utraty mandatu, nawet w przypadku aresztowania lub skazania.

 Projekt PiS:

§        nieprzedawnianie przestępstw korupcyjnych;

§        utrata mandatu i biernego prawa wyborczego w przypadku skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego;

§        powołanie Komisji Prawdy i Sprawiedliwości do zbadania i ujawnienia działań podejmowanych w interesie prywatnym lub grupowym po 31 grudnia 1989 r. przy wykorzystaniu pełnionych funkcji lub wpływów w instytucjach publicznych, które były rażąco sprzeczne z zasadami moralności publicznej i godziły w podstawowe interesy Rzeczypospolitej Polskiej.

 Powód 19. – eliminacja przepisów, które powinny znaleźć się w ustawach

     Projekt PiS eliminuje z konstytucji te szczegółowe kwestie, które winny być pozostawione ustawom (np. szczegółowe regulacje przebiegu procesu ustawodawczego, zakazy łączenia sprawowania różnych funkcji. 

PiS Sanok, maj 2005 r.

Projekt preambuły nowej Konstytucji, której tekst (projekt) znajduje się na stronie www.pis.org.pl.  
i wydawnictwa - do ściągnięcia w .pdf
 

AKTUALNOŚCI:ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

     Komitet Powiatowy partii "Prawo i Sprawiedliwość" w Sanoku zaprosił mieszkańców Sanoka oraz wszystkich gmin powiatu na dyskusyjne spotkanie, którego tematem był projekt konstytucji PiS-u.                            

     Spotkanie odbyło się 2 maja (poniedziałek) 2005 roku o godz. 18.00 w  siedzibie PiS-u w Sanoku, ul. Rynek 16.
W dyskusji wzięli też udział przedstawiciele powiatowi LPR. 
 

AKTUAKNOŚCI:
Autolustracja w warszawskim PiS zakończona -
warszawski PiS wolny od byłych współpracowników aparatu bezpieczeństwa - taki jest wynik autolustracji zarządzonej przez braci Kaczyńskich. 
Swoje życiorysy w IPN weryfikowało ponad tysiąc osób, w tym blisko setka radnych. 
Podobnie dzieje się w całej Polsce. Akcja dotyczyła wszystkich urodzonych przed 1972 r. Wnioski do IPN mają pisać partyjni działacze, jak i oczekujący na przyjęcie w szeregi. 
Ludzie, którzy odnaleźli się na tzw. liście Wildsteina, dostali miesiąc. Reszta miała czas do połowy kwietnia. Wytropienie agenturalnej przeszłości miało oznaczać kres dalszej kariery w partii Kaczyńskich.

W Warszawie autolustracja przebiegła bez skandali. 
Maks Kraczkowski, wiceszef warszawskiego PiS, twierdzi wręcz, że działacze "z wielką chęcią" występowali do IPN. Gdy Lech Kaczyński ogłosił autolustrację, zapanowała niepewność także wśród urzędników magistratu, czyli podwładnych prezydenta. W ramach podległości służbowej zamierzali dobrowolnie sprawdzić się w IPN. 
Jednak najwyraźniej urzędnicy zrezygnowali - co mają do ukrycia? Potocznie się mówi, że w Warszawie, to co drugi to kapuś, jeden pilnuje drugiego, tylko pracować nie ma komu, no ale od tego jest przecież prowincja :-)
Lech Kaczyński
tłumaczył, że masowa autolustracja to część szerszej koncepcji, którą realizuje jego ugrupowanie. Idzie w niej o przejrzystość życia publicznego. Jak mówił, najbardziej zależało mu, by w IPN swoją przeszłość zweryfikowały osoby funkcjonujące w życiu publicznym, a więc radni i urzędnicy z legitymacjami PiS. Sam też wystąpił do IPN. Kilka dni temu otrzymał status osoby pokrzywdzonej, zamierza ujawnić swoją teczkę.
PiS nie zamierza też zakazywać osobom pokrzywdzonym dzielenia się wiedzą zdobytą w IPN. - Wiem, że niektóre osoby zastanawiają się, czy nie otworzyć teczek. Mają zamiar zrobić to przed kampanią wyborczą lub w czasie jej trwania - mówi Kraczkowski. 
Ja też jestem za tym. Wielu wyższych urzędników kancelarii premiera, prezydenta w ministerstwie jest zamieszanych w spektakularne afery - czas ich mataczenia wyjaśnić. 
Karski jest dumny z efektów autolustracji: - Jesteśmy czyści - mówi. - Mam nadzieję, że za naszym przykładem pójdą inne ugrupowania. 
Istotne jest, żeby wyborcy wiedzieli, że w PiS-ie nie ma kapusiów, esbeków, aferzystów, że ta partia jest czysta nie tylko w przeciwieństwie do SLD, ale nawet PO. 
Tylko takie postępowanie daje gwarancje wygrania wyborów i wiarę, że do tej partii nie należą i nie będą należeć cwaniacy, złodzieje i aferzyści.  
Taka przejrzysta weryfikacja daje wyniki - PiS ma największe zaufanie społeczeństwa.
Jak wystąpić o udostępnienie dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej | formularz wniosku do wypełnienia | adresy oddziałów IPN, w których można składać wnioski

 KANDYDACI NA PREZYDENTURĘ W POLSCE NA 2005r. w stałym opracowaniu i uzupełnianiu...
UJAWNIĆ PRAWDĘ - LISTA PODKARPACKICH AGENTÓW SB 

POLECANE WITRYNY PATRIOTÓW POLSKICH http://www.polonica.net I http://www.ojczyzna.pl 
RAPORT NOWAKA - wydawnictwo niezależnego posła Zbigniewa Nowaka.

WWW.AFERY.PRX.PL - NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO PROWADZONE PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl