a to moja odpowiedz na nieproceduralne odrzucenie kasacji przez 
Presesa Sądu Najwyższego Tadeusza Erecińskiego 

Uważam, że odrzucenie kasacji zostało "załatwione" i nastąpiło z naruszeniem prawa -  popełniono masę błędów proceduralnych, ośmieszających polskie sądownictwo. Bez wątpienia, nastąpiło naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a także naruszenie przepisów postępowania, ponieważ uchybienie to ma istotny wpływ na wynik sprawy. [art.3931 kpc]. 

Uzasadnienie SN, zresztą schematycznie wysyłane,  jest sprzeczne z wydanymi wcześniej wyrokami SN i linią orzecznictwa sądowego w tym przedmiocie, czego wyrazem mogą być nast. uchwały orzecznictwa Sądu Najwyższego:

pierwsza z dnia 15.II.1996r - II CZP 5/96 - OSNCP 1996, w której SN stwierdził że: „w umowie na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”

w drugiej z dnia 03.III.1997r - III CZP 3/97 teza brzmi „W umowie najmu lokalu użytkowego , zawartej na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”  - jeżeli jest to zawarte i tak nie ma mocy prawnej

Intencją ustawodawcy było, aby najem lokalu na czas oznaczony był stosunkiem trwałym, zapewniając najemcy używanie lokalu na czas oznaczony, a wynajmującemu stałe dochody z tytułu czynszu. Zawarta „umowa najmu” , jak i Kodeks Cywilny nie przewiduje możliwości „natychmiastowego” wypowiedzenia i eksmisji tak jak to zrobiono ze mną - wyrzucono mnie z wynajmowanego lokalu spółdzielczym w 1998r, podczas gdy umowa została zawarta na czas oznaczony do kwietnia 2000r. Ponieważ prawo nie przewiduje w „trybie natychmiastowym”, wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, w dodatku podpisanej jednoosobowo przez prezesa spółdzielni [ prawo spółdzielcze art.54 ], to sędzia Tadeusz Ereciński odrzucając jednoosobowo? kasację dopuścił się precedensu. Tym samym umacnia nieprawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego wydanego przez sędziego Cezarego Petruszewicza, który stronniczo nie dopuścił podczas apelacji do rozpatrzenia postawionych wyżej zarzutów. Fatalnie to świadczy o polskiej praworządności - Sędzia Sądu Najwyższego uprawamacnia błędy proceduralne? kolegi z Sądu Apelacyjnego, popierając tym samym kradzież, włamanie, zablokowanie działalności gospodarczej itp. bezprawie? 
A później co niektórzy, głupio się tłumaczą, że ma wzajemnych nacisków, wpływów, żadnej tam grupy GTW [grupa trzymająca władzę] Ile jeszcze potrzeba osób typu posła Ziobro, żeby aferzyści zostali ukarani?
Ilu ofiar systemy [nie]sprawiedliwości  musi walczyć z tą hordą , poświęcać swój czas i rodzinę walce z korupcją, zamiast zająć się działalnością gospodarczą, przynosząca korzyść Państwu?
Cóż, sędziowie już siódmy rok wszystko robią, żeby nie rozpatrzyć pozwu o ustalenie prawa. Ponieważ jestem uparty, będą to robić jeszcze parę lat. Normalnym działaniem człowieka jest "walka o swoje", dążenie do wyrównania wyrządzonych krzywd. Do determinacji i śmierci setek osób [w tym dzieci] doprowadził terroryzm rosyjski polegający na niszczeniu fizycznym i psychicznym  narodu czeczeńskiego. Co zrobi zdeterminowany Raczkowski prześladowany przez organy władzy? Kiedy będzie mógł skończyć ośmieszanie publiczne urzędników, do czego został zmuszony ich nieproceduralnym postępowaniem? Kiedy PRAWO w Polsce będzie nie tylko świstkiem papieru nie nadającego się nawet do toalety, a zacznie obowiązywać? 

 Mam nadzieję, że przez interwencje w Ministerstwie Sprawiedliwości SĄD wreszcie oprzytomnieje, i pozwoli mi odzyskać zagrabione mienie.

Oczywiście, Pan profesor Tadeusz Ereciński może iść w "zaparte" i mówić, ze nic nie może. Ale problem polega na tym, że poczytalność moich stron jest większa niż jego prac o prawie, a dostępność i popularność Internetu stale wzrasta. Na pewno moja popularność za granicami jest większa niż prezesa. Czy długo jeszcze ma być pisane o popełnionym błędzie prawnym, profesora Prezesa Sądu Najwyższego? 

i dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

WWW.AFERY.PRX.PL - WITRYNA PRYWATNA PROWADZONA PRZEZ ZDZISŁAWA RACZKOWSKIEGO.
Dziękuję za przysłane opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@prx.pl

A STRONNICZYCH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW RZESZOWSKICH INFORMUJĘ, 
ŻE PUBLIKOWANIE SWOICH POGLĄDÓW JEST W ZGODZIE Z 
Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3 - Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.