Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 lipca 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

BEZPRAWIE I BANDYTYZM sędziów w polskich sądach


W naszych sądach więcej Bandytyzmu niż prawa.
Przedstawiamy strukturę przestępczości zorganizowanej przez Lidię Malik, Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Warszawa, 3 sierpień 2009 r.

Prokurator Generalny

Rzeczpospolita Polska

Pokrzywdzona: Ewa M

Podejrzani: Lidia Malik, Prezes Sądu Okręgowego dla Warszawy -Pragi, oraz pozostali zaangażowani sprawstwem kierowniczym funkcjonariusze publiczni.

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA ŚCIGANEGO Z URZĘDU

Na podstawie art 8 ust. 2 Ustawy o Prokuraturze (Dz.U. Nr 64 poz. 432 z 29.03.2007 r), wzywam Pana Prokuratora Generalnego do osobistego wykonania czynności? prawidłowego, zgodnego z prawem nadania biegu zawiadomień o przestępstwach funkcjonariuszy publicznych w jednostce organw ścigania poza okręgiem apelacji warszawskiej. W lokalnych jednostkach organw ścigania występuje inna niż brak dowodw przeszkoda w niemożności wszczęcia śledztwa i inna niż przesłanki ustawowe przeszkoda w ochronie praworządności. Wnoszę o przekazanie śledztwa do Zamiejscowego Biura ds Przestępczości Zorganizowanej.

1. Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk, przez Panią Lidię Malik, Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy- Pragi w Warszawie działającą wspólnie i w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ, funkcjonariuszem publicznym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Marcinem Łochowskim, funkcjonariuszem publicznym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Pawłem Iwaniuk, funkcjonariuszem publicznym Sądu Rejonowego Warszawy Pragi Północ Mariuszem Jabłońskim tj. przekroczenie uprawnień i niedopełnianie obowiązków służbowych, na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przestępstwa z art 272 kk poświadczenia nieprawdy w dokumencie urzędowym mającym znaczenie prawne, art. 286

? 1 k.k. w zw. z art 115 ? 4 kk - wykorzystywanie błędów i ciężkiej sytuacji pokrzywdzonej dla niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem, osiągnięcia nieuprawnionych korzyści majątkowych dla innej osoby.

2. Szkoda wyrządzona czynami zabronionymi jest znaczna.

Uzasadnienie:

Decyzją Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2006 r. Prezes Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi, Pani Lidia Malik zobowiązana została do osobistego sprawowania nadzoru administracyjnego nad tokiem postępowania II NS 171/06 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe II Wydział Cywilny, obecnie II Ns 362/09 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ II Wydział Cywilny. Minister Sprawiedliwości zobowiązał Podejrzaną do przesyłania raportów ze sprawności postępowania i organizacji pracy w okresach co dwa miesiące, zaś w dalszym etapie w 2007 r. zarządził dodatkowy nadzór nad postępowaniami incydentalnymi, tak aby nie dochodziło do dalszych działań niezgodnych z prawem. W dniu 16 marca 2009 r. Minister Sprawiedliwości zintensyfikował administracyjne działania nadzorcze w celu zakończenia postępowania z najbliższym czasie. Departament Sądów Powszechnych podjął stosowne czynności, które miały przyczynić się do tego celu.

Dowód: Dokumentacja DSP II 051-281/06 Departament Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości

Podejrzana Pani Lidia Malik w sposób ciągły nie dopełnia obowiązków służbowych oraz nie wykonuje żadnych zarządzeń Ministra Sprawiedliwości. W występki przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków angażuje pozostałych funkcjonariuszy podległych jej służbowo.

W wyniku odmowy wykonywania zarządzeń Ministra Sprawiedliwości oraz odmowy wykonywania podstawowych obowiązków służbowych przez Podejrzaną, pokrzywdzona Ewa M ponosi straty w wielkich rozmiarach. Straty te wymienione zostały w piśmie z dn. 02.02.2009 r. skierowanym do Biura Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej PR III Ko 509/08 - i narastają w każdym dniu roboczym i w każdym miesiącu.

W dniu 22 lipca 2009 w/w funkcjonariusze publiczni dokonali następujących czynów karalnych:

Nie dopełnili nałożonego art 304 ? 2 kpk obowiązku denuncjacji o przestępstwie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, wytworzenia fałszywej opinii biegłego dla sądu, która miała służyć jako ważny dowód w sprawie. Biegły Andrzej Zalewski dopuścił się umyślnie przestępstwa z art. 233 ? 4 kk , pomimo kierowanych do niego pisemnie wezwań.

W opinii nie uwzględnił widocznych gołym okiem poważnych wad konstrukcyjnych, których naprawa wymaga znacznych nakładów, zataił wiek materiałów budowlanych z których dom został zbudowany, nie uwzględnił obniżenia ich żywotności o 76-82%. Wycenił nowy, sprawnie techniczny budynek na kwotę ok. 640.000 zł. Zaś wykończony dom, gdzie na wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne pokrzywdzona poniosła wydatki ok. 100.000 zł obniżył na 60.000 zł nie podając żadnego uzasadnienia tak znacznego - ze stratami dla inwestora - obniżenia wartości rynkowej.

Dowód: z dokumentów wskazanych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstw z dn. 3.08.2009

Funkcjonariusze sądu rejowego uzyskali informacje w ramach dokonywanych czynności służbowych iż opinia biegłego jest fałszywa. Nie dopełnili obowiązku denuncjacji co stanowi podstawę odpowiedzialności za nadużycie władzy publicznej stypizowane w art 231 kk. Przestępstwo popełniono w związku z działalnością instytucji - sądu i na jej szkodę /przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości/. Prawny obowiązek denuncjacji ciążył w ramach instytucji na organie powołanym do działania w jej imieniu - na jego prezesie. Pracownicy sądu mieli obowiązek zgłoszenia kierownictwu informacji o popełnieniu przestępstwa. Informacje takie zostały przekazane Prezesowi Sądu Rejonowego w załączniku do wniosku o udzielenie informacji publicznej w dn. 26.06.2009 r.

Dowód: Akta II Ns 362/09, Protokół rozprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z dn. 22 lipca 2009 r. II Ns 362/09, Wezwania do Prokuratora Generalnego z dn. 20.07.2009, 22.07.2009 skierowania prokuratora spoza okręgu apelacji warszawskiej celem zabezpieczenia dowodów na miejscu.

Dokumentacja Adm -4010-102/09 Prezes Sądu Rejonowego dla W-wy Praqi

Andrzej Ziębiński Analiza prawnego obowiązku denuncjacji wyrażonego w Kodeksie postępowania karnego w odniesieniu do sądu. Nr 4/2008, Prawo i Prokuratura 7-8, 2007 Odpowiedzialność za nadużycie władzy publicznej w przypadku niezawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z wypisami doktryny.

Podejrzani nie dopełnili obowiązku nałożonego art 684 k.p.c. w związku z art. 686 ?3 k.p.c, wprost nakazujący sądowi ustalenie wartości majątku "skład i wartość ustala sąd"

Wbrew prawu art 684 kpc zwrócili się do uczestnika postępowania o podanie wartości nieruchomości. Uczestnik oświadczył, iż wartość takiego domu według transakcji sprzedaży w agencjach nieruchomości wynosi 750.000 zł /siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/. Zażądał jednak przyjęcia kwoty 850.000 zł /osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

Funkcjonariusze publiczni sądu mieli doskonałą świadomość iż uczestnik wprowadza ich w błąd podając nieprawdziwą wartość nieruchomości, większą nawet niż podane przez niego transakcje agencji prawidłowo wykonanych domów, a nawet przestępczą w przypadku próby przeprowadzenia takiej transakcji rynkowej z ukryciem wad. Wykorzystali przestępstwo z art 271 kk wprowadzenia sądu w błąd przez uczestnika wskazania nieprawdziwej kwoty do popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w orzeczeniu sądowym o wartości nieruchomości tj. do dokonania przestępstwa z art 272 kk. Z art 684 k.p.c. ustalili nieprawdziwą wartość 850.000 zł.

Po dokonaniu powyższych przestępstw Paweł Iwaniuk poinformował pokrzywdzoną iż opinia biegłego Andrzeja Zalewskiego nie zostanie uwzględniona (jako fałszywa) bo ustalona została przez sąd inna wartość. W ten sposób przestępstwami poświadczenia nieprawdy, przestępstwami niedopełnienia obowiązków, oraz przestępstwami wykorzystania błędów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonej usiłują uchronić podejrzanego Andrzeja Zalewskiego od odpowiedzialności karnej.

Dowód: Protokół rozprawy z dn 22.07.2009 II Ns 362/06, odebranie głosu pokrzywdzonej, nie przyjmowanie jej oświadczeń, oświadczenia pisemne II ns 362/0 złożone po pozbawieniu jej praw i odebraniu głosu.

Szkody wyrządzone powyższymi przestępstwami są znaczne, wynoszą ok 240.000 zł

Słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych.

Pokrzywdzona ponosi ogromne straty wyrządzane wieloletnią odmową wydania orzeczenia sądowego, wymienione w załączeniu. Podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia szkód i jest zmuszana do dokonywanych na niej przestępstw w postępowaniu sądowym aby zapobiec dużo większym szkodom wynikłym z niewydania orzeczenia.

Sprawcy wykorzystują trudną sytuację pokrzywdzonej oraz swoje błędy do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem i mieniem jej rodziców. Z premedytacją dokonują przestępstw z art 286 kk.

Umyślnie nie dopełniają obowiązku rozważenia doskonale udokumentowanego materiału dowodowego. Umyślnie nie dopełniają obowiązku art 567 ? 1 k.p.c. ustalenia nakładów pokrzywdzonej z rachunków Mieczysława K z kosztorysu podwykonawczego specjalisty kosztorysanta Andrzeja Jacha. Prawidłowe ustalenie nakładów metodą kosztową z dokumentów nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Polega tylko na dopasowaniu pokrywających się pozycji kosztorysu z rachunkami k 178-198, ponieważ materiałów było dużo i nie wszystkie zostały zużyte do budowy domu, część została przewieziona z powrotem do mojego ojca.

Podejrzani funkcjonariusze sądu poprzez angażowanych przez nich z urzędu biegłych usiłują pominąć zasady ustalania nakładów określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 2005.10.07 Dz. U. 2004.207.2109 ze zm. , gdzie ustawodawca w punkcie 35.3. wyraźnie wprowadza zasadę wyceny : wartość nakładów odpowiada różnicy wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów i wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem tych nakładów. Usiłują oszustwami i przestępstwami przeciwko wymiarowi sprawiedliwości zaniżyć jej nakłady do ceny poszczególnych cegieł w oderwaniu od nieruchomości z obniżeniem nawet tej wartości o 76-82%, do wartości groszowych.

WBREW DOWODOM podejrzani usiłowali zmusić pokrzywdzoną do całkowitego rozporządzenia jej mieniem i UMORZENIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. Przestępstw tych dokonali umyślnie w celu pozbawienia pokrzywdzonej zadośćuczynienia za wieloletnie wyrządzone szkody w postępowaniach odszkodowawczych jakie toczą się przed sądami.

Podejrzani umyślnie nie dopełniają obowiązku sporządzenia orzeczenia końcowego, odmówili wykonania zarządzeń Ministra Sprawiedliwości z dn. 16.03.2009 zakończenia postępowania w najbliższym czasie. Na rozprawie w dn. 22.07.2009 poza w/w przestępstwami nie wykonali żadnej czynności służbowej. Pokrzywdzona po ponad dwóch latach oczekiwania otrzymała wezwanie do stawiennictwa na rozprawę w dn. 22.07.2009, gdzie będzie przesłuchiwana w charakterze strony. Do stawiennictwa wezwany został również Andrzej Zalewski i Hubert Anysz. Podejrzani, mimo zarządzeń Ministra nie wykonali żadnej zaplanowanej czynności służbowej. Nie wykonali obowiązku służbowego sporządzenia orzeczenia sądowego zgodnie z prawem, czym narazili pokrzywdzoną na dalsze znaczne szkody.

Dowód: Akta II Ns 362/09, Protokół posiedzenia z 22.07.2009, w przypadku niezgodności treści przedstawię nagranie audio-wizualne zarejestrowanych przestępstw.

Wnoszę o przesłuchanie Pawła Iwaniuk, Marcina Łochowskiego, Mariusza Jabłońskiego na okoliczność powyższego oraz faktu, iż działania ich są celowe, zaplanowane z wyprzedzeniem i umyślne. Informacje o wyrządzanych szkodach i dokumenty dotyczące naruszania praw pokrzywdzonej usuwają z akt i odsyłają z poświadczeniem nieprawdy iż "nie dotyczą przedmiotu postępowania" tj. przestępstwo z art 270 kk usunięcia dokumentów z akt sądowych, wcześniej wpiętych do akt i opieczętowanych "przedstawiono sędziemu" dokonują przestępstwem z art 272 kk. wiążącymi prawnie zarządzeniami sądowymi z poświadczeniem nieprawdy "nie dotyczą przedmiotu postępowania". Najprawdopodobniej nie przekazali wezwania do odstąpienia od przestępstwa kierowanego za pośrednictwem sądu do biegłego Andrzeja Zalewskiego.

Akta II Co 1054/09, II Co 1157/09 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ, zarządzenie Prezesa SR Adm 4010-102/09, pozaprawne, pozamerytoryczne pozbawianie pokrzywdzonej praw i umożliwienie dokonania przestępstw którym pokrzywdzona usiłowała zapobiec.

Skutkiem niedopełnienia obowiązku służbowego funkcjonariuszy zgodnego z prawem, rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia postępowania sądowego zniesienia współwłasności uczestnika II Ns 362/09 oraz niedopełnienia obowiązku prawidłowego nadzoru administracyjnego Pani Lidii Malik, osobiście odpowiedzialnej za wyrządzone szkody, pokrzywdzeni zostali M Regon , C GmhH. Z powodu niemożności rozpoczęcia dystrybucji produktów od 2006 z powodu braku orzeczenia sądu i kolejnej odmowy wydania orzeczenia sądowego w dniu 22.07.2009 r. firma Z s.r.l. została zmuszona do rozpoczęcia tej części działalności z innym partnerem.

Szkody podmiotów gospodarczych M , Regon oraz C GmbH, mimo usilnych starań ich zapobieżeniu i podjęcia kosztownej inwestycji związanej z przeniesieniem działalności w inne niż przedmiot postępowania sądowego miejsce są już nie do naprawienia.

O celowym niszczeniu podmiotów gospodarczych, eskalacji czynów zabronionych Pani Lidii Malik, pozaprawnym i pozamerytorycznych działaniach lokalnych jednostek organów ścigania ukrywających przestępstwa było informowane Biuro Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. Wzywam Pana Prokuratora Generalnego do osobistego przekazania postępowania w sprawie niniejszego zawiadomienia poza okręg apelacji warszawskiej, wypełnienia ustawowego obowiązku nadzoru i koordynacji działań w sprawie przestępstw dokonanych przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.
EM


Zapraszamy na rozprawę publiczną w procesie Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 14 września. Godzinę podamy jak tylko sąd naprawi błędy w organizacji rozprawy. Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie za wszelką cenę chcą przeprowadzić proces bez dowodów, nie chcą dopuścić do przesłuchania najważniejszych świadków - Prokuratora Generalnego i prokuratorów Prokuratury Krajowej, sądy notorycznie odmawiają udostępnienia dowodów z akt.

Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Boguslaw
18-12-2015 / 06:10
Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno. Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez sędziego Daniela Strzeleckiego na szkodę Bogusława Biedrzyńskiego – czyn z art. 231 § 1 k.k. barwybezprawia.pl/2015/12/15/zawiadomienie-prokuratora-generalnego-o
~tarotel
23-07-2015 / 13:18
Też mam problem z tym pożal się Boże biegłym! Drugi raz robi wycenę i są w niej błędy np. powierzchnia lokalu zaniżona o 50 m, ceny jednostkowe, korzysta z najniższego cenowo katalogu, daje swoje opinie bardzo nie na miejscu i co najważniejsze niestety nie stosuje się do wskazań Sądu tj. robi opinie metodami innymi niż ma zlecone a i przedłuża za każdym tlrazem termin oddania operatu.
~ktos
10-03-2015 / 16:34
To co dzieje się w polskim sądownictwem odnośnie opinii biegłych woła o pomstę do nieba. Inną sprawą jest fakt, że te wyceny często są dokonywane przez asystentów, choć nie zawsze. Przerażającym jest fakt, gdy np. geodeta RM zabiera się z racji tego że jest biegłym za określenie czynszu poprzez stopę kapitalizacji. Nie uwierzylibyście jakie kwiatki można tam znaleźć. a to tylko czubek góry lodowej z opinii biegłych które analizuję. Dodatkowo przerażającym jest fakt, że o zaopiniowanie opinii biegłego może wnioskować tylko sąd, który ma taką samą wiedzę na temat wyznaczania choćby stopy kapitalizacji jak Powód. III RP. Musimy zmienić zasady wyceny. Nie może tak być, że RM może wyceniać wszytsko. Musimy stworzyć wewnętrzne tytuły młodzszego, starszego RM, specjalizacji w danym zakresie. W innym wypadku to będzie działo się dalej, a RM praktycznie (nie technicznie) są bezkarni. Nawet drugi biegły przed obawą konfliktu środowiskowego wycenia już na podstawie zasad prawa ale dostaje tą samą wartość. Przypadek?:)
~AS
22-04-2014 / 17:17
Znam tego krętacza Zalewskiego. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych...
~wierzba
30-10-2013 / 15:18
Ciekawe jakie rezultaty przyniosło odwołanie, które zapewne rozgoryczona petentka sądów polskich złożyła . Znając życie, żadne. Pewnie Sędzia uznał, że sąd niższej instancji przyjął zgodnie z prawem trzecią wartość nieruchomości wyższą o pięć albo dziesięć PLN od zaniżonej wartości biegłego i w związku z tym sprawa jest czysta a jakieś tam 200.000 - PLN no Panie i Panowie bez przesady- fanaberie czyste po prostu. Biegły Zalewski po długiej i ciężkiej chorobie szczęśliwie wrócił do zdrowia i dalej rozwija radosną twórczość w sądach. Fakt ten cieszy niezwykle konkurencję wyceniacza, która ma okazję od nabitego w butelkę klienta, wyciągnąć większe pieniądze za kontr-opinię. No bo cóż, klient jest nieco bardziej skłonny więcej zapłacić po zapoznaniu się z " wiekopomnym dziełem" poprzednika. Żena co? Byłoby śmieszne gdyby nie to, że pewnie jest prawdziwe. Jeżeli ktoś zna finał sprawy bardzo proszę o relację na forum. Bo te "sądowe procedury" wieloletnie to naprawdę temat rzeka, tylko z czystością wody jakby nie za bardzo. "Cudowne" jest wzburzenie rzeczoznawcy. Jakżeż zadbał o swój image, jakiż to gość na poziomie, gdyby tylko jeszcze słowa szły w parze z czynami byłoby naprawdę cudownie. Ależ tak, wywiązał się z obowiązku jak wszyscy rzeczoznawcy sądowi. Zawsze mają zapłacone za wycenę (może trochę z opóźnieniem)bez względu na to co tam napiszą. A niektóży to nawet muszą samochód z wypożyczalni wziąć, oczywiście na koszt klienta. Pozdrawiam i serdecznie życzę wszystkim dobrego dnia i pogody ducha. Przygnijcie się jak wierzba na wietrze i podnieście na nowo.
~nik611
28-01-2012 / 12:51
Jest oczywistym i nie podlega wątpliwości o popełnianych przestępstwach przez sędziów sądów swymi orzeczeniami, którzy sąd traktują jako prywatny folwark..zupełnie bezkarnie,, wystarczy popatrzeć na orzecznictwo krakowskiego sądu Apelacyjnego co oni wyprawiają, ale po pieniądze podatnika bardzo szybko idą do kasy sadowej ( na konto czytaj)
~sq5vjz
05-01-2011 / 14:12
Szanowny Czytelniku, Wolność słowa nie wyklucza moralnego imperatywu mówienia i pisania prawdy. Całej prawdy. Podejmując się obowiązku sporządzenia opinii w sprawie Pani Ewy M wywiązałem się z niego sporządzając opinię, którą złożyłem w sądzie. Zapewne nie była ona po myśli pokrzywdzonej, ale była sporządzona - jak każda przeze mnie - rzetelnie, bezstronnie, profesjonalnie. Nie chcę szargać niczyjego imienia i niniejszym proszę, by nie szargano mojego. Nie dałem do tego żadnej przyczyny. Z poważaniem Hubert Anysz